ZOBACZ ZASTOSUJ Językowy Dysk Unii Europejskiej

Transkrypt

ZOBACZ ZASTOSUJ Językowy Dysk Unii Europejskiej
IT
LV
LT
ki ch
w ł os
n o − d ow y W ł o
a
i
l
a
it
u r zę
J ę z y k e n u to
B e nv
zk i dii
nd an
r l a y Ir l
i
e − ow
i l g r zę d
e
a
G yk u
J ę z i l te
Fá
ski
latviešu valoda − łotew
Język urzędow y Łotwy
Sveiki
H
U
M
T
lietuvių
k
Język ur alba − litewsk
i
z
Sveiki a ędow y Litw y
tv ykę
A
M
Ję z a l t i −
Me y k m
r ħ ur z alt
b a ę d ań
ow s k
yM i
alt
mag
y
Ję z y y a r −
w
k
ę
Ü d v u r zę g i e
öz ö d ow r s k i
lle k
yW
ęg ie
r
G
fr
Ję a n ç
Lu z y k a i s −
B i e k s e m u r zę f r a n
nv bu dow cu
e
n
ue rga y Fra ski
nc j
an
i
,
g
B
e lg
Ję z i e l s k i
ii,
Ir y k u r z
l
a
ę
Wel ndii, Ma dowy W
co m lt y
ie lk
e
i
e
j
Br y t
anii
,
P T
ελ
λη
νι
κά
(e
llin
Język urzęd iká) − grecki
ow
Καλώς ήλθα y Grecji, Cypru
τε (Kalos ilth
ate)
PL
E L
RO ET SK
estoński
eesti keel − y Estonii
ow
Język urzęd
t
Tere tulemas
,
s tr ii
e c k i c , Au
emi mie
− ni y Nie
t s c h ow g a
D e u k u r zę d e m b u r
Języ ii, Luks n
Be lg omme
k
ii
Wi ll
sk i an
uń y D
− d ę d ow
nsk r z n
da y k u me
Jęz lkom
Ve
ES
DE
če
Ję z š t i n a
Vít yk ur − cze
e j t zę s k
e
d ow i
y
C ze
ch
e sp a
ñ
Ję z y k o l − h i s z
B i e u r zę d o p a ń s k i
n
v
e
ni d o w y Hi s zp
s
anii
zk i
ii
− szwed zwecji, Finland
S
svenska
zę d o w y
Ję z y k u r e n
m
Välkom
ii
lan d
ki
fińs y Fin
m i − d ow
s u o k u r zę
ki
ńs ii
Ję z y t u l o a
e
we en
Ter v
s ł o S ł ow
a− y
č i n ow
nš ęd
ve urz li
slo z y k doš
Ję o b r o
D
български (bulgarski)
− bułgarski
Jęz
yk
urz
ęd
ow
y
Bu
łga
rii
Добре дошли (Dobre do
shli)
BG A
D
L
N
F
R
EN
o lsk i
p o l s k i r zę d o w y P
u
Ję z y k y
ki
ii
Wit am
ndz i, Belg
a
l
r
i
e
d
d
ni o lan
ds − w y H
n
a
o
l
er ęd
Ne d y k u r z
Jęz lkom
We
português − portugalski
Język urzędowy Portugalii
Bem-vindos
slo
Jęz venčin
Vit y k ur z a − s
a j te ę d ł o w
ow
y S ł ac k i
ow
ac j i
r o mân
ă
Ję z y k − r u m u ń s
u
B i n e a r zę d o w y R k i
umun
ţi ven
ii
it
L
S
FI SV CS
PL
•
•
w ie
uropejska, 2011 – QC-31-11-188-PL-J
ie j
lojęz
ga
or
i
i
c
e
e•
w
© Unia E
N
a
jb
Przedstawiciele państw członkowskich UE podczas
posiedzeń Rady Europejskiej i posiedzeń Rady UE mogą
posługiwać się własnym językiem. Dokumenty
na te posiedzenia są zazwyczaj sporządzane
w 23 językach urzędowych. Akty prawne UE
muszą być przyjmowane we
wszystkich językach urzędowych
jednocześnie.
Ciekawostki:
• językiem UE, którym jako językiem ojczystym posługuje się
największa liczba osób, jest niemiecki (90 mln);
• jako swój pierwszy język obcy obywatele UE podają:
angielski (38%), niemiecki (14%), francuski (14%);
• 26 września jest Europejskim Dniem Języków; • Służba Językowa Rady tłumaczy około 13 tys.
dokumentów (1 mln stron) rocznie;
• 56% obywateli UE zna
co najmniej jeden
język obcy.
iec
i
e
•
Jakim językiem może posługiwać się
minister?
dz
na
www.consilium.europa.eu
www.european-council.europa.eu
Języki regionalne, języki mniejszości:
• języki konkretnego regionu, które nie są
językami dominującymi w danym kraju
(np. język bretoński we Francji);
języki, którymi posługuje się mniejszość
w jednym państwie, a większość w innym
(np. język włoski w Słowenii).
i z ac j a n a ś w
Niektóre języki UE nie należą do rodziny języków
indoeuropejskich:
•
np. język maltański jest zbliżony do arabskiego i należy
do rodziny języków afroazjatyckich;
• języki: fiński, węgierski i estoński to języki
ugrofińskie.
r g an
Obywatele wszystkich państw członkowskich UE
w kontaktach z instytucjami i organami
europejskimi mogą posługiwać się własnym
językiem. Strony internetowe
Rady Europejskiej i Rady Unii
Europejskiej, a także innych instytucji
i organów UE są dostępne we wszystkich
językach urzędowych UE.
•
język angielski i język niemiecki należą do grupy
języków germańskich;
język czeski i język polski – do grupy języków
słowiańskich;
język hiszpański i język rumuński – do grupy języków
romańskich.
ao
Jakim językiem może posługiwać się
obywatel?
•
c zn
zy
Obecnie w Unii Europejskiej obowiązują 23 języki
urzędowe, co sprawia, że jest ona najbardziej
wielojęzyczną organizacją na świecie. Gdy do UE
przystępuje nowe państwo, jego język urzędowy staje się
językiem urzędowym UE. Ponieważ w kilku państwach używa
się tego samego języka (np. w Niemczech i Austrii), języków
urzędowych jest mniej niż państw członkowskich.
Wiele języków UE to języki należące do
rodziny języków indoeuropejskich, np.:
ar
organizacja na świecie
ję
yczna orga
ni
z
a
c
j
a
n
a
ś
iej wielojęz
z
d
r
a
b
ycz
Na j
i e • Na j b a r
c
e
i
w
d z ie
aś
n
jw
ja
Najbardziej Różnorodność
c
iel
a
z
wielojęzyczna
językowa
w
UE
o
ni