rzeszow - Zakład Metalurgiczny "WSK Rzeszów"

Transkrypt

rzeszow - Zakład Metalurgiczny "WSK Rzeszów"
Polityka BHP i Ochrony Środowiska
~
RZESZOW
w Zakładzie Metalurgicznym
"WSK Rzeszów" Sp. z 0.0.
Zakład Metalurgiczny //WSK Rzeszow" Sp. z 0.0. kierując się troską o zdrowie
i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz będąc świadomy swego wpływu na środowisko,
spowodowanego
wytwarzaniem
odpadów
produkcyjnych,
emisją
substancji
zanieczyszczających oraz zużyciem energii i wody, zobowiązuje się do:
D
przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska, mających zastosowanie w działalności
produkcyjnej Spółki
D prowadzenia
bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zepewnłejsce)
odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację, zgodnie
z wymogami ochrony środowiska
D zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska naturalnego
D prowadzenia
ciągłych działań poprawiających
stan ochrony środowiska oraz
zapewnienia
środków
na inwestycje
proekologiczne,
ciągłego
doskonalenia
wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
D utrzymania
niskiej emisji substancji zanieczyszczających poprzez rozwój technik
ochronnych zatrzymujących zanieczyszczenia oraz stosowanie substancji i materiałów
o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko
o efektywnego i oszczędnego gospodarowania energią i wodą
D integracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska w projektach
naszych produktów i procesach produkcyjnych
o ciągłego podnoszenia świadomości personelu, poprzez odpowiednie szkolenia
wszystkich pracowników oraz informowanie o podjętych przez Spółkę inicjatywach.
Zakład Metalurgiczny //WSK Rzeszów// Sp. z 0.0. nie ustanie w wysiłkach dopóki z jego
miejsc pracy nie zostaną usunięte zagrożenia, jego pracownicy nie zostaną zabezpieczeni
przed urazami, a jego produkty oraz usługi nie będą bezpieczne.
Ponadto, podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapobiegać zanieczyszczeniom oraz
chronić środowisko naturalne.
Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, przy jednoczesnym
aktywnym działaniu na rzecz ochrony pracowników i zasobów naturalnych. W związku z tym
normy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska traktujemy na równi z normami
produkcyjnymi i jakościowymi.
Zakład Metalurgiczny //WSK Rseszow" Sp. z 0.0. jest zaangażowany
Środowiska i przeznacza niezbędne środki do ich stałej poprawy.
Styczeń 2012
/
w BHP i Ochronę

Podobne dokumenty