Składając ofertę na zakup samochodu marki: DAEWOO – FSO model

Transkrypt

Składając ofertę na zakup samochodu marki: DAEWOO – FSO model
Numer sprawy: A.I. 271-45/11
Załącznik nr 1
…………………………………
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nazwa (firma, imię i nazwisko) Oferneta:
..................................…………........................................................................…
Adres Oferenta (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ...............................................................................
................................................................................................................................................................
powiat ................................................
województwo .......................................... ..............................
e-mail [email protected] ..............
Telefon: ........................................
Składając ofertę na zakup samochodu marki: DAEWOO – FSO model: Polonez Caro 1.3 kat.
rok produkcji: 1997 zobowiązuję się kupić za cenę:
............................................................................ zł brutto (słownie: .................................................
..........................................................................)
1. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący załącznik do przetargu został przeze mnie
zaakceptowany. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Krakowski Centrum Rehabilitacji.
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie
jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami Komisji, jak
również nie pozostaję z członkami Komisji w stosunku osobistym tego rodzaju, który
mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności członków Komisji.
3. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
…………………………………………………
Data i podpis osoby(osób) upoważnionej do
reprezentowania Oferenta
strona 1

Podobne dokumenty