Raport Nr 49

Transkrypt

Raport Nr 49
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEśĄCY NR 49/08
Nazwa podmiotu:
Data sporządzenia:
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
11-08-2008
w Kuźni Raciborskiej
Temat:
Spłata przez Spółkę weksla własnego.
Wiadomość:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym dokonano terminowej spłaty
weksla własnego na kwotę 1.875.000,00 USD, stanowiącego zabezpieczenie poŜyczki udzielonej w celu
finansowania importu i eksportu, zaciągniętej w State Street Bank and Trust Company, Londyn, Wielka
Brytania, w dniu 21.02.2006r. Wymagalność weksla przypadała na dzień 10.08.2008r. (niedziela).
Spółka informowała o uzyskaniu poŜyczki w banku State Street Bank and Trust Company oraz spłatach
zobowiązania, w raportach bieŜących o numerach: 03/06 z dnia 23.02.2006r., 47/07 z dnia 03.08.2007r.,
58/07 z dnia 09.10.2007r. oraz 11/08 z dnia 12.02.2008r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Maciej Michalik
E. Longin Wons

Podobne dokumenty