13.02_Regulamin akcji sms_spot TV

Transkrypt

13.02_Regulamin akcji sms_spot TV
Regulamin akcji SMS Katalog Inwentarski
I Postanowienia ogólne
§ 1.
Podmiotem organizującym akcję jest MURATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-570
Warszawa, al. Wyzwolenia 14, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000291159, kapitał
zakładowy (opłacony w całości) 81 850 000 złotych, zwany dalej „Organizatorem”.
§ 2.
Dostawcą usług SMS jest firma SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o
§ 3.
Uczestnikiem akcji może być każdy, kto wyśle SMS na numer 7124 o treści „POLO” lub „TVR”
w terminie od 15.02.2013 do 31.05.2013 i jest zainteresowany otrzymaniem bezpłatnego „Katalogu
Projektów budynków usługowych, inwentarskich i gospodarczych”.
§ 4.
1. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników akcji będą przez niego przetwarzane
w celu realizacji akcji.
2. Akcja promocyjna trwa od 15.02.2013 do 31.05.2013
II Zasady akcji
1. Przystępując do udziału w akcji, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w akcji na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnik akcji wysyła SMS na numer 7142 o treści "TVR" lub „POLO”. W odpowiedzi otrzymuje sms
z instrukcją przekazania danych adresowych, które wysyła SMS’em na numer 7142. Koszt wysłania
jednego SMS’a wynosi 1 złotych netto, czyli 1,23 złote brutto tj. wraz z należnym podatkiem od
towarów i usług.
3. Organizator wyśle uczestnikowi Pocztą Polską bezpłatny „Katalog Projektów budynków usługowych,
inwentarskich i gospodarczych” w terminie nie później niż trzydzieści dni od otrzymania danych
adresowych uczestnika. Opłatę pocztową bierze na siebie organizator akcji.
III Postanowienia końcowe
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych adresowych wpisanych przez
uczestników.
2. Reklamacje należy nadsyłać pisemnie listem poleconym pod adresem organizatora: ul. Dęblińska 6,
04-187 Warszawa, z dopiskiem: „Katalog Inwentarski” w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w na www.projekty.murator.pl
1