REGULAMIN PROMOCJI „PREMIA NA START”

Transkrypt

REGULAMIN PROMOCJI „PREMIA NA START”
REGULAMIN PROMOCJI
„PREMIA NA START”
Artykuł 1
[definicje]
Pojęcia użyte w Regulaminie Promocji „Premia na start”:
1. Syngrapha - Syngrapha sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819 Poznań), przy ul. Taczaka 13,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe –
Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000616267, o numerze identyfikacji podatkowej 7831741300, posiadająca
numer telefonu +48 61 62 63 810, będąca właścicielem Platformy;
2. Regulamin Platformy – regulamin Platformy Syngrapha, udostępniony w domenie publicznej
w sieci Internet pod adresem syngrapha.pl, obowiązujący wszystkich Użytkowników Platformy;
3. Platforma Syngrapha – platforma informatyczna udostępniona w domenie publicznej w sieci
Internet pod adresem syngrapha.pl, dostępna dla użytkowników sieci Internet, w ramach
której stwarzane są warunki do emisji Weksli przez Emitentów oraz ich obejmowania przez
Remitentów, na podstawie zawartej bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami Umowy emisji,
a także służąca do świadczenia na rzecz Użytkowników przez Syngrapha usług elektronicznych
na zasadach określonych w Regulaminie;
4. Użytkownik – podmiot, posiadający Konto na Platformie założone w drodze rejestracji i
akceptacji Regulaminu Platformy, na podstawie którego uzyskał dostęp do usług
elektronicznych świadczonych przez Syngrapha w ramach Platformy;
5. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Syngrapha konto w systemie informatycznym,
dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, będące zbiorem zasobów i uprawnień w ramach
Platformy, wynikających z Regulaminu Platformy;
6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego;
7. Emitent – Użytkownik, który zawarł z Syngrapha Umowę o współpracy, upoważniającą go do
oferowania na Platformie Ofert emisji oraz zawierania Umów emisji;
8. Remitent – Użytkownik, który przyjął Ofertę emisji za pośrednictwem Platformy;
9. Weksel – weksel własny, w rozumieniu Prawa wekslowego, wystawiony przez Emitenta
zgodnie z zasadami Umowy o współpracy, objęty i opłacony przez Remitenta w związku z
przyjęciem przez niego Oferty emisji;
10. Cena Weksla – cena, jakiej żąda Emitent, wystawiając swoją Ofertę emisji na Platformie;
11. Dyskonto – wynagrodzenie dla Remitenta za udostępnienie środków pieniężnych w zamian za
objęcie Weksla w drodze przyjęcia Oferty emisji; wysokość Dyskonta obliczana jest jako różnica
pomiędzy Sumą wekslową a Ceną Weksla;
12. Suma wekslowa – suma pieniężna, do spłaty której bezwarunkowo zobowiązał się Emitent w
terminie płatności Weksla;
13. Oferta emisji – oferta, w rozumieniu art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego, zawarcia Umowy emisji
oraz Umowy dyskontowej złożona przez Emitenta potencjalnym Użytkownikom za
pośrednictwem Platformy; wiąże Emitenta od dnia jej udostępnienia na Platformie;
14. Przyjęcie oferty emisji – oświadczenie złożone w formie elektronicznej Emitentowi przez
Użytkownika za pośrednictwem Platformy, wyrażające jego wolę zawarcia Umowy emisji oraz
Umowy dyskontowej;
15. Pierwszy Koszyk – lista przyjętych po raz pierwszy, od momentu utworzenia Konta na
Platformie, Ofert emisji weksli, za które Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Cenę Weksla;
16. Zapłata Ceny Weksla – uznanie rachunku bankowego Emitenta Ceną Weksla wynikającą z
przyjętej przez Remitenta Oferty emisji;
17. Rachunek bankowy Uczestnika – rachunek bankowy Uczestnika- Remitenta przeznaczony do
obsługi rozliczeń finansowych, związanych z Umowami emisji, Umowami dyskontowymi i
Wykupem Weksli, na który zostanie wypłacona Nagroda;
18. Nagroda – nagroda w wysokości maksymalnie 675 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć
złotych) wypłacana przez Syngrapha na rzecz Remitenta w terminie pierwszej płatności
Dyskonta, której wysokość jest zależna od wartości Przyjętych ofert emisji Weksli w ramach
Pierwszego Koszyka i wynosi:
- 22,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 50/100) za Weksel, którego Suma wekslowa
wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
- 56,25 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 25/100) za Weksel, którego Suma
wekslowa wynosi 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
z tytułu każdego Weksla znajdującego się w Pierwszym Koszyku; Nagroda jest przyznawana
Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki, o których mowa w Artykule 3 ust. 3 Regulaminu;
Nagroda zwana jest również na Platformie „Premią”; ilekroć na Platformie pojawi się pojęcie
Premia należy przez to rozumieć Nagrodę, w rozumieniu Regulaminu.
Artykuł 2
[postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem Promocji”) określa warunki promocji
prowadzonej w formie sprzedaży premiowej „Premia na start” (zwanej dalej: „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Syngrapha.
3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych będąca Konsumentem (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
4. Warunkiem udziału w Promocji jest zapoznanie się z Regulaminem Promocji oraz
Regulaminem Platformy oraz akceptacja ich postanowień.
5. Pojęcia użyte w Regulaminie Promocji pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w
Regulaminie Promocji, mają znaczenia nadane im w Regulaminie Platformy.
Artykuł 3
[zasady Promocji]
1. Promocja skierowana jest do Uczestników, którzy do dnia rozpoczęcia Promocji nie dokonali
Przyjęcia oferty emisji ani nie dokonali Zapłaty Ceny Weksla w ramach Platformy.
2. Promocja trwa od 23.08.2016 r. do 22.09.2016 r. (zwany dalej: „Okresem Trwania Promocji”).
3. Uczestnik otrzyma Nagrodę, jeżeli w Okresie Trwania Promocji, spełni łącznie następujące
warunki:
a. posiada lub założy Konto na Platformie,
b. dokona po raz pierwszy, na Platformie, Przyjęcia oferty emisji co najmniej jednego
Weksla w ramach Pierwszego Koszyka,
c. Zapłaci Cenę Weksla za Weksle znajdujące się w Pierwszym Koszyku,
d. zapisze się do newslettera Platformy.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz - w ramach Pierwszego Koszyka.
5. Łączna wartość Przyjętych ofert emisji w ramach Pierwszego Koszyka nie może przekroczyć
kwoty 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). W przypadku przekroczenia kwoty
wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Nagroda zostanie wypłacona wyłącznie za Przyjęte oferty
emisji, a w konsekwencji Zapłacone Ceny Weksle z tytułu Przyjętych tych ofert emisji za kwotę
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
6. Nagroda zostanie wypłacona Uczestnikowi na Rachunek bankowy Uczestnika w terminie
częściowej spłaty Dyskonta za pierwszy kwartał po Przyjęciu oferty emisji.
7. Zasady dotyczące Przyjęcia oferty emisji oraz Zapłaty Ceny Weksla uregulowane są w
Regulaminie Platformy.
Artykuł 4
[reklamacje dotyczące Promocji]
1.
2.
3.
4.
5.
Uczestnik może złożyć reklamacje dotyczące Promocji:
a. pisemnie na adres Syngrapha,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected]
Reklamacja powinna zawierać:
a. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty
wystąpienia nieprawidłowości,
b. dane kontaktowe składającego reklamację.
Syngrapha rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
(czternaście) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za
pośrednictwem takiego samego środka komunikacji jak została złożona reklamacja.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma
charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Uczestnik, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnik,
a Syngrapha, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Artykuł 5
[postanowienia końcowe]
1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników nieodpłatnie na Platformie w taki sposób, że
możliwe jest jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili.
2. Syngrapha sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819 Poznań), przy ul. Taczaka 13, jako
Organizator i administrator danych osobowych, informuje, że w Okresie Trwania Promocji
będzie przetwarzała dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji, na zasadach
określonych w Polityce Prywatności. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do jego
danych osobowych, ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, a dotyczących funkcjonowania
Platformy oraz praw i obowiązków Użytkowników stosuje się Regulamin Platformy.