Oświadczenie - Józef Prowideniec

Transkrypt

Oświadczenie - Józef Prowideniec
OSWIADCZENIE
radnego
de.u&[email protected]
1. Osoba skiacajaca o6wiadczanieobowiqzana jest do :godnego z pra
nia ka:dei z rubryk.
2. Je:eti paszczegolne rubryki nie znajduje w konkretnym przypadku
osowani.a,rnale:y
wpisac
jesrokre3liiprz./nal
3. Osobaskiadaiaca
o5wiadc?enie
obowiazena
-t) 1)r 1
d6{{e!zc:e go ln!-qhsklaCnik
kolvych,ciochod6wizobowiazai do maiatku odrebnego imajet
ja*owe.
{,*.'i"'..!5i"i!ffi
riaiatia ma-
4. o:wiadc?enieo staniemajqtkowymdof/czy maiqtku w kraiu iza granic4.
5. oswiadc:enie o stani€ filajqtkowymobeimujerownie: wierzytelnosci pienieinJU&
ioch
6. !V czeici A o6wiadczeniaz3wartesa in{ormacjejawne, w czeici B zai informacieniera e dotyczqce aciresu zamieszkaniasktadaiqcego
o6wiadc:enieora: mieisca polo:enia nieruchomoscj.
CZESCA
-t'^t
-a. -r:ietocacisan/ a ..... . . l.UZ
/
-J
.E./ ..
?.rotzL/carrr
L L m ' c i a r n.zrisko or.z .arxrsko
.odowel
po ::ooaraniu siq a pr:ecisarii usia,ry i cnra I rnarca1-o-o0
r. o sarnorz6_d;je
1Cz.U. z 2001 r Nr 1.12.
-cririnryl.ri
p c . . 1 5 9 1o r a ?i 2 0 0 2r N r 2 3 ,p c : . 2 : 0 , N r 5 2 ,p o r . 5 a a ,N r 1 i 3 , p c ? . 9 8 . t N
, r 1 5 3 .p o z .i 2 7 1l i \ i r 2 1 . ro, o z . ' 1 6 0 6 ) ,
zgccnrez art.2,lh tej usiawy os"!iaic:ar':1,
ie posiadam,,^/chodzace
w skJacmai:gnskieiwsocino6ct
m6iatkowei
ub sianowiqcemoi maja,tekccr?bcy:
L
Zescbypienre:ne:
- Srodki
p eniezneagrcmadzone'I/
.taluciepotet<i
ej:.....-..-....-...-..Q-
Aco A
e/
./+t.*a n..aL............
-
w walucieobcej:.........-.......--........
zgrorn6dzone
Srookipienie?ne
.Ahk.......
p e.s,.8Le.m
d'4 ''a/'
1. Domo powierzchni
, .11k....p.e&r..er(ehl
ryruiprawnyi..............
.
: 1.4c".s1&.1'r
2. !r:es2(6rle
o pow.e
,r.nn,t..llt...,pat,c)cdF.o {^,"no..i,
.....-LIR..-..*.h..n r,t.
Nruip-awny:.
. .. .......1.........tt!Lt.....c*c}-"1.4r/
... ...... ..U-.....
. L..
3, Gospodarsiwo
rolne:
'
-
.0."in".0"**l."",
. -- 4n
o wano.ci:
V
p"*,e,."r.nia,
....r,&...p
e4s:Jorn
!or1i.a.d,P.,.tA..................,
..................
.........U.lY.
....d.a:f:tr1L4.........
. . ...................................................
-oozai
zaoucow\:.......*k
-,4t11*4
d
ttlr
c\*4.
1'.r .-awr):.............:aL.M.....-ee..Lk|:A.+1....................
l
l
Ilt.
l
Pcsi6cam
uoziaiy,rr'
soolkach
hanclc'/,/ych
z !dzi6lemgnrinnychosobprawnychlubprzedsieaiorcow,
w kioi . c ' r . : : s i r r c : a: E ' r eq s c o v- a a : e : . c o c a c . i c : ! qi e m i t e n t a
uc26,cR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ./... . . . . . . . . . . . t
r
"
;
)
LJozialy
pakierwiekszy
ie sianowia_
ni: 109/q
udziai6ww spdtce,........(-r/'8".......eA..r1.it.:Le..n2............-.
Z tegoryt!lu osiagnqier.ielami
w rokuubiegtvm
dochodw wysokcsci:
.....,f-{.ft.........€
*.tlggrc.(eA
- naleiy pocaali€be i ernirenla
Pcsiaiamuoztalyw innychspoik;crhenclowych
uCzjatow:
rl\ _
I regon,r.r.ros.q9na,erle,ar.,^ -oaL-creElvndocnoow wl so<osc::.....tr;y'
tZ.--(nr.:q.n !*!2|f !4}..
T .Posiadam
akciew spork6ch
hancrowych
grninnychosobp.awnychub przgcsie!1orc6w,
z udziarem
w krolcl ucz:sintcza
!aKieosoov- -are:7pooac.iczbei ;mtrenlaaxcli,
- - -...........
ed eru...
tL tY.........?a.St.:
I
6Kcjete stanowiEpakietwiekszyni2 109/o
akciiw spolce:
.;nY...
;/.,tq
Z tesoMutu osiasnQtem(eiam)
w rokuubiegtym
dochodw wysooot",,....rtV.......d!*//r;.;
2, Posaoam aKciew innycr scotkactn6nolowycn-
nale:v podac liczoeiem.teaia a<c;,:
.<./. /Y...........
F. rc.A/:e 4kM1.............
Z legotytuluosiqgnetem(etam)
w rokuubiegiyrndochodw wysokosci:
...
'"'llr':€
66no*
'
/
.....
Nabyiem(am)
z wyiqczeniem
{nabyrm6j mar2onek,
mieniapr:ynareinego
do jegomajarku
odrgbnego)
od skarbu Panstrvainnejpansnvoweiosobv pr6wnei,iednosieksamorra.duteryroriitnlgo, iii 2.,./iaz*bw
rr-iboa komrnalnejosobyprawnejnasiepuiace
mienie,kdre podregaro
- nare:ypodacopismiezbyciu'wdrodzeprzeta'rgu
lllillllliillllll1il ;,n" );ryt;_;- _---.-_.-*-*
' - c ^ e c z 9d z ' 6 r a i n c soco s ; c o _ a ' : : aT a e : / o o c a c ' o r n e o r a / v n a , : r z e d r - i c t d : : E i 6 . r c s ; : , :
-.sc biscie
.................
.t/)tt .. lp *,tc,ruve.$.
- r:colnlez nr./-l or"o"^, .............JV...
;; r; d;d;:;
t
/
/
Z iegoMulu osiagnelem(€lam)
w r.ckuubregtymprzych6di docnocw,xysokcsci.
..lhk....Al,C.l.ql.q
Zer:adzam
gospccarc:aub jesiempr?gcsiawicielem
ozi6lalncsciq
petnomociikre,n
i;k.etcz,alainJsc,6a,
e:y podai icrme prawnEi prledmiotcaiatainoSai):............................._..............._.....
-.-.-..........................C,rL.
E.
- oscbiscie.............4'/c:c-....
.?p U4d*Qtn.........................
-*.por"i",i""v.lo.";";;............/tf
2............-aet:-.s.i;.-;;.
Z iEgot/tulu osia-gnQlem{elam)
w roqubiegiym dochodw wysokolcr:
... ... (4.lt
vlt.
***f y
W s.clkach
handlow,/ch
siecziba
{naz'r'r'a,
spov,'t,............../lft.t-....
,lA/Ct:
/
- lesiernczlonkiemiana-du(oo kiecy):
- jesiemcztonkiem
(odkiedvl, .,......----....[ft€......1..*./=m.
racynadzorczej
Z ie-coMutu osiqgna-tem(etami
w rokuubiegtymdochodw \,,vry
sotoect-........f4ty.-....
vtn.
lub zajQczpodaniemkwot uzYzarobkowej
lub innejdzialalnosci
lnnecochodyosiaganez f ulu zatrudnienia
.
" -
;xt:
;i -;" - ":f"--'
'.-.--.....'.'...{J,':n:PA.....',*'rJ,}.e.g.o''.'.'..'"/...'l4..b..'.k.Q'....
polaza6wmechanichYch
nale2y
zlotYchlw przYpadku
Si;"anlti .l"ni" ruchomegoo',vario:cipow,/:ej1OOOO
... 4.bni.at:te.:-2..Q8.r...................5n.atc:..c'/n.J..........e*u./s.-"-tq.
.'...:''...Foto{..Elz(.'c'rs.'.........p.o.b.(2''lf.''.....''''..''''..''.....
X.
pc,n/yzej
10 000 ilotych, w t/m zacrqgnielekreaY!,/i poiyclki oraz warunki,
Zabowia:aniacienie2neo ,rvario5ci
.....-.......................
.riqzku z jakirnzdarzenie.n,w jakiej v/ysoko6ci):
na jakichzosiaiy uozielone{wobe. koEo,,r'r
- '
''''''r"
l
:
L4.tL................f).Q.9
r ;.es!.*1rl...'.,
I
Zgodniez art.24i ust. 1 ustawyz dnia 08 marca1990r.o samorzadzie
gminnym(Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z p62n.zm.) informacje
zawartew oSwiadczeniu
majqtkowymsq jawne,z wylqczenieminformacji
o adresie zamieszkaniaskladajacegooswiadczenieoraz o miejscu
oolozenia
nieruchomoSci.
i: na podsiawiea(. 233 I 1 Kodeksukarnegoz. pocanieniePowyiszeo6wi6dcisnie
skladama"viadomy(a),
prawcylub ra(ajenie
prawCygrozikarapozbawienia
wolno6ci.
4"9..o./t.{oo{
Done**.:tr.:*.
EJ"**