Umowa Kupna – Sprzedaży

Transkrypt

Umowa Kupna – Sprzedaży
Umowa Kupna – Sprzedaży
z dnia ...................... w …..................................
zawarta pomiędzy:
Sprzedającym: ..................................................................................
Zamieszkałym: .................................................................................
legitymującym się: ...........................................................................
seria / numer dokumentu: .................................................................
PESEL...............................................................................................
a
Kupującym.........................................................................................
Zamieszkałym: ..................................................................................
legitymującym się: ............................................................................
seria / numer dokumentu: ..................................................................
PESEL................................................................................................
Przedmiot sprzedaży: iPhone 6s / iPhone 6s Plus
Model: A1688 / A1687 ……………...
Pamięć wewnetrzna: 16 / 64 / 128 GB
Kolor: ………………………...............
Nr Seryjny: …………………………..
IMEI: …………………………………
Cena: ……………………………………………………………….
Kwota Słownie: .................................................................................
W skład zestawu wchodzi:
Ładowarka TAK / NIE
Zestaw słuchawkowy TAK / NIE
Kabel Usb TAK / NIE
Kabel HDMI TAK / NIE
Pudełko TAK / NIE
Inne …..................................................................................................................
*Sprzedający: Oświadczam, iż jest mi znane pochodzenie w/w telefonu, nie był on przedmiotem przestępstwa a ja jestem jego jedynym
pełnoprawnym właścicielem. Sprzedawca oświadcza, że wyżej opisany telefon jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, a
gdyby oświadczenie okazało się nieprawdziwe, odpowiedzialny będzie wobec kupującego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art.
556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
Kupujący
.....................
(podpis)
Sprzedający*
...........................
(czytelny podpis)
Regulamin usługi
1.
Poniższe
postanowienia
obowiązują
w
stosunkach
pomiędzy
Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą w zakresie świadczonych przez Zleceniobiorcę
usług serwisowych i diagnostycznych sprzętu telekomunikacyjnego Apple iPhone.
Zleceniodawca z chwilą oddania sprzętu, celem dokonania usług serwisowych,
diagnostycznych lub wyceny zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Zostawiając
lub przesyłając
sprzęt, Zleceniodawca akceptuje
postanowienia Regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie
internetowej http://sprzedajiphone.pl/regulamin.html. Wszelkie odstępstwa lub
dodatkowe warunki będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego
uzgodnienia na piśmie.
2.
Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby usługi były wykonywane bez
zbędnej zwłoki.
3.
Zleceniobiorca
nie
odpowiada za
uszkodzenie
lub
utratę
danych
znajdujących się na dysku twardym i innych nośnikach informacji. Zleceniodawca
jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach,
będących
przedmiotem świadczonej usługi w
sposób
umożliwiający ich
odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii
zapasowych. Zleceniobiorca nie odpowiada również za utratę, ubytek lub
uszkodzenie
jakichkolwiek
akcesoriów
dodatkowych,
zostawionych
przez
Zleceniodawcę przy wydawaniu (wysyłaniu) sprzętu, w tym w szczególności: etui,
pokrowców, słuchawek, szyb ochronnych lub jakichkolwiek innych elementów
zabezpieczających sprzęt, zewnętrznych nośników pamięci, wszelkiego rodzaju
kart, w tym kart SIM i wszelkich innych rzeczy, połączonych lub związanych ze
sprzętem. Zleceniodawca zobowiązany jest do wysyłania Zleceniobiorcy sprzętu
bez akcesoriów dodatkowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy
informacją Zleceniodawcy, a weryfikacją Zleceniobiorcy, w zakresie wysłanych
przez Zleceniodawcę akcesoriów dodatkowych, decydująca jest weryfikacja
Zleceniobiorcy. Zleceniodawca akceptuje, że akcesoria dodatkowe w postaci
wszelkiego rodzaju szyb ochronnych, mogą zostać uszkodzone lub utracone, już
na etapie postępowania diagnostycznego i oświadcza, że nie będzie wysuwał
względem Zleceniobiorcy żadnych roszczeń z tytułu ich utraty, ubytku lub
uszkodzenia.
4.
Zleceniodawca zobowiązany jest
do
podania prawidłowego adresu
zwrotnego na który odesłany zostanie iPhone i tym samym odpowiada za
poprawność danych.
5.
Zwrot sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywany jest
wyłącznie na adres podany w formularzu Zlecenia Usługi.
6.
W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu i tym samym
powrotu paczki do nadawcy (Zleceniobiorcy), Zleceniodawca ma obowiązek
skontaktowania się ze Zleceniobiorcą i ustalenia metody odbioru sprzętu na koszt
Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami
przechowywania sprzętu lub akcesoriów dodatkowych w kwocie 0,83 zł netto za
jeden dzień przechowywania sprzętu lub akcesoriów dodatkowych.
7.
Zleceniodawca
ponosi
koszt
wysłania
sprzętu
do
Zleceniobiorcy.
Zleceniodawca otrzymuje zwrot kosztów wysyłki sprzętu do Zleceniobiorcy tylko
wtedy, gdy zostanie zawarta umowa sprzedaży.
8.
W przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży sprzęt odsyłany jest do
Zleceniodawcy. Zleceniodawca ponosi koszty
ubezpieczeniem.
przesyłki
zwrotnej wraz z
9.
Usługi Zleceniobiorcy są monitorowane na wypadek jakichkolwiek roszczeń
lub nieprawidłowości.
10.
Okres
obowiązywania
gwarancji
stronie https://checkcoverage.apple.com/ na
sprzętu,
natomiast
Apple
sprawdzany
podstawie numeru
blokada
iCloud
jest
na
seryjnego
na
stronie https://www.icloud.com/activationlock/ .
11.
Zleca się sprawdzenie telefonu w wyżej wymienionych serwisach przed
wysłaniem.
12.
Zleceniobiorca
nie
ponosi
odpowiedzialności za
uszkodzenia, lub
jakiekolwiek przyczyny dla których w przyszłości nie będzie uznana gwarancja
producenta. Przyczyny takie bowiem mogą leżeć po stronie Zleceniodawcy jak i
Zleceniobiorcy.
13.
14.
Zleceniobiorca nie zwraca wymienionych części zamiennych.
Zleceniobiorca ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie
lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim.
15.
Do umowy sprzedaży Zleceniodawca powinien dołączyć kopię dowodu
osobistego.