Regulamin konkursu „Mięta – jako bielawski produkt regionalny”

Transkrypt

Regulamin konkursu „Mięta – jako bielawski produkt regionalny”
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach
ul. Parzew 20, 99-423 Bielawy
tel./fax 46/838 26 62
Regulamin konkursu „Mięta – jako bielawski produkt regionalny”
1. Temat konkursu: „Mięta – jako bielawski produkt regionalny”
2. Cele i założenia konkursu:
 Wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności
praktycznych związanych z nowoczesną technologią graficzną,
 Wskazanie na wartości zdrowotne mięty
 Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej
 Integrowanie placówek oświatowych przez wspólne działania promujące zdrowie.
3. Zasięg konkursu: konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum z terenu
gminy Bielawy
4. Zasady udziału w konkursie:
 Uczniowie przygotowują projekt i model opakowania reklamującego produkt
regionalny - miętę.
 Format prac: projekt należy wykonać w technice komputerowej i dostarczyć w wersji
wydrukowanej.
 Technika wykonania modelu opakowania: dowolna – zgodna z projektem.
 Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie wykonaną pracą.
 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 Każda praca powinna być opisana pismem drukowany wg wzoru:
o Imię i nazwisko autora, klasa
o Adres i telefon placówki
o Imię i nazwisko opiekuna
e-mail: [email protected] • www.gimbielawy.szkolnastrona.pl
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach
ul. Parzew 20, 99-423 Bielawy
tel./fax 46/838 26 62
o Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, w którym wyrażają zgodę na
udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych
o Placówki biorące udział w konkursie prosimy o dostarczenie zbiorczego
wykazu prac zgłoszonych do konkursu.
o Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania do celów
promocyjnych wybranych prac.
5. Termin: luty i marzec 2016 r.
Podsumowanie konkursu: maj 2016 r.
Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 31 marca 2016 r. Prace przekazane po
terminie nie będą brały udziału w konkursie.
7. Kryteria oceny i wyboru laureatów:
 Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody i
wyróżnienia.
 Ocenie będą podlegały: inwencja, pomysłowość w podejściu do tematu, wartość
artystyczna i estetyczna , funkcjonalność, innowacyjność projektu i modelu
opakowania
 Pula środków przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 410 zł. Nagrody
rzeczowe w poszczególnych kategoriach w wysokości:
I miejsce-180 zł
II miejsce-140 zł
III miejsce-90zł
 Podsumowania konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz wystawa pokonkursowa
odbędzie się w maju 2016 r.
Organizator konkursu : Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach
Załączniki :
Zbiorczy wykaz prac zgłoszony do konkursu
Metryczka pracy wraz z oświadczeniem rodziców / opiekunów prawnych
e-mail: [email protected] • www.gimbielawy.szkolnastrona.pl