regulamin - Zespół Szkół nr 1 w Milanówku

Transkrypt

regulamin - Zespół Szkół nr 1 w Milanówku
CYKL KONKURSÓW „ŚLADAMI CHEŁMOŃSKIEGO”
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursów jest Zespół Szkół nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14.
2. Cykl konkursów obejmuje konkurs wiedzy, konkurs fotograficzny, konkurs recytatorski i konkurs
multimedialny.
3. Cele konkursów
Międzyszkolne konkursy poświęcone Józefowi Chełmońskiemu mają za zadanie pogłębianie
wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Chełmońskiego w setną rocznicę śmierci artysty.
4. Uczestnicy
Uczestnikami konkursów mogą być uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu
grodziskiego. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną ilość uczestników.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie wiedzy
- uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać test przygotowany przez komisję konkursową,
dotyczący życia i twórczości Józefa Chełmońskiego,
-test będzie zawierał pytania zamknięte i otwarte,
- konkurs zostanie przeprowadzony 7 października o godz. 14 w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku.
Pomocna literatura:
S. Gowin, Józef Chełmoński, Warszawa 2006;
T.Matuszczak: Józef Chełmoński, Kraków 2003
6. Warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym
- tematyka prac musi nawiązywać do twórczości Józefa Chełmońskiego,
- każdy z autorów może nadesłać od 2 do 5 fotografii, wykonanych w dowolnej technice,
- każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą
urodzenia wraz z podaniem nazwy szkoły, numerem klasy i kontaktowym numerem telefonu
opiekuna lub nauczyciela,
- każda praca powinna być opatrzona komentarzem, zawierającym informacje dotyczące nazwy
utrwalonego miejsca, obiektu; musi posiadać także krótki opis nawiązujący do twórczości
Chełmońskiego,
-prace należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Piasta 14, nie
używając drogi elektronicznej, do 6 października 2014 r. godz.15.
7. Warunki uczestnictwa w konkursie recytatorskim
-każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden utwór poetycki, fragment prozy lub
tekst dramatyczny, związany tematycznie z motywami występującymi w twórczości Józefa
1
Chełmońskiego lub napisany przez siebie wiersz zainspirowany życiem i twórczością malarza,
- w zgłoszeniu do konkursu należy podać autora i tytuł wybranego utworu lub tytuł własnego
wiersza oraz krótkie uzasadnienie dla dokonanego wyboru.
8. Warunki uczestnictwa w konkursie literackim
-każdy z uczestników konkursu powinien przygotować wypowiedź pisemną, inspirowaną życiem
i twórczością Józefa Chełmońskiego,
-zapis powinien zawierać indywidualne przemyślenia ucznia dotyczące interpretacji wybranego
utworu literackiego,
-uczestnik konkursu może zdecydować się na następujące formy: esej, opowiadanie, felieton,
własny utwór poetycki, reportaż,
-prace podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i nauczyciela opiekuna należy dostarczyć
do pokoju nauczycielskiego do pani Beaty Jakubowskiej lub do sekretariatu Zespołu Szkół nr1
w Milanówku, ewentualnie wysłać drogą mailową na adres: [email protected]
9. Warunki uczestnictwa w konkursie multimedialnym
- każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć płyty zawierające pliki z opracowaną prezentacją
multimedialną (w formacie PowerPoint)
lub filmem poświęconym życiu i twórczości
J. Chełmońskiego (w formacie avi lub mp4) do 6 października 2014 r. godz.15,
-wszystkie
materiały
należy
podpisać
imieniem,
nazwiskiem
i
nazwą
szkoły
-prezentacja lub film zgłoszone do konkursu powinny trwać od 5 do 10 minut oraz muszą być
w pełni samodzielnie wykonane przez uczniów i respektować prawa autorskie.
10. Zgłoszenia:
Nadsyłanie zgłoszeń do konkursów recytatorskiego i wiedzy powinno się odbyć do 3.10.2014 r.
drogą mailową na adres: [email protected] za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego
na stronie internetowej http://www.zs1-milanowek.pl/.
11. Rozstrzygnięcie:
-oceny dokona jury powołane przez organizatora,
-informacja o osobach nagrodzonych w konkursie zostanie przekazana do szkół do 14.10.2014 r.,
-uroczyste wręczenie nagród nastąpi 17.10.2014 r. w Zespole Szkół nr1 w Milanówku.
12. Zastrzeżenia:
-zgłoszone prace przechodzą na własność Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku i nie będą odsyłane,
-udział w konkursie oznacza automatyczną akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestników,
-organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników konkursów i późniejszego
umieszczenia zdjęć na stronie internetowej.
13. Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatu Grodziskiego.
2