SIMEX Seria 18-21, -22, -23, -24, -25

Transkrypt

SIMEX Seria 18-21, -22, -23, -24, -25
R
SIMEX
Czujniki zbli¿eniowe optyczne
Seria 18-21, -22, -23, -24, -25
18 mm
czujniki optyczne typu bariera Æ
wyjœcie NPN lub PNP, 3-przewodowe
nadajnik lub odbiornik
nadajnik z wejœciem testuj¹cym
strefa dzia³ania 25 m
UL
C
R
U
LISTED
Schemat wyprowadzeñ
Charakterystyka krzywych
1) wersja z kablem
2) wersja z konektorem M12
br¹zowy
Odleg³oœæ X (cm)
NPN
+
czarny
1
niebieski
-
Odbiornik
br¹zowy
PNP
+
-
br¹zowy
Nadajnik
4
3
czarny
niebieski
nadajnik
2
czarny
+
1 : br¹zowy (+)
3 : niebieski (-)
4 : czarny (NO/NC)
wej. testuj¹ce
dla nadajnika
wej. testuj¹ce
niebieski
-
Dane techniczne
wersja
z konektorem K
wersja
z kablem
Wymiary
Sposób zamawiania
Nominalna strefa dzia³ania (Sn): 25 m (odbiornik i nadajnik)
Tolerancja: ±10% Sn
Rodzaj œwiat³a: podczerwieñ 875 çm (nadajnik)
Wyjœcie: NPN lub PNP, trójprzewodowe, NO lub NC; nadajnik
Zasilanie: 12 - 30 VDC (-15 / +10%), zabezpieczenie przed zmian¹ polaryzacji
Czêstotliwoœæ prze³¹czania: 200 Hz
Histereza prze³¹czania: 10 % Sn
Maksymalne têtnienie: ? 10 %
Pr¹d obci¹¿enia: max. 200 mA (odbiornik), z zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem
Pobór pr¹du przy 30 VDC: 15 mA
OpóŸnienie po za³¹czeniu zasilania: 100 ms
Czas odpowiedzi: 5 ms
Sygnalizacja funkcji wyjœcia: za pomoc¹ ¿ó³tej diody LED
Temp. pracy: -10°C ÷ +60°C
Stopieñ ochrony: IP 67
Pod³¹czenie: za pomoc¹ kabla o przekroju 3 x 0,25 mm2, d³ugoœæ kabla: 2 m
lub konektora M12 (opcja)
Materia³: obudowa - mosi¹dz niklowany; soczewki - szk³o organiczne
Wymiary obudowy: wg rysunku
Waga: 110 g (wersja z kablem); 55 g (wersja z konektorem M12)
Akcesoria
18-X-X-X-X
Ex : II 3D IP67 T6X
DEV90
lustro
wykrywany
obiekt
T : wejœcie testuj¹ce *
typ wyjœcia:
22 : NPN NO
23 : NPN NC
24 : PNP NO
25 : PNP NC
21 : nadajnik
* opcja dostêpna tylko
dla czujnika 18-21
P18OTT
wyprowadzenie:
K : konektor M12
V.6.09.1
80-556 Gdañsk, ul. Wielopole 7, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: [email protected]
OP.24.

Podobne dokumenty