SIMA - JET-PROVIDE Warszawa

Transkrypt

SIMA - JET-PROVIDE Warszawa
I'EIINDER
S I M A
Bort conditions
for your iucc3ts
Warszawa,
30.12.2011
List referencyiny
FirmaSIMApodjqlawsp6lpracqz firmqJET-provide
w 2007roku.Do chwiliobecnejkozystamyz uslug
jako
jedynegona tereniePolski.
praktycznie
tegopzewo2nika
PodczastegookresufirmaJET-provide
bardzozetelniewywiqzywata
siq z powiezonychzlecerl
transportowych.
Towary,kt6resq pzewo2one,to bardzowra2liweidelikatneuzqdzeniaelektroniczne
i kontrolnopomiarowe,
wiqcdla naszejftrmybardzoistotnejest odpowiednie
pzesylek.
traktowanie
jako bardzoodpowiedzialni,
Kierowcy
firmyJet-provide
dalisiq poznaC
kontaktowi
i punktualni.
Bardzoistotneznaczeniema r6wnie2elastycznoSC
i dostosowanie
siq do naszychpotzeb w zakresie
transportu.
FirmaJET-provide,
wedlugnaszejocenyjest firmqzetelnq i godnqpolecenia.
Z powa2an'"rf-.
/
[1/'^^\'\
PzemyslawSikora
SIMA
Ei ! M AP.-likoto, M' gnir'lzik
H!.i;"Yivrn'sli-',f,8
Y.T
rriiiro-za)oto{6-9l
i { E t i b - NS, i s t : g " t l z
u l . P o k r z y w n i c k a3 a
Tel/Fax: (0-22) 610 46 9l
0 4 - 3 2 0W A R S Z A W A
Tel.kom: (0-602) 243 950
e'mail: [email protected] T e l . k o m : ( 0 - 6 0 2 ) 5 3 8 4 5 1
www.s'imatech.com.pl
REGON:016128302
NIP:I l3-17-86-579

Podobne dokumenty