PIŁKA NOŻNA SPECJALIZACJA

Transkrypt

PIŁKA NOŻNA SPECJALIZACJA
KARTA PRZEDMIOTU
KIERUNEK STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
NAZWA PRZEDMIOTU
PIŁKA NOŻNA
SPECJALIZACJA
POZIOM STUDIÓW I°
ROK III
SEMESTR V, VI
TYP PRZEDMIOTU
obligatoryjny
PUNKTY
ECTS
6
Rodzaj zajęć
Ilość godz.
Stacjon/Niestac.
WYKŁADY
70
50
ĆWICZENIA
METODY NAUCZANIA
JĘZYK WYKŁADOWY
ćwiczenia, zajęcia praktyczne
polski
CEL I ZAŁOŻENIA
Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania specjalistycznych czynności ruchowych typowych dla piłki nożnej i usprawnianie
ciała. Nabycie specjalistycznych umiejętności nauczania czynności ruchowych w piłce nożnej. Wyposażenie studenta w
umiejętności umożliwiające oddziaływanie ćwiczeniami fizycznymi na organizm z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz
właściwych relacji z uczniem, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Umie dostosować systemy gry oraz ustawienia na boisku do poszczególnych kategorii wiekowych. Umie zastosować
technikę indywidualną i zespołową na poszczególnych etapach szkolenia. Potrafi rozróżnić i zastosować taktykę
atakowania i bronienia. Umie zastosować systemy gry. Potrafi przygotować pod kątem cech motorycznych
zawodników do poszczególnych kategorii wiekowych. Umie przeprowadzić testy sprawnościowe, potrafi prowadzić i
zapisywać proces treningowy w dzienniku trenera. Zna i wie jak prowadzić proces kontroli treningowej.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady: -----------------------------------------------------Ćwiczenia:
1. Organizacja gry na różnych etapach szkolenia.
2. Systematyka nauczania podstawowych elementów techniki gry.
3. Taktyka indywidualna i zespołowa gry.
4. Jednostka treningowa, przygotowanie sprawnościowe.
5. Kontrola trenerska i samodzielna praca prowadzenia zajęć treningowych.
METODY OCENY
Test pisemny. Zaliczenie końcowe na ocenę z zajęć teoretycznych i praktycznych.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
J. Talaga. Atlas ćwiczeń piłkarskich - technika. Ypsylon. Warszawa 1999.
PZPN. Przepisy gry w piłkę nożną. Intergraf. Warszawa 2005.
J. Talaga. Piłka nożna – program szkolenia dzieci i młodzieży. Estrella. Warszawa 1999.
R. Góralczyk, Z. Waśkiewicz, A. Zając. Technika piłki nożnej – klasyfikacja oraz nauczanie. CUD Chorzów. 2001.
R. Kapera, D. Śledziewski. Piłka nożna. Szkolenie dzieci i młodzieży. PZPN Warszawa 1997.
R. Panfil, W. Żmuda. Nauczanie gry w piłkę nożną. Sportex 1996.
Literatura uzupełniająca
Bondarowicz M. [1995] Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa.
J. Gołaszewski. Piłka nożna - przewodnik metodyczno-szkoleniowy. AWF Poznań. 1998.
Stronczyński W., Stuła A., Gry i zabawy w szkoleniu piłkarskim. AWF Poznań 1995