Oświadczenie majątkowe po powierzeniu

Transkrypt

Oświadczenie majątkowe po powierzeniu
t*au. u* fl+dW
urz.lDdm?
\a*^ao
MAJATKOWE
oswrAoczENlE
wort",z'stepct'.'roita-..ek'e+€€
ant.
//4
0(.C).
L
l:k1l!llL"-9iTl
;'-"'.1:1:iJll;
uwaga:
z prawdq, starannego i zupelnego wYpelnie1. osoba skiadaiaca oswiadczenie obowiazana lest do zgodnego
nia ka2dej z rubrYk.
przyPadku zastosowania' nale2Ywpisai '!G-dqg:
2. Je2eli poszczegolne rubrYki nie znaiduiq w konkretnym
pr?ynaleino6d.poszczeg6lnychsktadnikdw rnaiat:. Jsoba sttaoalaca oswiadczenie obowiazana iesl okre6lii
obietego mai:e6skqwsp6lno'cia ma_
kowvch, dochodow izobowiazan oo majqtku odrgbnegoimaiatku
jatsowE.
granicq
4. Oswiadczenie maiatkowe dotYczy maiatku w kraiu i 2a
pienigzne'
5. O5wiadczeniemaiatkoweobejmuierowniei wierzytelno6ci
,nformaciejawne, w czeici B zas informacieniejawnedotYczaceadre'
6. W czesciA oswiadczeniazawarresa
poiozenranreruchornoscr'
su z;mieszkaniaskiadajqcegoo6wiadczenieoraz mieisca
r0K
. /f- nntda.y.
rroor:nyar
ilu.k^.. ....
llagd .Gtturty....ffi
l m L e i s c :e6 r r u o . i e . i : r a n o w l s k o L ! b r u n K c i a l
1s-o7
r' c osraniczeniu
dnia21sierpnia
pozaeoznaniu
siez przepisami-ustawr-z
(Dz
p-oz-.679'-z
19-q
E':il;C:,T;#;'f,1"'i:"?:;
funkciepubliclne
socdarczeiprzezosobYpeinia-ce
U Nr 106'
1 z3- o 6 r i N r 2 1 1 ' p c128 0 6 ) o r a z
" " 1 . r I z e , i i s g t r . N i " , i , p o z . i e : , t z o t l o ri u , 2 5 ' p o z . 3 0 6 o r a z z 2 o o 2 r ' N r11' o
pou-15-o1
ora; z 2002r' Nr 23
142
(Dz
I
Nr
2001
gmrnnYm
U
z
usiawv: dnia I marcal99Qr' o samor;edzie
z
p
o
z
z
o
o
c
n
i
e a r i 2 4 hi e i u s i a w v
l
S
0
6
i
p
o
z
i
N
r
2
l
a
1
2
7
1
p
o
z
.
9
8
a
Nri53
i l . . l i o , l i r o z ,l . t E e , N , 1 1 3 ,
mcj maia_tek
luo
stanowiace
maja-tkowel
wsp6inosci
nretieiskiej
*.kiud
2eposLao"-*"nooaq""
c6wiadczam.
ocrgbnY:
I
Z3sobypienieine:
-
SrodkipieniQ:nezgromadzonew walucle
-
w walucieobcej:
6rodkipieniq:nezgrocnadzone
.dlh//
..'..//tr...
'
t
. . .. ..........;;";"'',
't.
o*"no;,t/.f-O-;.ffi.Q-.6
./A.Q*.......".',
oo^o po*'"n nnt,
/
2.
3. Gospodarstlvorolne:
j sospodarstlva:
fr .Ad-Ull-rodza
...............1U2.........
P--",.
q-t
po*iencn
nia:./fu!.....d.P
ry
o warto6ci:
................................M-!.....
j zabLrdowy:
....................141.....
rodza
.................
......1!L2:.......d,A.t
Murprawny:
w rokusbieglym
Z tegoi]^utu osiqgna,lem{glam)
od i doch6dw wysokoaci:
4t4....
o wartoacr:.-......-................-------IU),{^.-...-
tyiurprawny:..............
/a: d47ry.
iczbg i emitentaudziaicwl
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych- nale:y podai liczbe i e.nil
4.12PoAnuo
akcjete sianowia.p akietwiqkszyni2 1096akcjiw soolce:
,/ru....dd/.tl-L./
........
w rokuubie,otym doch6d wvwysako5 c1'.
Z tegotytuluosiqgnAiern{glam)
/!14.......
*+ry
(nabylrnoimalionek,z wyla-czeniem
od Ska.mieniapr?ynaleinego
do jegomaiqtkuodrebnego)
Nabylem(am)
rerylorialnego,
lch;wiEzkowlub od kobu Pailstwa,innejpansiwowelosobyprawnej,jednosteksamorza-du
- naleiYpod6copis
mulralnej
osobyprawnejnasigpuialsmienie,ktorepodlegalozbycluw drodzeplzelargu
V
1.
(nalezy
poda6formeprawnEiprzed.niotdzjalalnosci):
....................
- wscornie
z innynric scaant......
t!,1/.!.......
LA./:/Z$AJAUU.
Z iego t/tuiu osragnalefir(eiam)
,rvrcku ubieglym dcch6d w wy
, o*o,":'....
t{M........
OltlQe k4 /_An4
,
./
vlt.
i. \rVsooikach
handlowycrinazwa,
siecu
ib6sp atkj):........./L18..-...
-
jesiem c:ionkjemiartqdu
todkjecy
t: ....................
4i/....
- jeslemczlonkie.n
rrcynadzorczej
todkieoV,,........tt1,t1.._.fb.t-€
- . e s i e ni : . L l l : e - < : - r ' : - e . ^ . r \ : - e i
o o k e a v , :. - . . . / 1 , 1 f , . . . O t *
f
Z tegoiyiuiu osiQgnaienaeianr)
w rokuubieglym
2. \ / sp6tdzielniachi
...............(.441....
l'{l
- jesiemcrtonkiern
zacadulcd kiedy):
.......
lkU
-
/WAL
jesiem czlonkiemraciy
nadzorc:ej:
{odui"cvl,..,&Ll....../.4./ft/4
/
- jestemczionkiem
komisjirewizyjnej
{od kt"avr ...-../112....../_,lELk
z regorytuiLr
osiqsnQrem(eran)
w rokuubiegrym
dochodw wysokosci:
/1A. . aa^W[.au
..................-
t/
t
L
.... -
gospodar.czE:
prowadzEcych
3. W fundacjach
dzralainoSc
/4/t (alflrc
-
jestemczion(ie- zanaaurco kieayt .....y'lL(......./.!.4IELl"4-.........
- jestemczlonkjem
(od kiedylt ../,4,,1!.....
radynadzorcuej
l-<4l.Al-G
- jestemczlonkieiikomisjirewi./jnejbd kiedyl!4k.fe41f!./.1z tesoMulu osiasna.iem(eram)
w .okuubiesiymdoch6dw wy soxosci:
../.142.....QA.\Q.V.L\)-,AZA-..
v t.
ln ne dochody osiqgane
uzysk:wanych
z kaidego
tx.
SkJ6dnikimienia ructo.negoo wanc!ci powyzej 10 000 zlotych {w przypaiku poiazdow.nechanic?nych
naie:y
c
d
e
.
o
k
p - o d u x ci : :
P o d 6 al r a ' k e .
ftuhlM
X,
pienieineo,/yanosc:
pcwy:ejT0000zlotych,w tym ?aciAgniete
Zobowia-zania
krecytyi poiyczkio.azwarunki,
nalakichzostaiyuczieoneiwobeckcgo,w zwia?kuz jakim zdarzeniem,
w jakiejwysoko6ci):
..............................
../il.Lz........
/fu.U.qAAJh.
t
dnia OBmarca 1990r' o samorzadzle
Zoodniez art.24i ust l ustawvz p*' tsgt t p6.a-^T^)informacje
(Dz-U.z zoorr' r'rri+1'
qminnym
::#Ji;';i;".".;:::ii"':*,*,i5;r:#fu
illi3"T::'""';[]3:i
o adresie zamieszkaniaskladaiqcego
nieruchomoscl'
DO|Ozenia
Powyzsieoswiadczenie
li na podsiawiearl. 233 q 1 Kodeksukarnegoza podanienieskladarilwiadorny(a),
prawdylub zatajenie
prawdygrozikarapozbawienia
wo noSci.
Niewlasclwe skrealia.
N i e d o r y c . yd z l a l a l n o s c i w ) , t w 6 r c z e jrw
o l n i c $ 1 r iwe z a k r e s i ep r o d u k c j ir o s l i n n e i z w i e r z e c e jw, t o r m i e i z a k r e s i eg o s p o d a r snra.oorrrlego.
N i e d o t y c z y€ d n a d z o r c z y cshp o l d z i e l nm
i ies:kaniowych.