Załącznik nr 3 - Klauzula poufności danych - BIP

Transkrypt

Załącznik nr 3 - Klauzula poufności danych - BIP
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. [email protected]
Załącznik nr 3
KLAUZULA POUFNOŚCI DANYCH
.....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres firmy/Wykonawcy)
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, a w szczególności prowadzonej działalności oraz jakichkolwiek
danych technicznych lub ekonomicznych, w tym wszelkich informacji dotyczących stanu faktycznego
bądź prawnego budynków, wymagających opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
przez okres 10 lat od daty otrzymania tych informacji.
Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie,
drogą elektroniczną lub w inny dostępny sposób.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie informacji pracownikom podmiotu zobowiązanego do
zachowania tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze
przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.
Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano zgodę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
, dnia
(miejscowość)
r.
(data)
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Podobne dokumenty