mlody straznik 2013 regulamin - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Transkrypt

mlody straznik 2013 regulamin - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ
Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki,
tel./fax. (87) 615 97 27
e-mail: [email protected]
www.pkwim.pl
________________________________________________________________________________________
Regulamin VIII edycji konkursu wiedzy
„Młody Strażnik Parku 2013”
1. Organizatorem
konkursu
jest
Park
Krajobrazowy
Puszczy
Rominckiej
z
siedzibą
w Żytkiejmach (PKPR).
2. Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej, geograficznej, krajoznawczej
dotyczącej obszaru PKPR oraz podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów.
3. Konkurs prowadzony jest w formie turnieju składającego się z kilku konkurencji sprawdzających
ogólną znajomość zagadnień przyrodniczych, ekologicznych, wiedzę z zakresu zachowania się na
terenach chronionych oraz znajomość PKPR.
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu gołdapskiego.
5. Szkoła może zgłosić na konkurs od jednego do trzech uczniów.
6. Szczegółowy wykaz zagadnień oraz materiały dydaktyczne zostaną wysłane szkołom po dokonaniu
zgłoszenia.
7. Wypełniony formularz zgłoszenia (wzór w załączeniu) należy przesłać do siedziby PKPR
do 13 lutego 2013 r.
8. O ewentualnych zmianach w zgłoszeniu, np. o rezygnacji lub wymianie uczestników, należy
poinformować organizatora najpóźniej dwa dni przed konkursem.
9. Konkurs odbędzie się w siedzibie PKPR w Żytkiejmach 13 marca 2013 roku.
10. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Gołdapi, a laureaci I, II i III miejsca także odznakę Młodego Strażnika Parku 2013.
11. Dowóz uczestników na konkurs szkoły zapewniają we własnym zakresie.
12. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku ich oraz uczestników na potrzeby
promocji konkursu oraz na podanie do publicznej wiadomości ich imion, nazwisk i szkół, które
reprezentują.
13. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów odbywa się zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
14. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje organizator konkursu.