Telstra BigPond sholl

Transkrypt

Telstra BigPond sholl
!1
KOMUNIKAT
INFORMACYJNY
Związku Polaków w Hobart
Rok 62/5
październik - listopad
2015
1950 - 2015
65 lat Związku Polaków w Hobart
65 years
of the Polish Association
in Hobart
The second president of the Polish Associa3on in Hobart, Mikołaj Wasilewski with Archbishop Tweedy, Fr Bolesław Godlewski and Piotr Połacik in 1950
(Reproduced from “Vistula to Derwent -­‐ the story of the Polish community in Hobart” by David Young)
październik - listopad
2015
P2
P O LS KIE D US Z P A S TERS TWO KA TO LIC KIE
DRODZY PRZYJACIELE,
Mówimy często Muszę się modlić, ponieważ „trzeba” abym się modlił.
Chcę się modlić, ale nie umiem się modlić.
Chciałbym się modlić, ale nie mam czasu na modlitwę.
Chciałbym się modlić więcej i lepiej, ale modlitwa mnie nudzi i brakuje mi zapału…
Mijają godziny, dni i tygodnie pędzą jedne za drugim albo ciągną się z wolna, a my nosimy w sobie to
powracające wciąż pragnienie, tę potrzebę, która nas przynagla, to głębokie poczucie niespełnienia,
które od czasu do czasu dręczy nas, gdy z dala od zgiełku życia na cichym ustroniu znajdujemy
chwilę spokoju albo przeciwnie, gdy niepowodzenia i wstrząsy życiowe rzucają nas zranionych na
pobocze i gdy wołamy o ratunek.
Szukamy Boga i chcielibyśmy Go spotkać, aby poprosić Go o pomoc. Próbujemy się modlić,
modlimy się, ale nasza modlitwa jest trudna, a jej skutki wydają się nam niepewne.
Czy wiecie, czemu nasze żałosne ludzkie wysiłki to często tylko nieudany bełkot, modlitwy zbyt
krótkie, nie dosięgające Boga, który wydaje się nam zbyt odległy i niewidzialny dla naszych oczu?
Czy wiecie, czemu zniechęcają nas niewysłuchane prośby, głębokie milczenie Boga i noc w
naszych sercach?
Czy wiecie czemu nasze wysiłki zmierzające do tego by „nauczyć się” modlić, kończą się tym,
że zostajemy jedynie wiecznymi uczniami?
Czy wiecie, czemu wszystkie te środki podejmowane co dzień od nowa, słowa, pieśni,
zaangażowanie całego ciała, gesty takie jak należy, gorliwe zgromadzenie modlących się, światła i
kadzidło… i tysiące wynajdywanych przez nas sposobów mogą okazać się tylko smutnym
złudzeniem? Rzecz w tym, że wszystkie te środki i wysiłki będą niczym, jeśli najpierw nie
uwierzymy, że to Bóg od zawsze „szuka nas”, zanim jeszcze my zaczęliśmy szukać Jego, że to On
wstawia się za nami zanim my zaczęliśmy modlić się do Niego, że to On prosi nas, byśmy Go
wysłuchali, zanim my jeszcze zaczęliśmy zanosić do Niego swoje błagania.
Święty Jan mówi nam: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas
umiłował i posłał Syna swojego(…) (1 J 4, 10).
Ks. Kazimierz
NABOŻEŃSTWA W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE
Msza za Ojczyznę - 8.11.2015 - godz. 10:45
Miesiąc listopad jest miesiącem modlitwy i pamięci o naszych Zmarłych.
Modlitwa przy grobach naszych bliskich:
Cmentarze – Cornelian Bay – niedziela, 1.11.2015 - godz. 12:15
- Pontville
– niedziela, 1.11.2015 - godz. 15:00 – Msza św. za zmarłych w kościele w Pontville, a niej modlitwa przy grobach.
- Kingston
– niedziela, 15.11.2015 - godz. 16:00.
W uroczystość Chrystusa Króla 22.11.2015 - Msza św. i uroczysta procesja eucharystyczna
z udziałem Ks.Arcybiskupa Juliana Porteous’a o godz.10:45 w kościele św. Teresy.
Polskie Katolickie Duszpasterstwo na Tasmanii: 24 Hopkins St, Moonah 7009, tel. (03) 62 721 610, tel. kom. 0412 067 013;
Msza św: sobota, 18:00 -­‐ Nursing Home-­‐Rosary Gardens (Creek Rd. Moonah); niedziela -­‐ 10:45, wtorek i piątek -­‐ 9:00
oraz środa -­‐ 18:30 (tylko w Wielkim Poście, maju, październiku i listopadzie) -­‐ kosciół św. Teresy (24 Hopkins St., Moonah).
październik - listopad
2015
P3
INFORMACJE
ZARZĄ DU
From the Secretary’s desk
On the 20 September 2015, the Annual
General Meeting was attended by 65
members. The meeting was chaired
by Mr Jacek Mekina. The minute
secretaries were Ms Teresa Ewa
Grabek and Ms Beata Smietanska. The
assessors were Mr Jozef Laszczak and
Mr Roman Andrzejczak. Thank you to those members
who volunteered to perform those important tasks.
Also thank you to those members who could not
attend but sent their apologies.
A special thank you to members of the Polish Dance
Group “Oberek” for providing supper after the AGM.
There are still some formalities associated with the
AGM to be completed such as submitting the
amendments to the constitution, the annual report to
the Department of Justice (Consumer Affairs and Fair
Trading) and the annual report to the Australian
Charities and Not-for-Profits Commission (ACNC).
The committee for 2015-16 is as follows:
President
- Vacant
1st vice-president - Vacant
2nd vice-president - Elzbieta Chelkowska
3rd vice-president - Vacant
Secretary
- Adam Grabek
Treasurer
- Andrew Leszczynski
Committee Members: Jozef Laszczak, Bogdan
Pitera, Zbyszek Klimek, Christopher
Leszczynski, Krys Smietanski, Slawomir Golab
and Keren Golab.
The internal audit committee for 2015-16 consists of:
Chris Pikula, Michal Konik and Andrew Kowaluk.
Many thanks to outgoing committee members Jerzy
Stepik and Jan Frankowski for their contribution to our
Association. We wish them well and hope that they
continue to support the Association as members.
We had two priests present at the AGM this year:
Father Kazimierz Bojda, who returned from overseas in
time for the AGM, and Father Stefan Matuszek, who
was born and raised in Hobart and was ordained a
priest in September. It was a pleasure to have Fr
Matuszek present and to congratulate him personally
on his ordination.
Any members interested in obtaining additional copies
of the AGM report can do so from the Association’s
office on Thursday evenings between 7 pm and 8:30
pm. The Association’s library is also open during this
time.
Słowo Sekretarza
W Rocznym Walnym Zebraniu Związku Polaków w
dniu 20 września 2015 r. uczestniczyło 65 członków.
Zebraniu przewodniczył p. Jacek Mekina, p. Teresa
Ewa Grabek i p. Beata Smietańska protokołowały
zebranie, asesorami byli p. Józef Łaszczak i p. Roman
Andrzejczak.
Dziękujemy im wszystkim za
zgłoszenie się i podjęcie się tych ról. Dziękujemy
także tym członkom, którzy nie mogli uczestniczyć w
zebraniu i przekazali usprawiedliwienia.
Serdeczne podziękowania dla członków grupy
“Oberek” za przygotowanie poczęstunku po
zebraniu. Jest jeszcze kilka formalności związanych z
Walnym Zebraniem takich, jak przekazanie
sprawozdania
rocznego
do
Ministerstwa
Sprawiedliwości (Consumer Affairs and Fair Trading)
i do Australian Charities and Not-for-Profits
Commission.
Do zarządu Związku na 2015-16 weszły następujące
osoby:
Prezes
- wakat
I Wiceprezes
- wakat
II Wiceprezes
- Elżbieta Chełkowska
III Wiceprezes
- wakat
Sekretarz
- Adam Grabek
Skarbnik
- Andrzej Leszczyński
Członkowie Zarządu: Józef Laszczak, BogdanPitera, Zbyszek Klimek, Christopher Leszczyński, Krys Smietanski, Slawomir Golab i Keren Golab.
Do Komisji Rewizyjnej na rok 2015-16 weszli:
Chris Pikula, Michał Konik i Andrzej Kowaluk.
Podziękowania dla Jerzego Stepika i Jana
Frankowskiego za ich wkład w pracę na rzecz
Zwiazku Polaków. Życzymy im powodzenia i mamy
nadzieję, że w dalszym ciągu będą pomagać
Związkowi.
W tym roku dwóch księży było obecnych na RWZ:
ksiądz Kazimierz Bojda, który właśnie wrócił z
zagranicy i ksiądz Stefan Matuszek, który urodził się
i wychował w Hobart, a święcenia kapłańskie przyjął
we wrześniu. To była przyjemność móc osobiście
pogratulować
ks. Matuszkowi jego święceń
kapłańskich.
Członkowie
zainteresowani
uzyskaniem
dodatkowych kopii sprawozdania z zebrania mogą
otrzymać je w Kancelarii Związku w czwartki między
19:00 i 20:30. Biblioteka Związku jest również czynna
w tym czasie.
październik - listopad
2015
P4
INFORMACJE
From the Secretary’s desk (cont.)
ZARZĄ DU
On Thursday 24th September, I represented the
Association at a community forum organised by the
Department of Social Services. Information about the
services for migrant communities were presented at the
forum.
The Polish Association in Hobart Inc. will celebrate
Polish Independence Day with Mass on 8 November at
St Therese’s Church at 10:45 am, and then at the Polish
House at 3:00 pm. This will be a significant meeting as
it will be the 65th year since the founding of the Polish
Association in Hobart. We invite all members to
participate in the celebration of this significant event.
Our traditional community “Oplatek” will take place
on Sunday 20 December 2015 at 3:00 pm at the Polish
Club. Please keep this date free in your calendars.
Słowo Sekretarza (cd.)
W czwartek 24 września, reprezentowałem Związek
na forum zorganizowanym przez Wydział Usług
Socjalnych. Na forum prezentowanoinformacje na
temat usług dla społeczności migrantów.
Związek Polaków w Hobart będzie obchodzić Święto
Niepodległości Polski mszą w dniu 8 listopada w
kościele św. Teresy o godz. 10:45, a następnie w Domu
Polskim o godz.15:00. To będzie ważne spotkanie,
ponieważ upływa 65 lat od założenia Stowarzyszenia
Polskiego w Hobart. Zapraszamy wszystkich
członków do udziału w obchodach tego święta.
Nasz tradycyjny "Opłatek" odbędzie się w niedzielę,
20 grudnia 2015 o godzinie 15:00 w Klubie Polskim.
Proszę zapisać tę datę w kalendarzach.
Witamy Jakuba Niekrasza, nowego członka Związku.
We welcome Jakub Niekrasz as an new member of the
Association.
Adam Grabek
Sekretarz/
oficjalny przedstawiciel Związku Polaków (Public Officer)
Adam Grabek
Secretary/Public Officer
KALENDARIUM
24 października - niedziela - od 9:00 do 14:00, Dom Polski, wejście od Clare Street,
OBEREK na PolArt - “Garage Sale” więcej informacji -SARA - 0438 111 120
24 October - Sunday - OBEREK’s Fundraising
“Garage Sale” from 9:00 AM till 2:00 PM, Polish House, entrance
from Clare Street, more details from Sara mob. 0438 111 120
8 listopada - niedziela - godz. 15:00, Dom Polski, Akademia z okazji Święta Niepodległości i tort urodzinowy z okazji 65 lat Związku Polaków,
8 November - Sunday - Akademia - Celebration
of the Polish Independence Day and the Polish
Association 65-th Birthday - 3:00 PM, Polish House
6 grudnia - niedziela - godz. 14:30, Dom Polski
OBEREK - Prapremiera występu - PolArt 2015
6 December - Sunday - OBEREK’s SHOW CASE
2:30 PM, Polish House
20 grudnia - niedziela - godz. 15:00, Klub Polski
“Opłatek”
20 December - Sunday - Traditional Christmas
“Opłatek”, 3:00 PM, Polish Club
Witamy nowych członków
Związku Polaków w Hobart
p. Jakuba Niekrasza
Welcome to new members to the
Association
październik - listopad
Kancelaria
Związku
czynna jest
w każdy czwartek
od godziny 19:00 do 20:30
2015
P5
KOŁ O POLEK
Walne Zebranie
Koła Polek w Hobart
Walne Zebranie Koła Polek w Hobart
odbędzie się
11 października 2015 r. o godz. 3:00 po południu w sali Klubu Polskiego
Msza św. w intencji zmarłych oraz żyjących
Członkiń Koła Polek, jak i o pomyślność Walnego Zebrania,
odprawiona będzie w kościele św. Teresy na Moonah
w dniu 11 października 2015r.
o godz. 10:45 rano.
NOWE CZŁONKINIE MILE WIDZIANE. ZAPRASZAMY!
Irena Kowaluk – prezeska Koła Polek
październik - listopad
2015
P6
PODZIĘ KOWANIE
W dniu 18.08.2015 r. pożegnaliśmy w kościele Św.Teresy naszą Mamę
BOŻENĘ POGORZELSKĄ
Członkinię wielu organizacji Polonijnych.
Dziękujemy wszystkim za udział w pogrzebie.
Serdeczne podziękowanie składamy ks. Wiesławowi Wójcikowi za wspaniałą opiekę
duchową w ostatnich dniach jej choroby. Dziękujemy sr. Małgorzacie za odwiedziny w szpitalu.
Księżom Fr S. Hackett oraz ks. W. Wójcikowi za odprawienie mszy św.
oraz odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku.
P. R. Andrzejczakowi, jak i chórowi kościelnemu za śpiew podczas pogrzebu.
Dziękujemy naszym bliskim przyjaciołom za wsparcie duchowe zwłaszcza w
ostatnich dniach choroby naszej Kochanej Mamy.
Dziękujemy również za kwiaty, karty, za liczny udział w pogrzebie jak i za
pieniądze ofiarowane na Diabetes Tasmania, również za ogrom ciast ofiarowanych
na poczęstunek po pogrzebie w Klubie Polskim.
DZIECI - Iwonka i Wiesław Pogorzelski
ŚWIĘ TO
ZMARŁ YCH
Takie ciche, ciche święto,
Rozjarzone świeczkami,
Dzień, w którym serce pozdrawia,
Pamięta
Tych, co rozstali się z nami.
Święto rozsnute mgliście
Nad jesiennym, zadumanym światem,
Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą,
Zmiotą z grobu zeschłe liście,
Położą kwiatek.
Hanna Łochocka „Dzień zaduszny”
październik - listopad
2015
P7
POLSKIE BIURO OPIEKI SPOŁ ECZNEJ
Polskie Biuro Opieki Społecznej (Polish Welfare Office)
Telefon: (03) 62 28 62 58
Telefon komórkowy: 0458 28 62 59
Email: [email protected]
Zmiany w Polskim Biurze Opieki Społecznej
Changes at the Polish Welfare Office
Usługi Polskiego Biura Opieki Społecznej uległy Services at the Polish Welfare Office have only
tylko nieznacznym zmianom, pomimo zmian w changed slightly, despite changes to the names
of funded programs.
nazwach fundowanych programów.
W dalszym ciągu udzielamy usług na rzecz osób
starszych, osób młodszych niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów.
We continue to provide services to older
persons, younger persons living with a
disability and carers.
Usługi dla osób starszych (powyżej 65 roku życia,
a także dla aborygenów oraz mieszkańców
cieśniny Torresa powyżej 50 roku życia) i ich
opiekunów są finansowane przez rząd australijski
za pośrednictwem Department of Social Services
(DSS) w ramach Commonwealth Home Support
programme (CHSP).
Services for older persons (those aged over 65
years and over 50 years for Aboriginal and Torres
Strait Islander persons) and their carers are
funded by the Australian Government through
the Department of Social Services (DSS) in the
Commonwealth Home Support Programme
(CHSP).
Usługi dla młodszych osób niepełnosprawnych
(poniżej 65 roku życia, a także dla aborygenów
oraz mieszkańców cieśniny Torresa poniżej 50
roku życia) i ich opiekunów są finansowane przez
rząd tasmański - Department of Health and Human
Services (DHHS) w ramach Tasmanian Home
and Community Care Program (TAS-HACC).
Services for younger persons living with a
permanent disability (those aged under 65 years,
and under 50 years for Aboriginal and Torres
Strait Islander persons) and their carers are
funded by the Tasmanian Government through
the Department of Health and Human Services
(DHHS) in the Tasmanian Home and
Community Care Program (TAS-HACC).
Od 1 lipca br. Polskie Biuro Opieki Społecznej nie
udziela serwisów oceny i koordynacji usług dla
klientów CHSP. Jednak ocena i koordynacja usług
jest nadal dostępna dla klientów TAS-HACC.
From 1 July 2015, Polish Welfare Office no
longer provides assessment and care
coordination services for CHSP clients.
However, these services are still available for
Więcej informacji na temat naszych usług można TAS-HACC clients.
uzyskać w Polskim Biurze Opieki Społecznej (tel:
6228 6258).
Dostęp do My Aged Care
System My Aged Care został wprowadzony przez
rząd australijski, by pomagać w dostępie do
informacji i otrzymaniu uprawnień do korzystania
z usług. My Aged Care jest dostępne telefonicznie
pod numerem:
1800 200 422
lub przez stronę internetową:
www.myagedcare.gov.au
Jeszcze przez pewien czas pracownicy Polskiego
Biura Opieki Społecznej mogą pomóc w
zarejestrowaniu się w My Aged Care. Prosimy o
kontakt z naszym Biurem.
For more information about our services, please
contact the Polish Welfare Office on 6228 6258.
Do you need help to access My Aged Care?
My Aged Care has been introduced by the
Australian Government to assist with access to
aged care information and referral to services.
My Aged Care is accessed via the contact centre
on:
1800 200 422
or via the website:
www.myagedcare.gov.au
For a limited time, staff from the Polish Welfare
Office are able to provide assistance with
registrations to My Aged Care. Please contact
our Office.
październik - listopad
2015
P8
POLSKIE BIURO OPIEKI SPOŁ ECZNEJ
Polskie Biuro Opieki Społecznej (Polish Welfare Office)
Telefon: (03) 62 28 62 58
Telefon komórkowy: 0458 28 62 59
Email: [email protected]
Tydzień Opiekuna
11—17 Października 2015
W Australii jest 2,7 mln niepłatnych opiekunów
rodzinnych. Roczny koszt pracy wykonywanej przez
tych opiekunów jest szacowany na ponad $40 mld.
Jeśli jesteś jednym z opiekunów rodzinnych,
dziękujemy Ci za wspaniałą pracę, którą wykonujesz.
Wszystkiego najlepszego z okazji
Tygodnia Opiekuna!
Carers Week
11 to 17 October 2015
There are 2.7 million unpaid family carers in
Australia. The annual replacement cost of
Australia’s unpaid family carers is estimated to be
more than $40 billion.
If you are one of those family carers, thank you for
the wonderful work you do.
Best wishes for Carers Week!
Tydzień Seniora
12—18 Październik 2015
Czy jesteś zainteresowany, by spróbować czegoś
nowego i poznawać nowych ludzi?
Zapraszamy do udziału w imprezach
tegorocznego tygodnia Seniora, takich jak:
Seniors Week
12 to 18 October 2015
Are you interested in trying new activities and
meeting new people?
Consider taking part in the events organised
during Seniors Week this year, such as:
Wycieczki po Blundstone Arena, Hobart Aquatic
Centre, Ogród Botaniczny, Anglesea Barracks,
Muzeum Policji
Tours of Blundstone Arena, Hobart Aquatic
Centre, Botanical Gardens, Anglesea Barracks,
Police Museum
Zajęcia fizyczne—zumba, petanque, kajakarstwo, Fitness actvities—zumba, petanque, kayaking,
wioślarstwo, nadmorskie spacery, tai chi, tenis
rowing, coastal walks, tai chi, table tennis,
stołowy, krokiet, kręgle, taniec, badminton,
croquet, bowls, dancing, badminton,
wodny aerobik, łucznictwo
acquarobics, archery
Robótki ręczne—kartki i kalendarze na specjalne
Craft activities –card making, knitting,
okazje, robótki na drutach, rysowanie,
drawing, photo restoration, creating calendars,
odnawianie starych zdjęć
Musicial activities—singalongs, drumming,
Zajęcia muzyczne—śpiew, perkusja, śpiewanie
hymn singing, choir singing, concerts
pieśni religijnych, śpiew w chórze, koncerty
Tasty treats – Morning Tea, Afternoon Tea,
Poczęstunki - poranna herbatka, popołudniowa
Lunch, High Tea, Fair
herbatka, lunch, podwieczorek, kiermasz
Zajęcia na temat korzystania z notatnika
electronicznego, telefonu komórkowego, dostępu
do muzyki cyfrowej, elektronicznej prasy i
książki, skypa, edycji fotografii cyfrowych
Technology sessions on using a tablet or a
mobile phone, accessing digital music,
e-magazines, e-newspapers, e-books, skype,
editing of digital photographs
Tak wiele do zrobienia!
Tygodnia na wszystko nie wystarczy!
So much to do!
A week will not be long enough!
Kopie broszury z zajęciami na Tydzień Seniora,
dostępne są w Polskim Biurze Opieki Społecznej.
Sprawdź 7 stronę w broszurze!
Copies of the Seniors Week booklet are
available from the Polish Welfare Office.
Check out page 7 of the booklet!
październik - listopad
2015
P9
KOŁ O
SPK nr 7
W niedzielę 16 sierpnia br. wzięliśmy udział wraz z Pocztem Sztandarowym we mszy
św. z okazji Dnia Żołnierza oraz święta Matki Boskiej Zielnej.
Walne Zebranie Kola SPK nr 7 odbędzie się w niedzielę, 27 września. Początek
o
godz.15:00.
Obiad świąteczny planujemy na niedzielę, 29 listopada po mszy św. o godz.12:30 w Kasynie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków wraz z rodzinami do wzięcia w nim udziału.
Za Zarząd
Prezes - Richard Dobosz
Sekretarz - Teresa Sadkowski-Barnes
97. rocznica Odzyskania NIEPODLEGŁ OŚCI
Msza św. w intencji Ojczyzny
zostanie odprawiona
w niedzielę, 8 listopada o godzinie 10:45 rano
w kościele Św. Teresy w Moonah.
Akademia z okazji Święta Niepodległości
odbędzie się
8 listopada o godzinie 3:00 po
południu w Domu Polskim.
Zapraszamy serdecznie
wszystkich do udziału w obchodach.
październik - listopad
2015
P10
97. rocznica Odzyskania NIEPODLEGŁ OŚCI
Święto Niepodległości jako święto narodowe i dzień
wolny od pracy ustanowiono ustawą sejmową z 23
kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta
Ignacego Mościckiego, "jako rocznicę odzyskania
przez naród polski niepodległego bytu państwowego
i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim
imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza
narodu w walkach o wolność ojczyzny". W tym roku
minęło 78 lat od tego wydarzenia.
Data święta upamiętniającego odzyskanie przez
Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, była w
II Rzeczpospolitej sprawą dyskusyjną. W okresie
międzywojennym toczono ostre spory o to, które z
wydarzeń jesieni 1918 roku uznać należy za
symboliczny moment odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Z punktu widzenia piłsudczyków najważniejszym
wydarzeniem było przybycie do Warszawy z
magdeburskiej twierdzy Józefa Piłsudskiego w dniu
10 listopada. Z kolei lewica przekonywała o
znaczeniu utworzonego w Lublinie rządu
Daszyńskiego. Z czasem jednak 11 listopada był
obchodzony jako nieoficjalne święto niepodległości,
zwłaszcza przez wojskowych.
Ostatecznie w 1937 roku Sejm RP uznał oficjalnie, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada.
Data ta upamiętniała dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową
oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały również
zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Jednakże przed wybuchem II wojny światowej oficjalne obchody
święta odbyły się tylko dwa razy.
W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe.
W roku 1945 władze komunistyczne
świętem państwowym uczyniły dzień
22 lipca, rocznicę ogłoszenia
Manifestu PKWN. W okresie PRL
Święto Niepodległości zostało
zakazane. Jakiekolwiek próby
kultywowania obchodów dnia 11
listopada groziły surowymi represjami
ze strony władz.
Święto Niepodległości 11 listopada
przywrócono ustawą sejmową w 1989
roku. Obecnie jest dniem wolnym od
pracy, uroczyście świętowanym w
całym kraju. Centralne obchody, w
których uczestniczą przedstawiciele
najwyższych władz państwowych, są
organizowane przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na pl.
Piłsudskiego w Warszawie.
hmp://dzieje.pl/aktualnosci/75-­‐rocznica-­‐ustanowienia-­‐
swieta-­‐niepodleglosci
październik - listopad
2015
P11
Związek Polaków w Hobart - początek
październik - listopad
2015
P12
Polish Association in Hobart over 65 years
The Polish Association in Hobart (Związek Polaków w Hobart) was established in 1950 by Polish post-World War II migrants who arrived in Tasmania to start a new life.
The Association is their legacy to the future generations.
The aims of the Polish Association are to promote Polish culture and language and to build friendly links
between Polish and Australian communities. One of our major activities is the provision of support services
to elderly and frail members of the Tasmanian Community, with a focus on persons of Polish descent.
In October 1947 the first group of 280 Polish ex-servicemen – the so called “Rats of Tobruk” from the
Carpathian Brigade – came to the Hydro-Electric Commission’s construction camps in central Tasmania to
start work. It was the first organised group of non-British migrants contracted and sponsored by the
Australian Government. This group was followed by others, ex-servicemen as well as civilian Polish settlers,
mostly refugees from England and Germany.
The choice of Polish soldiers as the first Government sponsored group of non-British migrants was not
accidental. Many friendships were forged when the Poles fought alongside Australians during the African
campaign and the Polish soldiers, particularly the Carpathian Brigade, where known for their courage and
discipline.
Over 800 Polish men arrived in 1947-48 in Tasmania. The majority of them spent two years working in
isolated construction camps at Tarraleah, Bronte Park, Butlers Gorge, Waddamana and Liawenee. They
worked 44 hours per week, in very rough weather conditions, living initially in provisional barracks with
primitive facilities. In some of the camps, Polish rather than English was the main language of
communication.
After completing their work contracts, most of the ex-servicemen stayed with the H.E.C. and while some
remained in the camps, the majority moved to Hobart or Launceston.
There was a great sense of camaraderie among the Poles. The ex-servicemen formed the Association of the
Carpathian Brigade ex-Servicemen and the Association of the Polish Veterans.
It was also the early migrants who become leaders and activists of the Polish community. They played the
key role in establishing the Polish Association (in 1950), Polish Club (1961), Polish Credit Union, Polish School
(1954), Polish Scouting Troop (1971), White Eagle sport club (1961), club “Oberek” dancing ensemble (1952)
and the radio program. The Polish Ladies Auxiliary (1963), Senior’s Club (1977) and Polish Welfare Office
(1990’s) were later established to help the frail and ageing.
In the 2011 census more than 3300 Tasmanians claimed Polish ancestry and nearly 1000 of those stated that
both their parents were born in Australia. Most Polish groups are headed now by the children of the post war
migrants. The vitality of these groups has enriched the entire Tasmanian community and is the most
important legacy of Polish post-war immigration.
Current Sections:
- Polish Ladies Auxilary (Koło Polek)
- Polish Senior Citizen’s Club (Klub Seniora)
- Polish Ex-Servicemen / Returned Soldiers (SPK)
- Church Committee (Komitet Kościelny)
- Komitet Opieki nad Cmentarzami i Pomnikami
- Polish Library (Biblioteka Polska)
Source: http://polishassociationhobart.org.au/home-2/the-polish-community-in-tasmania/
październik - listopad
2015
P13
OBEREK
Hello once again!
Witam po raz kolejny!
Even though winter is traditionally the slower period
for Oberek in terms of performances and events, we
have managed to keep ourselves busy though this
period.
Mimo, że zima jest tradycyjnie mniej intensywnym
okresem pod względem występów i imprez,
Oberkowi udało się utrzymać się poprzednie tempo
zajęć.
For a start Oberek has been able to keep warm during
the cold winter this year by having practices twice a
week, with Teresa Grabek and Joasia Smietanska
putting everyone through their paces and raising heart
rates!
Tancerze Oberka byli w stanie trzymać się ciepło
podczas tegorocznej mroźnej zimy, ponieważ mieli
próby dwa razy w tygodniu z Teresą Grabek i Joasią
Smietanską, którym starali się dotrzymać kroku, a co
spowodowało podniesienie tętna!
All this practicing was put into good use on Saturday
22nd August where Oberek performed at the launch
of the Tasmanian pilgrimage to World Youth Day 2016
which will be held in Krakow. Oberek also put on a
dance class for the pilgrims which was well received,
even by the Archbishop who watched on with interest.
Some of our members made the front cover of the
Catholic Standard.
Całe to praktykowanie przydało się w sobotę 22
sierpnia, kiedy Oberek występował na rozpoczęciu
tasmańskiej pielgrzymki na Światowy Dzień
Młodzieży 2016, który ma odbyć się w Krakowie.
Oberek zaprezentował również lekcje tańca dla
pielgrzymów. Zostały one dobrze przyjęte nawet
przez arcybiskupa, który przyglądał się z
zainteresowaniem. Część naszych członków trafiła na
pierwszą stronę “Catholic Standard”.
Oberek also hosted a Winter Zabawa with Polish
School, which accounts by all those attending, was
great fun. Oberek put on a special recipe of mulled
wine which put fire in peoples bellies, played music
ranging from old Polkas to new Disco Polo hits and
beautiful decorations made for a special evening. Kids
were thoroughly entertained with their own special
play area as the older ones danced the night away.
The committee is currently getting all the fine details
right for Oberek’s trip away to Melbourne at the end
of the year, such as repairing costumes, purchasing
new bags to protect the costumes and also, working
with the Polish Association to coordinate efforts for
their AGM and “Oplatek” later in the year.
The juniors have also been practicing on a weekly
basis, getting ready for their upcoming performances.
As always, we welcome invite all those interested in
the juniors to come along to their practices on
Saturday afternoons.
Oberek wraz z Szkołą Polską zorganizował również
zimową zabawę, która w opinii wszystkich jej
uczestników była bardzo udana. Oberek zastosował
specjalną recepturę na “grzańca”, wywołującego
uczucie ognia w środku, grał muzykę, począwszy od
starych do nowych hitów Disco Polo i przygotował
piękne ozdoby na ten wyjątkowy wieczór. Dzieci
miały rozrywkę na własnym specjalnym placu zabaw,
podczas gdy starsi tańczyli całą noc.
Zarząd “Oberka” dopina teraz wszystkie drobne
szczegóły związane z podróżą do Melbourne pod
koniec roku. Prowadzone są naprawy kostiumów,
zakupiono nowe worki do ochrony kostiumów, a
także współpracujemy z Związkiem w sprawie
walnego zebrania oraz “Opłatka” w tym roku.
Juniorzy również ćwiczą raz w tygodniu, szykując się
do swoich nadchodzących występów. Jak zawsze,
zapraszamy wszystkich zainteresowanych juniorów,
by przychodzili na próby w sobotnie popołudnia.
Finally, on Sunday 30th August, Oberek had a photo
shoot in the Botanical Gardens and by the waterfront
which involved the Master, Senior and Junior groups
of Oberek. It was an afternoon spent having fun with
the whole group getting some really good photos as
you can see in the report. Many thanks to John
Sulikowski for his generous time and effort in taking
the photos.
Na koniec, w niedzielę 30 sierpnia, Oberek miał sesje
zdjęciowe w Ogrodzie Botanicznym i przy nabrzeżu
dla mistrzów oraz członków starszej i młodszej grupy
Oberka. Było to mile spędzone popołudnie z całą
grupą, które przyniosło kilka naprawdę dobrych zdjęć
(jak widać w raporcie). Wielkie dzięki dla Johna
Sulikowskiego za jego czas i pracę nad zdjęciami.
Oberek performed at the St Therese’s Fair on 20th
September. You can also see us performing at the
Obiad Koscielny in early October.
Oberek wystąpił w czasie St Therese's Fair 20
września. Możecie nas również zobaczyć na Obiedzie
Kościelnym na początku października.
Jakub Niekrasz
Jakub Niekrasz
President
Prezes
październik - listopad
2015
P14
OBEREK
październik - listopad
2015
P15
40
LAT
RADIA
SBS
100 lat, 100 lat …
śpiewamy wszystkim Pracownikom Radia SBS.
Dziękujemy za 40 lat
Radio SBS jest ze swoimi słuchaczami już ponad 40 lat. Na początku rozgłośnie 3EA w Melbourne i 2EA w Sydney miały działaċ tylko trzy miesiące po to, by wyjaśniaċ imigrantom zasady funkcjonowania nowego systemu opieki zdrowotnej Medicare. Nadano więc w językach największych wówczas społeczności etnicznych w Australii 15 programów. Polski Program był jednym z nich, a pierwszym redaktorem i wspȯłzałożycielem Polskiego Radia SBS został Jȯzef Drewniak. Polskie Radio nie zniknęło jednak z eteru i towarzyszyło Polakom od 1975 roku. Było obiektywne i rzeczowe, podając rzetelne informacje o tym, co dzieje się w Polsce. W ciągu 40 lat zmieniała się Australia, zmieniały się media, zmieniała się Polonia. Obecnie Radio SBS jest największą na świecie wielokulturową stacją nadającą programy w 74 językach. Programy koncentrują się na przekazywaniu przede wszystkim informacji i publicystyki o tematyce australijskiej. Jednakże Polskie Radio SBS podaje informacje i komentarze na temat najważniejszych spraw nie tylko Australii, ale i Polski, łączy Polonię wspólnymi inicjatywami, a poprzez audycje na temat polskiej historii czy literatury wzmacnia naszą tożsamość. Anna Sadurska, redaktor naczelny Polskiego Programu wierzy, że Radio SBS naprawdę łączy Polonię ponad podziałami. Dla nas słuchaczy Radio SBS jest niezwykle ważnym czynnikiem integrującym Polonię australijską. Mamy nadzieję, że pomimo różnych trudności, tak już pozostanie.
wspaniałego towarzystwa.
Życzymy
ogromnej satysfakcji z pracy oraz spełnienia wszystkich marzeń!
Józef Drewniak, pierwszy redaktor polskiego programu radia SBS wówczas 2EA ( Ethnic Australia) oraz Anna Sadurska, obecny redaktor naczelny Polskiego Programu i Magda Dejneka, dziennikarka -­‐ w studiu Radia SBS.
hmp://www.sbs.com.au/yourlanguage/node/306429?cid=cxenseab_a
Polski Program telewizyjny-SBS2 oraz Polskie Audycje
Radiowe
(na kanale telewizyjnym SBS Radio)
Wiadomości Polskie (Wydarzenia TV POLSAT) można oglądać codziennie o
godzinie 7:30 na kanale SBS2.
Natomiast audycji radiowej można słuchać w poniedziałki, środy, piątki i
niedziele o godzinie 14:00 na kanale stacji telewizji cyfrowej SBS Radio 1
(kanał 37). Dodatkowo program radiowy można odbierać przy pomocy
niektórych telefonów komórkowych lub przy pomocy komputera.. Więcej
informacji na:http://www.sbs.com.au/yourlanguage/polish/
POLISH RADIO BROADCAST IN HOBART
październik - listopad
2015
P16
SERVICES AND SECTIONS
Polish House
22-24 New Town Road
New Town 7008
Tel. 62 283 686
Caretaker: 0432 997 585
email: [email protected]
web: http://polishassociationhobart.org.au/
Polish Hostel
To book call: 0432 997 585
Carlton Holiday Camp (Podhale)
To book call: 0432 997 585
Polish Hall
Available for hire for private functions,
activities.
To book call: 0432 997 585
Polish Library
Open on Thursday 7:00 PM - 8:30 PM or by
appointment
Contact: Józef Łaszczak Tel. 62 310 039
Polish School
Beginners and Continuing Groups:
Saturday 2:15 PM - 3:30 PM
Advanced Group:
Tuesday 5:00 PM - 6:00 PM
email: [email protected]
Polish SPK (Returned Soldiers)
Contact: Richard Dobosz
Polish Senior Citizens’ Club
Contact: Inga Leszczyńska (President)
Tel. 62 738 273
Polish Trustees (help with wills)
Contact: Jerzy Stepik
Tel. 62 284 442 Polish Priest
Father Kazimierz Bojda
24 Hopkins Street, Moonah 7008
Tel. 62 721 610
Mob. 0412 067 013
Polish Welfare Office
Tel. 62 286 258
Mob. 0458 286 259
e-mail:
[email protected]
Polish Club
Open: Thursday to Saturday from 4:00 PM
onwards.
Available for hire for private functions.
Tel. 62 285 179 - please leave a message
Polish Ladies Circle
Contact: Irena Kowaluk
Tel. 62 284 908
Polish Dance Group Oberek
Classes for Juniors, Seniors and Masters
Contact Jakub Niekrasz
Mob: 0428 503 338
Polish Radio (Local) 92.1 MHz &
96.1 MHz
Broadcast time in Polish:
Saturday 8:00 AM
Contact Bogdan Pitera
Tel. 0412 428 842
Radio SBS (National) 105.7 MHz
Broadcast times in Polish:
Monday and Wednesday 2:00 PM
październik - listopad
2015
P17
KLUB
POLSKI
The Polish Club AGM will be held
18th of October at 2:30 pm.
at the Club on Sunday,
Nomination forms for Office bearers
and committee can be obtained and
lodged at the club.
Zmienione godziny otwarcia Klubu Polskiego w
Hobart od 1 stycznia 2015:
- środy (wieczór komediowy), czwartki, piątki i
soboty - od godziny 16:00 do późna.
- niedziele, poniedziałki i wtorki - klub jest
nieczynny; może być wynajęty na prywatne
imprezy i uroczystości.
Zapraszamy do wynajmowania pomieszczeń
klubowych na organizowanie wszelkiego rodzaju
imprez-przyjęć. W sprawie rezerwacji prosimy dzwonić do Klubu 62285179
lub
wysłać
email:
[email protected]
Już niedługo Kuchnia Polska będzie otwarta w
czwartki, piątki i soboty. Wkrótce będzie więcej
wiadomości na ten temat.
Zapraszamy bardzo serdecznie.
Chris Leszczyński, Prezes
POLISH CLUB ALL WELCOME Opening hours of the Polish Club in Hobart have changed since 1 January 2015: -­‐ Wednesday (Comedy Night), Thursday, Friday and Saturday -­‐ from 4:00 PM Lll late -­‐ Sundays, Mondays, Tuesdays -­‐ the Club is closed but is available for booking for private func3ons on these days. Please call us on 62285179 or email on [email protected] for bookings. The Kitchen will soon be re-­‐opening trading Thursday’s, Friday’s and Saturday’s. Stay tuned! Chris Leszczyński President of the Polish Club
KOMUNIKAT
Materiały do wydania Komunikatu na miesiące grudzieństyczeń należy przesyłać na adres
[email protected] lub składać w
kancelarii Związku do 18 listopada 2015. Prosimy o
przestrzeganie tego terminu, by nie opóźniać wydania.
Komunikat ukazuje się co dwa miesiące w wersji czarno
białej, ponieważ koszty druku w kolorze są bardzo
wysokie (5-10 razy wyższe niż druk czarno-biały).
Osoby, które chcą otrzymywać Komunikat drogą
elektroniczną (kolorowa wersja - od 5 do 10 MB)
proszone są o wysłanie e-mailu do Związku Polaków:
[email protected]
październik - listopad
2015
P18
59 lat temu...
Zdjęcie z albumu ...
Komunikat Informacyjny
100003702
PrintpostPrintpost
approvedapproved
PP 731161/00015
If not claimed within 7 days, return to:
24 New Town Road,
New Town, TAS 7008
SURFACE
MAIL
POSTAGE PAID
AUSTRALIA
Dom Polski im. Piotra Po! acika
Polish Corner, New Town, TAS
Year
57
Year
62
Year
59
Polish
AssociationInc.
in Hobart
Inc.
Polish Association
in Hobart
Address:22/24
NewTown
TownRoad
Road
Address: 22/24 New
New Town
TownTAS
TAS7008
7008
New
Ph: (03)
(03)62
62283
283686
686
Ph:
20
1 5 [email protected]
e-mail:
e-mail:
[email protected]
No.
October
-pNovember
2010p a d
October
- November
a ź d z-i eNovember
r n2015
i k - l i s t o2012
September
- October

Podobne dokumenty

einvites darmowe

einvites darmowe Polskie  Katolickie  Duszpasterstwo  na  Tasmanii:  24  Hopkins  St.,  Moonah  7009,  tel.  (03)  62  721  610,  tel.  kom.  0412  067  013;
 Msza  św:  sobota,  18:00  -­‐  Nursing  Home-­‐Rosary ...

Bardziej szczegółowo