YKGYFtlyn 0,6/1 kV - e

Transkrypt

YKGYFtlyn 0,6/1 kV - e
Kabel
YKGYFtlyn 0,6/1 kV
Kable elektroenergetyczne górnicze z Ŝyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej i powłoce
polwinitowej, opancerzone taśmą stalową lakierowaną, z osłoną ochronną polwinitową
nierozprzestrzeniającą płomienia
NORMA:
WT-88/K-316
CHARAKTERYSTYKA:
˚y∏y:
˚y∏a ochronna:
Izolacja ˝y∏ roboczych:
Pow∏oka:
Pancerz:
Os∏ona ochronna:
Barwy izolacji:
Zastosowanie:
ObjaÊnienie symboliki
kabla:
miedziane wykonane w kszta∏cie wycinków pierÊcienia o kàcie Êrodkowym 120°
miedziana wykonana wg PN-88/E-90160 kl. 2, okràg∏a, umieszczona w rdzeniu kabla
polwinitowa
polwinitowa
taÊmy stalowe lakierowane
polwinitowa nierozprzestrzeniajàca p∏omienia – ˝ó∏ta, o indeksie tlenowym min. 29
naturalna, naturalna z paskiem czerwonym, naturalna z paskiem zielonym
do budowy górniczych sieci zasilajàcych
YKGYFtlyn
Maks. temperatura
˝y∏y przy pracy ciàg∏ej:
Temperatura
uk∏adania kabli:
Max temperatury
˝y∏y przy zwarciu 1 sec:
Napi´cie probiercze:
Pakowanie:
Minimalny
promieƒ gi´cia kabli:
Dopuszczenie
do eksploatacji:
Liczba i przekrój
znamionowy ˝y∏
oraz najmniejszy
dopuszczalny przekrój
˝y∏y ochronnej
- kabel (K) elektroenergetyczny z ˝y∏ ami miedzianymi górniczy (G),
o izolacji polwinitowej (Y), w pow∏oce polwinitowej (Y),
opancerzony taÊmà stalowà lakierowanà (Ftl), w os∏onie polwinitowej
nierozprzestrzeniajàcej p∏omienia (yn)
+ 70ºC
kable mogà byç uk∏adane w temp. od -5ºC do +50ºC
+ 160°C
3,5 kV
na b´bnach
20D (D - Êrednica zewn´trzna kabla)
kable posiadajà dopuszczenie do stosowania w odkrywkowych i otworowych
zak∏adach górniczych poza strefami zagro˝enia wybuchem, wydane przez Wy˝szy Urzàd Górniczy.
GruboÊç znamionowa
Maksymalna
rezystancja
˝y∏y roboczej
zewn´trzna w temp. 20ºC
Ârednica obliczeniowa
pod
pancerzem
Orientacyjna
masa
kabla
o d∏ugoÊci
1 km
D∏ugoÊç
nominalna
odcinków
kabla
izolacji
pow∏oki
os∏ony
n x mm2
mm
mm
mm
mm
mm
Ω/km
kg
m
3 x 35/16
1,5
1,4
1,8
22,7
27,5
0,524
1939
1000
3 x 50/16
1,7
1,4
2,0
26,6
31,8
0,387
2512
1000
3 x 70/25
1,7
1,4
2,1
29,6
35,0
0,268
3266
1000
3 x 95/25
1,9
1,4
2,2
33,4
39,0
0,193
4186
1000
3 x 120/35
1,9
1,4
2,3
35,8
41,6
0,153
5081
1000
kable i przewody górnicze
strona 84

Podobne dokumenty