Nowości w Deutsche Banku

Transkrypt

Nowości w Deutsche Banku
privatebanking.pl
Nowości w Deutsche Banku
04.11.2010.
Deutsche Bank wprowadził do swojej oferty dwa nowe produkty strukturyzowane: Certyfikaty
strukturyzowane Brazylijski Express oraz db Gwarancja – Turkusowa Lira II.
Certyfikaty strukturyzowane Brazylijski Express Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych
Brazylijski Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym
Certyfikatów jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku fundusz indeksowy
iShares MSCI Brazil odzwierciedlający akcje brazylijskich spółek. Druga subskrypcja Certyfikatów w
oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 26 listopada br. Certyfikaty Brazylijski Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie
inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w
Londynie.
Aktywem bazowym Certyfikatów Brazylijski Express jest fundusz iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ
US Equity). Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysku zarówno w okresach wzrostów cen akcji
brazylijskich przedsiębiorstw, jak i w czasie stagnacji na tym rynku. Instrument umożliwia uzyskanie
wysokiej stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 10 do 14% w skali roku, przy czym jego
ostateczna wartość zostanie ustalona 25 listopada br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.
Instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość
indeksu bazowego w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego,
wówczas certyfikat zostanie wykupiony a Inwestorzy otrzymają należny kupon.
Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem
subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w
warunkach subskrypcji.
Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki
finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego funduszu iShares MSCI Brazil
powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji, ale pod warunkiem,
że fundusz iShares MSCI Brazil nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od swojego
poziomu początkowego z 6 grudnia 2010 r.
Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego
certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 09:26
privatebanking.pl
Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów
Brazylijski Express do obrotu na GPW.
db Gwarancja – Turkusowa Lira II.
Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji rocznego inwestycyjnoubezpieczeniowego produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Turkusowa Lira II. Produkt
oferowany jest we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i zapewnia 100procentową ochronę zainwestowanego kapitału. Druga subskrypcja w oddziałach Deutsche Bank PBC
potrwa do 12 listopada br.
db Gwarancja - Turkusowa Lira II to roczny produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie, z
którego zysk uzależniony jest od umocnienia tureckiej liry do euro. Produkt oferowany jest we
współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie.
Wysokość zysku jest nieograniczona – im bardziej lira umocni się wobec euro, tym większa będzie
stopa zwrotu. – Historyczne wyniki relacji tureckiej waluty do europejskiej, pozwalają nam dojść
do wniosku, że lira jest wciąż stosunkowo tania. Przed kryzysem finansowym tylko przez parę miesięcy
była na tak niskim poziomie, jak obecnie – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum
Inwestycyjne Deutsche Bank PBC. Pozytywne przewidywania dla tureckiej waluty znajdują również
potwierdzenie w prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zakłada, że PKB w Turcji
zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach, będzie rósł szybciej niż PKB w strefie euro.
Po zakończeniu inwestycji Klienci otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału oraz premię. Jej wysokość
uzależniona będzie od współczynnika partycypacji z przedziału 60 - 95% (ostateczna wartość zostanie
ustalona najpóźniej 18 listopada br.) i zmiany kursu euro wobec liry (liczonej jako iloraz wartości
początkowej kursu do wartości końcowej pomniejszony o jeden).
Składka minimalna to 2000 zł. Opłata wstępna wynosi 0,5% składki ubezpieczeniowej.
Od zarobionych środków Klient nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Dzięki
temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach
zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane jego uposażonym bez podatku spadkowego.
źródło: Biuro prasowe Deutsche Bank PBC
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 09:26