Kopia 1-ob-DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH kraw

Transkrypt

Kopia 1-ob-DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH kraw
DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp. J.
ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, NIP: 827-19-03-126, KRS: 0000297842
tel./fax 43 829 15 82, e-mail: [email protected]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/OB/2013
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OB-obrzeże betonowe
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.11 ust.4: Nr partii prod.-podana na etykiecie wyrobu, nazwa i kolor –podane na
etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Do oddzielanie, wyznaczanie granicy rzeczywistej lub wizualnej, odgraniczanie obszarów pokrytych
brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowymi.
4. Nazwa , zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art.11 ust.5:
DROG- BRUK A.P. Szczerek , Spółka Jawna , 98-235 Błaszki, ul. Polna 29
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2: Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V: System 4
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej :
Nie dotyczy
która przeprowadziła badania właściwości użytkowych w systemie 4 i wydała sprawozdania z badań.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna : Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień
Współczynnik przewodności cieplnej
Odporność na działanie ognia
zewnętrznego
Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Emisja azbestu
Trwałość
-nasiąkliwość
-odporność na
zamrażanie/odmrażanie z udziałem
soli
Wytrzymałość na zginanie
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
kl. A1
NPD
zadowalająca
zadowalająca
brak azbestu
zadowalająca
-kl. 2(B)
-kl. 3 (D)
Norma EN 1340:2003+AC:2006
Krawężniki betonowe. Wymagania i
metody badań.
kl. 2 (T)
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi
w pkt 9, tj. zgodne z normą EN 1340:2003+AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisała:
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI
Błaszki , dnia 23.07.2013
/Wioletta Wojtkiewicz/

Podobne dokumenty