II grupa - pytania 2015 r.Nowy!

Transkrypt

II grupa - pytania 2015 r.Nowy!
GRUPA II
1. Skrót „D 10 W” oznacza:
a) Drabinę dwuprzęsłową
b) Zbiornik 10 l wody
c) Drużynę 10 osobową ratownictwa wodnego
2. Jaki stopień strażacki członka OSP określa poniższa dystynkcja?:
a) Naczelnika OSP
b) Prezesa OSP
c) Zastępcy naczelnika OSP
3. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
a) Urządzenie szybkiego natarcia W – 52
b) Urządzenie szybkiego natarcia W – 25
c) Nie posiada urządzenia szybkiego natarcia
4. Dwutlenek węgla jest środkiem gaśniczym stosowanym do gaszenia pożarów:
a) Gazów
b) Materiałów wybuchowych
c) Nie jest środkiem gaśniczym
5. Co to jest strefa pożarowa?
a) Strefa objęta pożarem
b) Pomieszczenie zamykane drzwiami
c) Wydzielona pożarowo przestrzeń
6. Jaki dokument określa szczegółowe zadania i organizację Ochotniczej Straży Pożarnej?
a) Regulamin organizacyjny
b) Statut
c) Ustawa o stowarzyszeniach
7. Prostokątna tablica koloru pomarańczowego zamocowana z przodu i z tyłu samochodu
oznacza, że pojazd przewozi:
a) Materiały palne, z których wydobywa się pomarańczowy dym
b) Materiały niebezpieczne
c) Środki pianotwórcze dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej
8. Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:
a) 10m
b) 20m
c) 30m
9. Jaka powinna być maksymalna odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego?
a) 25m
b) 15m
c) 30m
10. Jaki stopień aktualnie posiada Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Krasnymstawie Pan Dariusz Pylak?
a) Młodszy brygadier
b) Brygadier
c) Starszy brygadier
11. Bezpiecznik ogniowy jest stosowany:
a) W instalacji elektrycznej
b) W instalacji odgromowej
c) W zbiornikach z cieczami palnymi
12. Strażak podczas zawodów sportowo – pożarniczych OSP noszący poniższe oznaczenie
pełni funkcję:
a) Pomocnika przewodnika roty drugiej
b) Przodownika roty pierwszej
c) Pomocnika roty pierwszej
13. Oparzenie skóry I stopnia charakteryzuje się:
a) Pęcherzami z płynem surowiczym,
b) Piekącym, swędzącym rumieniem na skórze, bólem przy dotyku,
c) Brakiem czucia,
14. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczone przed zgnieceniem kół
samochodu układa się zawsze:
a) Na węże
b) Pod węże
c) Nie ma żadnego znaczenia
15. Ze względu na ilość prądów gaśniczych – jeśli podamy od 5 do 12 prądów gaśniczych to
jest to pożar:
a) Mały
b) Średni
c) Duży
16. Kwas solny jest substancją:
a) Niepalną
b) Łatwopalną
c) Trudnopalną
17. Redaktorem naczelnym Przeglądu Pożarniczego jest:
a) nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
b) st. bryg. Tadeusz Milewski
c) bryg. Bogdan Romanowski
18. Poniższa oznaka noszona przez strażaka PSP na ubraniu specjalnym określa stopień:
a) Starszego brygadiera
b) Kapitana
c) Aspiranta sztabowego
19. Substancja o nazwie polipropylen nazywana jest potocznie:
a) Drewno sandałowe
b) Tworzywo sztuczne
c) Metale nieżelazne
20. Środki zwilżające są to środki, które:
a) zwiększające napięcie powierzchniowe wody
b) zmniejszające napięcie powierzchniowe wody
c) obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych
21. Ile stopni wyróżniamy w korpusie podoficerskim?
a) 5
b) 4
c) 6
22. Skrót SITP oznacza:
a) Stowarzyszenie Instalatorów Techniki Przeciwpożarowej
b) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
c) Stowarzyszenie Inżynierów Techniki Przeciwpożarowej
23. Na gaśnicy jest napis: GWP 12Z. Jaka to gaśnica?:
a) Proszkowa
b) Wodno – proszkowa
c) Płynowa
24. Co oznacza skrót KRUS?
a) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
b) Krasnostawskie Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne
c) Krajowa Rodzina Ubezpieczeń Społecznych
25. Przedmiotem umundurowania wyjściowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej jest:
a) koszula w kolorze niebieskim
b) koszula w kolorze białym
c) sweter
26. Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:
a) tlenowo-azotowa
b) tlenowo-acetylenowa
c) dwutlenku węgla z argonem
27. Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?
a) Na przegubie ręki
b) Na tętnicach szyjnych
c) W pachwinach
28. Zatrzaśnik służy do:
a) Szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym
rozłączeniem
b) Łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego
c) Zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
29. Linia główna to:
a) linka asekuracyjna umożliwiająca ratownikowi wejście do strefy zadymionej i
zabezpieczająca go,
b) linia wężowa, od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustanowionej na stanowisku
wodnym do rozdzielacza
c) umowna linia podziału miejsca akcji na odcinki bojowe,
30. Święty Florian zginął męczeńską śmiercią w nurtach rzeki Enns, która płynie:
a) we Włoszech,
b) w Szwajcarii
c) w Austrii,