REGULAMIN KONKURSU „DRZEWO GENEALOGICZNE

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „DRZEWO GENEALOGICZNE
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Staszica 25
REGULAMIN KONKURSU
„DRZEWO GENEALOGICZNE − poszukiwana, poszukiwany
z SP 4”
Konkurs organizowany w związku z obchodami 50−lecia Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
I.
UCZESTNICY:
1. Uczestnicy konkursu − uczniowie klas 1 − 6.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w dwóch kategoriach :
− klasy 1 − 3
− klasy 4 − 6.
II.
CELE KONKURSU
1. Odnalezienie korzeni własnej rodziny, związanych z historią SP 4.
2. Przygotowanie pracy z wykorzystaniem róŜnych środków wyrazu artystycznego.
III.
WYMOGI KONKURSOWE
1. Uczestnicy wykonują pracę w formacie minimum A3 (rysunek, plakat,
wyklejanka, w wykonaniu pracy moŜna zastosować zdjęcia fotograficzne).
2. Jeden uczestnik moŜe wykonać jedną pracę konkursową.
3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. W wyszukiwaniu
informacji wskazana jest pomoc osób dorosłych.
4. KaŜda praca konkursowa musi być opisana na odwrocie (imię i nazwisko, klasa).
5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
IV.
KRYTERIA OCENIANIA
1. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
− liczba osób przedstawionych w pracy, związanych w róŜny sposób z SP 4
− informacje o kaŜdej z opisywanych osób (imię, nazwisko, data urodzenia, formy
współpracy ze szkołą, zdjęcia)
− wartość artystyczna pracy.
V.
TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace konkursowe uczniów naleŜy przekazać do dnia 2 grudnia 2013r.
do p. Sylwii Palasik lub p. Katarzyny Pawłowskiej.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróŜnień,
dyplomów pamiątkowych oraz podziękowań dla nauczycieli
planowane jest w maju 2014r.

Podobne dokumenty