CV - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w

Transkrypt

CV - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Curriculum Vitae
INFORMACJE OSOBISTE
Fijałkowska Barbara Ewa
[email protected]
STANOWISKO / ZAWOD
asystent
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01/02/2006–Obecnie
Asystent, Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki
Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa (Polska)
Działalność dydaktyczna:
- ćwiczenia z Etyki
- ćwiczenia z Bioetyki
- ćwiczenia z Pedagogiki i dydaktyki w fizjoterapii
- Course of Bioethics (Erasmus)
- wykłady z Propedeutyki terapii zajęciowej
Działalność naukowa:
- udział w projekcie "Etyczne problemy rehabilitacji w kontekście filozoficznych i metodologicznych
zagadnień bioetyki"
- udział w projekcie "Dobra praktyka badawcza"
Działalność organizacyjna:
- Koordynator programu Erasmus ds. Wydziału Fizjoterapii (02.2011-09.2012)
- współorganizacja konferencji "Dobra praktyka badawcza" (Warszawa, 26.10.2012)
- współorganizacja konferencji "Bioetyka i genetyka. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycznych"
(PAN, Warszawa, 7-8.12.2012)
- współorganizacja III Międzynarodowa Konferencja Naukowa (z cyklu: Myśl rehabilitacyjna prof.
Andrzeja Seyfrieda) "Aktualne kierunki terapii schorzeń narządu ruchu: intuicja czy EBM?",
Warszawa, 24-25.05.2013
- współorganizacja konferencji "Współczesna rehabilitacja seksualna" (Warszawa, 13.12.2013)
01/09/2003–30/06/2005
Sekretarz grantu Eureth.net.
Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (as partner of EURETH.NET: European
Information Network – Ethics in Medicine & Biotehnology, A project of the European Commission,
Quality of Life and Management of Living Resources Programme), Warszawa (Polska)
01/05/2003–31/08/2003
Sekretarz redakcji "Dialogue and Universalism" - philosophical journal
Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska)
WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
01/10/2013–Obecnie
Studia doktoranckie
II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa (Polska)
11/1/15
© Unia Europejska, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 1 / 3
Curriculum Vitae
Fijałkowska Barbara Ewa
Działalność dydaktyczna:
- Ethics with Elements of Philosophy (English Division)
- Etyka lekarska z elementami filozofii (II WL WUM)
Działalność naukowa:
- uczestnik projektu JPND: Strategies and interventions for vital decisions in Amyotrophic Lateral
Sclerosis in different European countries (VD-ALS-EU)
Działalność organizacyjna:
- współorganizacja IV Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Zakładu Humanistycznych Podstaw
Medycyny i Kliniki Neurologii WUM: "Etyka, prawo, neurologia", Warszawa, 14.06.2014.
01/03/2010–01/03/2012
Teacher of Occupational Therapy Theory, Practice and Education
(certificate)
ENOTHE: European Network of Occupational Therapy in Higher Education, York, (Wielka Brytania)
01/10/2006–01/10/2008
Studia doktoranckie (przerwane)
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska)
29/06/2006–06/07/2006
European Course of Biotechnology Ethics (certificate)
Lekarska Fakulta, Masarykova Univerzita (as partner of BioTethed project, EU Commission, VI
Framework Programme), Brno (Republika Czeska)
01/10/2001–30/05/2003
Kurs edytorsko-translatorski (certyfikat)
Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska)
01/10/1998–01/10/2003
Jednolite studia magisterskie (magister filozofii)
Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska)
INFORMACJE DODATKOWE
Publikacje
Decyzje prokreacyjne w świetle kwestii niepełnosprawności
"Postępy Rehabilitacji", vol. XXI, 4/2007, s. 11-18. [4 pkt]
Etyka i EBM w fizjoterapii oraz terapii zajęciowej
"Postępy Rehabilitacji", vol. XXVI, 4/2012, s. 47-53. [4 pkt]
Środowiskowe przyzwolenie na łamanie zasad dobrej praktyki badawczej w opinii
społeczności akademickiej
"Zagadnienia naukoznawstwa", Tom XLVIII, zeszyt 4(194), 2012, 251-268(współautorstwo z: W.
Rekowski, A. Przyłuska-Fiszer, J. Różyńska). [10 pkt]
11/1/15
© Unia Europejska, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 2 / 3
Curriculum Vitae
Fijałkowska Barbara Ewa
Oblicza niepełnosprawności
w: J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, LEX (a Wolters Kluwer business),Warszawa 2013, s.
177-190. [4 pkt]
Teorie zdrowia i choroby
w: J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, LEX (a Wolters Kluwer business), Warszawa 2013, s.
153-164. [4 pkt]
Konferencje
Wystąpienia:
Problemy w nauczaniu etyki
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauczanie etyki w uczelniach medycznych", Gdański
Uniwersytet Medyczny, 27-29.09.2007, Gdańsk.
Occupational Therapy in Poland
Konferencja "Occupational Therapy - International Experiences", Queen Margaret University,
22.11.2010, Edynburg, Wielka Brytania.
Praktyka i edukacja terapii zajęciowej: model szkocki
Konferencja "Rozwijanie terapii zajęciowej w Polsce metody nauczania i badania naukowe" ,
Akademia Wychowania Fizycznego, 04.12.2010, Kraków.
Ethics and EBM in the Orphaned Fields of Medicine
Zlot Filozoficzny/Philosophers Rally, Uniwersytet Gdański, 27-30.06.2012, Gdańsk.
Udział osób z niepełnosprawnością w badaniach naukowych - problemy etyczne
Konferencja "Dobra praktyka badawcza", Akademia Wychowania Fizycznego, 26.10.2012,
Warszawa.
Etyka oceniania
Konferencja "Etyka w badaniach naukowych i w szkolnictwie wyższym", Komitet Bioetyki przy
prezydium PAN, 5-6.11.2012, Toruń.
Intuicja i EBM w pracy terapeuty aspekty psychologiczne i etyczne
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa (z cyklu: Myśl rehabilitacyjna prof. Andrzeja Seyfrieda)
"Aktualne kierunki terapii schorzeń narządu ruchu intuicja czy EBM?", Akademia Wychowania
Fizycznego, 24-25.05.2013, Warszawa.
End-of-life-decisions. Legal framework: Poland.
Scientific workshop, JPND project: Strategies and interventions for vital decisions in Amyotrophic
Lateral Sclerosis in different European countries (VD-ALS-EU), Universität Ulm, 19.12.2014, Ulm.
11/1/15
© Unia Europejska, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 3 / 3