7/2016 - Raiffeisen Polbank

Transkrypt

7/2016 - Raiffeisen Polbank
Warszawa, dnia 31.03.2016 r.
Raport bieżący nr 7/2016
„Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Raiffeisen Bank Polska S.A. na
rzecz Raiffeisen Bank International AG”
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Zarząd Raiffeisen
Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku Bank zawarł Umowę
sprzedaży 1.500.038 akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”), reprezentujących cały
kapitał zakładowy tej spółki („Umowa”). Nabywcą akcji jest Raiffeisen Bank International AG
(„RBI”), podmiot posiadający 100% akcji Banku.
W wyniku zawartej Umowy Bank utracił kontrolę nad spółką RLPL oraz wszystkimi spółkami
wchodzącymi w skład Grupy RLPL, czyli spółką Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.,
Raiffeisen-Leasing Services Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Real Estate Sp. z o.o. oraz spółką
celową ROOF Poland 2014 Ltd.
W konsekwencji zawartej Umowy Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska S.A. („Grupa”)
wzmocniła swoją pozycję kapitałową. Bank będzie kontynuował ścisłą współpracę z RLPL, a
produkty leasingowe pozostaną w ofercie Grupy w oparciu o umowy współpracy z RLPL.
Podstawa prawna: Par. 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
organizowanego przez BondSpot S.A.
Osoby reprezentujące spółkę:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000014540, o zarejestrowanym i w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 złotych,
o numerze NIP: 526-020-58-71.