1 Konkurs nr 1/2014 Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan

Transkrypt

1 Konkurs nr 1/2014 Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan
Konkurs nr 1/2014
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie na podstawie pełnomocnictwa
Burmistrza Wołomina WKA.077.238.2011 z dn.05.10.2011 roku
ogłasza
pisemny nieograniczony konkurs na najem pomieszczeń w obiekcie Pływalni przy ul. Korsaka
4 w Wołominie.
1) Termin rozstrzygnięcia Konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 05.02.2014 roku, o godz. 10:00, w siedzibie Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4.
2) Termin związania ofertą – 30 dni
3) Charakterystyka przedmiotu Konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest:
1. Pomieszczenie o łącznej powierzchni 14,1 m2 , usytuowane na parterze Pływalni OSiR
„Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 (p. 116)
2. Pomieszczenie o łącznej powierzchni 14,6 m2 , usytuowane na parterze Pływalni OSiR
„Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 (p. 117)
Przedmiot konkursu może być wynajęty w różnej konfiguracji np. każde pomieszczenie
oddzielenie lub łącznie. W przypadku złożenia oferty na oba pomieszczenia, Formularz ofertowy
powinien być złożony na każde pomieszczenie osobno.
4) Wyposażenie stałe przedmiotu konkursu:
1. Pomieszczenie nr 1 (p. 116) o łącznej powierzchni 14,1 m2:
- instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa z umywalką
- posadzka terakota
- wentylacja mechaniczna
2. Pomieszczenie nr 2 (p. 117) o łącznej powierzchni 14,6 m2:
- instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa z umywalką
- posadzka terakota
- wentylacja mechaniczna
5) Czas najmu: Okres najmu – od 17 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
1
6) Stawka wywoławcza czynszu netto do konkursu:
Stawka wywoławcza czynszu netto do konkursu wynosi 50,00 zł za m2 miesięcznie + 23 %
podatku VAT.
Ustalona w konkursie stawka czynszu netto + 23 % podatku VAT za m2 obejmuje koszty
eksploatacyjne z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków,
centralnego ogrzewania, wywozu śmieci.
Ustalona w konkursie stawka nie obejmuje napraw bieżących, konserwacji wynajmowanych
pomieszczeń oraz zainstalowanych w nich urządzeń, a także utrzymania czystości i porządku w
wynajmowanym lokalu.
7) Przeznaczenie przedmiotu konkursu:
Prowadzenie działalności związanej ze zdrowiem i urodą.
8) Warunkiem udziału w konkursie jest:
złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2014 roku do godz. 09:30 kompletnej
oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem pomieszczeń w obiekcie Pływalni „
w sekretariacie OSiR „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4.
9) Oferta musi zawierać:
- odpis z właściwego rejestru,
- oświadczenie podpisane przez uprawnioną osobę dotyczące niezalegania w opłacaniu składek
na
ubezpieczenie
społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Pracy
i
Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niezalegania w podatkach w stosunku do Urzędu Skarbowego (załączniki 3 i 4).
Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, wybrany oferent zobowiązany jest dostarczyć
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami w terminie do
końca maja 2014 roku pod rygorem rozwiązania umowy.
- dokument potwierdzający nadanie nr NIP i REGON,
- oryginał lub kopia potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa,
udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy
wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2
- podpisane oświadczenie ( załącznik nr 2)
- podpisany wzór umowy najmu (załącznik nr 5)
10) Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej pisemnej oferty Komisja Konkursowa będzie kierowała się
następującym kryterium:
Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 – stanowić będzie 100 %
punktacji ogółem (100 punktów).
Charakterystyka kryterium: Sn = Cn/Cmax x 100, gdzie Cn- cena aktualnie badanej oferty, Cmaxnajwyższa z cen uzyskanych w ofertach.
11) Zawarcie umowy najmu:
Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
12)
Informacje dodatkowe:
Złożenie oferty konkursowej przez oferenta oznacza, ze oferent zapoznał się i akceptuje
nieruchomość pod względem jej stanu technicznego, powierzchni oraz potrzeb. Przedmiot
konkursu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem
telefonu: 22 760-39-20.
Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OSiR „Huragan” w
Wołominie. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani drogą pisemną.
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora
konkursu oraz na stronie internetowej www.osir.wolomin.pl
OSiR „Huragan” w Wołominie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez
podania przyczyny. Oferty niekompletne , niespełniające powyższych wymogów, złożone poza
obowiązującym trybem lub po terminie nie będą rozpatrywane.
3