Podanie o wznowienie studiów na czas obrony pracy dyplomowej

Transkrypt

Podanie o wznowienie studiów na czas obrony pracy dyplomowej
PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW NA CZAS OBRONY
PRACY DYPLOMOWEJ
.............................
imię, nazwisko
.............................
adres
.............................
telefon
.............................
e-mail
.............................
rok
.............................
forma studiów
Kraków ....................
....................
Prodziekan
Wydziału Architektury PK
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu
dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego* na ..........
stopniu studiów.
Jednocześnie proszę o wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin,
w sesji ..........................................................................................................
Do egzaminu nie przystąpiłem z powodu ..................................................
i zostałem skreślony z listy studentów WA PK w dniu ....................
Promotorem mojej pracy dyplomowej jest ........................................
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
………….....................
podpis
*niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty