REGULAMIN Szkolnego Konkursu Fotograficznego

Transkrypt

REGULAMIN Szkolnego Konkursu Fotograficznego
REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Sport w kadrze”
I Cele i tematyka konkursu:
1. Organizatorem konkursu są nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 31 w Warszawie
2. Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,
- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
II Zasady konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 31 w Warszawie
Czas trwania konkursu: 22.10 - 22.12.2014 r.
Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace.
Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG.
Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym oraz telefonem komórkowym (należy
zachować jak najlepszą jakość zapisu obrazu). Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w
zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.
7. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z informacją:
- imię i nazwisko autora oraz klasę,
- tytuł pracy oraz co zostało umieszczone na zdjęciu, gdzie wykonano zdjęcie.
8. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do p. Anny Paziewskiej. Prace przynosimy na
płycie lub pendrivie.
9. Termin składania prac upływa: 22 grudnia 2014 (poniedziałek).
10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkolnym oraz na
stronie internetowej gimnazjum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1.
2.
3.
4.
Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
Ogłoszenie wyników nastąpi 07.01.2015 r.
Najlepsze prac zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Anna Paziewska
Piotr Niwiński

Podobne dokumenty