Stanowisko ZO ZMP w sprawie konsolidacji podatku VAT w gminach

Transkrypt

Stanowisko ZO ZMP w sprawie konsolidacji podatku VAT w gminach
XXXVII ZGROMADZENIE OGÓLNE
ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
Dąbrowa Górnicza, 3 - 4 marca 2016
Stanowisko
w sprawie
konsolidacji podatku VAT w gminach
1. Zgromadzenie Ogólne Związku w całości podtrzymuje stanowisko Zarządu
ZMP z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez JST oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Dotyczy to w szczególności:
a) proponowanego w art. 9 projektu wymogu – w przypadku zamiaru złożenia korekty rozliczenia VAT w związku z wyrokiem TS UE – ustalenia
tej korekty wstecz za wszystkie okresy nieprzedawnione wstecz, w sposób skonsolidowany, z uwzględnieniem proporcji określonych w ustawie
o VAT zgodnie z przepisami, które zostały uchwalone jesienią 2015 r.;
b) proponowanego w art. 14 ust. 2 uzależnienia możliwości skorzystania
z przepisu zwalniającego z konieczności zwrotu środków europejskich w
wyniku zmiany kwalifikowalności po wyroku TS UE od niezłożenia żadnej
korekty VAT-u, wynikającej z tego wyroku;
c) proponowanego w art.15 ust.2 obciążenia gminy odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku konieczności zwrotu środków europejskich po dokonaniu korekty rozliczenia podatku VAT;
Powyższe przepisy stoją w jawnej sprzeczności z orzecznictwem TS UE, które
wskazuje, że jeśli zmiany w rozliczeniach następują w wyniku błędnych, niezgodnych z dyrektywą przepisów ustawowych, wyroki TS musza być interpretowane
na korzyść podatnika, który nie ponosi winy za wadliwe przepisy prawne.
2. Zgromadzenie Ogólne stwierdza, że podany w rozporządzeniu ministra
finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku przykładowy sposób ustalania proporcji
obiektywnie odzwierciedlającej część wydatków przypadającą odpowiednio na
działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza jest
niezgodny z przepisami:
- art. 86 ust. 2c ustawy, który uprawnia podatnika do wykorzystywania różnych danych przy ustalaniu tych proporcji,
- art. 173 dyrektywy 2006/112/W, który w p. 2 dopuszcza stosowanie proporcji w odniesieniu do sektorów prowadzonej przez podatnika działalności.
Stwierdzamy, że odejście w akcie wykonawczym od regulacji zawartych
w dyrektywie i w ustawie jest niedopuszczalne. W dodatku odejście to jest
w praktyce zanegowaniem wyroków NSA i TS UE, ponieważ w istocie zakłada
nadal rozliczanie podatku VAT przez niesamodzielne jednostki organizacyjne
podatnika, a nie przez samego podatnika.
Dodatkowo we wzorach podanych w rozporządzeniu zastrzeżenia budzi rozszerzający sposób zdefiniowania wartości zawartych w mianownikach podanych
wzorów, co powoduje bardzo niekorzystne skutki finansowe dla jednostek
samorządu terytorialnego.
3. Rozważenia wymaga wciąż kwestia przypisania odpowiedzialności karnoskarbowej uczestnikom procesu rozliczania VAT w systemie skonsolidowanym.
Nawet jeśli przyjąć, że – zgodnie z art. 9 § 3 KKS – odpowiedzialność ta będzie
wynikała z przepisów, w tym aktów wewnętrznych, określających procedury
sporządzania informacji cząstkowych przez jednostki organizacyjne podatnika
i wynikające z nich obowiązki, potrzebny wydaje się przepis rangi ustawowej,
wiążący tę odpowiedzialność z faktem sporządzenia danej informacji.
4. Ponadto zgłaszamy następujące postulaty:
a) wprowadzenie zmian w art.207 ustawy o finansach publicznych, związanych
z wyłączeniem spod rygorów tego przepisu rozliczeń VAT w związku z wystąpieniem czynników obiektywnych, niewymienionych w ust. 1 tego artykułu,
b) konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących sposobu rozliczania podatku VAT przez zakłady budżetowe (art. 16 projektu ustawy o konsolidacji VAT),
c) uzyskanie interpretacji RIO, dotyczącej miejsca ujęcia podatku VAT w księgach rachunkowych,
d) uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy podatek VAT jest wydatkiem czy
pomniejszeniem dochodu.
________________________________________
INNE WNIOSKI DOT. FINANSÓW J.S.T.
- Zobowiązanie Zarządu ZMP do zajęcia się kwestią tabeli zaszeregowań
pracowników samorządowych;
- Podjęcie przez Związek problematyki nadużyć związanych z wyłudzaniem
dotacji do przedszkoli i szkól niepublicznych (inicjatywa legislacyjna, we
współdziałaniu z NIK);
- Podjęcie przez Związek projektu subwencji ekologicznej;
- Podjęcie przez Związek problemu opodatkowania gruntów rolnych V i VI klasy.