Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno

Transkrypt

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno
ZDW.RDW.2.12.361-3/P/2009
Toruń z dn. 12-02-2009r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na :
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną na gorąco
oraz emulsją asfaltową i grysem twardym dróg wojewódzkich administrowanych przez
RDW Toruń w latach 2009-2011 z podziałem na części.
Wyjaśnienia do zadanych pytań
W związku z zadanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu,
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223,poz. 1655) wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1
1. Ad. pkt. 5.5 Potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
ppkt.1-5 Potencjał osobowy oraz sprzęt
Czy w przypadku składania oferty na dwie części wykonawca musi wykazać się dwukrotnie
większym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w
stosunku do podanej ilości. Czy mogą to być te same osoby i sprzęt dla każdej części. Prosimy
o wyjaśnienie?
ppkt.6 Doświadczenie
„Wykonawca winien wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania wykonał remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i
grysami twardymi na kwotę 300tys. PLN (brutto) dla każdej części zamówienia.” oraz
„załączyć dwa dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należycie”. To znaczy,
że w przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca musi posiadać doświadczenie w
wykonaniu remontów na kwotę 600 tys. (2x 300tys) na kilku zadaniach czy musi posiadać
doświadczenie w wykonaniu remontów na dwóch zadaniach na kwotę min. 300 tys. każde.
Prosimy o wyjaśnienie?
Odp. 1do ppkt.1-5
Wykonawca winien wykazać że dysponuje oddzielnie dla każdej części zamówienia nr 3 i nr4
potencjałem technicznym ( sprzętem) oraz osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i
doświadczenie (kadra techniczna)
Odp. 2 do ppkt.6
Wykonawca winien wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania wykonał remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i
grysami twardymi za kwotę 300 tys. PLN (brutto) oddzielnie dla każdej części zamówienia nr
3i 4
1
ZDW.RDW.2.12.361-3/P/2009
Pytanie nr 2
2. Ad. SST D.05.03.17 pkt 2.4 i 3.6 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
wymienia się , że na drogach obciążonych ruchem ciężkim muszą być wykonywane przy
użyciu grysów bazaltowych frakcji 2/4, 4/6,3 lub 8/12 mm. Prosimy o podanie dróg
obciążonych ruchem ciężkim? Czy zamiast kruszywa bazaltowego można użyć kruszywa
amfibolitu. Ponadto, w związku z tym, że wymiary kruszyw określa się wg normy PNEN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
(norma typu klasyfikacyjnego), albo wg sit „zestaw podstawowy plus zestaw 2” –
wymiary ziarn kruszywa 4/6,3, 6,3/10, 10/12,8 i 12,8/16 albo wg „zestaw podstawowy
plus zestaw 1”- wymiary ziarn kruszywa 2/5, 5/8, 8/11, 11/16 - wnosimy o dopuszczenie
zastosowania grysów o wymiarach kruszywa określonego za pomocą sit „zestawu
podstawowego plus zestaw 1”- wymiary ziaren kruszywa 2/5, 5/8. Oczywiście
właściwości kruszywa w pozostałych kategoriach ważnych dla tego asortymentu robót
(m.in. w zawartości pyłów kategoria f, =f0,5) będą spełniały wymagania OST D 05.03.08.
Grysy produkowane przez polskie kamieniołomy najczęściej mają wymiary ziarn
kruszywa określone za pomocą sit „zestawu podstawowego plus zestaw 1.”
Odp.3 do pytania 2
W zależności od naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu
bazaltowego wymienione w SST D-05.03.17 nie dopuszcza się innych rozwiązań.
Pytanie nr 3
3.Czy do remontów należy użyć emulsji zwykłej (w pkt. 2.5. Lepiszcze) czy modyfikowanej
(w pkt. 3.6. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń)?
Odp.4 do pytania 3
Do remontów cząstkowych grysami i emulsją należy użyć emulsję asfaltową modyfikowaną
szybko rozpadową K 1-70
Pytanie nr 4
4. Ad. Istotne postanowienia umowy.
§ 18 ust. 1 – konsekwencją zapisu w wymienionym ustępie i zapisu § 17 ust. 2
(brak odbiorów końcowych – robót wykonanych w danym roku, tylko jeden odbiór
ostateczny całego przedmiotu umowy) jest okres gwarancji wynoszący od 1 roku (dla
remontów wykonywanych w 2011 roku do 3 lat dla remontów wykonanych w 2009
roku). Wnosimy o wprowadzenie odbiorów na zakończenie każdego roku i objęcie
12-miesięczną gwarancją robót zakończonych w danym kończącym się roku
kalendarzowym. Dla zamawianego przedmiotu umowy – remont cząstkowy przy
użyciu emulsji i grysów, który jest zabiegiem remontowym wykonanym na części
nawierzchni i konstrukcji nawierzchni, a ta nie jest remontowana od podstaw i nie na
np. całym pasie jezdni i na dłuższym odcinku, nie można żądać trzyletniej gwarancji –
jest to zabieg utrzymaniowy. Ponadto i wydatki na kolejne lata realizacji umowy nie
są określone od początku realizacji umowy – stąd wynika etapowe roczne rozliczanie
kontraktu.
Odp.5 do pytania 4
W istotnych postanowieniach umowy w § 17 ust. 1 zmieniono zapis który brzmi;
Odbiór ostateczny robót, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego po zakończenie każdego roku i objęciu 12-miesięczną gwarancją robót
zakończonych w danym kończącym się roku kalendarzowym.
Zamawiający informuje , że nie przewiduje zmiany terminu składania ofert
2