streszczenie 02 2012-popr.

Transkrypt

streszczenie 02 2012-popr.
Przegląd Organizacji 2/2012 – streszczenia
Sławomir Wyciślak
Kryzys 2008–2011
Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa
W dyskusji dotyczącej kryzysu finansowego, którego początek znamionuje upadek
Lehman Brothers 15 września 2008 r., na pogłębione ujęcie zasługuje
wieloaspektowa rola przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na to, jak koncentracja na
realizowaniu celów krótkookresowych przyczynia się do niewłaściwej alokacji
i marnotrawstwa zasobów. Równocześnie jest generowana iluzoryczna wartość
ogromnych rozmiarów. Co więcej, wiele jest zachowań co najmniej dyskusyjnych
z etycznego punktu widzenia. Część tych cech jest charakterystyczna dla modelu
zarządzania opartego na budowie wartości dla akcjonariuszy, który opanował niektóre
korporacje transnarodowe, transnarodowe grupy kapitałowe i banki międzynarodowe.
W tej sytuacji potrzebne jest zarządzanie, które mogłoby uporać się z rosnącą
złożonością i dynamiką zmian. Odpowiednie instrumentarium oferuje podejście
systemowe.
Mikołaj Pindelski
Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych
W opracowaniu są poruszone kwestie związane z realizacją na poziomie organizacji
działań związanych z nurtem etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu
w odniesieniu do orientacji strategicznej organizacji. Podjęta będzie próba wykazania
rozdzielności pojęciowej etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wartości
wspólnej, gospodarczej i społecznej (CSV). Jak się bowiem wydaje, zestawienie to
wymaga w pierwszym kroku weryfikacji zasadności i trafności stosowania tych pojęć
w kontekście zarządzania realizacją strategii. Tezą udowadnianą w opracowaniu jest
zasadność myślenia o etyce, CSR i CSV w zależności od orientacji strategicznej
organizacji. Przeprowadzone badania opierają się na analizie dostępnej literatury oraz
badań tego tematu.
Barbara Kamińska
Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
Celem artykułu jest podkreślenie roli kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu
współczesnych przedsiębiorstw oraz wskazanie kierunku działania sprzyjającego
zarządzaniu opartemu na kulturze współpracy, która jest podstawą efektywnych
działań zarówno pracowników zatrudnionych w firmie, jak i partnerów globalnych.
Urszula Bukowska, Grzegorz Łukasiewicz
Koszty jakości zasobów ludzkich
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej kosztów jakości zasobów
ludzkich. Koszty te to wydatki organizacji ponoszone w celu zapewnienia zasobom
ludzkim cech umożliwiających realizację bieżących i strategicznych zadań. Dokonano
charakterystyki tych kosztów i ich klasyfikacji. Wyróżniono takie kategorie kosztów,
jak: zgodności (profilaktyki i oceny), niezgodności (błędów i przekroczenia
wymagań) oraz utraconych korzyści. Wskazane zostały elementy składowe kosztów
jakości zasobów ludzkich, co umożliwia identyfikację tych, które są możliwe do
uniknięcia lub obniżenia.
Katarzyna Wojtaszczyk
Siła marki polskiego pracodawcy – rezultaty badań empirycznych
Każda organizacja oferująca zatrudnienie jest klasyfikowana przez obecnych,
potencjalnych i byłych interesariuszy jako dobry, przeciętny lub zły pracodawca. Siła
marki pracodawcy determinuje zdolność instytucji do przyciągania kandydatów,
zatrzymywania obecnych pracowników oraz kształtuje relacje organizacji
z interesariuszami zewnętrznymi. Obserwując praktykę gospodarczą, postawić trzeba
tezę, że przeciętny polski pracodawca niewystarczająco dba o wizerunek marki.
Członkowie organizacji nie polecają instytucji, poszukują innych miejsc zatrudnienia,
mają niską motywację. Siła employer brand jest zatem słaba. By założenie to
potwierdzić, odniesiono się do rezultatów badań empirycznych przeprowadzonych
przez autorkę wśród 5410 pracujących Polaków, których praktycznym celem był
pomiar wizerunku i siły employer brand pracodawców, oferujących zatrudnienie na
polskim rynku pracy.
Maria Strykowska
Psychologiczne aspekty sytuacji zawodowej starszych pracowników
W artykule podjęto problem niekorzystnej sytuacji starszych pracowników we
współczesnych organizacjach. Sytuacja ta w dużym stopniu jest powodowana
istniejącymi wobec nich stereotypami i uprzedzeniami. W celu zmiany obecnego
stanu niezbędne jest wprowadzenie zarządzania wiekiem. Wskazano również na
konieczność podjęcia dwutorowych działań powstrzymujących proces marginalizacji
ludzi starszych. Jedne dotyczyłyby zachowań samych osób starszych, inne
obejmowałyby inicjatywy i działania społeczne mające na celu zarówno zmianę
istniejących stereotypów, jak i podejmowanie konkretnych działań pomocowych.
Bartłomiej Cegłowski, Paweł Mielcarz
Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących
wartość przedsiębiorstwa
Mimo że w literaturze przedmiotu temat analizowania opłacalności inwestycji został
szczegółowo opisany, w praktyce wciąż występują problemy z implementacją teorii
w praktyce. Powodów takiej sytuacji może być kilka. W przypadku metod
zaliczanych do analizy wstępnej (np. okres zwrotu) zwraca się uwagę na zbyt daleko
idące uproszczenia. Z kolei metody bardziej zaawansowane (np. NPV, EVA)
wymagają wiedzy z zakresu prognozowania przepływów pieniężnych i stopy
dyskontowej. W artykule zaprezentowana została opracowana przez autorów metoda,
która pozwala wykorzystać zalety wymienionych narzędzi i przy pomocy jednego
wzoru wyznaczyć łatwą do interpretacji wartość przychodów, przy których NPV
wyniesie 0, a więc finansujący otrzymają zwrot z inwestycji na wymaganym
poziomie.
Wojciech Jarecki
Ochrona środowiska. Polska na tle krajów UE i OECD
Koncepcją, która zyskała w ostatnich latach na popularności, jest zrównoważony
rozwój. Myślą przewodnią powstania tej koncepcji było dostrzeżenie konieczności
wzrostu świadomości ludzi, w tym przedsiębiorców, pracowników administracji
publicznej itd., związanej z konsekwencjami dla środowiska, wynikającymi z rozwoju
gospodarczego. Ponieważ ze zrównoważonym rozwojem najczęściej kojarzona jest
ochrona środowiska, dlatego też podjęto w artykule kwestię oceny ochrony stanu
środowiska w Polsce na tle innych krajów. Postawiono tezę, że w Polsce następuje
znaczna poprawa jakości stanu środowiska, ale mimo to stan jest nadal
niezadowalający i wymaga dalszych działań w tym zakresie.
Dariusz Zarzecki, Katarzyna Byrka-Kita
Premia z tytułu kontroli w warunkach polskich
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań nad poziomem premii z tytułu
kontroli w Polsce. W zależności od daty odniesienia powinna ona odzwierciedlać
wspólne korzyści z tytułu kontroli lub sprowadzać się do prywatnych korzyści
z tytułu kontroli, realizowanych przez udziałowca dysponującego kontrolą kosztem
udziałowców mniejszościowych. W pracy posłużono się podejściem
zaproponowanym przez Barclaya i Holdernessa (1989). Grupą transakcji
o bezwzględnie najwyższych premiach okazał się zbiór transakcji blokowych
z transferem kontroli.
Piotr Tarka
Marketing wartości klientów?
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem, który z marketingiem
jest związany od wielu lat, ale który z nieznanych powodów pozostaje nadal na
marginesie zainteresowań naukowo-badawczych. Problem ten dotyczy elementarnych
zasad etycznego działania oraz prowadzenia przejrzystych reguł gry w komunikacji
z klientami. Faktem jest, że marketing w dużej mierze jest współodpowiedzialny za
charakter działań rynkowych w wielu przedsiębiorstwach. Zamiast wspierać klientów,
raczej stymuluje i kształtuje u nich takie stany świadomości, systemy wartości
personalnych oraz (w ostatecznym rozrachunku) takie potrzeby nabywcze, jakie są
wygodne dla przedsiębiorstw i które pomagają wygenerować maksymalne zyski.
Marketing jako końcowy element w komunikacji rynkowej przedsiębiorstw
z klientami, poprzez swoistego rodzaju promocję produktów i usług, wywiera na nich
określony, często niepożądany wpływ, który narusza wewnętrzną strukturę samych
wartości. Działania tego typu są zresztą krótkofalowe i nie przynoszą
przedsiębiorstwom żadnych korzyści. Panaceum dla współczesnego marketingu
i jego działań (w sferze chociażby komunikacji z klientami) nie jest oddziaływanie na
wartości klientów, lecz przede wszystkim ich akceptacja, a nawet troska o ich rozwój,
tak aby firma mogła budować prawdziwe (oparte na uczciwości) relacje z klientami.