plik na stronę.p65

Transkrypt

plik na stronę.p65
Miesiêcznik Notariatu Polskiego
REJENT
Rok 26
Nr 1(297)
Styczeñ 2016
Spis treœci
Artyku³y
Rafa³ A d a m u s
Zagadnienie dochodzenia przez syndyka wierzytelnoœci
upad³ego przys³uguj¹cej kilku podmiotom .............................. 11
Magda B o g u s z
Status prawny zrzeszeñ w³aœcicieli i zarz¹dców domów ........ 21
Agnieszka £ a c h
Oœwiadczenia o dobrowolnym poddaniu siê egzekucji
jako nowa forma zabezpieczenia zobowi¹zañ kredytowych
w œwietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
P 45/12 z 14.04.2015 r. ............................................................ 42
Piotr S i c i ñ s k i
Teleinformatyczna ksiêga wieczysta. Najnowsza nowelizacja
systemu ksi¹g wieczystych i postêpowania wieczystoksiêgowego (czêœæ I) .................................................................. 66
Micha³ W a r c i ñ s k i
Zasiedzenie s³u¿ebnoœci gruntowej na gruncie
u¿ytkowanym wieczyœcie ......................................................... 93
Adam Z a w i s z a
Wyrok ustalaj¹cy niewa¿noœæ czynnoœci prawnej
jako podstawa wpisu w ksiêdze wieczystej ............................ 112
3
Glosa
Pawe³ K s i ê ¿ a k
Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z 6.08.2015 r.,
V CSK 635/14 ........................................................................ 139
Ma³gorzata M a k o œ - T r e œ k a
Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Gdañsku z 16.10.2013 r., I SA/Gd 1052/13 ...................... 147
Polemiki i refleksje
Wojciech N o w a k
Refleksja na podstawie artyku³u o odwróconym kredycie
hipotecznym ........................................................................... 158
Aktualnoœci .............................................................................. 163
Podatki i op³ata skarbowa ................................................... 176
Przegl¹d orzecznictwa .......................................................... 184
Przegl¹d prawodawstwa ...................................................... 193
4
Monthly Magazine of the Polish Notariate
REJENT (Notary)
26th Year of Publicatio
No 1(297)
January 2016
Table of contents
Articles
Rafa³ A d a m u s
The issue of collecting by a receiver the bankrupt's claims
to which a few entities are entitled ......................................... 11
Magda B o g u s z
Legal status of associations of house owners
and administrators .................................................................. 21
Agnieszka £ a c h
Declarations of voluntary submission to enforcement
as a new form of collateral for loan commitments
pursuant to the judgment of the Constitutional Tribunal
Ref. No. P 45/12 of 14 April 2015 ........................................... 42
Piotr S i c i ñ s k i
ICT land and mortgage register. The latest amendment
to the system of land and mortgage registers
and real estate register proceedings (part I) ........................... 66
Micha³ W a r c i ñ s k i
Usucaption of the ground easement of the land under
perpetual usufruct .................................................................... 93
Adam Z a w i s z a
Judgment declaring legal transactions invalid as legal
grounds for the entry in the land and mortgage register ...... 112
5
Gloss
Pawe³ K s i ê ¿ a k
Gloss to the decision of the Supreme Court
of 6 August 2015, V CSK 635/14 .......................................... 139
Ma³gorzata M a k o œ - T r e œ k a
Gloss to the judgment of Voivodship Administrative
Court in Gdañsk of 16 October 2013, I SA/Gd 1052/13 ..... 147
Polemics and reflections
Wojciech N o w a k
Reflection on the basis of the article about a reverse
mortgage ................................................................................ 158
News ........................................................................................... 163
Taxes and stamp duties ......................................................... 176
Review of jurisdiction ........................................................... 184
Review of legislation .............................................................. 193
6
Monatszeitschrift des Polnischen Notariats
REJENT (Notar)
26. Jahrgang
Nr. 1(297)
Januar 2016
Inhaltsverzeichnis
Artikel
Rafa³ A d a m u s
Die Geltendmachung der einigen Unternehmen
zustehenden Forderung durch den Konkursverwalter .......... 11
Magda B o g u s z
Der Rechtsstatus der Verbände der Hausbesitzer
und Hausverwalter .................................................................. 21
Agnieszka £ a c h
Freiwillige Vollstreckungserklärungen als eine neue Form
der Besicherung für Kreditverbindlichkeiten im Sinne
des Urteils des Verfassungsgerichts P 45/12 z 14.04.2015 ...... 42
Piotr S i c i ñ s k i
Das Grundbuch in Form von IKT (Informations-und
Telekommunikationssystem) Die neueste Änderung
des Grundbuchssystems und des Grundbuchsverfahren
(Teil I) ....................................................................................... 66
Micha³ W a r c i ñ s k i
Die Ersitzung der Grunddienstbarkeit auf dem Boden
mit Erbpachtnutzung ............................................................... 93
Adam Z a w i s z a
Das Urteil über die Nichtigkeit der Rechtshandlung
als Grundlage der Eintragung ins Grundbuch .................... 112
7
Glosse
Pawe³ K s i ê ¿ a k
Glosse zum Beschluss des Obersten Gerichts
vom 6.08.2015, V CSK 635/14 .............................................. 139
Ma³gorzata M a k o œ - T r e œ k a
Glosse zum Urteil das Regionale Verwaltungsgericht
in Gdañsk vom 16.10.2013, I SA/Gd 1052/13 ..................... 147
Polemiken und Reflexionen
Wojciech N o w a k
Überlegungen aufgrund des Artikels über
den umgekehrten Hypthekenkredit ....................................... 158
Aktuelles ................................................................................... 163
Steuern und Gebühren ........................................................... 176
Übersicht der Rechtsprechung ............................................ 184
Übersicht des Rechtswesens ................................................ 193
8