OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Transkrypt

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Informacje ogólne dotyczące ogłoszenia:
1. praca w pełnym wymiarze czasu,
2. data opublikowania ogłoszenia: 25-03-2015r.
3. termin składania ofert upływa w dniu: 07-04-2015r.
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieskazanie prawomocne za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. posiadanie wykształcenia wyższego związanego z ochroną środowiska,
8. znajomość następujących przepisów: o samorządzie gminnym, o ochronie przyrody i ochrony środowiska,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o obowiązkowym ubezpieczeniu rolników, postępowania
administracyjnego,
9. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, tj. MS Office, Open Office, środowiska Windows,
obsługa programu LEX,arkusze kalkulacyjne,
10. prawo jazdy kat. B
11. gotowość podjęcia pracy od kwietnia 2015r.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego,
2) Prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,
3) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem regulaminów, planów i programów z zakresu ochrony
środowiska oraz sprawozdań z ich realizacji,
4) Prace związane z kontrolą ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych,
5) Przyjmowanie i przekazywanie rolnikom komunikatów o prognozowanym wystąpieniu chorób roślin,
6) Przygotowanie opinii w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
7) Prowadzenie spraw dotyczących decyzji nakazującej właścicielom gruntu wykonanie odpowiednich
zabiegów w związku z degradacją gruntów spowodowaną nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie
roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami, chwastami,
8) Opracowanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
9) Opiniowanie nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej
gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów klas I-IV oraz torfowisk,
10) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi,
11) Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku klęsk
żywiołowych,
12) Udział w prowadzeniu spraw związanych z szacowaniem strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku
klęsk żywiołowych,
13) Udział w spisie rolnym,
14) Prowadzenie bazy danych działań realizowanych w Referacie.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych oraz posiadanie dodatkowych
kwalifikacji i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych
osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą w terminie do dnia
07 kwietnia 2015r. (decyduje data wpływu aplikacji do Urzędu Gminy) na adres:
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Władysława Łokietka 6
59-300 Lubin w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Uwaga:
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uglubin.dolnyslask.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława
Łokietka 6.

Podobne dokumenty