UBEZPIECZENIE DZIECI 2014/2015

Transkrypt

UBEZPIECZENIE DZIECI 2014/2015
UBEZPIECZENIE
DZIECI 2014/2015
Ubezpieczenie NW od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A I Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa
______________________________________________________________________
Dział Likwidacji Szkód Osobowych Aleje jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
VIG Ekspert
Call Center 22 212 20 12 lub [email protected]
Dokumenty można również składać w każdym Oddziale Interrisk
Oddział Warszawa Wola
Kontakt: tel. 22 862 95 05
ul. Żytnia 18/lok H
tel. 22 735 11 80
01-014 Warszawa
fax 22 862 02 65
_______________________________________________________________________
Suma ubezpieczenia 13 000,00 zł /słownie: trzynaście tysięcy złotych/
Składka dla ucznia - 45,00 zł jednorazowa za cały rok
OPCJA OCHRONA PLUS + Świadczenia dodatkowe
- ubezpieczenie działa 24 godziny, cały rok, na terenie całego kraju i w czasie wyjazdów
zagranicznych
SKŁADKA DLA SPORTOWCÓW - 56,00 zł obejmuje zdarzenia i urazy
związane z udziałem dzieci w pozaszkolnych kołach sportowych , klubach
sportowych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych
ZWROT ZA SKARDZIONE MIENIE W SZATNI (kurtka, buty) do kwoty 300,00 zł
NIE MA KOMISJI LEKARSKIEJ, ZA KONKRETNE ZDARZENIE – KONKRETNY
% USZCZERBKU NA ZDROWIU I KONKRETNE PIENIĄDZE
Rodzaj świadczenia
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, w tym zawał serca i udar mózgu
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki
Z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Pogryzienie przez psa
Z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów
Z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami
chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem
Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej oraz
leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej
Kwota bazowa
13 000,00 zł
100% sumy ubezpieczenia
Do 30% sumy ubezpieczenia
3 900,00 zł
1% sumy ubezpieczenia
130,00 zł
Jednorazowo 10% sumy ubezp..
1 300,00 zł
Jednorazowo 10% sumy ubezp..
1 300,00 zł
Jednorazowo 1% sumy ubezp..
130,00 zł
do 100% sumy bezp..
Wg załącznik
Do 100% sumy ubezpieczenia
Wg załącznik
5% sumy ubezp..
650,00 zł
1,5% sumy ubezp..
195,00 zł
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
l.P Zakres świadczeń dodatkowych
Suma
ubezpieczenia
5 000,00 zł
1
Śmierć wyniku wypadku komunikacyjnego
2
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
5 000,00 zł
3
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (od 3 dnia pobytu)
5 000,00 zł
4
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(od 3 dnia pobytu)
Zwrot kosztów leczenia poniesionych na
terenie Polski
5 000,00 zł
5
6
7
5 000,00
Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w
wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie
Polski
Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady
wrodzonej serca
Wysokość świadczeń
100% sumy ubezpieczenia
I stopień 10% SU
II stopień 30% SU
III stopień 50% SU
1% SU za każdy dzień
50,00 zł za 1 dzień
1% SU za każdy dzień
50,00 zł za 1 dzień
do 10% sumy ubezpieczenia
do 500,00 zł
5 000,00
do 10% sumy ubezpieczenia
do 500,00 zł
5 000,00 zł
20% sumy ubezpieczenia
1 000,00 zł
Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Podobne dokumenty