Regulamin konkursu na Najpiękniejszy list dla Ziemi

Transkrypt

Regulamin konkursu na Najpiękniejszy list dla Ziemi
Regulamin konkursu na Najpiękniejszy list dla Ziemi
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej. NIP:
9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych listów dla Ziemi, napisanych przez uczniów
placówek w całej Polsce. Kryteria oceny jury: walory estetyczne (język, styl), zgodność z tematem,
kreatywność.
3. Uczestnikiem konkursu może być uczeń placówki z gminy, która przystąpiła do akcji Listy dla
Ziemi.
4. W konkursie mogą wziąć udział prace, które zostały napisane przez uczniów lub narysowane
przez dzieci w wieku przedszkolnym w ramach akcji „Listy dla Ziemi” na specjalnym papierze z
makulatury, a następnie zostały wysłane w formie skanu na adres [email protected]
5. Listy można wysyłać do 12 maja. Każda placówka może przesłać jeden wybrany przez siebie list.
6. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, spośród wszystkich nadesłanych przez szkoły
listów jury wybierze te, które zostaną zakwalifikowane do finałowego głosowania. W etapie drugim
(finałowym) w specjalnej konkursowej aplikacji na stronie Listów dla Ziemi na portalu Facebook
(https://www.facebook.com/listydlaziemi) zostanie przeprowadzone głosowanie internautów,
którzy wybiorą najpiękniejszy ich zdaniem list. Wyboru najpiękniejszego listu dokona także
specjalne jury konkursowe.
7. Nagrody przyznane zostaną w kategorii głównej i w kategoriach wiekowych. W kategorii głównej
najpiękniejszy list zostanie wybrany spośród wszystkich nadesłanych prac, zarówno przez
internautów jak i jury. W kategoriach wiekowych najpiękniejsze listy zostaną wyłonione w 3
grupach: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.
8. W konkursie przewidziano następujące nagrody: 10 nagród głównych: tablety, aparaty
fotograficzne, 90 nagród specjalnych: albumy przyrodnicze, komputerowe programy edukacyjne.
Nagrody zostały ufundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
9. Głosowanie na Facebooku odbędzie się od 25 maja do 15 czerwca. Wyniki głosowania
internautów oraz decyzje jury zostaną ogłoszone do 20 czerwca.
10. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na koszt Organizatora konkursu.
11. Nadesłanie materiałów na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że są one własnością danej
placówki.
12. Uczestnicy zgadzają się na przekazanie wszelkich praw majątkowych związanych z
wykorzystaniem przez Organizatora nadesłanych materiałów.
13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu
konkursu, który w całości zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.
14. W przypadku podejrzenia o nieuczciwe pozyskiwanie głosów (głosy z tego samego IP, głosy z
kont nieaktywnych, głosy z kont sztucznie stworzonych itd.) Organizator zastrzega sobie prawo do
dyskwalifikacji uczestnika w trybie natychmiastowym. Decyzja ta jest niepodważalna i ostateczna.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
16. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook.
Konkurs organizowany w ramach kampanii LISTY DLA ZIEMI pod patronatem Ministra Środowiska.
Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i we Wrocławiu. Współpraca: Partnerstwo dla
Klimatu. Partnerzy: Lasy Państwowe, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Urzędy Miast: Warszawa,
Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Opole.