ta śm yelektrotechniczne

Transkrypt

ta śm yelektrotechniczne
T
A
ŚM
Y
E
L
E
K
T
R
O
T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
T
A
ŚM
Y
W
Y
S
O
K
O
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
O
W
E
I
O
G
N
I
O
O
C
H
R
O
N
N
E
®
S
c
o
t
c
h
2
7
®
S
c
o
t
c
h
6
9
Taśma elektroizolacyjna z włókna szklanego z kauczukowym klejem termoutwardzalnym niepowodującym korozji.
Odporna na rozciąganie, nie kurczy się ani nie rozszerza,
niepalna. Można ją zadrukować. Temperatura pracy ciągłej
+130ºC (klasa B), krótkotrwale 160ºC (czas rzędu dni–
–tygodni).
Taśma samospajalna
z tworzywa
naszklanego
bazie EPRzdo
sterowania
elektroizolacyjna
z włókna
silikonowym
pola
elektrycznego
w mufach iJest
głowicach
do ekranowanych
klejem
termoutwardzalnym.
elastyczna,
wytrzymała
kabli
energetycznych
na napięcia
kV o izolacji
na rozciąganie,
nie kurczy
się i nie do
pali.18/30
Termoutwardzalny
zklej
tworzyw
z jedną
powierzchnią
srebtężeje sztucznych.
w wysokiej Czarna,
temperaturze
pracy
ciągłej +180ºC
rzystą.
elastyczna,
o dużej
zawie(klasa Wysoce
H). Scotch®
69 ma
bardzorezystywności,
wysokie parametry
rająca
odpowiednio
zorientowaneWytrzymuje
przestrzennieprzeciążenia
blaszki mewytrzymałości
temperaturowej.
talowe
tworzące
strukturę
mikrokondensatorów,
dziękiprzez
czerzędu 250ºC
przez
okres do
kilku dni oraz do 300ºC
mu
jejdo
skuteczna
przenikalność dielektryczna względna wyokres
kilku godzin.
nosi około 30.
Nawinięcie
warstwy
Scotch™
2220 w(do
obszarach
Do zastosowań
jakotaśmy
izolacja
elektryczna
600V)
krawędzi
ekranów
fabrycznych
na izolacji
kabli energew środowiskach
wysokiej
temperatury
oraz w sytuacji,
kiedy
tycznych
powoduje,
że naprężenia
elektryczne
w tych
wymaganaSNjest
podwyższona
wytrzymałość
mechaniczna
obszarach
wielokrotnemu
zmniejszeniu
– do
wari odpornośćulegają
na ścieranie,
a także jako
mocowanie
i zabeztości
występujących
w izolacji kabli. izolacji
Taśmę nawija
się z izakpieczenie
wysokotemperaturowych
szklanych
azładką
50% srebrzystą powierzchnią na zewnątrz i umiarbestowych.
kowanym naciągiem powodującym jej wydłużenie o około
10%.
Do zastosowań jako izolacja lub mocowanie przewodów
pracujących w podwyższonych temperaturach (np. końcówek przewodów w żelazkach, kuchenkach, opiekaczach,
suszarkach itp.), a także do ochrony izolacji kabli podczas
instalacji materiałów termokurczliwych oraz jako osłona
wiązek kabli w obszarze wysokich temperatur.
J
e
d
n
o
s
t
k
a
D
o
s
t
ęp
n
e
r
o
z
m
i
a
r
y
[
m
m
x
m
]
1
9
x
2
0
[
m
m
]
[
N
/
m
m
]
[
N
/
1
0
m
m
]
[
%
]
[
N
/
1
0
m
m
]
[
k
V
/
m
m
]
[
Ω x
c
m
]
b
i
a
ły
t
k
a
n
i
n
a
z
w
łó
k
i
e
n
s
z
k
l
a
n
y
c
h
0
,
1
8
2
5
0
5
3
1
5
1
3
1
0
A
1
,
2
+
1
3
0
K
o
l
o
r
N
o
śn
i
k
/
m
a
t
e
r
i
a
ł
N
o
m
i
n
a
l
n
a
g
r
u
b
o
ść
W
y
t
r
z
y
m
a
ło
ść n
a
r
o
z
c
i
ąg
a
n
i
e
S
i
ła
z
r
y
w
a
j
ąc
a
W
y
d
łu
że
n
i
e
p
r
z
y
z
e
r
w
a
n
i
u
P
r
z
y
c
z
e
p
n
o
ść d
o
p
ły
t
y
s
t
a
l
o
w
e
j
W
y
t
r
z
y
m
a
ło
ść d
i
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
a
R
e
z
y
s
t
y
w
n
o
ść s
k
r
o
śn
a
O
d
d
z
i
a
ły
w
a
n
i
e
k
o
r
o
z
y
j
n
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
p
r
a
c
y
c
i
ąg
łe
j
2
2
®
S
c
o
t
c
h
2
7
C
e
c
h
a
[
°
C
]
®
S
c
o
t
c
h
6
9
9
x
3
3
1
2
x
3
3
1
5
x
3
3
1
9
x
3
3
2
5
x
3
3
b
i
a
ły
t
k
a
n
i
n
a
z
w
łó
k
i
e
n
s
z
k
l
a
n
y
c
h
0
,
1
8
3
0
0
5
4
1
8
1
5
1
0
A
1
,
4
+
1
8
0

Podobne dokumenty