Dym kadzideł wokół

Transkrypt

Dym kadzideł wokół
Dym kadzideł

 
 


dzi
cią
Two
 
 
snu je się,
rę ce swe,
tru dna jest,
o sła
a by
peł na


1. Dym ka
2. Bóg wy
3. Dro ga
 
  

deł wo
kół
ga z krzy ża
ja
Pa nie,



nia jąc
oł
wska zać dro
krzy ży, cier

tarz
gę
pień,
4

 
 



Twój.
nam.
prawd.
Sznur mo
Nic nie
Lecz co

 
  


dli
mó
dzien
twy
wi,
nie

mo
nic
mó
jej
nie
wisz
 
 
pły nie wciąż
sze
pce
sło wa te:
do Bo
w Swą o
,,Ja po
7
 
      






że
pie
mo
go tro nu
kę bie rze
cą je stem


Przy ja
łask.
nas.
wam."
cie lem mo im

  

je
 
 
steś Ty,
na mej
11




dro



dze
po
staw

znak.
 
 

Kie dy
uj


rzę

w głę
bi
14


 
  
do
broć Twą
 
 
pój


dę
z To
bą
www.nuty.religijne.org


po

przez

świat.


Podobne dokumenty