Ogłoszenie - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i

Transkrypt

Ogłoszenie - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i
Ogłoszenie
Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu działając
w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
Nr pakietu
Usługa
Opis usługi
Pakiet II
1
2
1
Pakiet III
1
Karetka transportowa - w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 700 do 1600.
Karetka transportowa – w określone dni tygodnia tj. wtorek i czwartek od godz. 700 do 1400.
Transport krwi z Stacji Krwiodawstwa, do jednostek organizacyjnych szpitala w określonych godzinach
tj. od godz. 1900 do godz. 700 dnia następnego, na wezwanie przez wszystkie dni w roku.
Transport sanitarny pacjentów i materiałów biologicznych na wezwanie bez obsługi medycznej
w systemie całodobowym karetką transportową we wszystkie dni w roku w granicach miasta Poznania.
Transport sanitarny pacjentów na wezwanie bez obsługi medycznej w systemie całodobowym karetką
transportową we wszystkie dni w roku poza granice miasta Poznania.
Transport sanitarny pacjentów na wezwanie z minimum dwoma osobami uprawnionymi do
wykonywania medycznych działań ratunkowych tj. ratownik medyczny, ratownik medyczny/kierowca
w systemie całodobowym karetką podstawową z pełnym wyposażeniem zespołu wyjazdowego, we
wszystkie dni w roku w granicach miasta Poznania.
Transport sanitarny na wezwanie z minimum dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania
medycznych działań ratunkowych tj. ratownik medyczny, ratownik medyczny/kierowca, w systemie
całodobowym karetką podstawową z pełnym wyposażeniem zespołu wyjazdowego, we wszystkie dni
w roku poza granice miasta Poznania.
Transport sanitarny na wezwanie z minimum trzema osobami uprawnionymi do wykonywania
medycznych działań ratunkowych tj. lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka lub drugi ratownik
medyczny, w systemie całodobowym karetką specjalistyczną z pełnym wyposażeniem zespołu
wyjazdowego we wszystkie dni w roku w granicach miasta Poznania.
Transport sanitarny na wezwanie z minimum trzema osobami uprawnionymi do wykonywania
medycznych działań ratunkowych tj. lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka lub drugi ratownik
medyczny, w systemie całodobowym karetką specjalistyczną z pełnym wyposażeniem zespołu
wyjazdowego we wszystkie dni w roku poza granicami miasta Poznania.
Pakiet I
2
Pakiet IV
1
2
Pakiet V
1
2
(Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób - 60130000-8 (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1i n., z późn.zm.)
Na w/w usługi zamawiający planuje zawrzeć umowę na okres od 1.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
W budynku D, przy ul. Krysiewicza 7/8 w pok. nr 11, tj. w Kancelarii można odebrać specyfikację oraz
formularz ofertowy. Osoba udzielająca informacji: Artur Wielgosz tel. 618506233, fax. 618529806, e-mail:
[email protected]
Termin składania ofert wstępnych upływa 23.04.2014 r. o godz. 10.00. Oferty należy złożyć w siedzibie
Dyrekcji SZOZnMiD, ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu, w Kancelarii - budynek „D” II piętro pok. nr 11.
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04.2014 roku w siedzibie SZOZnMiD w Poznaniu.
Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz na jego stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia
konkursu oraz do unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podawania przyczyny a także
do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Oferent ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących postępowania konkursowego zgodnie
z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.) w związku z art. 152-154 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).