pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
specjalista do spraw realizacji badań w Oddziale w Krośnie
22.03.2016
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalista
do spraw realizacji badań
w Oddziale w Krośnie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
Pozyskiwanie danych pierwotnych ze szczególnym uwzględnieniem statystyki sportu i turystyki z
wykorzystaniem kanałów CAxx, PAPI i przetwarzanie ich w systemach informatycznych.
●
Wykonywanie zadań teleankietera i ankietera uzupełniającego.
●
Administrowanie aplikacjami obsługującymi procesy zbierania i przetwarzania danych w zakresie badań
prowadzonych w Oddziale.
●
Monitorowanie kompletności danych oraz prowadzenie kontroli merytorycznej i logicznej sprawozdań
wpływających do Urzędu.
●
Udzielanie jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych
założeń metodologicznych.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
●
Praca w siedzibie Oddziału w Krośnie.
●
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
●
Wykonywanie zadań pod presją czasu.
●
Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Krośnie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
●
Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy.
●
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
●
Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Inne: przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
●
Rzetelność i terminowość.
●
Dobra organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów.
●
Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenia zawodowego.
●
Umiejętność współpracy.
●
Umiejętność komunikacji.
●
Umiejętność myślenia analitycznego.
●
Zorientowanie na klienta/interesanta.
●
Znajomość ustawy o statystyce publicznej, służbie cywilnej i o ochronie danych osobowych.
wymagania dodatkowe:
●
Prawo jazdy kat. B (mile widziane).
●
Doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
●
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego.
Termin składania dokumentów: 04-04-2016 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
z dopiskiem „Oferta pracy nr 3/2016”
Inne informacje:
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za
pośrednictwem poczty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty
złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali
zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305.
Tagi
oferta pracy praca rekrutacja
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Stanisław Hady-Głowiak (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 21.03.2016
Publikacja informacji: 22.03.2016 08:53
Aktualizacja informacji: 05.08.2016 09:30
Sprawdź historię zmian