SIMEX Seria MT-03, -05

Transkrypt

SIMEX Seria MT-03, -05
R
SIMEX
Czujniki zbli¿eniowe optyczne
Seria MT-03, -05
czujniki optyczne typu bariera, miniaturowa obudowa
wyjœcie NPN lub PNP, 4-przewodowe
potencjometr do ustawiania czu³oœci
nadajnik (-05) lub odbiornik (-03)
strefa dzia³ania od 0,1 do 6 m
Schemat wyprowadzeñ
Charakterystyka krzywych
Odleg³oœæ X (cm)
1) wersja z kablem
NPN
NO-NC
Odbiornik
PNP
NO-NC
2) wersja z konektorem M8
br¹zowy
czarny
bia³y
niebieski
NO NC
2
-
br¹zowy
czarny
bia³y
niebieski
-
3
+
-
br¹zowy
+
niebieski
-
nadajnik
NPN/PNP:
1 : br¹zowy (+)
2 : bia³y (NC)
3 : niebieski (-)
4 : czarny (NO)
Nadajnik:
1 : br¹zowy (+)
3 : niebieski (-)
Dane techniczne
LED zielona
potencjometr regulacji czu³oœci
Wymiary
LED ¿ó³ta
4
1
+
NO NC
Nadajnik
+
Nominalna strefa dzia³ania (Sn): 0,1 ÷ 6 m (odbiornik i nadajnik)
Rodzaj œwiat³a: podczerwieñ 875 çm (nadajnik)
Wyjœcie: NPN lub PNP, czteroprzewodowe, NO i NC; nadajnik, dwuprzewodowe
Zasilanie: 10 - 30 VDC, zabezpieczenie przed zmian¹ polaryzacji
Czêstotliwoœæ prze³¹czania: 500 Hz
Maksymalne têtnienie: < 2 Vpp
Pr¹d obci¹¿enia: max. 100 mA (odbiornik), z zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem
Pobór pr¹du: < 35 mA
OpóŸnienie po za³¹czeniu zasilania: < 300 ms
Czas odpowiedzi: 1 ms
Sygnalizacja: 2 diody LED - ¿ó³ta i zielona
Regulacja czu³oœci: 1-obrotowy potencjometr (tylko odbiornik)
Temp. pracy: -25°C ÷ +55°C
Stopieñ ochrony: IP 66
2
Pod³¹czenie: kabel o przekroju 4 x 0,25 mm , d³ugoœæ kabla: 2 m; konektor M8 (opcja)
Materia³ obudowy: ABS
Wymiary obudowy: wg rysunku
Waga: 26 g
Sposób zamawiania
Regulacja czu³oœci
MT-X-X-X
Regulacja potencjometrem:
1. w prawo w kierunku “+” - powoduje zwiêkszanie czu³oœci,
2. w lewo w kierunku “-” - powoduje zmniejszanie czu³oœci.
Uwaga: potencjometr wymaga tylko 1 obrotu.
wyprowadzenie:
K2 : konektor M8
typ wyjœcia:
A : NPN
B : PNP
typ bariery:
03 : odbiornik
05 : nadajnik
potencjometr
V.6.09.1
80-556 Gdañsk, ul. Wielopole 7, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: [email protected]
OP.26.