Oferta uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o zasady

Transkrypt

Oferta uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o zasady
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: ZP/GP/271/III-125/15
Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń
postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dla trybu przetargu
nieograniczonego
Tryb postępowania
Numer części*
_______________________
Orange Polska S.A.,
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Oferta uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o zasady oceny ofert określone w SIWZ
i ogłoszeniu o zamówieniu.
Uzasadnienie wyboru oferty
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Liczba pkt w kryterium
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena (waga – 90%)
Funkcjonalność
aplikacji do
zarządzania
usługami (waga
- 10%)
Razem
pkt.
2
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
90,00
10,00
100,00
3
POLKOMTEL Sp. z o.o.
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
81,26
8,50
89,76
Zatwierdził:
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA INFORMATYKI
I PRZETWARZANIA INFORMACJI
/-/ Radosław Bojaczuk

Podobne dokumenty