tutaj - Audiofast

Transkrypt

tutaj - Audiofast
33
2/2/05
10:05
Page 33
KABLE CINCH
AV
Tekst: Filip Kulpa  Zdj´cia: autor
TEST/PRODUKT
TERAPIA WSTRZÑSOWA
INTERKONEKT STEREOVOX HDSE
¸àczówka RCA nowej
na naszym rynku
firmy Stereovox,
opracowana przez
Chrisa Sommovigo,
pora˝a
przejrzystoÊcià,
precyzjà i dynamikà,
stawiajàc czo∏a
wielokrotnie
dro˝szym kablom
innych marek.
1/2005
hris Sommovigo jest znany w audiofilskim Êwiatku. W 1992 roku
za∏o˝y∏ firm´ Illuminati Electronic Systems and Cables, której najwi´kszà s∏aw´ przynios∏y w latach 1995-97 dwa kable cyfrowe: Orchid
(AES/EBU) i Illuminati D-60 (S/PDIF). Póêniej licencj´ na nie wykupi∏a firma Kimber (marka Illuminations). W 1998 roku, Chris do spó∏ki z Tonym de Almeida,
z wykszta∏cenia muzykiem i Êpiewakiem operowym, za∏o˝yli firm´ Stereovox.
Obaj zaj´li si´ nagrywaniem muzyki klasycznej, jednak równolegle trwa∏y prace
nad nowym okablowaniem. Najpierw pojawi∏y si´ drogie kable serii Reference
(np. interkonekt SEI-600 kosztuje 6850 z∏ za metrowà par´). We wrzeÊniu ubieg∏ego roku Êwiat∏o dzienne ujrza∏ ca∏kowicie nowy, przyst´pny interkonekt
HDSE (High Definition Single-Ended), który wraz z kablem cyfrowym HDXE
i ostatnià nowoÊcià – g∏oÊnikowym HDLS, tworzà seri´ Studio.
C
WP¸YW NA BRZMIENIE
Ten kabel wprost porazi∏ mnie swojà precyzjà, przezroczystoÊcià tonalnà i to ju˝
od pierwszych minut ods∏uchu. Niedowierzajàc w∏asnym uszom, zdecydowa∏em si´ wykonaç seri´ krótkich porównaƒ z referencyjnà ∏àczówkà AudioQuest
Panther. Rezultat by∏ za ka˝dym razem ten sam – poprzez Stereovoksa s∏ysza∏em
wi´cej szczegó∏ów nagraƒ, wi´cej dêwi´kowego „planktonu”, powietrza wokó∏
instrumentów. Scena dêwi´kowa rozpoÊciera∏a si´ jeszcze szerzej i mia∏a wyraêniej zarysowanà g∏´bi´. Reprodukcja transjentów nie ma sobie równych, a sposób prezentacji dynamiki wywo∏uje nowe emocje przy ods∏uchu dobrze znanych
nagraƒ. Bas zyska∏ na twardoÊci, j´drnoÊci i precyzji, nie gubiàc jednoczeÊnie
znakomitego rozciàgni´cia. Niezwyk∏e mo˝liwoÊci tego kabla potwierdzi∏ ods∏uch z wykorzystaniem niedrogiego wzmacniacza Rotel RA-03, który w po∏àczeniu z HDSE nabra∏ ˝ywio∏owoÊci i przejrzystoÊci dro˝szych konstrukcji. Punktem odniesienia by∏ ca∏y czas ponad 2-krotnie dro˝szy interkonekt AudioQuest.
HDSE nie jest kablem o brzmieniu ∏agodnym, przyjaznym, relaksujàcym. Gra liniowo i bezpardonowo. Dêwi´k tryska energià, transjenty eksplodujà, zaÊ barwy sà bardzo intensywne. Nie znaczy to, ˝e brzmienie odbieramy jako wyostrzone. Niemniej, aplikacja tego kabla w zestawach o brzmieniu rozjaÊnionym, przesadnie analitycznym mo˝e przelaç czar´ goryczy. W dobrze zestawionym systemie ten przewód potrafi jednak czyniç cuda. Istna rewelacja!
BUDOWA
Konstrukcja HDSE nie przypomina drogich ∏àczówek high-end o gruboÊci
kciuka. Sam przewód jest wyjàtkowo cienki. Ma zaledwie 2,7 mm Êrednicy,
przez co wyglàda troch´ Êmiesznie. W Êrodku nie znajdziemy ˝adnych „wype∏niaczy”, powietrza w spray’u, filtrów, baterii, itp. ˚y∏´ goràcà stanowi –
uwaga – miedziana rurka o Êciankach gruboÊci 0,2 mm. Taki przewodnik wydaje si´ optymalny z punktu widzenia efektu naskórkowoÊci – pràdy du˝ych
cz´stotliwoÊci p∏ynà tak jak w du˝o grubszym kablu, ale rezystancja w mniejKONKLUZJA
szym stopniu zale˝y od cz´stotliwoÊci. Podobny efekt daje zastosowanie
Najlepszy stosunek jakoÊci do ceny majà kable studyjne – nieco dro˝sze od
splotu litza, ale wówczas pojawiajà si´ oddzia∏ywania elektromagnetyczne
zwyk∏ych drucików, znacznie od nich lepsze, a z drugiej strony niekoniecznie
poszczególnych przewodników, prowadzàce do samoindukcji i zaburzeƒ poust´pujàce konstrukcjom audiofilskim. Stereovox
la wokó∏ kabla. Sygna∏ powrotny transmituje g´sty
STEREOVOX HDSE
Fast
HDSE prze∏amuje ten schemat. Jest wart ka˝dej wydaoplot z miedzi posrebrzanej, widoczny zresztà przez Dystrybutor
Cena (za par´ 1,0 m)
1010 z∏
nej na niego z∏otówki, ba – ka˝dego grosza! Rekaliprzezroczystà koszulk´ FEP. Jako dielektryka u˝yto ta- Dost´pne d∏ugoÊci
1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m
OCENA
bruje skal´ odniesienia nie tylko dla ∏àczówek za 1000
Êmy teflonowej. Wtyki sà w∏asnym opracowaniem Dynamika i rytm
wyÊmienita
RozdzielczoÊç
wyÊmienita
z∏, ale równie˝ dla modeli kilkakrotnie dro˝szych. PoStereovoksa i w niczym nie przypominajà cinchów Scena dêwi´kowa
wyÊmienita
barw
neutralna
lecam ten kabel z czystym sumieniem. Kupi∏em go
spotykanych w innych kablach. Jeszcze jedno: kabel Temperatura
Kategoria
A
JakoÊç/cena
high-end
bez namys∏u. ■
jest delikatny i nie toleruje silnego zginania.
AUDIOVIDEO 33