obejmujący lata 2015 – 2024

Transkrypt

obejmujący lata 2015 – 2024
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Miasta ĝwidnica
obejmujący lata 2015 – 2024
Program współfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020
Spis treĞci
WstĊp ...................................................................................................................................................... 4
1. Rozdział: Analiza gminy na tle Województwa DolnoĞląskiego .................................................... 5
Lokalizacja gminy .............................................................................................................................. 5
Demografia ......................................................................................................................................... 6
Sfera społeczna................................................................................................................................... 7
Sfera gospodarcza ............................................................................................................................ 14
Sfera Ğrodowiskowa ......................................................................................................................... 17
Sfera przestrzenno-funkcjonalna ...................................................................................................... 19
Sfera techniczna ............................................................................................................................... 24
2. Rozdział: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy ................................. 28
WstĊp................................................................................................................................................ 28
Metodologia identyfikacji stanu kryzysowego oraz wyznaczania obszaru rewitalizacji. ................ 29
Wyniki diagnozy stanu kryzysowego w gminie............................................................................... 34
3. Rozdział: Obszar rewitalizacji ...................................................................................................... 52
Szczególna koncentracja negatywnych zjawisk ............................................................................... 52
Istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.......................................................................................... 53
ZasiĊg przestrzenny obszaru rewitalizacji........................................................................................ 54
4. Rozdział: Diagnoza obszaru rewitalizacji .................................................................................... 58
Sfera społeczna................................................................................................................................. 58
Sfera gospodarcza ............................................................................................................................ 64
Sfera infrastrukturalna ...................................................................................................................... 65
5. Rozdział: Strategia rewitalizacji ................................................................................................... 70
Wizja ................................................................................................................................................ 70
Cele rewitalizacji i kierunki działaĔ ................................................................................................. 71
SpójnoĞci celów i problemów. ......................................................................................................... 90
6. Rozdział: Indykatywne ramy finansowe ...................................................................................... 92
KomplementarnoĞü projektów/przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych .................................................... 93
7. Rozdział: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji .................................................. 95
Struktura zarządzania ....................................................................................................................... 95
Monitoring i ewaluacja..................................................................................................................... 97
System wprowadzania modyfikacji LPR ....................................................................................... 102
8. Rozdział: Partycypacja społeczna............................................................................................... 104
Spis tabel ............................................................................................................................................ 111
Spis map ............................................................................................................................................. 112
Spis diagramów.................................................................................................................................. 112
Spis załączników ................................................................................................................................ 112
Ϯ
Szanowni PaĔstwo,
PrzystąpiliĞmy
my do realizacji przedsi
przedsiĊwziĊcia
cia o znaczeniu strategicznym, oddziaływuj
oddziaływującym
bezpoĞrednio na nasze bieĪące
Īące
ce funkcjonowanie, ale przede wszystkim maj
mającym wpływ na
przyszłoĞü i byt młodego pokolenia Ğwidniczan. Przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji to pierwszy warunek, umoĪliwiający
umo
cy pozyskanie funduszy unijnych na
wykonanie konkretnych zadaĔ.
zadaĔ KoniecznoĞü skutecznego, kompleksowego podej
podejĞcia do
projektów rozwoju lokalnego determinuje takie planowanie
plano
przedsiĊwziĊü
wziĊü, które są w stanie
zintegrowaü kilka działaĔ równocze
równoczeĞnie, tj. rozwiązania umoĪliwiające
ce wzrost gospodarczy,
stworzenie warunków dla wzrostu ładu przestrzennego,
przestrzennego, estetyki przestrzeni publicznych
i krajobrazu miejskiego, a takĪe
tak zapewnienie trwałej ochrony Ğrodowiska
rodowiska przyrodniczego
i kulturowego na terenach zdegradowanych. JednakĪe
Jednak najwaĪniejszym
niejszym przesłaniem projektów
rewitalizacji jest rozwiązywanie
zywanie problemów społecznych, którego wynikiem bĊdzie
b
spadek
bezrobocia, rozwój rynku pracy, poprawa warunków Īycia
ycia i mieszkania, w tym równie
równieĪ osób
starszych i z niepełnosprawnoĞciami.
niepełnosprawnoĞ
ĩywiĊ nadziejĊ, Īee wspólnymi siłami bbĊdziemy wzmacniaü istniejące
ce kierunki rozwoju oraz
kreowaü nowe sprzyjające
ce włą
włączeniu społecznemu, budujące poczucie toĪsamoĞci
to
lokalnej
i ułatwiające identyfikacjĊ mieszka
mieszkaĔców z przestrzenią, która staje siĊ na powrót ich „mał
„małą
ojczyzną”.
WƌĞnjLJĚĞŶƚDŝĂƐƚĂ
WƌĞnjLJĚĞŶƚDŝĂƐƚĂ
ĞĂƚĂDŽƐŬĂůͲ^ųĂŶŝĞǁƐŬĂ
^ųĂŶŝĞǁƐŬĂ
ϯ
WstĊp
W efekcie przemian społeczno-gospodarczych oraz wieloletnich zaniedbaĔ, w wielu
miejscowoĞciach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zuĪycia technicznego
i
zestarzenia funkcjonalnego
zarówno
infrastruktury jak
i
zabudowy,
zwłaszcza
mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów
gospodarczych. Na ten stan nakładają siĊ niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne,
wĞród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej,
wyludnianie siĊ centrów i spadek liczby mieszkaĔców miast, dominacja indywidualnego
transportu samochodowego w podróĪach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga
zdecydowanego
i konsekwentnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.
Odpowiedzią na te wyzwania staje siĊ rewitalizacja – rozumiana, jako wyprowadzanie ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania, integrujące interwencje na
rzecz społecznoĞci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji.
Program rewitalizacji – to wieloletni plan działaĔ w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, Ğrodowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich
zrównowaĪonego rozwoju, stanowiący narzĊdzie planowania, koordynowania i integrowania
róĪnorodnych aktywnoĞci w ramach rewitalizacji.1
Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferĊ społeczną, gospodarczą,
infrastrukturalną i Ğrodowiskową) i skoordynowany wyprowadzaü obszary zdegradowane
z zapaĞci oraz podnieĞü, jakoĞü Īycia osób mieszkających i funkcjonujących na nich.
Głównym Ĩródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z programów
rewitalizacji) są Ğrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
1
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020.
ϰ
1. Rozdział: Analiza gminy na tle Województwa DolnoĞląskiego
Lokalizacja gminy
Gmina Miasta ĝwidnica leĪy w południowej czĊĞci województwa dolnoĞląskiego w powiecie
Ğwidnickim. Miasto połoĪone jest na Równinie ĝwidnickiej nad rzeką Bystrzycą u podnóĪa
Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich. Graniczy bezpoĞrednio z gminą Jaworzyna ĝląska oraz
gminą wiejską ĝwidnica. Obszar gminy wynosi 21,8 km2, dziĊki czemu znajduje siĊ obecnie
na 266 miejscu, wĞród 913 polskich miast pod wzglĊdem obszaru.
W bezpoĞrednim sąsiedztwie ani na terenie miasta nie wystĊpują obszary chronione. ĝwidnica
posiada natomiast wiele terenów zielonych i parków o istotnym znaczeniu dla sfery
przestrzenno – funkcjonalnej oraz społecznej.
Mapa 1. Lokalizacja Gminy Miasta ĝwidnica na tle województwa
ħródło: opracowanie własne na podstawie open street map.
ϱ
Demografia
W ĝwidnicy na koniec 2014 r. mieszkało ok. 58,8 tys. mieszkaĔców. Niestety obserwowanym
zjawiskiem jest spadek liczby ludnoĞci. W latach 2010 – 2014 liczba ludnoĞci w ĝwidnicy
zmniejszyła siĊ z 60 548 do 58 802. W analogicznym okresie liczba ludnoĞci na Dolnym
ĝląsku spadła z 2 917 242 do 2 908 457. Jednak w przypadku ĝwidnicy powyĪsze zjawisko
powinno budziü szczególny niepokój, gdyĪ moĪe Ğwiadczyü o stopniowej marginalizacji i
peryferyzacji miasta.
Tabela 1. LudnoĞü w latach 2010–2014
Rok 2010 =
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
ĝwidnica
60 548
60 213
59 737
59 182
58 802
97,1
Dolny ĝląsk
2 917 242
2 916 577
2 914 362
2 909 997
2 908 457
99,7
100
ħródło: opracowanie na podstawie BDL.
Przyczyn powyĪszego stanu rzeczy upatrywaü naleĪy zarówno w utrzymującym siĊ ujemnym
saldzie migracji wewnĊtrznych, jak i w ujemnym przyroĞcie naturalnym.
W 2014 r., saldo migracji wewnĊtrznych na 1000 osób w ĝwidnicy wynosiło (-4,2) osoby.
W stosunku do roku 2010 sytuacja w niniejszym zakresie uległa pogorszeniu. Wówczas saldo
wyniosło (-3) osoby. Dodatkowo warto podkreĞliü, iĪ ujemne saldo migracji wewnĊtrznych
utrzymuje siĊ nieprzerwanie przez cały analizowany okres. W analogicznym okresie saldo
migracji wewnĊtrznych na Dolnym ĝląsku było dodatnie (lub zerowe w 2013 r.).
Tabela 2. Saldo migracji wewnĊtrznych na 1000 osób w latach 2010–2014
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
ĝwidnica
-3,0
-3,4
-5,3
-5,3
-4,2
Dolny ĝląsk
0,5
0,4
0,3
0,0
0,2
ħródło: opracowanie na podstawie BDL.
Niekorzystną sytuacjĊ w ĝwidnicy moĪna czĊĞciowo tłumaczyü obserwowanym zjawiskiem
„rozlewania siĊ miast” i przenoszeniem siĊ mieszkaĔców na przyległe tereny wiejskie.
W wyniku niekorzystnych zmian demograficznych w ĝwidnicy postĊpuje proces starzenia siĊ
społeczeĔstwa, co moĪe rzutowaü na przyszłe kierunki inwestycji infrastrukturalnych.
Przyjmując, jako symptom tego zjawiska stosunek ludnoĞci w wieku poprodukcyjnym do
ϲ
ludnoĞci w wieku przedprodukcyjnym stwierdziü naleĪy, Īe sytuacja w mieĞcie uległa
znacznemu pogorszeniu. W 2010 r. na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 115
osób w wieku poprodukcyjnym. W 2014 r. wskaĨnik ten wzrósł do 148, - zaznaczyü przy tym
naleĪy, iĪ niniejsza sytuacja jest w ĝwidnicy gorsza niĪ w regionie, dodatkowo proces
starzenia siĊ społeczeĔstwa przebiega tutaj szybciej.
Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego
Gmina
LudnoĞü w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
Przyrost naturalny na 1000
w wieku przedprodukcyjnym
ludnoĞci
2010
2014
2010
2014
ĝwidnica
115,2
148,5
-0,9
-2,6
Dolny ĝląsk
97,3
117,4
-0,1
-0,9
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Jak juĪ wspomniano, na depopulacjĊ ĝwidnicy wpływa takĪe ujemny przyrost naturalny.
W 2014 r. wskaĨnik przyrostu naturalnego na 1000 ludnoĞci wyniósł (-2,6). Istotnym jest, Īe
w stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie jeszcze siĊ pogorszyła, wówczas to
wskaĨnik ten wynosił (-0,9). Wprawdzie ujemny przyrost naturalny wystĊpuje równieĪ
w regionie, niemniej jednak skala tego zjawiska w ĝwidnicy przybiera wiĊkszy rozmiar.
Reasumując przedstawione powyĪej dane Ğwiadczą o starzeniu siĊ społecznoĞci ĝwidnicy.
W dłuĪszej perspektywie moĪe to prowadziü do powstania luki demograficznej. Wówczas
kolejne roczniki osiągające wiek aktywnoĞci zawodowej nie bĊdą w stanie zastąpiü osób
opuszczających rynek pracy. MoĪna takĪe postawiü tezĊ, Īe młodzi ludzie osiedlają siĊ na
przyległych do miasta obszarach wiejskich, w rezultacie w ĝwidnicy pozostają osoby w
wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym niemobilnym. W konsekwencji naleĪy spodziewaü
siĊ narastania problemu związanego z opieką nad ludĨmi starszymi i wykluczeniem
społecznym.
Sfera społeczna
ϳ
Fundamentalne znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma analiza funkcjonowania
lokalnego rynku pracy. Wadliwe funkcjonowanie tego rynku, moĪe prowadziü do powstania
długotrwałego i strukturalnego bezrobocia, a to z kolei prowadzi do ubóstwa i sprzyja
wykluczeniu społecznemu.
WskaĨnik bezrobocia mierzony, jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie
ludnoĞci w wieku produkcyjnym był w ĝwidnicy niĪszy niĪ na Dolnym ĝląsku i w 2014 r.
wynosił 5,4%. NaleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ wskaĨnik ten w stosunku do 2010 r. uległ
obniĪeniu, wówczas wynosił on 6,1%. PowyĪsze dane Ğwiadczą o poprawie i tak relatywnie
korzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Warto jednak podkreĞliü, Īe spadek bezrobocia
nastĊpuje w ĝwidnicy wolniej niĪ w regionie, aczkolwiek nie moĪna wykluczyü, iĪ jest to
efekt niskiej wartoĞci początkowej badanego zjawiska.
Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnoĞci w wieku
produkcyjnym
Dolny ĝląsk = 100
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Rok 2010 = 100
ĝwidnica
6,1
5,6
7,4
6,9
5,4
88,5
81,8
Dolny ĝląsk
7,8
7,5
8,3
8,2
6,6
84,6
100,0
Rok 2014
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Niestety GUS nie publikuje w ujĊciu gminnym informacji dotyczących stopy bezrobocia.
MoĪna jedynie posłuĪyü siĊ danymi DolnoĞląskiego Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy (DWUP)
dotyczącymi powiatu. Wynika z nich, Īe w powiecie ĝwidnickim stopa bezrobocia
w listopadzie 2015 r. wynosiła 9,1% i kształtowała siĊ powyĪej Ğredniej dla województwa
(8,5%). Jednak w samym mieĞcie zjawisko to wystĊpuje zapewne w mniejszym rozmiarze.
Dodatkowo, jak wynika z danych DWUP w przeciągu roku w powiecie Ğwidnickim
zanotowano jeden z najwyĪszych w regionie spadków liczby zarejestrowanych bezrobotnych
(o 1 267 osób), co równieĪ potwierdza postĊpującą na rynku pracy normalizacjĊ.
Spadkowi bezrobocia towarzyszy wzrost liczby osób pracujących. W 2014 r. w ĝwidnicy na
1000 ludnoĞci pracowało 306 osób, czyli o ok. 22% wiĊcej niĪ Ğrednio w regionie. Co wiĊcej
w stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie poprawiła siĊ. Liczba osób pracujących
wzrosła o ponad 9%, a wzrost ten był szybszy niĪ na Dolnym ĝląsku.
Tabela 5. Pracujący na 1000 ludnoĞci
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
ϴ
Rok 2010 = 100
Dolny ĝląsk = 100
Rok 2014
ĝwidnica
280
284
282
300
306
109,3
121,9
Dolny ĝląsk
240
241
239
244
251
104,6
100,0
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Poprawa na rynku pracy przełoĪyła siĊ na zmniejszenie siĊ w latach 2010-2014 sfery
ubóstwa. JednakĪe z pomocy społecznej w dalszym ciągu korzystało 1 787 gospodarstw
domowych,
z czego 1 277 znajdowało siĊ poniĪej kryterium dochodowego. Na tle województwa liczba
gospodarstw najuboĪszych korzystających z pomocy zmniejsza siĊ w ĝwidnicy bardzo wolno.
W rezultacie w mieĞcie nadal znajduje siĊ grupa gospodarstw domowych, w sposób trwały
funkcjonująca poza rynkiem pracy, niekorzystająca ze skutków oĪywienia gospodarczego.
Wydaje siĊ, Īe są to gospodarstwa w pierwszej kolejnoĞci wymagające rewitalizacji.
Tabela 6. Pomoc społeczna
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Rok 2010 = 100
2007
1839
1827
1901
1787
89,0
1302
1194
1240
1357
1277
98,1
84563
78956
77962
81147
75782
89,6
58743
55095
58435
60374
55348
94,2
Liczba gospodarstw
korzystających z
ĝwidnica
pomocy społecznej
PoniĪej kryterium
dochodowego
Liczba gospodarstw
Dolny
ĝląsk
korzystających z
pomocy społecznej
PoniĪej kryterium
dochodowego
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Poprawa na rynku pracy sprawiła, Īe w latach 2010-2014 zmniejszyła siĊ w ĝwidnicy liczba
rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne z 1 455 do 949 (o 35%). JednoczeĞnie łączna kwota
wypłaconych zasiłków rodzinnych spadła z 4 780 tys. zł do 3 383 tys. zł. (o 29%). Wzrosła
natomiast o ok. 5,5% kwota wypłaconych zasiłków pielĊgnacyjnych, co moĪe byü
nastĊpstwem starzenia siĊ społecznoĞci lokalnej.
Szczegółowe informacje o strukturze i kierunkach pomocy społecznej w ĝwidnicy zawierają
dokumenty Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w ĝwidnicy (MOPS), takie jak „Program
ϵ
Wspierania Rodziny W Gminie ĝwidnica na lata 2015-2017” oraz „Sprawozdanie
z działalnoĞci Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w ĝwidnicy w 2014 roku”.
Jak wynikało z „Programu Wspierania Rodziny w gminie ĝwidnica na lata 2015-2017” pod
opieką MOPS-u w ĝwidnicy w 2013 r. znajdowało siĊ 1 959 rodzin. Główną przesłanką
korzystania ze ĞwiadczeĔ pomocy społecznej realizowanych przez MOPS było bezrobocie
towarzyszące ubóstwu. Przy czym u najwiĊkszej grupy odbiorów przyczyną ubóstwa była
sytuacja zdrowotna członków rodziny.
Wsparcie dla rodzin udzielane było przede wszystkim poprzez wypłacanie ĞwiadczeĔ
pieniĊĪnych. NajwiĊcej osób otrzymało:
• Zasiłek rodzinny (2 029 osób);
• Zasiłek z tytułu bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych (1 197
osób);
• Stypendium szkolne (836 uczniów).
Najmniej osób skorzystało z zasiłku szkolnego (103 uczniów) oraz z dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (156 osób). Warto takĪe podkreĞliü,
Īe w ramach pomocy 945 uczniów skorzystało z doĪywiania w szkole.
Z kolei ze „Sprawozdania z działalnoĞci Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w ĝwidnicy
w 2014 roku” wynika, Īe w 2014 r. najwiĊcej rodzin otrzymało Ğwiadczenia z powodu:
•
Ubóstwa – 1 398 rodzin;
•
Bezrobocia – 1 215 rodzin;
•
Długotrwałej lub ciĊĪkiej choroby – 1 031 rodzin.
Najrzadziej powodem otrzymania Ğwiadczenia było: sieroctwo (6 rodzin), przemoc w rodzinie
(35 rodzin) i trudnoĞci w przystosowaniu do Īycia po zwolnieniu z zakładu karnego (45
rodzin).
W ramach pomocy dominowały Ğwiadczenia pieniĊĪne. SpoĞród ĞwiadczeĔ tych, najwiĊksze
wydatki poniesiono na zasiłki celowe i celowe specjalne (zaspakajanie niezbĊdnej potrzeby
bytowej). Na powyĪszy cel przeznaczono łącznie 1 862 545 zł.
ϭϬ
Jak wynika z niniejszego sprawozdania, w ĝwidnicy utrzymała siĊ tendencja spadkowa
w zakresie liczby rodzin, którym przyznano Ğwiadczenia (o 3,01% w stosunku do roku
poprzedniego). W 2014 r. Ğrednio na rodzinĊ korzystającą z zasiłków celowych przeznaczono
ok. 1 134 zł (o 49 zł wiĊcej niĪ w roku poprzednim).
W ramach pomocy niematerialnej najwiĊcej rodzin skorzystało z: ubrania (609 rodzin),
posiłku (438 rodzin) oraz usługi opiekuĔczej (205 rodzin), dodatkowo 75 osób skierowano do
domu pomocy społecznej.
Przejawem wsparcia dla osób zagroĪonych ubóstwem jest równieĪ budowa mieszkaĔ
socjalnych. W latach 2011-2014 liczba mieszkaĔ socjalnych wzrosła w ĝwidnicy z 487 do
526 (o 8%). RównoczeĞnie, wzrosła takĪe ich łączna powierzchnia uĪytkowa z 18 845 m2 do
20 609 m2 (o ponad 9%). W analogicznym okresie na Dolnym ĝląsku równieĪ nastąpił
zarówno wzrost liczby mieszkaĔ socjalnych, jak i ich łącznej powierzchni uĪytkowej. Z
danych GUS wynika, Īe wzrost ten w województwie dolnoĞląskim nastĊpował szybciej niĪ w
ĝwidnicy.
Tabela 7. Liczba mieszkaĔ socjalnych oraz ich powierzchnia uĪytkowa w latach 20112014
Gmina
ĝwidnica
Dolny
ĝląsk
Rok 2011 =
2011
2012
2013
2014
Liczba mieszkaĔ
487
504
518
526
108,0
Powierzchnia uĪytkowa w m2
18 845
19 722
20 142
20 609
109,4
Liczba mieszkaĔ
8 126
8 308
8 732
9 170
112,8
253 191
259 001
270 898
287 796
113,7
2
Powierzchnia uĪytkowa w m
100
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
WaĪnego argumentu na potwierdzenie tezy o poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej
w ĝwidnicy dostarczają dane dotyczące wysokoĞci zaległoĞci w opłatach za mieszkania
w zasobach gminnych. W latach 2011 – 2013 zaległoĞci te zmniejszyły siĊ z 2 683,8 tys. zł do
2 264,4 tys. zł, co istotne zmniejszyły siĊ równieĪ zaległoĞci powyĪej trzech miesiĊcy z 2
246,8 tys. zł do 1 939,1 zł.
Pomimo korzystnych zmian na rynku pracy oraz rozwoju budownictwa socjalnego na terenie
ĝwidnicy nadal wystĊpuje zjawisko bezdomnoĞci. W noclegowniach, domach i schroniskach
ϭϭ
dla bezdomnych w 2014 r. przebywały 104 osoby. PowyĪszy stan utrzymuje siĊ na zbliĪonym
poziomie od 2010 r. Wówczas to z pomocy skorzystało 106 bezdomnych.
WspółczeĞnie kluczowe znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma aktywnoĞü społecznoĞci
lokalnej. Wynika ona z poziomu kapitału społecznego oraz ludzkiego, które to z kolei są
jednymi z najwaĪniejszych endogenicznych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego.
Odzwierciedleniem aktywnoĞci społecznej jest m.in. rozwój organizacji pozarządowych, w
tym fundacji i stowarzyszeĔ.
AktywnoĞü społeczna mierzona liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkaĔców
była w 2014 r. w ĝwidnicy niĪsza niĪ na Dolnym ĝląsku. WskaĨnik nasycenia organizacjami
pozarządowymi wynosił wówczas 35, podczas gdy w województwie dolnoĞląskim 36.
Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkaĔców
Dolny ĝląsk = 100
Gmina
2010
2014
Rok 2010 = 100
ĝwidnica
27
35
129,6
97,2
Dolny ĝląsk
28
36
128,6
100,0
Rok 2014
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
JednoczeĞnie dynamika wzrostu tego wskaĨnika była w ĝwidnicy o 1 punkt procentowy
wyĪsza niĪ w regionie i wynosiła 29,6%. Wzrost nasycenia organizacjami pozarządowymi na
obszarze ĝwidnicy wzmacnia jej potencjał społeczny, a w konsekwencji sprzyja rozwojowi
lokalnemu.
Jak juĪ wspomniano aktywnoĞü społeczna wynika m.in. z poziomu kapitału ludzkiego, a ten
zaleĪny jest, od jakoĞci kształcenia. O jakoĞci kształcenia Ğwiadczą m.in. wyniki ze
sprawdzianu szóstych klas oraz z egzaminów gimnazjalnych.
W 2015 r. łączny wynik z egzaminu szóstych klas był w ĝwidnicy wyĪszy niĪ Ğrednia
w regionie i wyniósł 66,5%. PowyĪej Ğredniej wojewódzkiej kształtowały siĊ wyniki z jĊzyka
polskiego (74,1%) i z jĊzyka angielskiego (80,2%). Natomiast z matematyki wynik ten
w ĝwidnicy był niĪszy i wyniósł 58,6%.
Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas
Gmina
2015
ĝwidnica
Razem
66,5
ϭϮ
JĊzyk polski
74,1
Matematyka
58,6
JĊzyk angielski
80,2
Dolny ĝląsk
Razem
66,0
JĊzyk polski
72,7
Matematyka
59,0
JĊzyk angielski
70,8
ħródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław.
Jednak zaznaczyü naleĪy, Īe poziom nauczania na terenie ĝwidnicy jest zróĪnicowany.
Najlepszy Ğredni wynik ze sprawdzianu osiągnĊła społeczna szkoła podstawowa – 79,7%,
najsłabszy szkoła podstawowa nr 14 – 39,2%. Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej
uzyskali równieĪ najwyĪsze noty z jĊzyka polskiego, matematyki i jĊzyka angielskiego.
Najsłabsze wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskano w Szkole Podstawowej nr 14.
W przypadku egzaminów gimnazjalnych stwierdziü moĪna, iĪ za wyjątkiem jĊzyka
angielskiego, wyniki uzyskane w ĝwidnicy są słabsze od Ğredniej na Dolnym ĝląsku.
RównieĪ w przypadku gimnazjów osiągniĊte wyniki są silnie zróĪnicowane. Najlepsze
rezultaty osiągnĊli uczniowie z gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic oraz Społecznego
Gimnazjum
w ĝwidnicy. Najsłabsze wyniki osiągniĊto w Zespole Szkół "RZEMIEĝLNIK" w ĝwidnicy –
Gimnazjum "RZEMIEĝLNIK".
Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego
Gmina
2015
ĝwidnica
JĊzyk polski
58,1
Historia i WOS
62,4
Matematyka
45,1
Przedmioty przyrodnicze
48,2
JĊzyk angielski (podstawowy)
66,9
Dolny ĝląsk
JĊzyk polski
61,2
Historia i WOS
63,2
Matematyka
46,8
ϭϯ
Przedmioty przyrodnicze
49,0
JĊzyk angielski (podstawowy)
66,6
ħródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław.
Osiągane przez uczniów w ĝwidnicy wyniki w nauce uzasadniają tezĊ, Īe wskazane są
działania zmierzające do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia poziomu
nauczania zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach.
Sfera gospodarcza
ĝwidnica naleĪy do najwaĪniejszych oĞrodków rozwoju gospodarczego w województwie
dolnoĞląskim. Zgodnie z załoĪeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
DolnoĞląskiego Perspektywa 2020 zaliczona została ona do oĞrodków wzrostu o znaczeniu
sub-regionalnym. JednoczeĞnie z uwagi na liczbĊ pracujących w sektorze przemysłowym oraz
powierzchniĊ terenów przemysłowych ĝwidnicĊ zaliczono równieĪ do głównych oĞrodków
przemysłowych regionu. RównoczeĞnie z dokumentu niniejszego wynika, Īe jest ona
zlokalizowana w paĞmie aktywnoĞci gospodarczej Głogów-Polkowice-Lubin-Legnica-JaworStrzegom- Wałbrzych-ĝwidnica-Zespół DzierĪoniowski.
Potencjał gospodarczy miasta tworzą przede wszystkim przedsiĊbiorstwa sektora prywatnego.
W 2014 r. w ĝwidnicy funkcjonowały łącznie 8 062 podmioty gospodarcze sektora
prywatnego, w tym 5 005 przedsiĊbiorstw osób fizycznych prowadzących działalnoĞü
gospodarczą oraz 674 spółki prawa handlowego. Na terenie miasta działało równieĪ 161
spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost zarówno
ogólnej liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego (o ok. 1,4%), jak i spółek
prawa
handlowego
(o
23,4%),
w tym takĪe z udziałem kapitału zagranicznego (o 13,4%). PowyĪszą tendencjĊ
zaobserwowano równieĪ na Dolnym ĝląsku. Zaznaczyü przy tym naleĪy, Īe wzrost liczby
podmiotów gospodarczych, w tym spółek był w ĝwidnicy wolniejszy niĪ w regionie.
Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Rok 2010 = 100
ĝwidnica
Sektor prywatny ogółem
Osoby fizyczne
prowadzące działalnoĞü
7947
7927
8047
8127
8062
101,4
5237
5152
5148
5144
5005
95,6
ϭϰ
gospodarczą
Spółki handlowe
Spółki z udziałem kapitału
zagranicznego
546
570
604
650
674
123,4
142
150
153
158
161
113,4
Dolny ĝląsk
Sektor prywatny ogółem
316269
312524
321 590
332013
335478
106,1
235003
227956
232 065
235474
234473
99,8
24389
25994
28 093
30725
33283
136,5
6513
6658
6 910
7173
7468
114,7
Osoby fizyczne
prowadzące działalnoĞü
gospodarczą
Spółki handlowe
Spółki z udziałem kapitału
zagranicznego
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
RównoczeĞnie w analizowanym okresie zmniejszyła siĊ w ĝwidnicy liczba osób fizycznych
prowadzących działalnoĞü gospodarczą (o ok. 4,4%). Wprawdzie na Dolnym ĝląsku wskaĨnik
ten równieĪ uległ zmniejszeniu, jednak spadek ten był minimalny (0,2%).
ChociaĪ ĝwidnica zaliczana jest do wiodących oĞrodków przemysłowych to jednak najwiĊcej
podmiotów gospodarczych w 2014 r. funkcjonowało w sferze usługowej (6 799). W
przemyĞle i budownictwie działały 1 594 podmioty. Najmniej ich, co wydaje siĊ oczywistym
funkcjonowało w sektorze rolnym. PowyĪsza sytuacja wynika z serwicyzacji gospodarki,
która nasiliła siĊ po 1989 r. i przejawiała siĊ przejĞciem od przemysłu do usług. NaleĪy jednak
podkreĞliü, iĪ podejĞcie niniejsze zostało zakwestionowane w czasie ostatniego kryzysu.
W rezultacie coraz wiĊkszy nacisk kładziony jest na reindustrializacjĊ, co znalazło
odzwierciedlenie
równieĪ
w
znowelizowanej
Strategii
Rozwoju
Województwa
DolnoĞląskiego do 2020 r.
Tabela 12. Podmioty według sektorów
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Rok 2010 = 100
ĝwidnica
Rolnictwo,
leĞnictwo, łowiectwo
58
60
55
52
45
77,6
1595
1578
1609
1628
1594
99,9
i rybactwo
Przemysł i
budownictwo
ϭϱ
Pozostała
działalnoĞü
6623
6598
6713
6765
6739
101,7
Dolny ĝląsk
Rolnictwo,
leĞnictwo, łowiectwo
6599
6506
6344
6132
4890
74,1
66476
65483
67234
68540
68851
103,6
258172
255636
263350
272889
277380
107,4
i rybactwo
Przemysł i
budownictwo
Pozostała
działalnoĞü
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
ChociaĪ pod wzglĊdem liczebnoĞci dominują podmioty działające w sferze usług, to jednak
ĝwidnica dysponuje korzystniejszą niĪ region strukturą gospodarczą. W 2014 r. w przemyĞle
i budownictwie funkcjonowało 23,6% ogółu podmiotów, podczas gdy na Dolnym ĝląsku
wskaĨnik ten wynosił 19,6%. WiĊkszy udział sektora przemysłowego w gospodarce sprawia,
iĪ jest ona mniej podatna na okresowe wahania koniunktury.
W stosunku do 2010 r. widoczny jest w ĝwidnicy spadek liczby podmiotów związanych
z rolnictwem i nieznaczny wzrost liczby przedsiĊbiorstw w usługach. W przemyĞle
i budownictwie widoczna jest stabilizacja. W analogicznym okresie w województwie
dolnoĞląskim zauwaĪyü moĪna wzrost liczby podmiotów funkcjonujących w przemyĞle, co
moĪe wynikaü z ponownej industrializacji regionu.
Analizując
sferĊ
gospodarczą
naleĪy
uwzglĊdniü
nie
tylko
bezwzglĊdną
liczbĊ
zarejestrowanych przedsiĊbiorstw, ale równieĪ przedsiĊbiorczoĞü mieszkaĔców mierzoną
liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkaĔców. Dla ĝwidnicy wskaĨnik ten wynosił w 2014 r.
1 425 i był wyĪszy od Ğredniej dla Dolnego ĝląska (1 207). NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe
w latach 2010 – 2014 wskaĨnik ten rósł w ĝwidnicy wolniej niĪ w regionie, co relatywnie
pogorszyło jej sytuacjĊ na tle województwa dolnoĞląskiego.
Tabela 13. Podmioty wpisane do rejestru regon na 10 tys. mieszkaĔców
Dynamika
Dolny ĝląsk = 100
Rok 2010 = 100
rok 2014
1425
104,2
118,1
1207
106,3
100,0
Gmina
2010
2014
ĝwidnica
1367
Dolny ĝląsk
1135
ϭϲ
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Na potencjał gospodarczy ĝwidnicy wpływa równieĪ instytucjonalne wsparcie biznesu.
Szczególną rolĊ odgrywają instytucje otoczenia biznesu (IOB). Instytucje te pełnią waĪną
funkcjĊ, gdyĪ wpierając innowacyjnoĞü i przedsiĊbiorczoĞü przyczyniają siĊ do rozwoju
jednostki terytorialnej. Na obszarze ĝwidnicy funkcjonują m.in.: ĝwidnicki Park
Przemysłowy,
Sudeckie
Przemysłowo-Handlowa,
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Gospodarczych,
PrzedsiĊbiorców
i
Sudecka
Kupców
Izba
ĝwidnickich,
Stowarzyszenie Unia PrzedsiĊbiorców Dolnego ĝląska oraz Cech Rzemiosł RóĪnych i Małej
PrzedsiĊbiorczoĞci.
Szczególną rolĊ w rozwoju ĝwidnicy odgrywa Ğwidnicka podstrefa wałbrzyskiej specjalnej
strefy ekonomicznej INVEST-PARK. W podstrefie tej funkcjonują firmy z branĪy AGD,
chemicznej, elektronicznej i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jak wynika z dostĊpnych
danych2 powierzchnia Ğwidnickiej podstrefy wynosi 159,80 ha i składa siĊ z trzech
kompleksów w obszarach: Fabryczna, Zawiszów oraz Jagodnik. Na terenie strefy działalnoĞü
gospodarczą prowadzi (lub jest w trakcie realizacji inwestycji) 15 inwestorów polskich
i zagranicznych. Według stanu na koniec 2014 r. w firmach zlokalizowanych w podstrefie
zatrudnionych było 2 689 pracowników.
Potencjał gospodarczy ĝwidnicy wzmacniają równieĪ tereny inwestycyjne na obszarach
okreĞlonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa DolnoĞląskiego, jako
„Regionalne strefy rozwoju przedsiĊbiorczoĞci Województwa DolnoĞląskiego”.
Sfera Ğrodowiskowa
WaĪną kwestią dotyczącą Ğrodowiska naturalnego jest problem gospodarki odpadami.
ĝwidnica podzielona jest na trzy sektory gospodarowania odpadami komunalnymi, a przy
ul. Metalowców 4 zlokalizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W ĝwidnicy liczba zbieranych odpadów zmieszanych przypadających na mieszkaĔca
zarówno ogółem, jak i wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w latach 2010-2014 uległa
wyraĨnemu zmniejszeniu. W rezultacie w 2014 r. na mieszkaĔca przypadało 246 kg odpadów
zmieszanych, czyli o ok. 30% mniej niĪ cztery lata wczeĞniej. Zaznaczyü równieĪ naleĪy, Īe
w ĝwidnicy odnotowano szybszy niĪ w regionie spadek generowania odpadów zmieszanych.
2
http://um.swidnica.pl/pages/biznes/inwestorzy.php
ϭϳ
PowyĪsze, Ğwiadczyü moĪe o skutecznie prowadzonej w mieĞcie polityce selektywnej zbiórki
odpadów.
Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
2010=100
ĝwidnica
Odpady zmieszane ogółem na
348,0
338,3
302,1
234,1
246,1
70,7
276,7
256,7
215,7
150,4
164,3
59,4
Dzikie wysypiska istniejące
0
0
0
0
1
-
Dzikie wysypiska zlikwidowane
37
41
10
6
7
-
mieszkaĔca
Odpady z gospodarstw
domowych przypadające na 1
mieszkaĔca
Dolny ĝląsk
Odpady zmieszane ogółem na
316,7
291,3
284,3
261,1
269,0
85,0
219,4
223,6
213,6
195,1
207,7
94,7
Dzikie wysypiska istniejące
331
326
301
276
262
-
Dzikie wysypiska zlikwidowane
456
414
382
513
487
-
mieszkaĔca
Odpady z gospodarstw
domowych przypadające na 1
mieszkaĔca
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Pomimo prowadzonej polityki w zakresie gospodarowania odpadami, nadal na obszarze
miasta funkcjonuje dzikie wysypisko Ğmieci. JednoczeĞnie skala dotychczas zlikwidowanych
wysypisk (w ciągu kaĪdego roku) Ğwiadczy o niskiej ĞwiadomoĞci ekologicznej czĊĞci
mieszkaĔców miasta.
Stan Ğrodowiska naturalnego w duĪej mierze zaleĪy od sprawnie funkcjonującego na danym
obszarze systemu grzewczego. Na terenie ĝwidnicy system ten w znaczącym stopniu oparty
jest na spalaniu paliw stałych, a w dalszej kolejnoĞci gazu ziemnego i paliw ciekłych (olej,
LPG). W ĝwidnicy za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucjĊ ciepła odpowiada przede
wszystkim Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w ĝwidnicy sp. z o.o. (MZEC).
Na przestrzeni lat system ciepłowniczy w ĝwidnicy uległ istotnym zmianom, zwłaszcza
w wyniku likwidacji kotłowni „Zarzecze”. Zlikwidowana ciepłownia wyposaĪona była
ϭϴ
w 3 kotły wodne, które to cechowały siĊ stosunkowo niską sprawnoĞcią wytwarzania energii
cieplnej na poziomie ok. 70%. W celu zabezpieczenia dostaw ciepła w rejony zasilane
z ciepłowni „Zarzecze” wybudowano magistralną sieü ciepłowniczą łączącą dwa wczeĞniej
rozdzielone systemy. Aktualnie najwiĊkszą moc wytwórczą posiada kotłownia centralna
zlokalizowana przy ul. Pogodnej 1. Ponadto przedsiĊbiorstwo eksploatuje dwie mniejsze
kotłownie gazowe zlokalizowane w centralnej czĊĞci miasta i pracujące na wydzielone
wyspowe systemy grzewcze.
Jak wynika z dostĊpnych informacji za pomocą scentralizowanych systemów ciepła
sieciowego ogrzewanych jest obecnie ok. 30% powierzchni uĪytkowej budynków
mieszkalnych. Główną grupą odbiorców ciepła z systemu ciepłowniczego są budynki
mieszkalne, które stanowią ok. 81% całkowitego rynku sprzedaĪy ciepła sieciowego. Budynki
uĪytecznoĞci publicznej stanowią ok. 8% rynku ciepła sieciowego, a pozostali odbiorcy ok.
11%.
Nadal jednak ok. 20% powierzchni uĪytkowej mieszkaĔ ogrzewane jest przy wykorzystaniu
pieców, głównie kaflowych, które to charakteryzują siĊ niską sprawnoĞcią energetyczną. Stan
ten stanowi istotny problem w skali miasta, zarówno pod wzglĊdem energetycznym, jak
i ekologicznym. CzĊĞü tych pieców słuĪy równieĪ, jako ogrzewanie akumulacyjne zasilane
energią elektryczną (zabudowano grzałki elektryczne), niemniej jednak wiĊkszoĞü z nich
w dalszym ciągu jest przyczyną obniĪenia, jakoĞci powietrza w mieĞcie w okresie
grzewczym3.
W rezultacie w ĝwidnicy wystĊpuje problemem stĊĪenia pyłu zawieszonego PM10.
Przekroczenia dopuszczalnej normy Ğredniodobowej pyłu PM10 zarejestrowano na
Ğwidnickim rynku (przez 74 dni).
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gminy ma jej wyposaĪenie w infrastrukturĊ
społeczną i techniczną. Stan niniejszej infrastruktury wpływa zarówno na poziom Īycia
mieszkaĔców, jak i poziom rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej.
W pierwszej kolejnoĞci naleĪy dokonaü analizy dostĊpnoĞci miejsc w Īłobkach i w klubach
dzieciĊcych, gdyĪ w sposób bezpoĞredni wpływa ona na sytuacjĊ na rynku pracy, a zwłaszcza
aktywnoĞü zawodową kobiet. Jak wynika z danych GUS w 2014 r. w ĝwidnicy
ϯ
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto ĝwidnica, http://um.swidnica.pl, s.40.
ϭϵ
funkcjonowały trzy Īłobki (w tym jeden podległy JST) i dwa kluby dzieciĊce dysponujące
łącznie 138 miejscami. Z dostĊpnych informacji wynika, iĪ w 2014 r. wszystkie miejsca w
powyĪszych placówkach były wykorzystane.
Tabela 15. DostĊpnoĞü do opieki nad dzieümi do lat trzech w 2012 i 2014 roku
Gmina
2012
2014
ĝwidnica
Liczba
2
5
Miejsca
100
138
Liczba dzieci
95
138
6,4
9,8
Odsetek dzieci objĊtych opieką w
Īłobkach
Dolny ĝląsk
Liczba
89
210
Miejsca
5844
8576
Liczba dzieci
5635
7975
Odsetek dzieci objĊtych opieką w
6,6
10,0
Īłobkach
9,7*
13,7*
*
w miastach
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Odsetek dzieci objĊtych opieką w Īłobku wynosił w 2014 r. 9,8%. PowyĪsze dane dobitnie
Ğwiadczą o deficycie miejsc w tego rodzaju placówkach w mieĞcie. Warto takĪe zwróciü
uwagĊ na fakt, iĪ odsetek dzieci objĊtych opieką w Īłobkach kształtuje siĊ w ĝwidnicy
poniĪej Ğredniej regionalnej.
Potencjał społeczny i gospodarczy obszaru buduje siĊ m.in. poprzez przełamywanie barier
w zakresie dostĊpu do edukacji, i to juĪ od okresu przedszkolnego. DostĊp do przedszkoli
umoĪliwia podjĊcie zatrudnienia przez oboje rodziców, a tym samym moĪe przyczyniaü siĊ
do ograniczenia sfery ubóstwa. W 2014 r. w ĝwidnicy funkcjonowało 18 przedszkoli, które
dysponowały łącznie 1 771 miejscami. W stosunku do 2010 r. liczba przedszkoli zwiĊkszyła
siĊ o 5 (38,5%), a liczba miejsc o 298 (20,2%). JednoczeĞnie liczba dzieci korzystających
z opieki przedszkolnej wzrosła z 1 391 do 1 620 (16,5%).
ϮϬ
Tabela 16. Infrastruktura przedszkolna
Gmina
2010
2014
Rok 2010 = 100
ĝwidnica
Liczba przedszkoli
13
18
138,5
Miejsca
1473
1771
120,2
Liczba dzieci
1391
1620
116,5
792
945
119,3
1,07
0,90
84,1
Dzieci w placówkach
wychowania
przedszkolnego na 1
tys. Dzieci w wieku 3-5
lat
Dzieci w wieku 3-5 lat
przypadające na jedno
miejsce w placówce
wychowania
przedszkolnego
Dolny ĝląsk
Liczba przedszkoli
543
690
127,1
Miejsca
59890
75112
125,4
Liczba dzieci
59010
68927
116,8
630
800
130,0
1,31
1,11
84,7
Dzieci w placówkach
wychowania
przedszkolnego na 1
tys. Dzieci w wieku 3-5
lat
Dzieci w wieku 3-5 lat
przypadające na jedno
miejsce w placówce
wychowania
przedszkolnego
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
W rezultacie wskaĨnik liczby dzieci objĊtych wychowaniem przedszkolnym na 1 tys. dzieci
w wieku 3-5 lat wzrósł w latach 2010-2014 o 19,3% z 792 do 945. W 2014 r. wskaĨnik ten
był wyĪszy niĪ Ğrednia dla Dolnego ĝląska, która wynosiła 800.
Ϯϭ
W wyniku powyĪszych działaĔ w 2014 r. na jedno miejsce w przedszkolu przypadło
w ĝwidnicy 0,9 dziecka, natomiast w regionie 1,11 dziecka.
Jednak pamiĊtaü naleĪy, Īe rozwój ten dokonał siĊ w oparciu o przedszkola prywatne. Liczba
przedszkoli gminnych, jak równieĪ oferowanych w nich miejsc pozostała od 2010 r. na
niezmienionym poziomie i wynosiła odpowiedni 7 i 825. W konsekwencji w ĝwidnicy moĪe
nadal istnieü problem z dostĊpnoĞcią do przedszkoli, zwłaszcza wĞród grup najsłabszych
ekonomicznie, których nie staü na uiszczanie wyĪszych opłat za pobyt w przedszkolu.
Sytuacja taka moĪe prowadziü do narastania nierównoĞci społecznych, a tym samym sprzyjaü
wykluczeniu społecznemu.
Fundamentalne znaczenie dla analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej ma dostĊp
gospodarstw domowych do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Na
przestrzeni lat 2010–2014 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci
wodociągowej
pozostał
w ĝwidnicy na zbliĪonym poziomie. W 2014 r. wynosił on 98,7%. natomiast zwiĊkszyła siĊ
nieznacznie dostĊpnoĞü do sieci kanalizacyjnej. W 2014 r. 91,9% gospodarstw domowych
miało do niej dostĊp. JednoczeĞnie zmniejszył siĊ odsetek gospodarstw domowych
korzystających z gazu (94,4%).
Warto zaznaczyü, Īe wszystkie podstawowe wskaĨniki dostĊpnoĞci do omawianych mediów
kształtowały siĊ powyĪej Ğredniej dla miast w regionie.
Tabela 17. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury wodnokanalizacyjnej i gazowej
Gmina
2010
2014
2010 = 100
ĝwidnica
Wodociągi
98,6
98,7
100,1
Kanalizacja
91,6
91,9
100,3
Gaz
95,0
94,4
99,4
Dolny ĝląsk (miasta)
Wodociągi
96,7
97,5
100,8
Kanalizacja
85,5
90,0
105,3
Gaz
84,6
82,4
97,4
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
ϮϮ
O stanie infrastruktury komunalnej Ğwiadczy równieĪ stopieĔ wyposaĪenia mieszkaĔ
w instalacje. Jak wynika z dostĊpnych danych odsetek mieszkaĔ wyposaĪonych w wodociąg,
łazienkĊ i centralne ogrzewanie na przestrzeni lat 2010-2014 nie uległ znaczącej zmianie.
NajwiĊcej mieszkaĔ posiadało dostĊp do wodociągu (99,1%) i łazienki (92,4%). Najmniej do
centralnego ogrzewania (76%). NiĪsza dostĊpnoĞü do centralnego ogrzewania pociąga za sobą
negatywne skutki. Mieszkania te ogrzewane są za pomocą tradycyjnych Ĩródeł ciepła
(wĊgiel), co w połączeniu z niską efektywnoĞcią energetyczną budynków przyczynia siĊ do
zjawiska niskiej emisji w mieĞcie.
Tabela 18. Odsetek mieszkaĔ wyposaĪonych w instalacje
Gmina
ĝwidnica
2010
2011
2012
2013
2014
Wodociąg
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
Łazienka
92,2
92,3
92,3
92,3
92,4
75,5
75,6
75,8
75,8
76,0
Wodociąg
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
Łazienka
93,6
93,7
93,8
93,9
93,9
82,0
82,2
82,4
82,7
82,9
Centralne
ogrzewanie
Dolny ĝląsk (miasta)
Centralne
ogrzewanie
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Na uwagĊ zasługuje fakt, Īe wszystkie powyĪsze wskaĨniki kształtowały siĊ w ĝwidnicy
poniĪej Ğredniej dla miast na Dolnym ĝląsku.
Kluczowe znaczenie dla sytuacji ĝwidnicy ma rozwój infrastruktury drogowej. Niestety GUS
nie publikuje informacji dotyczących infrastruktury drogowej w ujĊciu gminnym. Punktem
odniesienia moĪe byü jedynie sytuacja w powiecie Ğwidnickim. W latach 2010–2014 łączna
długoĞü dróg gminnych o twardej nawierzchni wzrosła w powiecie Ğwidnickim
z 321,9 do 368,8 km, w tym dróg o nawierzchni ulepszonej z 285,2 do 330,0 km.
W analogicznym okresie zmniejszyła siĊ długoĞü dróg powiatowych z 386,8 km do 382,4 km.
O dostĊpnoĞci komunikacyjnej obszaru decydują takĪe ĞcieĪki rowerowe. Rozwój ĞcieĪek
rowerowych nie tylko poprawia stan Ğrodowiska naturalnego (poprzez ograniczanie niskiej
emisji), ale równieĪ słuĪy promocji turystyki i rekreacji. Dodatkowo ĞcieĪki rowerowe
zwiĊkszają mobilnoĞü mieszkaĔców i umoĪliwiają nawiązywanie kontaktów pomiĊdzy
mieszkaĔcami poszczególnych miejscowoĞci, bez koniecznoĞci posiadania samochodu. Jak
Ϯϯ
wynika z danych GUS długoĞü ĞcieĪek rowerowych w latach 2010-2014 wzrosła w ĝwidnicy
z 13,9 km do 14,6 km. W rezultacie na 10 tys. mieszkaĔców przypada 2,5 km ĞcieĪki
rowerowej.
O sytuacji w mieĞcie decyduje równieĪ stan transportu publicznego. Transport publiczny na
terenie ĝwidnicy zapewnia Miejskie PrzedsiĊbiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. W ramach
Ğwidnickiej komunikacji miejskiej funkcjonuje 13 linii autobusowych, obsługujących takĪe
połączenia podmiejskie (na mocy stosownych porozumieĔ miĊdzygminnych z gminą
Marcinowice oraz z gminą wiejską ĝwidnica). NajwiĊcej kursów wykonują: linia 6: 113
kursów, linia 7: 64 kursy, linia 8: 50 kursów, linia 50: 27 kursów, linia 52: 29 kursów.
Łączna długoĞü tras obsługiwanych przez MPK sp. z o.o. w obrĊbie granic ĝwidnicy wynosi
48 km.
W zakresie połączeĔ podmiejskich działają linie komunikacyjne ze ĝwidnicy do gmin:
Marcinowice (linia 41 do Kątek oraz linia 43 do Marcinowic przez Panków) oraz ĝwidnica
(linia 4 do Pszenna, linia 10 do Pogorzały, linia 12 do Wieruszowa, linia 30 do Lubachowa,
linia 60 do Lutomi Górnej).
Z rozwojem infrastruktury drogowej wiąĪe siĊ nierozerwanie rozwój i modernizacja
oĞwietlenia ulicznego. Na terenie ĝwidnicy zainstalowanych jest łącznie ok. 3 611 opraw na
wszystkich typach dróg. Łączna moc opraw to ok. 428 kW, co daje Ğrednią moc na punkt
oĞwietleniowy na poziomie 119 W. Z informacji UrzĊdu Miasta wynika, Īe w wiĊkszoĞci
oprawy oĞwietleniowe zostały zmodernizowane (wymieniono około 3 480 opraw).
Niestety efekt w postaci redukcji mocy starych Ĩródeł Ğwiatła, nie przekłada siĊ na
proporcjonalne zmniejszenie zuĪycia energii elektrycznej w mieĞcie na cele oĞwietleniowe.
Wynika
to
z
faktu,
iĪ
modernizacjom
dróg
towarzyszy
uzupełnianie
punktów
oĞwietleniowych. RównoczeĞnie budowane są nowe odcinki drogowe. W konsekwencji
uzyskane oszczĊdnoĞci energii elektrycznej, kompensowane są przyrostami zuĪycia energii w
nowych punktach oĞwietleniowych.
Sfera techniczna
W latach 2010–2014 w ĝwidnicy nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych o ok. 2%
z 23 405 do 23 920 mieszkaĔ. Wzrost ten nastĊpował jednak wolniej niĪ w całym
województwie, w którym to wskaĨnik wzrostu osiągnął wartoĞü 4,7%. Wolniejszy niĪ
Ϯϰ
w regionie przyrost zasobów mieszkaniowych w ĝwidnicy prowadzi do wniosku, iĪ trzon
zasobów mieszkaniowych nadal stanowią mieszkania znajdujące siĊ w obiektach budowanych
z wykorzystaniem starych technologii, a to rodzi potrzebĊ ich modernizacji i dostosowania do
obowiązujących standardów.
Tabela 19. Zasoby mieszkaniowe
Gmina
Mieszkania
ogółem
Rok 2010 =
2010
2011
2012
2013
2014
23 405
23 506
23 674
23 709
23 920
102,2
386,6
390,4
396,3
400,6
406,8
105,2
62,5
62,6
62,6
62,6
62,7
100,3
100
Mieszkania
na 1000
ĝwidnica
mieszkaĔców
PrzeciĊtna
powierzchnia
uĪytkowa
mieszkania
Mieszkania
ogółem
1072704 1082116 1095568 1110600 1123386
104,7
Mieszkania
Dolny
ĝląsk
na 1000
367,7
371,0
375,9
381,6
386,2
105,0
71,5
71,7
71,9
72,0
72,2
101,0
mieszkaĔców
PrzeciĊtna
powierzchnia
uĪytkowa
mieszkania
ħródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
W analizowanym okresie w ĝwidnicy wzrosła równieĪ nieznacznie powierzchnia uĪytkowa
mieszkaĔ. W 2014 r. przeciĊtna powierzchnia uĪytkowa mieszkania wynosiła 62,7 m2 i była
niĪsza niĪ w województwie (72,2 m2).
Analizując zasoby mieszkaniowe warto podkreĞliü, Īe w ĝwidnicy w 2014r. na 1000
mieszkaĔców przypadało ok. 407 mieszkaĔ. Dla porównania na Dolnym ĝląsku wskaĨnik ten
wynosił 386. MoĪna, wiĊc stwierdziü, iĪ dostĊpnoĞü zasobów mieszkaniowych w ĝwidnicy
przedstawia siĊ relatywnie dobrze.
Ϯϱ
PogłĊbionej analizy zasobów mieszkaniowych w ĝwidnicy moĪna dokonaü na podstawie
„Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto ĝwidnica”. Jak wynika
z niniejszego dokumentu na terenie ĝwidnicy moĪna wyróĪniü zabudowĊ jednorodzinną
i wielorodzinną, przy czym zarówno pod wzglĊdem liczby mieszkaĔ, jak i ich powierzchni
uĪytkowej, przewaĪa zdecydowanie zabudowa wielorodzinna (stanowi ona ok. 90,1%
wszystkich mieszkaĔ w mieĞcie).4 Jednak powierzchnia mieszkaĔ w budynkach
wielorodzinnych stanowi tylko ok. 79,9% udziału łącznej powierzchni wszystkich mieszkaĔ
znajdujących siĊ w mieĞcie.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wĞród budynków wielorodzinnych znaczny udział stanowią budynki
wybudowane w okresie do 1945 r.5 budynki te cechuje niska izolacyjnoĞü cieplna i czĊsty
brak wewnĊtrznej centralnej, czy teĪ etaĪowej instalacji grzewczej. Warto podkreĞliü równieĪ,
Īe budynki te w przewaĪającej mierze są własnoĞcią lub współwłasnoĞcią gminy, wspólnot
mieszkaniowych, a rzadziej osób fizycznych lub prawnych.
Analizując wiek zasobów mieszkaniowych, moĪna stwierdziü, iĪ w strukturze tych zasobów
dominują budynki mieszkalne wzniesione przed 1944 r. (43,3%) oraz pomiĊdzy 1945 a 1989
(35,7%), co za tym idzie zastosowane do budowy technologie odbiegają pod wzglĊdem
cieplnym od obecnie obowiązujących standardów.
Reasumując stwierdziü, moĪna, Īe nadal istotny udział w strukturze stanowią budynki
charakteryzujące siĊ złym stanem technicznym oraz niskim stopniem termomodernizacji,
a czĊĞciowo brakiem instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie piecowe). Przy czym
uznaü moĪna, Īe niniejsza sytuacja nie odbiega znacznie od sytuacji w innych gminach
miejskich województwa.
Warto jednak podkreĞliü, iĪ prowadzone są działania zmierzające do poprawy istniejącej
sytuacji. W rezultacie podjĊtych działaĔ w budynkach wielorodzinnych w 75% obiektów
wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, a ok. 20% budynków posiada ocieplone
stropy nad ostatnią kondygnacją, lub dachy (stropodachy). Dodatkowo ok. 15% budynków
posiada ocieplone Ğciany zewnĊtrzne.
Rekapitulując podkreĞliü naleĪy, Īe konieczna jest intensyfikacja działaĔ zmierzających do
gruntownej modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych.
ϰ
5
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto ĝwidnica, http://um.swidnica.pl, s.37.
TamĪe, s. 37
Ϯϲ
Ϯϳ
2. Rozdział: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy
WstĊp
Działania rewitalizacyjne w Polsce mogą byü realizowane na podstawie ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 paĨdziernika 2015 r. oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015 r. (wytyczne MIR).
Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo DPM.IV.0212.1.2016.ML.1
NK 144212/16) gmina jest uprawniona do uchwalenia programu rewitalizacji na postawie
ustawy o samorządzie gminnym z zastosowaniem wytycznych MIR. TĊ ostatnią z wyĪej
wymienionych podstaw prawnych przygotowania Programu Rewitalizacji (PR) wybrała
gmina miasto ĝwidnica. Znalazło to odzwierciedlenie w uchwale nr X/91/15 Rady Miejskiej
w ĝwidnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Miasta ĝwidnica oraz w uchwale nr XIX/203/16 Rady
Miejskiej w ĝwidnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającej nazwĊ programu z Gminnego
na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta ĝwidnica, obejmujący lata 2015-2024.6
Decyzja rady miejskiej w ĝwidnicy skutkuje procedurą przygotowania programu, szczególnie
w zakresie metodologii identyfikacji obszaru zdegradowanego, na którym wystĊpują zjawiska
kryzysowe oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W związku z powyĪszym przyjĊto, Īe:
1. Sfera. Jest to zbiór obszarów problemowych dotyczących zjawisk społecznych,
gospodarczych, Ğrodowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych.
2. Obszary problemowe. WystĊpujące w ramach sfer zjawiska problemowe:
a.
Sfera społeczna: bezrobocie, ubóstwo, przestĊpczoĞü, niski poziom edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w Īyciu publicznym
i kulturalnym
b.
Sfera gospodarcza: niski stopnieĔ przedsiĊbiorczoĞci, słaba kondycja lokalnych
przedsiĊbiorstw
c.
Sfera Ğrodowiskowa: przekroczenia standardów, jakoĞci Ğrodowiska, obecnoĞci
odpadów stwarzających zagroĪenie dla Īycia, zdrowia, ludzi bądĨ stanu Ğrodowiska
6
Uchwała NR XIX/203/16 Rady Miejskiej w ĝwidnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałĊ w
sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ĝwidnica została podjĊta w związku ze
stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju w kwestii nazewnictwa programów rewitalizacji realizowanych w oparciu
o ustawĊ o samorządzie gminnym, które okreĞla, iĪ nazwa GPR jest adekwatna tylko dla programów
realizowanych w oparciu o UstawĊ o rewitalizacji.
Ϯϴ
d.
Sfera przestrzenno – funkcjonalna: niewystarczające wyposaĪenie w infrastrukturĊ
techniczną i społeczną, brak dostĊpu do podstawowych usług lub ich niskiej, jakoĞci,
niedostosowanie rozwiązaĔ urbanistycznych do zmieniających siĊ funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska, jakoĞü terenów
publicznych
e.
Sfera techniczna: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brak funkcjonowania rozwiązaĔ technicznych
umoĪliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególnoĞci
w zakresie energooszczĊdnoĞci i ochrony Ğrodowiska
3. Stanem kryzysowy. Sytuacja, w której wystĊpuje koncentracja negatywnych zjawisk
w sferze społecznej współwystĊpująca wraz z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej
jednej z nastĊpujących sfer: gospodarczej, Ğrodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej.
4. Obszar zdegradowany. Teren w gminnie, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Obszar zdegradowany moĪe byü podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej
na kaĪdym z podobszarów.
5. Obszar rewitalizacji. Teren w gminie obejmujący całoĞü lub czĊĞü obszaru
zdegradowanego, cechującego siĊ:
a.
Szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (dot. obszarów problemowych),
b.
Istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji,
c.
Obszar rewitalizacji moĪe byü podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie moĪe obejmowaü terenów
wiĊkszych niĪ 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez wiĊcej niĪ 30%
mieszkaĔców całej gminy.
Metodologia identyfikacji stanu kryzysowego oraz wyznaczania obszaru
rewitalizacji.
Identyfikacja stanu kryzysowego w gminie polegała na analizie poszczególnych obszarów
problemowych z wykorzystaniem charakterystycznych dla nich mierników rozwoju.
Ustalenie mierników odbyło siĊ na podstawie propozycji przedstawionej przez firmĊ doradczą
przygotowującą LPR.
Ϯϵ
W celu uzgodnienia metodologii pracy związanej z gromadzeniem danych w dniu 26-102015r. zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji
zaangaĪowanych w gromadzenie danych niezbĊdnych do przeprowadzenia analizy sytuacji w
gminie. W trakcie spotkania omówiono zaproponowane do analizy mierniki rozwoju i
poddano
je
dyskusji.
W wyniku zgłoszonych uwag ustalono ostateczną listĊ 104 mierników w ramach 17 obszarów
problemowych. PoniĪej w tabeli przedstawiono przykłady mierników 7 w kaĪdym z obszarów
problemowych.
Tabela 20. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji
wystĊpowania stanu kryzysowego w gminie.
Lp.
Obszar problemowy
1
Bezrobocie
2
Ubóstwo
3
PrzestĊpczoĞü
Miernik rozwoju
ħródło informacji
Liczba osób długotrwale
Powiatowy Urząd Pracy
bezrobotnych
(PUP)
Liczba osób korzystających z
OĞrodek Pomocy
pomocy społecznej
Społecznej
Liczba wykroczeĔ społecznie
Policja
uciąĪliwych
StraĪ Miejska
Liczba uczniów szkół podstawowych
4
Niski poziom edukacji
i gimnazjów niepromowanych do
Szkoły
kolejnej klasy
5
Niski poziom kapitału
Liczba NGO’s realizujących zadania
społecznego
zlecone przez gminĊ
Niewystarczający poziom
6
uczestnictwa w Īyciu
publicznym i kulturalnym
7
8
9
Niski stopieĔ
przedsiĊbiorczoĞci
Liczba osób uczestniczących w
bezpłatnych oraz płatnych zajĊciach
Urząd Miasta/Gminy
organizowanych przez samorządowe
Instytucje Kultury
instytucje kultury
Liczba podmiotów gospodarczych
• Urząd Statystyczny
płacących podatek dochodowy (PIT
• Urząd Skarbowy
+ CIT)
Słaba kondycja
Liczba podmiotów gospodarczych,
• Urząd Statystyczny
ekonomiczna
które zgłosiły zakoĔczenie
• Urząd Miasta/Gminy
przedsiĊbiorstw
działalnoĞci gospodarczej
Przekroczenie standardów
WystĊpowanie obszarów
jakoĞci Ğrodowiska
wymagających rekultywacji
ϳ
Pełna lista mierników jest załącznikiem do dokumentu.
ϯϬ
Urząd Miasta/Gminy
Urząd Miasta/Gminy
ObecnoĞü odpadów
10
stanowiących zagroĪenie
Liczba obiektów budowlanych
dla Īycia, zdrowia ludzi,
pokrytych/izolowanych azbestem
Urząd Miasta/Gminy
stanu Ğrodowiska.
Niewystarczające
• Zakłady Usług
wyposaĪenie w
11
InfrastrukturĊ techniczną i
DostĊp do placów zabaw
społeczną lub jej zły stan
Brak dostĊpu do
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat
podstawowych usług lub
objĊtych wychowaniem
ich niska jakoĞü
przedszkolnym
Liczba połączeĔ z przystanków
komunikacji zbiorowej w
13
Niski poziom obsługi
promieniu 1000 m od ulicy w
komunikacyjnej
mieĞcie lub wystĊpowanie
przystanku komunikacji zbiorowej
w miejscowoĞci (wieĞ)
Niedobór lub niska
14
jakoĞü terenów
publicznych
• Urząd Miasta/Gminy
(PGN)
techniczny
12
Komunalnych
Liczba publicznych miejsc
parkingowych
Urząd Miasta/Gminy
• Urząd Miasta/Gminy
• Starostwo Powiatowe
Operatorzy
Samochodowego
Transportu Zbiorowego
• Urząd Miasta/Gminy
Degradacja stanu
15
technicznego obiektów
Liczba wydanych nakazów rozbiórki
budowlanych, w tym
obiektów budowlanych z powodu
o przeznaczeniu
złego stanu technicznego
• Powiatowy Nadzór
Budowlany
mieszkaniowym
Degradacja stanu
technicznego obiektów
16
budowlanych, w tym
o przeznaczeniu
mieszkaniowym
Liczba osób, którym obniĪono
wysokoĞü podatku od nieruchomoĞci
z uwagi na zły stan techniczny
• Urząd Miasta/Gminy
Jednostki
obiektu budowlanego
Niefunkcjonowanie
• Urząd Miasta/Gminy
rozwiązaĔ
17
technicznych
DostĊp do sieci ciepłowniczych
umoĪliwiających
• Zakład Ciepłowniczy
efektywne korzystanie z
ϯϭ
• (PGN)
obiektów budowlanych, w
szczególnoĞci w zakresie
energooszczĊdnoĞci i
ochrony Ğrodowiska
ħródło: opracowanie własne
Kolejnym etapem gromadzenia danych było wystąpienie
wyst
do podmiotów dysponujących
dysponuj
informacjami z wnioskiem o ich udostĊpnienie
udost
w szczegółowoĞci
Ğci do poziomu ulicy
(dane za okres 2012 – 2014).
ci mierników przystąpiono do ich analizy i identyfikacji obszarów
Po uzyskaniu wartoĞci
kryzysowych. PrzyjĊto
Ċ załoĪenie,
Īenie, Īe do dalszych prac kwalifikująą siĊĊ co do zasady te ulice,
w których stwierdzono, Īe wa
wartoĞci mierników rozwoju odbiegają w sposób negatywny od
wartoĞci
ci charakterystycznych dla całego obszaru gminy8. NajczĊĞciej
ĊĞciej wykorzystywan
wykorzystywaną
wartoĞcią charakterystycznąą dla gminy była warto
wartoĞü miernika w przeliczeniu na jednego
mieszkaĔca
ca gminy porównywana z wartoĞcią w przeliczeniu na jednego mieszkaĔca
mieszka
ulicy.
Diagram 1. Metodologia identyfikacji miejscowoĞci
miejscowo ci / ulic, na których wystĊpują
wyst
zjawiska kryzysowe na przykładzie obszaru problemowego
problemow
bezrobocie
bezrobocie.
K^ZWZK>DKtz
K^ZWZK>DKtz͗ZKK/
D/ZE/<ZKtK:h͗
D/ZE/<ZKtK:h͗>ŝĐnjďĂŽƐſďĚųƵŐŽƚƌǁĂůĞ
ďĞnjƌŽďŽƚŶLJĐŚǁƉƌnjĞůŝĐnjĞŶŝƵŶĂůŝĐnjďħŵŝĞƐnjŬĂŷĐſǁ
ďĞnjƌŽďŽƚŶLJĐŚǁƉƌnjĞůŝĐnjĞŶŝƵŶĂůŝĐnjďħŵŝĞƐnjŬĂŷĐſǁŐŵŝŶLJ
tZdK_>D/^KtK_/
ͬh>/zE'dztE/
E'dztE/
K/'K^zdh:/t
K^zdh:/t
'D/E/
tZdK_>D/^KtK_/ͬ
h>/zE/K/'K
^zdh:/t'D/E/
^ƚĂŶŬƌLJnjLJƐŽǁLJǁnjĂŬƌĞƐŝĞ
ŽďƐnjĂƌƵƉƌŽďůĞŵŽǁĞŐŽ
ĞnjƌŽďŽĐŝĞǁLJƐƚħƉƵũĞ
ǁLJƐƚħƉƵũĞ͘
^ƚĂŶŬƌLJnjLJƐŽǁLJǁnjĂŬƌĞƐŝĞ
ŽďƐnjĂƌƵƉƌŽďůĞŵŽǁĞŐŽ
ǁLJƐƚħƉƵũĞ
ĞnjƌŽďŽĐŝĞŶŝĞ ǁLJƐƚħƉƵũĞ͘
ħródło: opracowanie własne
Stanowiło to podstawĊ do dalszej identyfikacji obszarów
bszarów zdegradowanych. W tym celu
wykorzystano narzĊdzie w postaci matrycy obszaru zdegradowanego identyfikującej
ϴ
Zgodnie
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
2014
Rozdział 3,
pkt 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
Warsz
3 lipiec 2015 r.
ϯϮ
wystĊpowanie stanu kryzysowego, przygotowanej dla kaĪdej Sfery. Matryca prezentuje
informacje o wystĊpowaniu sytuacji kryzysowej z dokładnoĞcią do ulicy. PrzyjĊto załoĪenie,
Īe jeĪeli co najmniej jeden miernik rozwoju na ulicy odbiega negatywnie od wartoĞci
charakterystycznej dla całej gminy to na tym terenie wystĊpuje negatywne zjawisko w
zakresie danego obszaru problemowego. PoniĪej przedstawiono wycinek przykładowej
matrycy dla Sfery społecznej.
Tabela 21. Przykładowa matryca obszarów problemowych
Bezrobocie 9
Obszar problemowy
Ubóstwo
Liczba osób
WskaĨniki
Liczba osób
długotrwale
Korzystający z
ĝwiadczenia
długotrwale
bezrobotnych z
pomocy
pomocy
bezrobotnych
wykształceniem
społecznej
społecznej
L.P.
MiejscowoĞü
Ulica
1.
MiejscowoĞü
Ulica
1
0
0
0
2.
MiejscowoĞü
Ulica
0
0
0
0
3.
MiejscowoĞü
Ulica
0
1
1
1
4.
MiejscowoĞü
Ulica
0
0
0
0
5.
MiejscowoĞü
Ulica
0
1
1
0
6.
MiejscowoĞü
Ulica
0
0
0
0
7.
MiejscowoĞü
Ulica
1
0
0
0
8.
MiejscowoĞü
Ulica
1
1
0
0
podstawowym
ħródło: opracowanie własne
Uznając kryteria z wytycznych MIR, jako podstawowe załoĪenie do dalszych prac
przeprowadzono analizĊ wszystkich matryc dla wszystkich sfer i wyszczególniono te ulice
w gminie, dla których spełnione zostały łącznie nastĊpujące warunki:
1. WystĊpuje sytuacja kryzysowa, w co najmniej 5 na 9 analizowanych miernikach
rozwoju w poszczególnych obszarach problemowych sfery społecznej (wg
wytycznych MIR - koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej)
2. WystĊpuje sytuacja kryzysowa w co najmniej jednej z pozostałych sfer (wg
wytycznych MIR - negatywne zjawiska w co najmniej jednej z innych sfer).
Zestawienie matryc wszystkich sfer, obszarów problemowych i mierników rozwoju pozwoliło
na identyfikacjĊ obszaru zdegradowanego, który został przedstawiony równieĪ w formie
graficznej na mapie (załącznik nr 4 ) i był podstawą do okreĞlenia obszaru rewitalizacji.
ϵ
Cyfra 1 w tabeli oznacza, Īe wartoĞü w danym mierniku rozwoju odbiega negatywnie od wartoĞci
charakterystycznych dla gminy.
ϯϯ
Dla
identyfikacji
obszaru
rewitalizacji
przyjĊto
nastĊpujące
załoĪenia
zgodne
z wytycznymi MIR:
1. Musi wystĊpowaü szczególna koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów
problemowych - w związku z tym do dalszej analizy brano pod uwagĊ ulice, w
których sytuacja kryzysowa wystĊpowała w co najmniej 5 miernikach rozwoju sfery
społecznej oraz w co najmniej 1 obszarze problemowym z pozostałych sfer.
2. Obszar kryzysowy musi charakteryzowaü siĊ istotnym znaczeniem dla rozwoju
lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji – w związku z tym przeprowadzono
konsultacje wewnĊtrzne w UrzĊdzie Miejskim, a nastĊpnie konsultacje z Zespołem ds.
Rewitalizacji.
Wyznaczone w ten sposób ulice stworzyły ramĊ dla ustalenia obszaru rewitalizacji, dla
którego nastĊpnie przeliczono wszystkie wskaĨniki w celu ich ponownej weryfikacji oraz
sprawdzono spełnienie kryteriów:
1. Powierzchnia obszaru rewitalizacji nie wiĊksza niĪ 20% powierzchni całej gminy
2. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany przez nie wiĊcej niĪ 30% mieszkaĔców całej gminy.
Obszar rewitalizacji przedstawiono w formie graficznej na mapie oraz wskazano listĊ ulic
wchodzących w skład obszaru.
Wyniki diagnozy stanu kryzysowego w gminie.
Analiza obejmowała teren całego miasta ze szczegółowoĞcią do poziomu ulicy. Badaniem
zostały objĊte łącznie 292 ulice znajdujące siĊ na terenie ĝwidnicy. PoniĪej przedstawiono
podsumowanie wyników analizy w poszczególnych sferach.
Sfera społeczna.
W ramach piĊciu obszarów problemowych badanych na podstawie dziewiĊciu mierników
zidentyfikowano wystĊpowanie negatywnych zjawisk na:
2 ulicach – negatywne odchylenia 7 mierników
12 ulicach – negatywne odchylenia 6 mierników
19 ulicach – negatywne odchylenia 5 mierników
Szczególnym natĊĪeniem negatywnych zjawisk charakteryzowała siĊ ulica Komunardów oraz
plac Ğw. Małgorzaty (7 mierników negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie). Nie
zidentyfikowano ulic, na których negatywne odchylenia wystĊpowałyby w oĞmiu i dziewiĊciu
ϯϰ
analizowanych miernikach. Koncentracja przestrzenna ulic, na których zidentyfikowane
negatywne odchylenia w 5 i wiĊcej miernikach, objĊła obszar Ğródmiejski ĝwidnicy.
Sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie czterech
mierników. Problemy związane z niskim stopniem przedsiĊbiorczoĞci oraz słabą kondycją
lokalnych przedsiĊbiorstw zostały zdiagnozowane na 83 ulicach. Negatywne odchylenia
w odniesieniu do wartoĞci dla całej gminy odnotowano na:
22 ulicach – negatywne odchylenia 4 mierników
61 ulicach – negatywne odchylenia 3 mierników.
Szczególnym natĊĪeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały siĊ ulice: Mennicka,
Piekarska, Przechodnia (4 mierniki negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie w sferze
gospodarczej oraz negatywne odchylenia 5 mierników w sferze społecznej) oraz ulica
Wrocławska i Plac Grunwaldzki (3 mierniki negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie
w sferze gospodarczej oraz negatywne odchylenia 6 mierników w sferze społecznej).
Sfera Ğrodowiskowa
W sferze Ğrodowiskowej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie trzech
mierników. Problemy związane z przekroczeniem standardów jakoĞci Ğrodowiska, obecnoĞcią
odpadów stwarzających zagroĪenie dla Īycia, zdrowia, ludzi bądĨ stanu Ğrodowiska zostały
zdiagnozowano na 39 ulicach. Negatywne odchylenia w odniesieniu do wartoĞci dla całej
gminy odnotowano na:
5 ulicach – negatywne odchylenia 2 mierników
34 ulicach – negatywne odchylenie 1 miernika.
Szczególnym natĊĪeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały siĊ ulice: GdyĔska,
Rynek, Westerplatte (2 mierniki negatywnie odbiegają od sytuacji w gminie w sferze
Ğrodowiskowej oraz negatywne odchylenia 5 i wiĊcej mierników w sferze społecznej). Nie
zidentyfikowano ulic, na których negatywne odchylenia wystĊpowałyby w wszystkich trzech
analizowanych miernikach.
Sfera przestrzenno – funkcjonalna.
W sferze przestrzenno - funkcjonalnej w ramach czterech obszarach problemowych badanych
na podstawie szeĞciu mierników zidentyfikowano wystĊpowanie negatywnych zjawisk
ϯϱ
na 89 ulicach. Negatywne odchylenia w odniesieniu do wartoĞci dla całej gminy odnotowano
na:
5 ulicach – negatywne odchylenia 3 mierników
84 ulicach – negatywne odchylenia 2 mierników.
Szczególnym natĊĪeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały siĊ ulice: Chłopska,
CzĊstochowska, Jodłowa, Kasztanowa, Zielona (3 mierniki negatywnie odbiegają od sytuacji
w gminie). Na wskazanych powyĪej ulicach (za wyjątkiem Jodłowej) nie zidentyfikowano
szczególnego natĊĪenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej. Nie zidentyfikowano ulic,
na których negatywne odchylenia wystĊpowałyby w wiĊcej niĪ trzech analizowanych
miernikach.
Sfera techniczna.
W sferze technicznej dwa obszary problemowe były badane na podstawie oĞmiu mierników.
Problemy związane z degradacją
stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązaĔ technicznych
umoĪliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególnoĞci w
zakresie energooszczĊdnoĞci i ochrony Ğrodowiska zostały zdiagnozowane na 25 ulicach.
Negatywne odchylenia w odniesieniu do wartoĞci dla całej gminy odnotowano na:
2 ulicach – negatywne odchylenia 5 mierników
1 ulicy – negatywne odchylenia 4 mierników
1 ulicy – negatywne odchylenia 3 mierników
21 ulicach – negatywne odchylenia 2 mierników
Szczególnym natĊĪeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały siĊ ulice: GdyĔska,
Kliczkowska, Mikołaja Kopernika, Przechodnia (3 i wiĊcej mierników negatywnie odbiega
od sytuacji w gminie oraz 5 i wiĊcej mierników w sferze społecznej). Nie zidentyfikowano
ulic, na których negatywne odchylenia wystĊpowałyby w wiĊcej niĪ trzech analizowanych
miernikach.
Zamieszczona poniĪej matryca wskazuje ulice, na których odnotowano negatywne odchylenia
mierników dla kaĪdej sfery. Ulice, które w poszczególnych sferach zostały oznaczone
kolorem kwalifikują siĊ do wg przyjĊtej metodologii
obszaru zdegradowanego. Mapa
zamieszczona pod matrycą, za pomocą intensywnoĞci kolorów, obrazuje stopieĔ natĊĪenia
negatywnych zjawisk. Matryca oraz mapy obrazujące wyniki analiz we wszystkich sferach i
ϯϲ
poszczególnych obszarach problemowych znajdują siĊ w załącznikach
opracowania (załączniki od 5 do 9).
ϯϳ
do niniejszego
Tabela 22. Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca wystĊpowanie stanu kryzysowego
Ulica
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera Ğrodowiskowa
1.
ĝwidnica
1 maja
5
2
0
1
2
10
2.
ĝwidnica
8 maja
1
1
0
0
0
2
3.
ĝwidnica
Adama Mickiewicza
1
2
0
1
0
4
4.
ĝwidnica
Adama PraĪmowskiego
0
1
0
0
0
1
5.
ĝwidnica
Agrestowa
0
1
0
2
0
3
6.
ĝwidnica
Akacjowa
2
2
0
0
0
4
7.
ĝwidnica
Al. Brzozowa
0
1
0
2
0
3
8.
ĝwidnica
Al. Colgate
0
2
1
0
0
3
9.
ĝwidnica
Al. NiepodległoĞci
5
0
0
0
1
6
10.
ĝwidnica
Andersa
0
1
0
0
0
1
11.
ĝwidnica
Armii krajowej
3
2
0
2
0
7
12.
ĝwidnica
Barana
0
1
1
2
0
4
13.
ĝwidnica
Bartosza Głowackiego
2
2
0
2
0
6
14.
ĝwidnica
Basztowa
1
1
0
0
0
2
15.
ĝwidnica
Biberaska
0
1
0
1
0
2
16.
ĝwidnica
BobrzaĔska
0
1
0
2
0
3
17.
ĝwidnica
BocheĔska
1
1
0
2
0
4
18.
ĝwidnica
Boczna
3
4
0
2
0
9
19.
ĝwidnica
Bogusza StĊczyĔskiego
0
1
0
1
0
2
20.
ĝwidnica
Bohaterów Getta
3
2
0
1
0
6
21.
ĝwidnica
Bokserska
1
3
0
0
0
4
funkcjonalna
Sfera techniczna
Razem
MiejscowoĞü
ϯϴ
Sfera przestrzenno-
L.p.
5 sfer
22.
ĝwidnica
Bolesława Chrobrego
4
3
0
1
0
8
23.
ĝwidnica
Bolesława Krzywoustego
0
1
0
1
0
2
24.
ĝwidnica
Bolesława ĝmiałego
0
2
0
2
1
5
25.
ĝwidnica
Bora-Komorowskiego
0
1
0
0
0
1
26.
ĝwidnica
Bracka
3
1
0
2
0
6
27.
ĝwidnica
Bronisława Czecha
0
1
0
0
0
1
28.
ĝwidnica
Budowlana
2
2
0
1
0
5
29.
ĝwidnica
Bystrzycka
2
0
1
1
0
4
30.
ĝwidnica
Ceglana
1
1
0
2
0
4
31.
ĝwidnica
Chłopska
0
1
0
3
0
4
32.
ĝwidnica
Chorwacka
0
1
0
2
0
3
33.
ĝwidnica
Cicha
1
2
0
2
0
5
34.
ĝwidnica
Cypriana Kamila Norwida
0
2
0
0
0
2
35.
ĝwidnica
CzereĞniowa
0
3
0
2
0
5
36.
ĝwidnica
CzĊstochowska
1
1
1
3
1
7
37.
ĝwidnica
Czwartaków
0
1
0
0
0
1
38.
ĝwidnica
Daleka
2
1
0
0
0
3
39.
ĝwidnica
Deszczowa
0
3
0
2
0
5
40.
ĝwidnica
DĊbowa
2
3
0
1
0
6
41.
ĝwidnica
Długa
5
1
0
2
2
10
42.
ĝwidnica
Dworcowa
4
2
0
1
2
9
43.
ĝwidnica
Działkowa
1
1
0
2
0
4
44.
ĝwidnica
Emilii Plater
0
3
0
1
0
4
ϯϵ
45.
ĝwidnica
Esperantystów
1
2
0
0
0
3
46.
ĝwidnica
Fabryczna
1
1
0
0
0
2
47.
ĝwidnica
Feliksa Stamma
0
4
0
0
0
4
48.
ĝwidnica
Folwarczna
3
2
0
1
2
8
49.
ĝwidnica
FranciszkaĔska
4
2
0
0
0
6
50.
ĝwidnica
Francuska
3
3
0
1
0
7
51.
ĝwidnica
Fryderyka Chopina
3
0
0
2
2
7
52.
ĝwidnica
Gajowa
0
2
0
1
0
3
53.
ĝwidnica
Galla Anonima
0
1
0
0
0
1
54.
ĝwidnica
Garbarska
5
2
0
2
2
11
55.
ĝwidnica
GdyĔska
5
1
2
1
5
14
56.
ĝwidnica
Gen. Augusta Emila Fieldorfa
0
1
0
0
0
1
57.
ĝwidnica
Gen. Jakuba JasiĔskiego
2
1
0
1
0
4
58.
ĝwidnica
Gen. Józefa Bema
2
2
0
2
0
6
59.
ĝwidnica
Gen. Leopolda Okulickiego
2
2
0
1
0
5
60.
ĝwidnica
Gen. Mariana Langiewicza
2
4
0
1
0
7
61.
ĝwidnica
Gen. Stefana Grota Roweckiego
0
3
0
1
0
4
62.
ĝwidnica
Gen. Władysława Sikorskiego
3
1
2
1
0
7
63.
ĝwidnica
Główna
2
2
0
1
0
5
64.
ĝwidnica
Grodzka
5
1
0
0
1
7
65.
ĝwidnica
Gustawa Morcinka
1
2
0
2
0
5
66.
ĝwidnica
Heleny Marusarzówny
0
4
0
1
0
5
67.
ĝwidnica
HetmaĔska
1
3
0
2
1
7
ϰϬ
68.
ĝwidnica
Hugona Kołłątaja
4
3
0
0
0
7
69.
ĝwidnica
Husarska
1
1
0
1
0
3
70.
ĝwidnica
Ignacego Krasickiego
0
3
0
0
0
3
71.
ĝwidnica
Ignacego PrądzyĔskiego
2
3
0
1
0
6
72.
ĝwidnica
Inwalidów Wojennych
0
1
0
0
0
1
73.
ĝwidnica
InĪynierska
1
1
0
0
0
2
74.
ĝwidnica
J. Webera
0
1
0
0
0
1
75.
ĝwidnica
JagielloĔska
5
2
0
1
1
9
76.
ĝwidnica
Jagienki
1
1
0
0
0
2
77.
ĝwidnica
Jałowcowa
2
3
1
1
0
7
78.
ĝwidnica
Jana Boduena De Courtenay
0
2
0
2
0
4
79.
ĝwidnica
Jana Długosza
0
4
0
1
0
5
80.
ĝwidnica
Jana KiliĔskiego
2
3
1
2
0
8
81.
ĝwidnica
Jana Riedla
3
3
0
0
0
6
82.
ĝwidnica
Janusza Korczaka
0
1
0
0
0
1
83.
ĝwidnica
Janusza KusociĔskiego
0
3
0
2
0
5
84.
ĝwidnica
Jarosława Dąbrowskiego
2
3
0
1
0
6
85.
ĝwidnica
JarzĊbinowa
0
2
0
0
0
2
86.
ĝwidnica
Jaskółcza
0
4
0
0
0
4
87.
ĝwidnica
Jesienna
0
3
0
2
0
5
88.
ĝwidnica
Joachima Lelewela
3
2
0
0
0
5
89.
ĝwidnica
Jodłowa
4
1
1
3
0
9
90.
ĝwidnica
Józefa Ignacego Kraszewskiego
1
3
0
1
0
5
ϰϭ
91.
ĝwidnica
Józefa Lompy
0
4
0
1
0
5
92.
ĝwidnica
Józefa SowiĔskiego
0
1
0
1
0
2
93.
ĝwidnica
Juliana Ursyna Niemcewicza
0
2
0
2
0
4
94.
ĝwidnica
Juliusza Słowackiego
2
2
0
1
0
5
95.
ĝwidnica
Kanonierska
2
0
1
2
0
5
96.
ĝwidnica
Kard. Stefana WyszyĔskiego
0
2
0
0
0
2
97.
ĝwidnica
Karola Marcinkowskiego
3
2
0
2
0
7
98.
ĝwidnica
Karola Miarki
0
1
0
1
0
2
99.
ĝwidnica
Karola Szymanowskiego
2
3
0
2
0
7
100.
ĝwidnica
Kasztanowa
1
2
0
3
0
6
101.
ĝwidnica
Kazimierza Odnowiciela
0
4
0
0
0
4
102.
ĝwidnica
Kazimierza Pułaskiego
5
3
1
2
1
12
103.
ĝwidnica
Kazimierza Wielkiego
2
3
0
0
0
5
104.
ĝwidnica
Kątna
0
0
0
1
0
1
105.
ĝwidnica
Klasztorna
1
1
0
0
0
2
106.
ĝwidnica
Kliczkowska
6
1
0
0
5
12
107.
ĝwidnica
Klonowa
1
3
0
0
0
4
108.
ĝwidnica
Kochanowskiego
0
1
0
1
0
2
109.
ĝwidnica
Kolejowa
4
0
0
2
2
8
110.
ĝwidnica
Komunalna
3
2
1
0
0
6
111.
ĝwidnica
Komunardów
7
1
0
0
0
8
112.
ĝwidnica
Kosynierów
1
1
0
0
0
2
113.
ĝwidnica
KoĞcielna
6
1
0
1
0
8
ϰϮ
114.
ĝwidnica
Kotlarska
5
2
0
2
2
11
115.
ĝwidnica
Kozara Słobódzkiego
2
2
1
0
1
6
116.
ĝwidnica
Krakowska
3
1
0
1
0
5
117.
ĝwidnica
Kraszowicka
3
3
1
1
2
10
118.
ĝwidnica
KrĊta
3
2
0
2
0
7
119.
ĝwidnica
Krótka
0
4
0
2
0
6
120.
ĝwidnica
Krucza
0
1
0
1
0
2
121.
ĝwidnica
KsiĊcia Bernarda
0
2
0
1
0
3
122.
ĝwidnica
KsiĊcia Bolka ĝwidnickiego
6
2
0
1
1
10
123.
ĝwidnica
KsiĊcia Henryka Brodatego
0
3
0
2
1
6
124.
ĝwidnica
KsiĊcia Henryka PoboĪnego
1
3
0
1
0
5
125.
ĝwidnica
KsiĊĪnej Agnieszki
5
3
0
0
1
9
126.
ĝwidnica
KsiĊĪnej Jadwigi ĝląskiej
2
1
1
2
0
6
127.
ĝwidnica
Kwiatowa
1
2
0
0
0
3
128.
ĝwidnica
Lechicka
0
2
0
0
0
2
129.
ĝwidnica
Legii NadwiĞlaĔskiej
0
2
0
0
0
2
130.
ĝwidnica
Leona Kruczkowskiego
1
3
0
1
0
5
131.
ĝwidnica
LeĞna
1
3
1
0
0
5
132.
ĝwidnica
Letnia
1
3
0
0
0
4
133.
ĝwidnica
Licznikowa
1
1
0
0
0
2
134.
ĝwidnica
Lipowa
1
1
1
0
0
3
135.
ĝwidnica
Ludwika Krzywickiego
0
3
0
2
0
5
136.
ĝwidnica
Ludwika WaryĔskiego
1
3
0
0
0
4
ϰϯ
137.
ĝwidnica
Ludwika Zamenhofa
2
3
0
1
0
6
138.
ĝwidnica
Lwa Tołstoja
1
1
0
1
2
5
139.
ĝwidnica
Lwowska
1
3
0
1
0
5
140.
ĝwidnica
Łączna
1
1
0
1
0
3
141.
ĝwidnica
Łąkowa
1
1
0
1
2
5
142.
ĝwidnica
Łukowa
4
3
0
1
1
9
143.
ĝwidnica
ŁuĪycka
0
0
0
0
0
0
144.
ĝwidnica
Malinowa
0
2
0
2
0
4
145.
ĝwidnica
Mała
1
1
0
0
0
2
146.
ĝwidnica
Marii Konopnickiej
4
3
1
0
0
8
147.
ĝwidnica
Marii Kunic
2
2
0
1
0
5
148.
ĝwidnica
Marii Skłodowskiej-Curie
3
1
2
1
0
7
149.
ĝwidnica
Matejki
1
1
0
0
0
2
150.
ĝwidnica
Mazowiecka
3
2
0
2
0
7
151.
ĝwidnica
Mennicka
5
4
0
0
1
10
152.
ĝwidnica
Metalowców
1
1
0
0
0
2
153.
ĝwidnica
Miernicza
1
1
0
0
0
2
154.
ĝwidnica
Mieszka I
2
1
1
2
1
7
155.
ĝwidnica
Mikołaja Kopernika
5
3
1
2
4
15
156.
ĝwidnica
Mikołaja Reja
2
3
0
1
0
6
157.
ĝwidnica
Miłego Dnia
2
1
0
0
0
3
158.
ĝwidnica
Modrzewiowa
0
2
0
1
0
3
159.
ĝwidnica
Morelowa
0
2
0
1
0
3
ϰϰ
160.
ĝwidnica
Muzealna
4
4
0
0
0
8
161.
ĝwidnica
NadbrzeĪna
2
1
0
2
0
5
162.
ĝwidnica
Nasypowa
1
1
0
0
0
2
163.
ĝwidnica
Nauczycielska
3
1
0
1
2
7
164.
ĝwidnica
Niecała
0
2
0
2
1
5
165.
ĝwidnica
Ofiar OĞwiĊcimskich
5
1
0
2
0
8
166.
ĝwidnica
Ogrodowa
2
3
0
1
0
6
167.
ĝwidnica
OkrĊĪna
5
3
1
1
0
10
168.
ĝwidnica
Oskara Kolberga
0
2
0
1
0
3
169.
ĝwidnica
Paderewskiego
1
1
0
0
0
2
170.
ĝwidnica
Pafalu
1
1
0
0
0
2
171.
ĝwidnica
PaĔska
1
1
0
0
0
2
172.
ĝwidnica
Parkowa
4
2
1
0
2
9
173.
ĝwidnica
Piaskowa
0
3
0
2
0
5
174.
ĝwidnica
Piekarska
5
4
0
2
2
13
175.
ĝwidnica
PiĊkna
0
2
0
2
0
4
176.
ĝwidnica
Pileckiego
2
1
0
0
0
3
177.
ĝwidnica
Pionierów
1
3
0
1
0
5
178.
ĝwidnica
Piotra Skargi
1
2
0
1
0
4
179.
ĝwidnica
Pl. 1000-Lecia PaĔstwa
6
1
0
1
0
8
180.
ĝwidnica
Pl. Grunwaldzki
6
3
0
2
0
11
181.
ĝwidnica
Pl. Józefa Piłsudskiego
0
2
0
1
0
3
182.
ĝwidnica
Pl. Kombatantów
3
3
0
0
1
7
ϰϱ
183.
ĝwidnica
Pl. Ludowy
3
4
0
1
2
10
184.
ĝwidnica
Pl. Michała Drzymały
4
1
0
1
1
7
185.
ĝwidnica
Pl. Pokoju
1
4
0
1
0
6
186.
ĝwidnica
Pl. ĝw. Jana Pawła Ii
2
1
0
0
0
3
187.
ĝwidnica
Pl. ĝw. Małgorzaty
7
1
0
1
1
10
188.
ĝwidnica
Pl. Wojska Polskiego
2
2
0
0
0
4
189.
ĝwidnica
Pl. WolnoĞci
1
1
0
0
0
2
190.
ĝwidnica
PodchorąĪych
1
1
0
1
0
3
191.
ĝwidnica
Podmiejska
1
2
0
1
0
4
192.
ĝwidnica
Podolska
1
4
0
1
0
6
193.
ĝwidnica
Pogodna
0
1
0
2
0
3
194.
ĝwidnica
Polna Droga
0
3
0
1
0
4
195.
ĝwidnica
Poprzeczna
0
2
0
1
0
3
196.
ĝwidnica
PoznaĔska
2
1
0
2
0
5
197.
ĝwidnica
Przechodnia
5
4
0
2
3
14
198.
ĝwidnica
PrzedwioĞnie
0
1
0
2
0
3
199.
ĝwidnica
Przelotowa
0
1
0
1
0
2
200.
ĝwidnica
Przemysłowa
1
2
0
0
0
3
201.
ĝwidnica
PrzyjaĨni
0
2
0
0
0
2
202.
ĝwidnica
Pusta
0
1
0
0
0
1
203.
ĝwidnica
Robotnicza
4
4
1
1
2
12
204.
ĝwidnica
Rolnicza
1
2
0
2
0
5
205.
ĝwidnica
Romana Zmorskiego
0
0
0
2
0
2
ϰϲ
206.
ĝwidnica
Romualda Traugutta
6
2
0
2
0
10
207.
ĝwidnica
Równa
6
2
1
1
1
11
208.
ĝwidnica
RóĪana
3
2
0
1
0
6
209.
ĝwidnica
Rycerska
0
1
0
0
0
1
210.
ĝwidnica
Rynek
6
2
2
2
1
13
211.
ĝwidnica
RzemieĞlnicza
0
3
0
0
0
3
212.
ĝwidnica
RzeĨnicza
1
3
0
2
0
6
213.
ĝwidnica
Sadowa
1
4
0
1
0
6
214.
ĝwidnica
Saperów
6
1
0
1
1
9
215.
ĝwidnica
Sarnia
0
3
0
1
0
4
216.
ĝwidnica
Serbska
2
0
0
1
0
3
217.
ĝwidnica
Sienna
3
3
1
1
0
8
218.
ĝwidnica
Siostrzana
4
2
0
0
0
6
219.
ĝwidnica
Składowa
1
2
0
0
0
3
220.
ĝwidnica
Słoneczna
0
2
0
1
0
3
221.
ĝwidnica
SłowiaĔska
1
1
0
0
0
2
222.
ĝwidnica
Słowicza
0
0
0
2
0
2
223.
ĝwidnica
Sowia
0
2
0
2
0
4
224.
ĝwidnica
Spacerowa
3
2
0
1
0
6
225.
ĝwidnica
Sportowa
2
1
0
0
0
3
226.
ĝwidnica
Spółdzielcza
3
1
0
1
2
7
227.
ĝwidnica
SprzymierzeĔców
3
2
0
2
2
9
228.
ĝwidnica
Stalowa
1
2
1
0
0
4
ϰϳ
229.
ĝwidnica
Stanisława Moniuszki
2
3
0
1
0
6
230.
ĝwidnica
Stanisława Staszica
1
0
0
1
0
2
231.
ĝwidnica
Stanisława Wokulskiego
1
2
1
0
0
4
232.
ĝwidnica
Stanisława WyspiaĔskiego
5
2
0
1
0
8
233.
ĝwidnica
Stawki
1
1
1
0
0
3
234.
ĝwidnica
Stefana ĩeromskiego
3
2
0
1
0
6
235.
ĝwidnica
Strzegomska
2
1
1
0
0
4
236.
ĝwidnica
StrzeliĔska
1
1
1
0
0
3
237.
ĝwidnica
Sybiraków
0
2
0
0
0
2
238.
ĝwidnica
Szarych Szeregów
1
2
0
0
0
3
239.
ĝwidnica
SzczĊĞliwa
2
2
0
1
0
5
240.
ĝwidnica
Szpitalna
2
2
0
2
1
7
241.
ĝwidnica
ĝląska
1
4
1
1
0
7
242.
ĝwidnica
ĝlĊĪaĔska
0
1
0
1
0
2
243.
ĝwidnica
ĝrodkowa
4
3
0
2
0
9
244.
ĝwidnica
ĝwierkowa
0
1
0
1
0
2
245.
ĝwidnica
ĝwiĊtojaĔska
1
3
0
2
1
7
246.
ĝwidnica
ĝwiĊtokrzyska
1
2
0
2
0
5
247.
ĝwidnica
Tadeusza KoĞciuszki
0
0
1
2
0
3
248.
ĝwidnica
Tadeusza Michejdy
0
3
0
1
0
4
249.
ĝwidnica
Teatralna
2
2
0
1
0
5
250.
ĝwidnica
Tenisowa
1
1
0
2
0
4
251.
ĝwidnica
Tokarzewskiego-Karaszewicza
0
1
0
0
0
1
ϰϴ
252.
ĝwidnica
Towarowa
1
2
1
0
0
4
253.
ĝwidnica
Trybunalska
5
1
0
2
0
8
254.
ĝwidnica
TrzeboszaĔska
0
1
0
1
0
2
255.
ĝwidnica
UłaĔska
2
0
0
1
2
5
256.
ĝwidnica
Wadowicka
1
1
0
2
0
4
257.
ĝwidnica
Walerego Wróblewskiego
1
3
0
1
0
5
258.
ĝwidnica
Waleriana ŁukasiĔskiego
6
1
1
1
0
9
259.
ĝwidnica
Wałbrzyska
2
2
0
2
0
6
260.
ĝwidnica
Wałowa
2
4
0
1
0
7
261.
ĝwidnica
Warszawska
3
3
0
1
0
7
262.
ĝwidnica
Wąska
0
1
0
0
0
1
263.
ĝwidnica
Wesoła
1
2
0
2
0
5
264.
ĝwidnica
Westerplatte
5
1
2
2
2
12
265.
ĝwidnica
WewnĊtrzna
2
2
0
0
1
5
266.
ĝwidnica
Wielecka
1
2
0
1
0
4
267.
ĝwidnica
Wierzbowa
2
1
0
1
0
4
268.
ĝwidnica
Wilcza
0
1
0
1
0
2
269.
ĝwidnica
WileĔska
1
3
0
2
0
6
270.
ĝwidnica
Willowa
2
3
0
2
0
7
271.
ĝwidnica
Wincentego Pola
2
1
0
1
0
4
272.
ĝwidnica
Wincentego Witosa
1
1
0
1
0
3
273.
ĝwidnica
Wiosenna
0
3
0
1
0
4
274.
ĝwidnica
WiĞniowa
3
2
0
2
0
7
ϰϵ
275.
ĝwidnica
Władysława Broniewskiego
0
1
0
0
0
1
276.
ĝwidnica
Władysława Hermana
0
2
0
1
0
3
277.
ĝwidnica
Władysława Łokietka
0
2
0
2
0
4
278.
ĝwidnica
Wodna
6
1
0
2
1
10
279.
ĝwidnica
WołyĔska
1
2
0
1
0
4
280.
ĝwidnica
Wrocławska
6
3
1
2
2
14
281.
ĝwidnica
Wrzosowa
0
1
0
2
0
3
282.
ĝwidnica
Wschodnia
0
1
0
2
0
3
283.
ĝwidnica
Zachodnia
1
2
0
2
0
5
284.
ĝwidnica
Zacisze
0
1
0
2
0
3
285.
ĝwidnica
Zagłoby
1
4
0
1
0
6
286.
ĝwidnica
Zakole
0
3
0
2
0
5
287.
ĝwidnica
Zamkowa
1
2
0
1
0
4
288.
ĝwidnica
Ząbka
0
1
1
0
0
2
289.
ĝwidnica
Zielona
2
1
0
3
0
6
290.
ĝwidnica
Zwierzyniecka
0
3
0
2
0
5
291.
ĝwidnica
Zygmuntowska
4
2
0
1
0
7
292.
ĝwidnica
ĩwirki i Wigury
0
4
0
1
0
5
ħródło: opracowanie własne
ϱϬ
Mapa 2. Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natĊĪenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Miasta ĝwidnica
ħródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
ϱϭ
3. Rozdział: Obszar rewitalizacji
Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizacji jako teren charakteryzujący siĊ szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem
dla rozwoju lokalnego gminy. Obszar rewitalizacji moĪe składaü siĊ z podobszarów, w tym
podobszarów nieposiadających ze sobą wspólnych granic, przy czym nie moĪe byü to teren
wiĊkszy niĪ 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez wiĊcej niĪ 30% mieszkaĔców
gminy. W dalszej czĊĞci rozdziału zweryfikowano warunki wynikające z wytycznych MIR
dla obszaru rewitalizacji.
Szczególna koncentracja negatywnych zjawisk
Zgodnie z przyjĊtą metodologią szczególna koncentracja negatywnych zjawisk w sferze
społecznej obejmuje ulice na których zdiagnozowano negatywne odchylenia w przypadku nie
mniej niĪ 5 mierników. W pozostałych sferach (odpowiednio do liczby analizowanych
mierników) koncentracja negatywnych zjawisk wystĊpuje przy negatywnym odchyleniu
minimum:
− 3 mierników w sferze gospodarczej
− 1 miernika w sferze Ğrodowiskowej
− 2 mierników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
− 2 mierników w sferze technicznej
W ĝwidnicy stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
współwystĊpujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer
został zidentyfikowany na 23 ulicach zlokalizowanych w róĪnych czĊĞciach miast:
ĞródmieĞcie, fabryczna oraz osiedle młodych. Szczególna koncentracja przestrzenna ulic w
stanie kryzysowym została zdiagnozowana na obszarze ĞródmieĞcia (18 z 23 ulic).
ϱϮ
Sfera techniczna
5
2
0
1
2
10
2.
Długa
5
1
0
2
2
10
3.
Garbarska
5
2
0
2
2
11
4.
GdyĔska
5
1
2
1
5
14
5.
Kazimierza Pułaskiego
5
3
1
2
1
12
6.
Kliczkowska
6
1
0
0
5
12
7.
Kotlarska
5
2
0
2
2
11
8.
KsiĊĪnej Agnieszki
5
3
0
0
1
9
9.
Mennicka
5
4
0
0
1
10
10.
Mikołaja Kopernika
5
3
1
2
4
15
11.
Ofiar OĞwiĊcimskich
5
1
0
2
0
8
12.
OkrĊĪna
5
3
1
1
0
10
13.
Piekarska
5
4
0
2
2
13
14.
Pl. Grunwaldzki
6
3
0
2
0
11
15.
Przechodnia
5
4
0
2
3
14
16.
Romualda Traugutta
6
2
0
2
0
10
17.
Równa
6
2
1
1
1
11
18.
Rynek
6
2
2
2
1
13
19.
Trybunalska
5
1
0
2
0
8
20.
Waleriana ŁukasiĔskiego
6
1
1
1
0
9
21.
Westerplatte
5
1
2
2
2
12
22.
Wodna
6
1
0
2
1
10
23.
Wrocławska
6
3
1
2
2
14
funkcjonalna
1 Maja
przestrzenno-
1.
Sfera
Sfera gospodarcza
Razem
Ğrodowiskowa
Ulica
Sfera
L.p.
Sfera społeczna
Tabela 23. Obszary szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk
ħródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy miasto ĝwidnica
Istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
Wyniki analizy wskazującej ulice w stanie kryzysowym wraz z propozycją objĊcia procesem
rewitalizacji czĊĞci Ğródmiejskiej ĝwidnicy zostały zaprezentowane Zespołowi ds.
Rewitalizacji w trakcie warsztatów, które odbyły siĊ 19.02.2016 r. w ĝwidnicy. Członkowie
ϱϯ
Zespołu ds. Rewitalizacji potwierdzili, iĪ z uwagi na strategiczne znaczenie ĞródmieĞcia –
zarówno w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej jak i społecznej – rewitalizacja prowadzona
w tej czĊĞci miasta bĊdzie istotnym i silnym bodĨcem dla rozwoju całej ĝwidnicy.
Uzasadnieniem było znaczenie potencjału obszaru, a takĪe moĪliwoĞü rozwoju lokalnego
i realizacji działaĔ rozwojowych zmierzających do wyprowadzenia obszaru ze stanu
kryzysowego.
ZasiĊg przestrzenny obszaru rewitalizacji
Z uwagi na szczególną koncentracjĊ negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego rewitalizacją objĊta
zostanie czĊĞü ĞródmieĞcia ĝwidnicy. Szkielet
dla
wyznaczenia obszaru rewitalizacji stanowiło 18 ulic znajdujących siĊ w stanie kryzysowym.
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchniĊ 2,4 km2 (co stanowi 11%
powierzchni gminy), który zamieszkuje 17.276 osób (29,92% wszystkich mieszkaĔców).
Mapa 3. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Miasta ĝwidnica
ħródło: opracowanie własne na podstawie open street map
ϱϰ
Procesem rewitalizacji na terenie miasta ĝwidnica zostaną objĊte łącznie 82 ulice
zlokalizowane w Ğcisłym centrum miasta wraz z przyległymi parkami i terenami zielonymi.
PoniĪej wyszczególnione zostały ulice leĪące na obszarze objĊtym rewitalizacją.
1 Maja
Kwiatowa
Saperów
8 Maja
Lipowa
Sienna
Al. Brzozowa
Łukowa
Siostrzana
Al. NiepodległoĞci
Mała
Spacerowa
Basztowa
Marii Konopnickiej
Spółdzielcza
Boczna
Matejki
SprzymierzeĔców
Bohaterów Getta
Mennicka
Stanisława WyspiaĔskiego
Bolesława Chrobrego
Muzealna
Stawki
Bracka
Nauczycielska
Stefana ĩeromskiego
Budowlana
PaĔska
Szpitalna
Daleka
Parkowa
ĝrodkowa
Długa
Piekarska
ĝwiĊtokrzyska
Dworcowa
Pionierów
Teatralna
Folwarczna
Pl. 1000-Lecia PaĔstwa
Trybunalska
FranciszkaĔska
Pl. Grunwaldzki
Waleriana ŁukasiĔskiego
Garbarska
Pl. Kombatantów
Wałbrzyska
GdyĔska
Pl. Ludowy
Wałowa
Grodzka
Pl. Michała Drzymały
Westerplatte
HetmaĔska
Pl. Pokoju
WewnĊtrzna
JagielloĔska
Pl. ĝw. Jana Pawła Ii
Wrocławska
Joachima Lelewela
Pl. ĝw. Małgorzaty
Zamkowa
Kazimierza Pułaskiego
Pl. Wojska Polskiego
Zygmuntowska
Klasztorna
Pl. WolnoĞci
Kolejowa
PodchorąĪych
Komunardów
Przechodnia
KoĞcielna
Romualda Traugutta
Kotlarska
Równa
KrĊta
RóĪana
KsiĊcia Bolka ĝwidnickiego
Rynek
KsiĊĪnej Agnieszki
RzeĨnicza
ϱϱ
Obszar rewitalizacji, obejmujący przewaĪającą czĊĞü, ulic zdegradowanych cechuje siĊ
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w odniesieniu do wartoĞci dla całej gminy, co
potwierdzają mierniki rozwoju przeliczone
ponownie dla wyznaczonego obszaru
rewitalizacji.
Tabela 24. Porównanie wartoĞci mierników dla gminy i obszaru rewitalizacji.
WartoĞü dla
Sfera
Nazwa miernika
WartoĞü dla gminy
obszaru
rewitalizacji
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych bez
kwalifikacji
Odsetek mieszkaĔców korzystających z pomocy
społecznej
Liczba przestĊpstw o charakterze kryminalnym
(bójki i pobicia)
Liczba przestĊpstw o charakterze kryminalnym
Społeczna
(uszczerbek na zdrowiu)
Liczba przestĊpstw o charakterze kryminalnym
(uszkodzenie mienia)
1,49%
2,60%
30,74%
35,33%
6%
12,97%
14
9 (64%)
29
18 (62%)
131
77 (59%)
78 (2%)
34 (3%)
10,02%
14,9%
40 (0,8%)
23 (1,4%)
41%
36%
32.377.689,62 zł
7.193.817,36 zł
Liczba uczniów z wynikami z egzaminu
gimnazjalnego niĪszymi o 75% od Ğredniej w
gminie z czĊĞci matematycznej
Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu
szóstych klas niĪszymi o 75% od Ğredniej w
gminie
Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach
podstawowych i gimnazjach
Frekwencja w wyborach samorządowych w
cza
odar
Gosp
2014
Sumaryczna wartoĞü podatku dochodowego
płaconego przez przedsiĊbiorców
ϱϲ
Odsetek podmiotów gospodarczych , które
zgłosiły zakoĔczenie działalnoĞci gospodarczej
0,99%
1,04%
6
3 (50%)
15%
14%
16%
38%
3%
9%
5
3(60%)
funkcjonalna
Przestrzenno-
ĝrodowiskowa
(w odniesieniu do mieszkaĔców)
Liczba obiektów budowlanych
pokrytych/izolowanych azbestem
Liczba publicznych miejsc parkingowych w
przeliczeniu na 1 mieszkaĔca
Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych)
Techniczna
oddanych do uĪytku przed 1990 r.
Liczba budynków komunalnych oddanych do
uĪytku przed 1990 r.
Liczba osób, którym obniĪono wysokoĞü
podatku od nieruchomoĞci z uwagi na zły stan
techniczny obiektu budowlanego
ħródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy.
ϱϳ
4. Rozdział: Diagnoza obszaru rewitalizacji
Rewitalizacja, zgodnie z definicją przyjĊtą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 lipca 2015 , jest wielowymiarowym
i kompleksowym procesem zorientowanym na przezwyciĊĪenie zjawisk kryzysowych
utrzymujących siĊ na obszarach zdegradowanych. Tereny wymagające interwencji oraz
wsparcia, a zatem podlegające rewitalizacji, charakteryzują siĊ bowiem wystĊpowaniem
w róĪnych formach i z relatywnie duĪym nasileniem problemów w sferze społecznej,
gospodarczej czy infrastrukturalnej. Z tego wzglĊdu konieczne jest podejmowanie
zintegrowanych działaĔ (skoncentrowanych takĪe terytorialnie) na rzecz lokalnych
społecznoĞci. Podstawą interwencji publicznej w przedmiotowym zakresie jest Lokalny
Program Rewitalizacji. Budowa jednak efektywnej strategii rewitalizacji wymaga trafnego
zdiagnozowania problemów identyfikowanych punktowo na terenie danej gminy. W
rezultacie holistyczne podejĞcie do przeprowadzenia inwentaryzacji najbardziej istotnych
problemów lokalnych w naturalny sposób wymusza analizĊ obejmującą kluczowe sfery
funkcjonowania okreĞlonego przestrzennie obszaru danej gminy (wyznaczonego na bazie
przyjĊtych mierników delimitacji).
W szczególnoĞci analiza taka dla obszaru rewitalizowanego (OR) w ĝwidnicy koncentruje siĊ
na sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. PodstawĊ opracowania diagnozy OR
stanowią:
− wyniki analizy mierników rozwoju opracowanej na podstawie danych statystycznych
pozyskanych od Gminy,
− wyniki przeprowadzonych wĞród mieszkaĔców badaĔ kwestionariuszowych,
− informacje pozyskane w trakcie warsztatów przeprowadzonych z udziałem
interesariuszy planowanego procesu rewitalizacji.
Sfera społeczna
Na obszarze rewitalizacji (OR, obszar) w Gminie Miasto ĝwidnica (ĝwidnica, miasto) moĪna
zidentyfikowaü szereg problemów w szeroko rozumianej sferze społecznej. DostĊpne dane
statystyczne, a takĪe wyniki ankiet i warsztatów wskazują wyraĨnie, iĪ wystĊpują powaĪne
zagroĪenia związane z kondycją ekonomiczną lokalnych gospodarstw domowych implikujące
ϱϴ
ryzyko wykluczenia społecznego w nastĊpstwie ubóstwa oraz towarzyszących temu innych
destrukcyjnych zjawisk.
U podstaw wielu zdiagnozowanych problemów znajduje siĊ wadliwie funkcjonujący rynek
pracy. PowyĪsze spostrzeĪenie potwierdzają zarówno dane empiryczne, jak i wyniki ankiet
oraz informacje uzyskane podczas warsztatów. Z przeprowadzonych badaĔ ankietowych
wynika, Īe ok. 48% respondentów dostrzega problem bezrobocia, a dalsze 19% uznaje go za
uciąĪliwy.
Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest wystĊpowanie na obszarze rewitalizacji
bezrobocia długotrwałego. Zaznaczyü przy tym naleĪy, Īe długotrwałe pozostawanie poza
rynkiem pracy niejednokrotnie prowadzi do wykluczenia społecznego oraz trwałego ubóstwa.
Co gorsza, jak potwierdzają wyniki przeprowadzonych warsztatów, negatywne postawy
bywają powielane przez kolejne pokolenia, co skutkuje tzw. „dziedziczeniem biedy”.
W 2014 r. na obszarze rewitalizacji mieszkało 450 osób uznanych za długotrwale
bezrobotnych, co stanowiło ponad 52% ogółu osób długotrwale bezrobotnych w ĝwidnicy.
JednoczeĞnie odsetek osób długotrwale bezrobotnych na OR wynosił 2,6% i był wyĪszy o 1,1
punkt procentowy od Ğredniej dla miasta (1,5%).
Niestety, w stosunku do 2012 r. zauwaĪalna jest generalna tendencja do zwiĊkszania siĊ skali
niniejszego zjawiska. W latach 2012-2014 na obszarze rewitalizacji wskaĨnik bezrobocia
długotrwałego wzrósł o ok. 6,2%. Prowadzi to do wniosku, Īe analizowany obszar nie
skorzystał w naleĪytym stopniu z poprawy koniunktury gospodarczej.
Warto podkreĞliü, iĪ w latach 2012-2014 problem długotrwałego bezrobocia wystĊpował na
obszarze rewitalizacji z róĪnym natĊĪeniem. W 2014 r. w najwiĊkszym stopniu analizowane
zjawisko wystĊpowało wĞród mieszkaĔców ul. Marii Konopnickiej i ul. ĝwiĊtokrzyskiej.
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych wynosił tutaj odpowiednio: 16,0% (ul. Marii
Konopnickiej) i 12,5% (ul. ĝwiĊtokrzyska).
Znamienne jest takĪe, iĪ na tle całej ĝwidnicy, obszar rewitalizacji charakteryzuje siĊ
wyĪszym poziomem bezrobocia długotrwałego wĞród osób bez kwalifikacji. Odsetek osób
długotrwale bezrobotnych bez kwalifikacji na OR wynosił w 2014 r. 35,3% podczas gdy w
ĝwidnicy wskaĨnik ten kształtował siĊ na poziomie 30,7%.
ϱϵ
Wadliwe funkcjonowanie rynku pracy skutkuje utrzymywaniem siĊ na obszarze rewitalizacji
sfery ubóstwa. PowyĪszy stan znajduje potwierdzenie zarówno w danych empirycznych, jak
i w wynikach badaĔ ankietowych. Ponad 71% respondentów uwaĪa OR za ubogi,
zamieszkały przez osoby o niskim statusie społecznym. JednoczeĞnie ok. 49% mieszkaĔców
uznało ubóstwo za zauwaĪalne, a dalsze 15% badanych za uciąĪliwe. Tylko niespełna 8%
ankietowanych mieszkaĔców twierdziło, Īe na obszarze rewitalizacji ubóstwo nie wystĊpuje.
W 2014 r. z pomocy społecznej korzystało 2 241 mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego
(w całej ĝwidnicy 3 462 mieszkaĔców). Z powyĪszego wynika, Īe ok. 65% osób
korzystających z pomocy społecznej mieszkało na OR. ĝwiadczy to o kumulacji problemu
ubóstwa na analizowanym obszarze. RównoczeĞnie naleĪy podkreĞliü, Īe odsetek osób
korzystających
z pomocy społecznej na OR wynosił 13% i był wyĪszy o 7 punktów procentowych od
Ğredniej dla miasta (6%).
Znamienne jest, Īe główną przyczyną przyznania ĞwiadczeĔ na obszarze rewitalizacji było
bezrobocie. W 2014 r. z niniejszego powodu z pomocy skorzystało 1 507 osób. Warto przy
tym podkreĞliü, Īe w stosunku do 2012 r. liczba osób korzystających ze ĞwiadczeĔ z tytułu
pozostawania bez pracy wzrosła o 12%.
Do innych, istotnych powodów przyznania pomocy zaliczyü naleĪy: długotrwałą chorobĊ
(883 osoby korzystające z pomocy), niepełnosprawnoĞü (575 osób) i bezradnoĞü w sprawach
opiekuĔczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (534 osoby). Przy
czym nie moĪna wykluczyü, iĪ bezradnoĞü w sprawach opiekuĔczo-wychowawczych, czy teĪ
trudnoĞü w prowadzeniu gospodarstwa domowego jest nastĊpstwem istniejącego bezrobocia.
Problemem relatywnie czĊsto wystĊpującym na obszarze rewitalizacji jest uzaleĪnienie od
alkoholu i narkotyków. W latach 2012-2014 Ğrednio 113 osób rocznie z powodu alkoholizmu
(narkomanii) otrzymywało Ğwiadczenia z opieki społecznej. WagĊ powyĪszego problemu
potwierdziły równieĪ wyniki przeprowadzonych warsztatów oraz badania ankietowe. Z badaĔ
tych wynika, Īe dla 46% respondentów zjawisko alkoholizmu i narkomani jest widoczne, a
dla dalszych 22% wrĊcz uciąĪliwe.
RównoczeĞnie podczas warsztatów wskazano na uzaleĪnienia jako jeden z powodów
wykluczenia społecznego. Dodatkowo naleĪy podkreĞliü, Īe alkoholizm niejednokrotnie
ϲϬ
prowadzi do kumulacji innych negatywnych zjawisk takich jak przemoc w rodzinie,
wandalizm, brak poszanowania dla mienia prywatnego i publicznego.
Istotnym problemem wystĊpującym na obszarze rewitalizacji jest biernoĞü mieszkaĔców,
przekładająca siĊ na ich małe zaangaĪowanie zarówno w rozwój obszaru, jak i w działania na
rzecz rozwiązywania bieĪących problemów.
WĞród mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego nadal obecne jest przeĞwiadczenie, o braku
realnego wpływu na funkcjonowanie miejsca w którym Īyją. W rezultacie mieszkaĔcy
obszaru w zbyt małym zakresie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i ich
póĨniejszej realizacji. Co gorsza wydaje siĊ, Īe niechĊü do aktywnych działaĔ i uzaleĪnienie
od pomocy społecznej staje siĊ widoczne u kolejnych pokoleĔ mieszkaĔców OR.
O niedostatecznym zaangaĪowaniu ludnoĞci w funkcjonowanie obszaru rewitalizowanego
Ğwiadczy równieĪ nieadekwatne do potrzeb i moĪliwoĞci uczestnictwo mieszkaĔców
w działaniach organizacji pozarządowych (NGO). Jak wynika z badaĔ ankietowych ok. 40%
mieszkaĔców analizowanego obszaru nie potrafi wskazaü organizacji pozarządowej
funkcjonującej na OR.
O biernoĞci mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego Ğwiadczy równieĪ niĪsza niĪ Ğrednia
w ĝwidnicy frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych. W 2014 r. WziĊło w nich
udział 36% mieszkaĔców OR, podczas gdy w ĝwidnicy 41%.
Z przeprowadzonej na obszarze rewitalizacji diagnozy wynika takĪe, iĪ wystĊpują tutaj
problemy z dostĊpem do wysokiej jakoĞci usług społecznych.
W pierwszej kolejnoĞci naleĪy podkreĞliü ograniczony dostĊp mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego do Īłobków i przedszkoli. WystĊpowanie powyĪszego problemu znajduje
odzwierciedlenie zarówno w opiniach mieszkaĔców, jak i w danych statystycznych. Podczas
warsztatów mieszkaĔcy wskazywali na problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb
liczby miejsc w Īłobkach i w przedszkolach, co ich zdaniem ograniczało aktywnoĞü
zawodową, zwłaszcza kobiet. RównoczeĞnie 39% ankietowanych mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego uwaĪa, Īe naleĪy dokonaü inwestycji w budowĊ/rozbudowĊ niniejszej
infrastruktury.
ϲϭ
Jak juĪ wspomniano równieĪ z danych statystycznych wynika, iĪ liczba miejsc w Īłobkach
i w przedszkolach miejskich jest zbyt mała w stosunku do istniejących na analizowanym
obszarze potrzeb.
W 2014 r. z powodu braku miejsc nie przyjĊto do Īłobka szeĞcioro dzieci zamieszkałych na
OR. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z mieszkaĔcami (podczas warsztatów)
moĪna jednak wnioskowaü, Īe skala problemu jest wiĊksza. CzĊĞü rodziców Ğwiadomych
barier jakie naleĪy pokonaü, aby otrzymaü miejsce w Īłobku rezygnuje ze staraĔ o przyjĊcie
dziecka. W rezultacie, skazują siĊ oni niejednokrotnie na długotrwałe funkcjonowanie poza
rynkiem pracy, co prowadzi do „zestarzenia” siĊ kwalifikacji i ogranicza moĪliwoĞü płynnego
powrotu do pracy. Sytuacja powyĪsza sprzyja wykluczeniu społecznemu i jest sprzeczna z
polityką prorodzinną.
Na obszarze rewitalizacji widoczne są takĪe trudnoĞci z dostĊpem do przedszkoli.
W 2014 r. jedynie 224 dzieci w wieku 3-5 lat z OR uczĊszczało do nich. W konsekwencji
wskaĨnik liczby dzieci w niniejszym wieku objĊtych wychowaniem przedszkolnym w 2014 r.
wyniósł na obszarze rewitalizacji tylko 38%. Dla porównania, odsetek ten dla całej ĝwidnicy
wynosił 40%.
RównieĪ w tym przypadku istniejąca sytuacja implikuje szereg negatywnych konsekwencji.
Przede wszystkim koniecznoĞü opieki nad dzieümi w wieku przedszkolnym sprawia, Īe
rodzice nie mogą podejmowaü pracy w pełnym wymiarze godzin, co negatywnie przekłada
siĊ na zamoĪnoĞü rodzin i sprzyja wykluczeniu społecznemu.
Ograniczony dostĊp do ww. usług w połączeniu z innymi negatywnymi zjawiskami
społecznymi niekorzystnie wpływa m.in. na wyniki w nauce osiągane przez uczniów
zamieszkałych na obszarze rewitalizacji. Problem ten dotyczy zarówno uczniów szkół
podstawowych jak i gimnazjów. W obu przypadkach odsetek uczniów z wynikami niĪszymi
niĪ 75% Ğredniej dla ĝwidnicy jest tutaj wyĪszy.
Tabela 25. Wyniki w nauce osiągane przez uczniów zamieszkałych na obszarze
rewitalizacji na tle ĝwidnicy
Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas
niĪszymi o 75% od Ğredniej w gminie
ϲϮ
Miasto
Obszar
ĝwidnica
rewitalizowany
10%
15%
Liczba uczniów z wynikami z egzaminu gimnazjalnego
niĪszymi o 75% od Ğredniej w gminie z czĊĞci
2%
3%
0,8%
1,4%
matematycznej
Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach
podstawowych i gimnazjach
ħródło: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z urzĊdu miasta w ĝwidnicy.
JednoczeĞnie z powyĪszych informacji wynika, Īe uczniowie pochodzący z obszaru
rewitalizowanego czĊĞciej przystĊpują do egzaminów poprawkowych. PowyĪsza sytuacja
wynikaü moĪe z podkreĞlanego przez mieszkaĔców problemu przestarzałej bazy lokalowej
placówek oĞwiatowych.
Wyniki przeprowadzonej diagnozy prowadzą do wniosku, iĪ na obszarze rewitalizacji mamy
do czynienia z mechanizmem błĊdnego koła. Słabsze wyniki w nauce skutkują póĨniejszą
gorszą pozycją na rynku pracy i sprzyjają wykluczeniu społecznemu, co z kolei wpływa na
słabsze wyniki w nauce osiągane przez kolejne pokolenia.
Niewystarczająca podaĪ usług społecznych na obszarze rewitalizacji znajduje równieĪ
odzwierciedlenie w sferze kultury fizycznej i rekreacji. Niejednokrotnie podnoszonym
podczas warsztatów problemem była niedostateczna dostĊpnoĞü do infrastruktury sportoworekreacyjnej oraz niezadawalający jej stan techniczny. PowyĪsze stwierdzenie potwierdzają
wyniki badaĔ ankietowych. Około 28% respondentów niedostatecznie ocenia dostĊpnoĞü do
obiektów sportowych, a dalsze 43% uwaĪa, iĪ dostĊpnoĞü ta jest co najwyĪej dostateczna.
Istotne znaczenia dla analizy sfery społecznej ma problem bezpieczeĔstwa. Z badaĔ
ankietowych wynika, Īe ponad 64% mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego ma poczucie
braku bezpieczeĔstwa. Jako podstawowe zagroĪenia wystĊpujące na OR najczĊĞciej
wskazywano niezgodne z prawem zachowanie w miejscach publicznych, zakłócanie porządku
i spokoju publicznego oraz brak poszanowania dla wspólnego mienia, połączony z aktami
wandalizmu. ħródeł powyĪszych zachowaĔ upatrywaü moĪna w takich negatywnych
zjawiskach jak alkoholizm, narkomania, hazard.
Opinie mieszkaĔców, znajdują potwierdzenie w danych statystycznych, na podstawie których
stwierdziü naleĪy, iĪ faktycznie w ramach obszaru rewitalizowanego moĪna wyodrĊbniü
obszary borykające siĊ z problemem wzmoĪonej przestĊpczoĞci.
ϲϯ
W 2014 r. na analizowanym obszarze popełniono łącznie 313 wykroczeĔ społecznie
uciąĪliwych. JednoczeĞnie w 2014 r. popełniono takĪe 305 przestĊpstw o charakterze
kryminalnym, co stanowiło ok. 44% wszystkich przestĊpstw popełnionych w ĝwidnicy.
PodkreĞliü naleĪy, Īe w stosunku do 2012 r. liczba przestĊpstw popełnionych na obszarze
rewitalizacji wzrosła o ok. 3%.
W 2014 r. najczĊĞciej popełniono nastĊpujące przestĊpstwa: kradzieĪ mienia (131
przypadków), uszkodzenie mienia (77 przypadków), kradzieĪ z włamaniem (44 przypadki)
oraz rozbój i wymuszenie rozbójnicze (24 przypadki). Inne przestĊpstwa takie jak: kradzieĪ
samochodu, czy teĪ bójka i pobicie wstĊpują na OR sporadycznie.
Sfera gospodarcza
Przeprowadzone badania wykazały, Īe obszar rewitalizowany boryka siĊ z barierami
hamującymi rozwój przedsiĊbiorczoĞci i utrudniającymi napływ inwestycji zewnĊtrznych.
NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe nie jest wykorzystywany w zadawalającym stopniu potencjał
(np. turystyczny) OR. W rezultacie relatywnie słaba pozycja gospodarcza obszaru
rewitalizowanego negatywnie wpływa na funkcjonowanie sfery społecznej.
W 2014 r. Na analizowanym obszarze funkcjonowało łącznie 1.561 przedsiĊbiorstw, co
stanowiło ok. 31% ogółu przedsiĊbiorstw w ĝwidnicy. JednoczeĞnie 1.406 podmiotów
zlokalizowanych na OR płaciło podatek dochodowy (PIT lub CIT)
Analizując sferĊ gospodarczą naleĪy uwzglĊdniü równieĪ poziom przedsiĊbiorczoĞci
mierzony liczbą firm (aktywnych, płacących podatki) w stosunku do liczby ludnoĞci. W 2014
r. wskaĨnik przedsiĊbiorczoĞci (liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek
dochodowy na 1000 mieszkaĔców) na OR wynosił 81 i był porównywalny ze Ğrednią dla
ĝwidnicy.
O kondycji finansowej przedsiĊbiorstw funkcjonujących na obszarze rewitalizacji moĪe
Ğwiadczyü wartoĞü uiszczonego podatku dochodowego przypadającego na przedsiĊbiorstwo.
Działające na OR przedsiĊbiorstwa zapłaciły Ğrednio 5.116 zł podatku dochodowego, podczas
gdy Ğrednia dla ĝwidnicy wynosiła 6.924. PowyĪsze prowadzi do wniosku, Īe sytuacja
finansowa lokalnych przedsiĊbiorstw na tle przedsiĊbiorstw funkcjonujących w ĝwidnicy jest
relatywnie słabsza.
ϲϰ
RównoczeĞnie warto zaznaczyü, Īe przedsiĊbiorstwa z OR czĊĞciej zgłaszały zawieszenie
i zakoĔczenie działalnoĞci gospodarczej. W pierwszym przypadku wartoĞü wskaĨnika liczby
podmiotów zgłaszających zawieszenie działalnoĞci gospodarczej w stosunku do liczby
podmiotów płacących podatek dochodowy była o 0,4 punktu procentowego wyĪsza niĪ
Ğrednia dla ĝwidnicy i wynosiła 22%. Na obszarze rewitalizacji wyĪszy o 0,5 punktu
procentowego był równieĪ wskaĨnik podmiotów zgłaszających zakoĔczenie działalnoĞci
gospodarczej. W 2014 r. wyniósł on 12,7%.
Na relatywnie niską skłonnoĞü mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego do podejmowania
działalnoĞci gospodarczej wskazują wyniki badania ankietowego. Około 85% mieszkaĔców
nie zna osoby, która by w przeciągu trzech ostatnich lat załoĪyła na niniejszym obszarze
firmĊ. JednoczeĞnie 92% respondentów nie planuje podjĊcia działalnoĞci gospodarczej na
analizowanym obszarze.
RównoczeĞnie naleĪy podkreĞliü, Īe na obszarze rewitalizacji zachodzą równieĪ inne
negatywne zjawiska gospodarcze. Szczególnie niebezpieczny jest postĊpujący proces zaniku
drobnej przedsiĊbiorczoĞci, zwłaszcza wywodzącej siĊ z tradycji rzemieĞlniczej. Sytuacja
niniejsza nie tylko niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie rynku pracy, ale takĪe sprawia
Īe przedsiĊbiorcy nie czują wiĊzi z miejscem zamieszkania, a tym samym nie angaĪują siĊ
w naleĪytym stopniu w jego rozwój.
JednoczeĞnie pamiĊtaü naleĪy, Īe drobni przedsiĊbiorcy niejednokrotnie aktynie uczestniczyli
w procesie szkolenia młodzieĪy. Ograniczona skala ich działalnoĞci negatywnie odbija siĊ na
kształceniu zawodowym kadr.
Sfera infrastrukturalna
Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ ankietowych, ponad 67% mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego uwaĪa, iĪ jest on zaniedbany. Na powyĪszy wynik wpływa ocena stanu
infrastruktury technicznej, społecznej, rekreacyjnej, drogowej oraz mieszkaniowej.
Widocznym problemem zdiagnozowanym na OR jest niezadawalający stan techniczny dróg.
PowyĪsze stwierdzenie potwierdzają wyniki ankiety. WĞród mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego dominują opinie o dostatecznym (48%) oraz niedostatecznym (31%) stanie
technicznym dróg.
ϲϱ
Na analizowanym obszarze wystĊpuje równieĪ problem złego stanu technicznego chodników,
co negatywnie wpływa na bezpieczeĔstwo pieszych. Dodatkowo bezpieczeĔstwu pieszych
zagraĪają, niebezpiecznie zlokalizowane i niejednokrotnie pozbawione sygnalizacji Ğwietlnej
przejĞcia drogowe i kolejowe (ul. Bracka).
Warto równieĪ podkreĞliü, Īe aktualnie istniejący stan oraz układ dróg i chodników utrudnia
funkcjonowanie słuĪb ratowniczych. W przypadku zagroĪenia Īycia, zdrowia lub mienia
mieszkaĔców nie bĊdą one w stanie sprawnie dotrzeü do miejsca zdarzenia.
Kolejnym problemem, podkreĞlanym przez mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego jest
niewystarczająca iloĞü ĞcieĪek rowerowych. Na niniejszy problem wskazało 94%
respondentów. Jak wynika z dostĊpnych danych wskaĨnik długoĞci ĞcieĪek i tras rowerowych
do długoĞci dróg na obszarze rewitalizacji w 2014 r. wynosił 0,04 i był przeszło dwukrotnie
niĪszy od Ğredniej dla miasta (0,09).
PamiĊtaü naleĪy, Īe ĞcieĪki rowerowe zwiĊkszają mobilnoĞü mieszkaĔców, co sprzyja
budowie wiĊzi wewnątrz obszaru rewitalizowanego. Dodatkowo komunikacja rowerowa
stanowi alternatywĊ dla transportu samochodowego, a tym samym przyczynia siĊ do redukcji
niskiej emisji.
Na obszarze rewitalizacji dominuje indywidualny transport samochodowy. Sytuacja ta
powoduje, iĪ roĞnie popyt na miejsca parkingowe. Niestety na OR widoczny jest niedobór
tychĪe miejsc. Jak wynika z ankiety ponad 91% mieszkaĔców uwaĪa, Īe iloĞü dostĊpnych
miejsc parkingowych jest niewystarczająca. Dodatkowo dostĊpnoĞci miejsc parkingowych
ogranicza ich odpłatnoĞü. W odczuciu mieszkaĔców wysokoĞü opłat za parkowanie jest zbyt
duĪa w stosunku do poziomu ich dochodów. PodkreĞliü równieĪ naleĪy, Īe ograniczony
dostĊp
do
bezpłatnych
miejsc
parkingowych
sprawia,
Īe
mieszkaĔcy
obszaru
rewitalizowanego mają utrudniony dostĊp do istniejących miejsc pracy, co nie sprzyja
aktywizacji zawodowej.
Kluczowe znacznie dla analizy sfery infrastrukturalnej ma stan infrastruktury społecznej. Za
infrastrukturĊ tą, w duĪej mierze odpowiada sektor publiczny, gdyĪ słuĪy ona realizacji jego
zadaĔ. Szczególnie waĪna jest infrastruktura słuĪąca integracji mieszkaĔców. Niestety
z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe mieszkaĔcy obszaru rewitalizowanego, nie są
zadowoleni ze stanu niniejszej infrastruktury. Ponad 46% respondentów uznało OR za
nieprzyjazny społecznie z uwagi na braki infrastrukturalne.
ϲϲ
Szczególnie widoczna na obszarze rewitalizacji jest niezadawalająca podaĪ infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Z badaĔ ankietowych wynika, Īe ponad 70% mieszkaĔców oceniło
dostĊpnoĞü do obiektów sportowych niedostatecznie lub dostatecznie.
Brakuje zwłaszcza obiektów mogących pełniü funkcje rekreacyjne i integracyjne, w tym sal
gimnastycznych, kortów tenisowych, basenu. PowyĪsza sytuacja sprawia, Īe dzieci, młodzieĪ
oraz pozostali mieszkaĔcy OR pozbawieni są moĪliwoĞci aktywnego spĊdzania czasu
wolnego. W konsekwencji istnieje niebezpieczeĔstwo, iĪ sytuacja niniejsza spotĊguje stan
apatii wĞród mieszkaĔców, a nawet doprowadzi do wzrostu zachowaĔ patologicznych
(alkoholizm, narkomania).
Ponad to na obszarze rewitalizacji brakuje Ğwietlic osiedlowych. PamiĊtaü naleĪy, Īe obiekty
te pełnią funkcje rekreacyjno-kulturalno-integracyjną. ĝwietlice są miejscem spotkaĔ lokalnej
społecznoĞci, a tym samym sprzyjają integracji i pełnią waĪną rolĊ w aktywizacji
mieszkaĔców. Dodatkowo pracownicy Ğwietlic odgrywają waĪną rolĊ animatorów kultury. W
rezultacie ograniczony dostĊp do Ğwietlic wiąĪe siĊ z osłabieniem potencjału kulturowego
obszaru.
Jednak o ograniczonym dostĊpie do infrastruktury społecznej decyduje nie tylko jej brak, ale
równieĪ jej stan techniczny, w tym niedostosowanie do potrzeb mieszkaĔców (zwłaszcza
osób niepełnosprawnych i starszych). Niestety jak wielokrotnie podkreĞlali sami mieszkaĔcy
stan infrastruktury rekreacyjnej jest niezadawalający. W konsekwencji nie moĪna stwierdziü,
aby istniejące obiekty i urządzenia w sposób naleĪyty pełniły swoje funkcje. Wpływ na
powyĪszą sytuacjĊ mają m.in. akty wandalizmu, połączone z niewystarczającym nadzorem
nad przestrzenią publiczną.
Dodatkowo na obszarze rewitalizacji nadal istnieją bariery architektoniczne, co potwierdzają
wyniki ankiety. Ponad 44% badanych stwierdziło, Īe infrastruktura jest niedostatecznie
dostosowana do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych, a dalsze 44% respondentów
uznało, Īe jest ona dostosowana co najwyĪej w stopniu dostatecznym. Nieprzystosowanie
infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych nie moĪe, stanowiü powodu ich
wykluczenia z funkcjonowania w lokalnej społecznoĞci.
Na obszarze rewitalizacji widoczna jest równieĪ kumulacja problemów związanych ze stanem
i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej. Niniejsza sytuacja jest rezultatem zarówno
ograniczonej podaĪy terenów publicznych przeznaczonych na potrzeby mieszkaĔców, jak i
ϲϳ
ich złego stanu. Konsekwencją zaniedbanej przestrzeni publicznej moĪe byü wzrost zachowaĔ
patologicznych, co z kolei prowadzi do utraty przez te tereny ich pierwotnej funkcji.
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety ok. 25% badanych uwaĪa, Īe dostĊpnoĞü do placów
zabaw jest niedostateczna. Kolejne 38% respondentów oceniło dostĊpnoĞü do niniejszej
infrastruktury dostatecznie. Tylko 8% mieszkaĔców uwaĪa, Īe dostĊpnoĞü do placów zabaw
jest bardzo dobra. JednoczeĞnie ok. 53% respondentów Ĩle lub dostatecznie ocenia dostĊpnoĞü
terenów zielonych (parki, skwery).
PowyĪsza sytuacja jest nastĊpstwem ograniczonych inwestycji w budowĊ/rozbudowĊ placów
zabaw, parków, skwerów, co w połączeniu z dewastacją podwórek doprowadziło do
obniĪenia jakoĞci Īycia mieszkaĔców analizowanego obszaru. Dodatkowo pamiĊtaü naleĪy,
Īe ograniczony dostĊp do przestrzeni publicznej nie sprzyja integracji i moĪe stanowiü jeden
z powodów niewystarczającej współpracy mieszkaĔców.
Jednak nie tylko ograniczony dostĊp do przestrzeni publicznej stanowi problem, waĪny jest
takĪe stan niniejszej przestrzeni. Niestety na obszarze rewitalizacji widoczny jest brak
poszanowania dla wspólnej własnoĞci. Przejawem tego są liczne akty wandalizmu, które
w połączenie z niedostateczną dbałoĞcią o czystoĞü sprawiają, iĪ tereny te nie spełniają
naleĪycie swojej funkcji. Warto podkreĞliü, Īe na czystoĞü przestrzeni publicznej negatywnie
wpływa niedostateczna liczba szaletów publicznych oraz ich niewłaĞciwe oznakowanie.
Analizując sferĊ infrastrukturalną nie sposób pominąü jej związków ze Ğrodowiskiem
naturalnym. Niestety, równieĪ w tym przypadku sytuacja na obszarze rewitalizacji kształtuje
siĊ niekorzystnie. Problemem jest niezadawalający stan powietrza atmosferycznego.
Niedostatecznie ocenia go ponad 26%, a dostatecznie 44% ankietowanych mieszkaĔców OR.
Na powyĪszą sytuacjĊ rzutuje m.in. stan budynków zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji. W 2014 r. na OR znajdowało siĊ 2.951 budynków, w tym 927 mieszkalnych.
Warto przy tym podkreĞliü, Īe na obszarze rewitalizacji czĊĞciej niĪ Ğrednio w mieĞcie
zlokalizowane są budynki i mieszkania komunalne oddane do uĪytku przed 1990 r. Na
analizowanym obszarze budynki te stanowiły 9% całoĞci zasobów komunalnych, a
mieszkania 38%, dla ĝwidnicy wskaĨniki kształtowały siĊ odpowiednio na poziomie 3% i
16%.
Niezadawalający stan techniczny budynków mieszkalnych potwierdzają uzyskane w badaniu
ankietowym opinie mieszkaĔców. Ponad 29% badanych uznało stan techniczny budynków
ϲϴ
mieszkalnych za niedostateczny, a ok. 53% za dostateczny. Tylko niespełna 2% badanych
oceniło stanu budynków mieszkalnych bardzo dobrze.
Z wiekiem budynków (mieszkaĔ) wiąĪe siĊ problem zastosowanych w nich systemów
grzewczych. MieszkaĔcy niejednokrotnie wykorzystują do ogrzewania paliwa stałe spalane
w indywidualnych kotłach wĊglowych lub piecach kaflowych. Dodatkowo z uwagi na
wysokie koszty opału oraz relatywnie niskie dochody czĊĞci mieszkaĔców do ogrzewania
wykorzystuje opał niskiej jakoĞci. PowyĪsza sytuacja sprzyja niskiej emisji i negatywnie
wpływa na stan Ğrodowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji.
Niekorzystnie na stan Ğrodowiska naturalnego wpływa równieĪ nie zawsze poĪądany stan
infrastruktury sieciowej, a zwłaszcza kanalizacyjnej wodnej oraz deszczowej.
ϲϵ
5. Rozdział: Strategia rewitalizacji
Wizja
Obszar rewitalizacji stanie siĊ miejscem inteligentnego rozwoju łączącego tradycjĊ
z nowoczesnoĞcią. Aktywni mieszkaĔcy, wspólnie z lokalnymi władzami uwzglĊdniając
miejscową tradycjĊ bĊdą wzmacniaü istniejące oraz kreowaü nowe kierunki rozwoju
obszaru, sprzyjające włączeniu społecznemu. Trwały rozwój oparty na współdziałaniu,
współdecydowaniu i współodpowiedzialnoĞci lokalnej społecznoĞci odbywaü siĊ bĊdzie
zgodnie z zasadami rozwoju zrównowaĪonego.
Obszar rewitalizacji osiągnie sukces w wyniku inteligentnego i zrównowaĪonego rozwoju.
WzroĞnie dobrobyt mieszkaĔców oraz nastąpi renesans cywilizacyjny obszaru, w wyniku
czego odzyska on naleĪną mu pozycjĊ w mieĞcie. Wsparcie zewnĊtrzne uaktywni
endogeniczny potencjał obszaru, w rezultacie czego przełamane zostaną dotychczasowe
bariery hamujące jego rozwój.
W wyniku inwestycji w infrastrukturĊ społeczną, gospodarczą, techniczną i Ğrodowiskową
wzroĞnie poziom kapitału terytorialnego. Wykształceni i aktywni mieszkaĔcy bĊdą w sposób
innowacyjny wykorzystywaü potencjał obszaru zakorzeniony w jego historii i tradycji.
Przemiany wspieraü bĊdzie konkurencyjna gospodarka. Powstaną nowe, miejsca pracy
w wyniku czego redukcji ulegnie sfera ubóstwa, a problemy wykluczenia społecznego bĊdą
miały charakter incydentalny. RównoczeĞnie powszechny dostĊp do wysokiej jakoĞci
infrastruktury społecznej proces ten zdynamizuje.
Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu i jakoĞci Īycia mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego bĊdzie miała redukcja niskiej emisji, która doprowadzi do poprawy jakoĞci
powietrza. Wzrost zamoĪnoĞci i ĞwiadomoĞci ekologicznej mieszkaĔców sprawi, Īe przyjazne
Ğrodowisku systemy grzewcze staną siĊ powszechne. Rozwój transportu zrównowaĪonego
poprawi zewnĊtrzną i wewnĊtrzną dostĊpnoĞü komunikacyjną obszaru, a jednoczeĞnie
równieĪ przyczyni siĊ do ograniczenia zjawiska niskiej emisji.
W wyniku kompleksowo przeprowadzonej odnowy tkanki mieszkaniowej wzroĞnie standard
zamieszkania na obszarze rewitalizacji. Zdekapitalizowanym budynkom i zdegradowanym
ϳϬ
obszarom w zaleĪnoĞci od potrzeb przywrócone zostanie dawne lub zostaną nadane nowe
funkcje. W rezultacie strefa publiczna stanie siĊ miejscem wypoczynku, rekreacji i integracji.
Reasumując, przeprowadzone działania zwiĊkszą atrakcyjnoĞü obszaru rewitalizowanego jako
miejsca do Īycia i prowadzenia działalnoĞci gospodarczej. RównoczeĞnie współpraca
z otoczeniem wzmocni jakoĞü usług Ğwiadczonych na rzecz mieszkaĔców i przedsiĊbiorców,
co przyczyni siĊ ostatecznie do przyspieszenia rozwoju obszaru oraz podniesienia poziomu
Īycia lokalnej społecznoĞci.
Cele rewitalizacji i kierunki działaĔ
Zdefiniowane
cele
rewitalizacji
oraz
wyznaczone
kierunki
działaĔ
odpowiadają
zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. W ramach zdefiniowanego celu zostały
wyznaczone kierunki działaĔ i zaproponowane typy przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych.
Projekty rewitalizacyjne wpisują siĊ w przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne, realizując
jednoczeĞnie kierunek działania wpływający na osiągniĊcie załoĪonego celu rewitalizacji.
Zobrazowana na poniĪszym diagramie, przyjĊta logika rewitalizacji ma na celu eliminacjĊ lub
ograniczenie negatywnych zjawisk.
Diagram 2. Logika rewitalizacji
Cel
Kierunek
działania
Kierunek działania
Kierunek działania
Działania rewitalizacyjne
Projekt
Projekt
ħródło: opracowanie własne
Potrzeby rewitalizacyjne gminy ĝwidnica zostały zdiagnozowane na podstawie analizy
mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz badania
ankietowego mieszkaĔców wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W odniesieniu do
ϳϭ
zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczone zostały trzy cele rewitalizacji oraz
odpowiadające im kierunki działaĔ.
Tabela 26. Cele rewitalizacji i kierunki działaĔ
Cel rewitalizacji
Kierunek działaĔ
Integracja i aktywizacja społeczna obszaru
Cel 1: Poprawa jakoĞci Īycia
objĊtego rewitalizacją
mieszkaĔców obszaru objĊtego
rewitalizacją poprzez działania w
Podniesienie jakoĞci edukacji oraz aktywizacja
zakresie integracji i włączenia
zawodowa mieszkaĔców obszaru
społecznego
rewitalizowanego
Poprawa jakoĞci przestrzeni obszaru
rewitalizowanego
Cel 2: Modernizacja i rozbudowa
Poprawa stanu infrastruktury społecznej
infrastruktury w celu zwiĊkszenia jej
obszaru rewitalizowanego
uĪytecznoĞci dla mieszkaĔców obszaru
Poprawa stanu Ğrodowiska obszaru
rewitalizowanego
rewitalizowanego
Poprawa dostĊpnoĞci i bezpieczeĔstwa
komunikacyjnego obszaru rewitalizowanego
Cel 3: Wsparcie dla rozwoju
gospodarczego w celu poprawy oferty
Rozwój oferty wpierającej firmy z obszaru
obszaru oraz zmniejszenia zjawiska
rewitalizowanego
bezrobocia i ubóstwa
ħródło: opracowanie własne.
CEL 1: POPRAWA JAKOĝCI ĩYCIA MIESZKAēCÓW OBSZARU
OBJĉTEGO REWITALIZACJĄ POPRZEZ DZIAŁANIA W ZAKRESIE
INTEGRACJI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
W ramach niniejszego celu naleĪy podjąü działania, które poprzez integracjĊ oraz włączenie
społeczne doprowadzą do poprawy jakoĞci Īycia mieszkaĔców na obszarze rewitalizacji.
Prawidłowo realizowana polityka rozwoju powinna opieraü siĊ na współdziałaniu i oddolnej
aktywnoĞci mieszkaĔców. Niestety na obszarze rewitalizacji mamy do czynienia
z biernoĞcią połączoną z zanikiem wiĊzi miĊdzyludzkich. MieszkaĔcy sporadycznie angaĪują
siĊ w sprawy lokalnej społecznoĞci.
ϳϮ
Istotnym zadaniem realizowanym w ramach niniejszego celu bĊdzie przezwyciĊĪenie
powyĪszego zjawiska. PodjĊte zostaną działania zmierzające do pogłĊbienie integracji
społecznej mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego poprzez ich aktywizacjĊ wokół
wspólnych wartoĞci i celów oraz włączenie wszystkich mieszkaĔców w działania na rzecz
rozwoju obszaru.
Fundamentem trwałego rozwoju jest sprawny system edukacji. UmoĪliwia on zdobycie
kwalifikacji niezbĊdnych do funkcjonowania na zmieniającym siĊ rynku pracy. Dla
zapewnienia wysokiej jakoĞci usług edukacyjnych, powinny zostaü podjĊte działania
zmierzające zarówno do modernizacji infrastruktury edukacyjnej, jak równieĪ do
wzmocnienia istniejącej oferty poprzez dodatkowe godziny zajĊü edukacyjnych.
JednoczeĞnie wskazany jest rozwój szkoleĔ skierowanych do osób dorosłych, podnoszących
ich kwalifikacje i poprawiających pozycjĊ na rynku pracy. W niniejszych działaniach
aktywnie powinni uczestniczyü przedsiĊbiorcy i organizacje pozarządowe.
Realizacja
przyjĊtego
celu
wymaga
równieĪ
aktywnych
działaĔ
prozdrowotnych.
Skoordynowana polityka zdrowotna powinna objąü zarówno poprawĊ dostĊpnoĞci do
wysokiej jakoĞci usług medycznych, jak i profilaktykĊ zdrowotną.
WaĪnym
wyzwaniem
bezpieczeĔstwa
jakie
mieszkaĔców
poruszono
obszaru
w
niniejszym
dokumencie
rewitalizowanego,
poprzez
jest
poprawa
przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom społecznym. Działania te zmierzaü bĊdą zarówno do eliminacji
aktów
wandalizmu
i przestĊpstw przeciwko mieniu, jak i do profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej.
Tabela 27. Skala potrzeb rewitalizacyjnych
Skala potrzeb (Ğrednia, duĪa,
Kierunek działaĔ
bardzo duĪa)
1. Integracja i aktywizacja społeczna obszaru objĊtego
rewitalizacją
2. Podniesienie jakoĞci edukacji oraz aktywizacja
zawodowa mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego
Bardzo duĪa
DuĪa
ħródło: opracowanie własne.
1. Kierunek działania: integracja i aktywizacja społeczna obszaru objĊtego rewitalizacją
ϳϯ
Realizacja niniejszego działania wymaga wsparcia inicjatyw społecznych słuĪących
aktywizacji, a tym samym równieĪ integracji i reintegracji mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego.
Aktywizacja musi dotyczyü przede wszystkim mieszkaĔców dotychczas mniej skłonnych do
angaĪowania siĊ w Īycie lokalnej społecznoĞci. NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe biernoĞü
niejednokrotnie jest efektem wykluczenia społecznego wynikającego z niepełnosprawnoĞci
lub ubóstwa. W rezultacie rewitalizacja powinna doprowadziü do reintegracji społecznej
mieszkaĔców.
Realizując niniejsze działanie naleĪy skoncentrowaü siĊ na zwiĊkszeniu zakresu
współdecydowania i współodpowiedzialnoĞci mieszkaĔców za losy obszaru. SłuĪyü temu
powinno wydzielenie Ğrodków z budĪetu obywatelskiego i przekazanie ich do dyspozycji
mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego. MieszkaĔcy sami wybraliby cele na jakie
przeznaczona zostałoby czĊĞü Ğrodków budĪetowych miasta. Dałoby to pełniejszą moĪliwoĞü
realizacji projektów sprzyjających integracji, w tym miĊdzypokoleniowej.
Odzwierciedleniem aktywnoĞci społecznej jest rozwój organizacji pozarządowych (NGO).
Organizacje te działają blisko społeczeĔstwa, a tym samym mogą sprawnie i efektywnie
realizowaü wybrane zadania publiczne. W rezultacie są one kluczowym ogniwem rozwoju
społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, jednoczeĞnie przez wspólne działania integrują
miejscową społecznoĞü. Na terenie obszaru rewitalizowanego naleĪy z jednej strony
wzmacniaü juĪ istniejące i aktywnie działające organizacje pozarządowe, a z drugiej strony
wskazane byłoby stworzenie warunków dla rozwoju nowych NGO.
Priorytetowo powinny byü traktowane organizacje działające na rzecz włączenia społecznego,
w tym integracji osób niepełnosprawnych. Aktywnym organizacjom naleĪałoby delegowaü
uprawnienia z zakresu zadaĔ publicznych, takie jak np. opieka nad osobami wykluczonymi
i ich aktywizacja. Szczególne wsparcie naleĪy kierowaü do organizacji realizujących projekty
skierowane równoczeĞnie do róĪnych grup wiekowych, umoĪliwiających budowĊ wiĊzi
miĊdzypokoleniowych.
Trudno jest realizowaü zasadĊ włączenia społecznego bez zagwarantowania dostĊpu do
wysokiej jakoĞci usług medycznych. W tym celu konieczne są zarówno inwestycje
w infrastrukturĊ zdrowotną, jak i działania zmierzające do poszerzenia istniejącej oferty
medycznej. Poprawie powinna ulec dostĊpnoĞü oraz jakoĞü usług Ğwiadczonych przez zakłady
ϳϰ
podstawowej opieki medycznej. WiĊkszy nacisk naleĪy połoĪyü takĪe na poprawĊ dostĊpu do
specjalistów.
WĞród
mieszkaĔców
obszaru
rewitalizowanego
odczuwalny
jest
brak
poczucia
bezpieczeĔstwa. ħródeł powyĪszej sytuacji upatrywaü naleĪy m.in. w wystĊpujących
negatywnych zjawiskach społecznych takich jak alkoholizm, narkomania, hazard.
Realizacja działaĔ zmierzających do poprawy bezpieczeĔstwa na obszarze rewitalizacji musi
przebiegaü wielotorowo. Po pierwsze naleĪy wzmocniü monitoring przestrzeni publicznej,
poprzez instalacje (w miarĊ moĪliwoĞci) kamer oraz czĊstsze patrole słuĪb mundurowych. Po
drugie naleĪy przeprowadziü działania zmierzające do zwiĊkszenia aktywnoĞci mieszkaĔców.
MieszkaĔcy obszaru muszą w wiĊkszym niĪ obecnie stopniu przejąü odpowiedzialnoĞü za
przestrzeganie porządku na OR. W tym zakresie konieczna jest stała współpraca pomiĊdzy
mieszkaĔcami a policją. NaleĪałoby równieĪ rozwaĪyü realizacjĊ projektu straĪy
obywatelskiej. Po trzecie konieczna jest profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa
skierowana m.in. do młodzieĪy szkolnej. RównoczeĞnie naleĪy wzmocniü rolĊ rodziny w
procesie
kształcenia
i wychowania.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
a) Aktywna
integracja
i
reintegracja
osób
zagroĪonych
ubóstwem
ze
społeczeĔstwem.
b) Wspieranie projektów miĊdzypokoleniowych mających na celu budowanie wiĊzi
społecznych.
c) Pobudzanie aktywnoĞci trzeciego sektora.
d) Wsparcie działaĔ związanych ze wsparciem rodziny i jej społecznych funkcji.
e) ZwiĊkszenie
dostĊpnoĞci
usług
zdrowotnych
dla
mieszkaĔców
obszaru
rewitalizowanego.
f)
Poprawa
bezpieczeĔstwa
i
porządku
publicznego
na
terenie
rewitalizowanego.
g) Aktywizacja społeczeĔstwa obywatelskiego obszaru rewitalizowanego.
h) Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych.
ϳϱ
obszaru
2. Kierunek działania: podniesienie jakoĞci edukacji oraz aktywizacja zawodowa
mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego
Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizowanego w znacznej mierze wynika
z postaw i zachowaĔ ludzi. PowyĪsze postawy determinowane są jakoĞcią kapitału ludzkiego,
który to z kolei jest odzwierciedleniem funkcjonującego systemu edukacji.
Wysoka jakoĞü usług edukacyjnych zaleĪy od stanu infrastruktury edukacyjnej oraz
realizowanych nowoczesnych i zróĪnicowanych programów edukacyjnych. Dlatego teĪ
naleĪy poszerzyü i rozwinąü aktualną ofertĊ zajĊü uzupełniających. Nowe programy powinny
zagwarantowaü nie tylko zdobycie „twardych umiejĊtnoĞci”, ale równieĪ rozwijaü
kompetencje społeczne. WaĪna jest promocja takich zachowaĔ jak: zaangaĪowanie w Īycie
lokalnej społecznoĞci, czy teĪ odpowiedzialnoĞü za miejsce zamieszkania.
Poprawa jakoĞci kształcenia wymaga działaĔ wspierających realizacjĊ zajĊü dodatkowych,
rozwijających zainteresowania uczniów. Szczególną opieką powinno siĊ otoczyü dzieci
z rodzin zagroĪonych wykluczeniem społecznym. PamiĊtaü naleĪy, Īe wykształcenie
niejednokrotnie prowadzi do awansu społecznego, a tym samym sprzyja włączeniu
społecznemu. Dodatkowo wiedza, kwalifikacje i kompetencje przekładają siĊ na wzrost
wynagrodzeĔ, w rezultacie ograniczają sferĊ ubóstwa.
W działania na rzecz poprawy jakoĞci edukacji publicznej naleĪy włączyü mieszkaĔców
obszaru rewitalizowanego. MieszkaĔcy poprzez aktywną pracĊ m.in. w radach rodziców
powinni wspieraü szkoły w tworzeniu nowoczesnej oferty zajĊü pozalekcyjnych.
JednoczeĞnie w ramach niniejszego działania wskazany jest rozwój szkoleĔ skierowanych do
osób dorosłych, podnoszących ich kwalifikacje i poprawiających pozycjĊ na rynku pracy.
W niniejszych działaniach aktywnie powinni uczestniczyü przedsiĊbiorcy i organizacje
pozarządowe. Działania w powyĪszym zakresie winny w pierwszej kolejnoĞci skoncentrowaü
siĊ na okreĞleniu deficytowych kwalifikacji wystĊpujących na analizowanym obszarze.
Aktywizacja zawodowa mieszkaĔców moĪe nastąpiü m.in. poprzez rozwój podmiotów
ekonomii społecznej. Jednak podmioty te wymagają wsparcia. Wskazana jest intensyfikacja
działaĔ informacyjnych o zaletach ekonomii społecznej. NaleĪy równieĪ zachĊcaü
mieszkaĔców (zwłaszcza zagroĪonych wykluczeniem społecznym) do zakładania spółdzielni
ϳϲ
socjalnych. Spółdzielnie takie powinny zostaü objĊte (w granicach obowiązujących
przepisów) interwencjonizmem lokalnym.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
a) Poprawa wyników edukacji dzieci i młodzieĪy z obszaru rewitalizowanego;
b) Poprawa
kwalifikacji
i umiejĊtnoĞciami
zawodowych
mieszkaĔców
obszaru
rewitalizowanego;
c) Aktywizacja zawodowa, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych;
CEL 2: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W CELU
ZWIĉKSZENIA JEJ UĩYTECZNOĝCI DLA MIESZKAēCÓW OBSZARU
REWITALIZOWANEGO
ZrównowaĪony rozwój obszaru rewitalizowanego wymaga zachowania równowagi pomiĊdzy
aspektami Ğrodowiskowymi, a aspiracjami prorozwojowymi mieszkaĔców.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe na obszarze rewitalizacji musi nastąpiü modernizacja
i rozbudowa infrastruktury w celu zwiĊkszenia jej uĪytecznoĞci dla mieszkaĔców.
JednoczeĞnie działania te powinny prowadziü do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni
publicznej.
W tym celu wskazana jest kompleksowa odnowa budynków mieszkalnych wraz z
podwórkami,
a takĪe rozbudowa i modernizacja obiektów małej infrastruktury. Budynkom stanowiącym
zasób komunalny naleĪy w miarĊ potrzeb przywróciü dawne funkcje lub przystosowaü je do
nowych zadaĔ. Konieczne są równieĪ działania zmierzające do modernizacji placów zabaw
i rewitalizacji parków miejskich tak aby odzyskały one funkcje rekreacyjną i integracyjną.
Renesansu cywilizacyjnego nie da siĊ osiągnąü bez inwestycji w infrastrukturĊ społeczną.
Inwestycje te powinny obejmowaü zarówno budowĊ nowych, jak i modernizacjĊ juĪ
istniejących obiektów.
NaleĪy poprawiü dostĊp do placówek wychowawczych i
edukacyjnych. JednoczeĞnie wskazany jest rozwój instytucji kultury poprzez budowĊ nowych
Ğwietlic oraz zatrudnienie w nich animatorów kultury.
RównoczeĞnie powinna nastąpiü budowa/modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych
oraz boisk sportowych. JednoczeĞnie boiska sportowe powinny zostaü zaopatrzone w nowe
urządzenia umoĪliwiające wszechstronne korzystanie z nich.
ϳϳ
Wysoka jakoĞü Ğrodowiska naturalnego wymaga zastosowania przez mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego nowoczesnych i proekologicznych systemów grzewczych. RównoczeĞnie
poprawie powinna ulec efektywnoĞü energetyczna budynków. RównieĪ troska o Ğrodowisko
naturalne sprawia, Īe w ramach niniejszego celu naleĪy podjąü działania zmierzające do
rozbudowy i modernizacji sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Istotne znaczenie dla realizacji niniejszego celu ma rozwój infrastruktury drogowej. Dotyczy
to zarówno dróg, jak i infrastruktury towarzyszącej.
Przebudowie dróg, towarzyszyü powinna budowa/modernizacja chodników i ĞcieĪek
rowerowych. Działania takie słuĪyü bĊdą zwiĊkszeniu bezpieczeĔstwa mieszkaĔców obszaru
rewitalizowanego. Rozbudowa ĞcieĪek rowerowych pozytywnie wpłynie takĪe na
ograniczenie niskiej emisji.
Inwestycjom drogowym towarzyszyü powinna budowa i modernizacja oĞwietlenia ulicznego.
W wyniku powyĪszych działaĔ wzroĞnie bezpieczeĔstwo mieszkaĔców oraz zmniejszą siĊ
koszty energii elektrycznej. Do zasilania oĞwietlenia ulicznego w wiĊkszym stopniu
wykorzystane zostaną technologie energooszczĊdne.
Sprawny system komunikacji na obszarze rewitalizacji wymaga inwestycji w rozwój
parkingów, które to poprawią jego dostĊpnoĞü komunikacyjną. Wskazana jest równieĪ
budowa parkingów Park&Ride i Bike&Ride. Działanie niniejsze sprzyja ograniczaniu niskiej
emisji, poprzez zmniejszenie intensywnoĞci ruchu samochodowego.
Tabela 28. Skala potrzeb rewitalizacyjnych
Kierunek działaĔ
1. Poprawa jakoĞci przestrzeni obszaru rewitalizowanego
2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej obszaru
rewitalizowanego
3. Poprawa stanu Ğrodowiska obszaru rewitalizowanego
4. Poprawa dostĊpnoĞci i bezpieczeĔstwa komunikacyjnego
obszaru rewitalizowanego
Skala potrzeb (Ğrednia,
duĪa, bardzo duĪa)
Bardzo duĪa
DuĪa
DuĪa
DuĪa
ħródło: opracowanie własne.
1.
Kierunek działania: poprawa jakoĞci przestrzeni obszaru rewitalizowanego
ϳϴ
Realizacja niniejszego działania wymaga w pierwszej kolejnoĞci kompleksowej modernizacji
istniejącej tkanki mieszkaniowej. Modernizacji budynków towarzyszyü powinien remont
podwórek. W rezultacie powinny one odzyskaü funkcjĊ wypoczynkowo-integracyjną. NaleĪy
równieĪ w miarĊ potrzeb przywróciü dawne lub nadaü nowe funkcje istniejącym obiektom
budowlanym. Przede wszystkim wskazana byłby ich adaptacja na cele społeczne lub
gospodarcze.
RównoczeĞnie naleĪy dokonaü renowacji zabytków. Działania te, nie tylko podniosą estetykĊ
obszaru, ale równieĪ wzmocnią jego potencjał turystyczny. Renowacji zabytków towarzyszyü
powinna budowa miejsc parkingowych, która doprowadzi do poprawy dostĊpnoĞci obszaru
dla turystów. Wskazane jest równieĪ uporządkowanie oznaczeĔ turystycznych na OR.
Do realizowanych w ramach niniejszego działania inwestycji zaliczyü naleĪy takĪe
zagospodarowanie istniejącej oraz budowĊ nowej infrastruktury na potrzeby obsługi lokalnej
społecznoĞci. W tym celu naleĪy przeprowadziü modernizacjĊ placów zabaw oraz terenów
zielonych ze szczególnym uwzglĊdnieniem parków miejskich włączonych w obszar
rewitalizacji. Konieczna jest równieĪ rozbudowa infrastruktury umoĪliwiającej prawidłowe
korzystnie z powyĪszych miejsc.
Poprawa jakoĞci przestrzeni publicznej wymaga inwestycji w rozwój infrastruktury związanej
z utrzymaniem porządku i czystoĞci na obszarze rewitalizacji. RównoczeĞnie naleĪy poprawiü
bezpieczeĔstwo przestrzeni publicznej poprzez rozbudowĊ i modernizacjĊ oĞwietlenia, a takĪe
rozwój monitoringu.
PamiĊtaü równieĪ naleĪy o działaniach zmierzających do usuwania wszelkich barier
architektonicznych, tak aby przestrzeĔ publiczna była dostĊpna dla seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Reasumując w ramach niniejszego działania naleĪy podjąü kroki porządkujące zdegradowaną
przestrzeĔ publiczną, poprzez odnowĊ tkanki architektonicznej i małej infrastruktury. WyĪej
wymienione interwencje powinny podnieĞü atrakcyjnoĞü miejsca zamieszkania, a takĪe
wesprzeü potencjał inwestycyjny obszaru.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
ϳϵ
b) Poprawa jakoĞci budynków mieszkalnych stosownie do oczekiwaĔ mieszkaĔców
obszaru rewitalizowanego;
c) Poprawa stanu podwórek i terenów zielonych;
d) Renowacja cennych obiektów zabytkowych obszaru rewitalizowanego
e) Poprawa stanu drobnej infrastruktury związanej z porządkiem i czystoĞcią obszaru.
f) Adaptacja niewykorzystanych obiektów budowlanych znajdujących siĊ na obszarze
na cele społeczne, edukacyjne i gospodarcze;
g) Dostosowanie
przestrzeni
obszaru
rewitalizowanego
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych;
h) Wsparcie dla działaĔ poprawiających bezpieczeĔstwo publiczne na terenie
rewitalizacji.
2. Kierunek działania: poprawa stanu infrastruktury społecznej obszaru rewitalizowanego
Rozwój infrastruktury społecznej wymaga uwzglĊdnienia szerokiego spektrum potrzeb, do
których zaliczyü naleĪy inwestycje w infrastrukturĊ sportowo-rekreacyjną, mieszkaniową,
opiekuĔczo-wychowawczą i edukacyjną. Inwestycje te nie tylko ułatwią dostĊp mieszkaĔcom
obszaru
rewitalizowanego
do
infrastruktury
społecznej
ale
równieĪ
pomogą
w
uporządkowaniu
i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.
Kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszego działania bĊdzie miał rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Wskazana byłaby poprawa dostĊpnoĞci do takich obiektów jak: sale
gimnastyczne, basen, korty tenisowe. Obiekty te, nie tylko zaktywizują mieszkaĔców, ale
takĪe posłuĪą integracji miĊdzypokoleniowej.
W ramach niniejszego działania naleĪy równieĪ rozbudowaü i zmodernizowaü boiska
sportowe oraz place zabaw. JednoczeĞnie place zabaw i boiska powinny zostaü zaopatrzone w
nowe urządzenia umoĪliwiające wszechstronne korzystanie z nich.
Konieczna jest takĪe, poprawa dostĊpu mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego do instytucji
kultury poprzez budowĊ/modernizacjĊ Ğwietlic oraz bibliotek. W obiektach tych naleĪy
zatrudniü dodatkowych animatorów kultury. Docelowo, obiekty te powinny słuĪyü zarówno
aktywizacji Īycia kulturalnego na OR, jak i integracji mieszkaĔców. RównoczeĞnie
w Ğwietlicach i bibliotekach mogłyby siĊ mieĞciü takĪe kluby integracji społecznej. Warto
ϴϬ
takĪe podkreĞliü, Īe w wyniku rozwoju niniejszej infrastruktury dzieci i młodzieĪ uzyskają
moĪliwoĞü spĊdzania wolnego czasu, co sprzyja włączeniu społecznemu.
Do działaĔ w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej zalicza siĊ takĪe inwestycje w
rozwój budownictwa socjalnego i chronionego. Adresatem przedsiĊwziĊcia bĊdą osoby
zagroĪone wykluczeniem społecznym. Inwestycje niniejsze powinny mieü charakter
rozproszony, tak aby nie kumulowaü ewentualnych negatywnych zjawisk na małej
przestrzeni.
Ponadto naleĪy podjąü działania zmierzające do rozwoju infrastruktury słuĪącej opiece nad
dzieümi do lat trzech. W tym celu wspieraü trzeba działania zmierzające do zakładania
klubów dzieciĊcych. JednoczeĞnie, aby zapewniü powszechny dostĊp do Īłobków i klubów
dzieciĊcych wskazana jest wiĊksza partycypacja władz lokalnych w kosztach opieki. NaleĪy
rozwaĪyü czy dla osób o najniĪszych dochodach placówki te nie powinny byü bezpłatne.
Inwestycje w infrastrukturĊ społeczną powinny zwiĊkszyü liczbĊ miejsc w przedszkolach,
a tym samym poprawiü ich dostĊpnoĞü dla mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego. Lepszy
dostĊp do przedszkoli umoĪliwi podjĊcie zatrudnienia przez oboje rodziców, a tym samym
przyczyni siĊ do wzrostu zamoĪnoĞci lokalnej społecznoĞci. Inwestycje w rozwój
infrastruktury przedszkolnej przede wszystkim muszą siĊ koncentrowaü na rozbudowie
istniejących obiektów, chyba Īe zły stan techniczny i związany z tym wysoki koszt
eksploatacji przemawia za budową nowego przedszkola. WaĪna bĊdzie równieĪ modernizacja
istniejących obiektów, która pozwoli przystosowaü pomieszczenia do potrzeb najmłodszych
dzieci.
Realizacja niniejszego działania wymaga równieĪ modernizacji istniejących obiektów
oĞwiatowych. Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na remonty sal lekcyjnych, połączone
z doposaĪeniem pracowni przedmiotowych.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
a) Rozwój infrastruktury związanej z rekreacją i uprawianiem sportu dla mieszkaĔców
z obszaru rewitalizowanego;
b) Rozwój infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej,
w tym mieszkalnictwa chronionego i wspieranego;
ϴϭ
c) Poprawa stanu istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury związanej z opieką nad
dzieümi do lat 3
d) Poprawa stanu istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury edukacyjnej;
e) Wsparcie podmiotów realizujących usługi z zakresu kultury dla mieszkaĔców
z obszaru rewitalizowanego.
3. Kierunek działania: poprawa stanu Ğrodowiska obszaru rewitalizowanego
Wysoka jakoĞü Ğrodowiska naturalnego gwarantuje wzrost poziomu Īycia mieszkaĔców.
JednoczeĞnie inwestycje w ochronĊ Ğrodowiska sprzyjają szybszemu rozwojowi obszaru.
Niestety obszar rewitalizacji boryka siĊ z problemem niezadawalającego stanu Ğrodowiska
naturalnego. Odpowiedzią na istniejącą sytuacjĊ powinny byü działania zmierzające do
rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej oraz poprawy efektywnoĞci energetycznej
infrastruktury publicznej i prywatnej. RównoczeĞnie naleĪy przeciwdziałaü niskiej emisji
poprzez budowĊ ciągów pieszo-jezdnych, ĞcieĪek rowerowych, a takĪe inwestycje
w zrównowaĪony transport.
NaleĪy w miarĊ dostĊpnych moĪliwoĞci rozbudowaü sieü gazową i ciepłowniczą, a takĪe
dokonaü modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. JednoczeĞnie naleĪy promowaü
i wspieraü działania zmierzające do zastosowania przez mieszkaĔców, przedsiĊbiorców
i podmioty publiczne nowoczesnych i proekologicznych systemów grzewczych.
RównoczeĞnie poprawie musi ulec efektywnoĞü energetyczna budynków. Aktualnie ich niska
efektywnoĞü energetyczna jest problemem, związanym ze zjawiskiem niskiej emisji. Problem
ten odczuwalny jest w okresie grzewczym, gdyĪ dla ogrzewania mieszkaĔ wykorzystywane
są nieefektywne systemy grzewcze, a niewystarczająca izolacja termiczna budynków rzutuje
na nadmierne zuĪycie energii.
NaleĪy równieĪ zredukowaü nadmierne zuĪycie energii, poprzez wymianĊ energochłonnego
oĞwietlenia. Wymiana ta powinna zostaü połączona z inwestycjami w rozbudowĊ ciągów
pieszo – jezdnych i ĞcieĪek rowerowych. W rezultacie powstanie alternatywa dla transportu
samochodowego, co pomoĪe ograniczyü zjawisko niskiej emisji.
JednoczeĞnie naleĪy usprawniü system gospodarki odpadami, tak aby poprawiü stan czystoĞü
przestrzeni publicznej. Konieczne jest zwiĊkszenie liczby pojemników na odpady oraz
ϴϮ
racjonalne ich rozmieszczenie. Wskazane są równieĪ działania zmierzające do budowy toalet
i wybiegów dla psów.
Dodatkowo realizacja niniejszego celu wymaga działaĔ zmierzających do poprawy
ĞwiadomoĞci ekologicznej mieszkaĔców. NaleĪy w szerszym zakresie propagowaü postawy
proekologiczne, w tym wĞród dzieci i młodzieĪy szkolnej.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
a) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej powiązanej z procesami
zrównowaĪonej rewitalizacji;
b) Rozwój ciągów pieszo – jezdnych, ĞcieĪek rowerowych w celu redukcji niskiej
emisji pochodzącej z ruchu samochodowego;
c) Podniesienie efektywnoĞci energetycznej w budynkach uĪytecznoĞci publicznej
i mieszkalnych na terenie obszaru rewitalizowanego;
d) Wymiana Ĩródeł ciepła na proekologiczne w celu redukcji niskiej emisji;
e) Włączenie obszaru w system niskoemisyjnego systemu transportu publicznego;
f) Wsparcie
gospodarki
odpadami
zapewniającej
czystoĞü
i
bezpieczeĔstwo
ekologiczne obszaru rewitalizowanego.
g) Poprawa wiedzy i zachowaĔ proekologicznych.
h) Poprawa efektywnoĞci energetycznej oĞwietlenia ulicznego
4. Kierunek działania: poprawa dostĊpnoĞci i bezpieczeĔstwa komunikacyjnego
obszaru rewitalizowanego
Czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego jest
stan infrastruktury drogowej. Efektywnie funkcjonująca infrastruktura drogowa podnosi
standard Īycia mieszkaĔców oraz uelastycznia rynek pracy, przyczyniając siĊ do redukcji
bezrobocia. W rezultacie uznaü moĪna, Īe stan infrastruktury drogowej rzutuje na
atrakcyjnoĞü obszaru jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalnoĞci gospodarczej.
Rozwój infrastruktury drogowej wymaga poprawy stanu technicznego istniejących dróg.
Wskazane byłoby, o ile nie koliduje to z historycznym charakterem miejsca zastĊpowanie
nawierzchni z kostki brukowej nawierzchnią asfaltową.
ϴϯ
RównoczeĞnie inwestycjom w infrastrukturĊ drogową powinny towarzyszyü działania
zmierzające do budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej. Rozwój
niniejszej infrastruktury powinien doprowadziü zarówno do poprawy bezpieczeĔstwa
uĪytkowników dróg i mieszkaĔców, jak równieĪ do ograniczenia zjawiska niskiej emisji.
OsiągniĊcie niniejszego celu wymaga budowy/modernizacji chodników. Chodniki o wysokim
standardzie muszą staü siĊ normą na obszarze rewitalizacji. RównoczeĞnie w celu poprawy
bezpieczeĔstwa pieszych naleĪy rozbudowaü system sygnalizacji Ğwietlnej (w tym przed
przejĞciami dla pieszych) oraz upowszechniü urządzenia spowalniające ruch.
Konieczne jest równieĪ podjĊcie działaĔ zmierzających do rozwoju ĞcieĪek rowerowych.
Inwestycje te poprawią stan Ğrodowiska naturalnego (poprzez ograniczanie niskiej emisji),
a takĪe zwiĊkszą bezpieczeĔstwo uĪytkowników dróg. Dodatkowo ĞcieĪki rowerowe
wzmocnią mobilnoĞü mieszkaĔców.
Kluczowym problemem zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji jest zbyt mała
w stosunku do potrzeb mieszkaĔców liczba miejsc parkingowych, zwłaszcza bezpłatnych.
Dodatkowo obowiązująca taryfa opłat za korzystanie z miejsc parkingowych jest nadmiernie
wysoka w relacji do dochodów mieszkaĔców OR.
W rezultacie naleĪy zintensyfikowaü działania zmierzające do tworzenia nowych, w miarĊ
moĪliwoĞci
bezpłatnych
miejsc
parkingowych
słuĪących
zarówno
mieszkaĔcom,
przedsiĊbiorcom, jak i odwiedzającym. PamiĊtaü naleĪy, Īe niedostateczna podaĪ tychĪe
miejsc w sposób wyraĨny ogranicza dostĊpnoĞü komunikacyjną obszaru, a tym samym
zmniejsza jego atrakcyjnoĞü jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalnoĞci
gospodarczej. RównoczeĞnie naleĪy wprowadziü system ulg w opłatach dla mieszkaĔców
oraz pracowników zatrudnionych na analizowanym obszarze
W celu poprawy bezpieczeĔstwa na obszarze rewitalizacji naleĪy takĪe dąĪyü do likwidacji
barier utrudniających swobodne przemieszczanie siĊ słuĪb ratowniczych. Musi nastąpiü
udroĪnienie dróg, w tym dróg wewnĊtrznych i przeciwpoĪarowych.
Realizacja niniejszego działania wymaga takĪe inwestycji w transport zrównowaĪony,
którego istotą jest łącznie transportu autobusowego, kolejowego z rowerowym. W rezultacie
wskazana jest budowa parkingów i miejsc postojowych dla rowerzystów. Budowa Park&Ride
ϴϰ
i Bike&Ride przyniosłaby OR wieloaspektowe korzyĞci, zwłaszcza w zakresie ochrony
Ğrodowiska.
RównoczeĞnie wskazana jest takĪe stopniowa wymiana taboru autobusowego, zmierzająca do
jego pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów
ekologicznych.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
a) Poprawa stanu zniszczonych dróg (np. jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe),
ĞcieĪki rowerowe obszaru rewitalizowanego;
b) Tworzenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkaĔców/przedsiĊbiorców i goĞci
obszaru rewitalizowanego;
c) Poprawa poziomu bezpieczeĔstwa komunikacyjnego (przejĞcia dla pieszych,
przejĞcia przez tory, urządzenia spowalniające ruch) obszaru;
d) Podniesienie poziomu bezpieczeĔstwa obszaru poprzez udroĪnienie dojazdów dla
słuĪb ratowniczych.
e) UnowoczeĞnienie taboru autobusowego.
CEL 3: WSPARCIE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W CELU
POPRAWY OFERTY OBSZARU ORAZ ZMNIEJSZENIA ZJAWISKA
BEZROBOCIA I UBÓSTWA
Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizowanego musi obejmowaü zarówno zmiany iloĞciowe
(wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dochodów, itp.), jak równieĪ towarzyszące im
zmiany o charakterze jakoĞciowym (zmiany organizacji przedsiĊbiorstw i społeczeĔstwa).
PamiĊtaü naleĪy, Īe rozwój gospodarczy wpływa na wzrost standardu Īycia, lepszą sytuacjĊ
socjalną oraz wiĊksze bezpieczeĔstwo publiczne, czyli zabezpiecza podstawĊ funkcjonowania
obszaru rewitalizowanego. W obecnych czasach rozwój obszaru wymaga podjĊcia działaĔ
zmierzających do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału, w ramach istniejącego
ładu prawnego i ekonomicznego. Musi nastąpiü inteligentna specjalizacja gospodarcza OR
łącząca innowacyjne rozwiązania z dotychczasową tradycją gospodarczą miejsca.
ϴϱ
PodjĊte w ramach niniejszego celu działania powinny doprowadziü do wzmocnienia
potencjału gospodarczego obszaru rewitalizowanego oraz wzrostu jego atrakcyjnoĞci
inwestycyjnej.
Docelowo powinna zwiĊkszyü siĊ liczba podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez
nie miejsc pracy. Wzmocnieniu musi ulec równieĪ konkurencyjnoĞü podmiotów
zlokalizowanych na terenie OR. OsiągniĊcie niniejszego celu wymaga wsparcia lokalnych
podmiotów za pomocą instrumentów interwencjonizmu samorządowego, w tym ulg
podatkowych, zwłaszcza dla firm tworzących nowe miejsca pracy.
Uwarunkowania społeczno-gospodarczo-przestrzenne determinowane m.in. doĞwiadczeniami
historycznymi sprawiają, Īe rozwój obszaru rewitalizowanego powinien przebiegaü
dwutorowo. Z jednej strony naleĪy wykorzystaü potencjał turystyczny obszaru, z drugiej
wskazane są działania zmierzające do rozwoju przemysłu i usług zaspokajających potrzeby
mieszkaĔców i turystów.
W ramach niniejszego celu naleĪy poprawiü stan i sposób funkcjonowania infrastruktury
gospodarczej. Szczególnie wskazane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury słuĪącej
turystyce i rzemiosłu. BranĪe te muszą mieü wiĊkszy udział w rozwoju obszaru
rewitalizowanego. JednoczeĞnie naleĪy wzmacniaü współpracĊ z instytucjami otoczenia
biznesu, zwłaszcza w zakresie inkubacji firm.
Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizowanego powinien zostaü wsparty aktywnymi
działaniami promocyjnymi. NaleĪy uczyniü z OR rozpoznawalny produkt turystyczny
i inwestycyjny.
Tabela 29. Skala potrzeb rewitalizacyjnych
Skala potrzeb (Ğrednia, duĪa,
Kierunek działaĔ
bardzo duĪa)
1. Rozwój oferty wpierającej firmy z obszaru
rewitalizowanego
DuĪa
ħródło: opracowanie własne.
1. Kierunek działania: rozwój oferty wpierającej firmy z obszaru rewitalizowanego
Na obszarze rewitalizacji musi nastąpiü przyspieszenie gospodarcze, prowadzące do
zwiĊkszenia zarówno liczby podmiotów gospodarczych, jak i generowanych przez nie miejsc
ϴϲ
pracy. JednoczeĞnie wzmocnieniu musi ulec współpraca pomiĊdzy funkcjonującymi na OR
przedsiĊbiorstwami. Dodatkowo funkcjonujące przedsiĊbiorstwa powinny w praktyce
realizowaü zasady społecznej odpowiedzialnoĞci, m.in. poprzez zapewnienie pracownikom
płacy godziwej oraz ograniczanie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.
W ramach powyĪszego celu naleĪy kreowaü warunki sprzyjające lokalnej przedsiĊbiorczoĞci,
tak aby z jednej strony pobudzaü aktywnoĞü gospodarczą mieszkaĔców, a z drugiej strony
wzmacniaü potencjał firm juĪ istniejących. Szczególnie naleĪy wspieraü samozatrudnienie
oraz działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. PrzedsiĊbiorcy generujący nowe
miejsca pracy w pierwszej kolejnoĞci powinni byü adresatami pomocy publicznej.
Nowo powstające przedsiĊbiorstwa naraĪone są na duĪe ryzyko niepowodzenia rynkowego,
stąd teĪ potrzeba inkubacji tych przedsiĊbiorstw, na którą składa siĊ zarówno pomoc
w załoĪeniu przedsiĊbiorstwa jak i wsparcie w jego początkowym okresie funkcjonowania.
NaleĪy podjąü współpracĊ z instytucjami otoczenia biznesu, które to korzystając z pomocy
władz lokalnych oferowałby przedsiĊbiorcom kompleksowe wsparcie.
WaĪne znaczenie w pobudzaniu przedsiĊbiorczoĞci ma elastyczna polityka podatkowa
związana
z systemem ulg w podatku od nieruchomoĞci dla osób rozpoczynających
działalnoĞü gospodarczą oraz osób zamierzających rozwinąü działalnoĞü. UlgĊ w podatku od
nieruchomoĞci naleĪałoby uzaleĪniü od liczby nowo utworzonych miejsc pracy oraz wartoĞci
zaangaĪowanego kapitału.
PowyĪsze działania pozwolą obniĪyü początkowe koszty funkcjonowania przedsiĊbiorstw
i umoĪliwią im wejĞcie na rynek. Działania te w przyszłoĞci poprzez tworzenie miejsc pracy
zredukują sferĊ ubóstwa na obszarze rewitalizacji.
Władz lokalne powinny równieĪ aktywnie współdziałaü z lokalną społecznoĞcią oraz
instytucjami otoczenia biznesu przy tworzeniu infrastruktury wspierającej przedsiĊbiorczoĞü.
NaleĪy podjąü działania zmierzające do dostarczania przedsiĊbiorcom nowych terenów
inwestycyjnych, a takĪe lokali niezbĊdnych do funkcjonowania przedsiĊbiorstw, zwłaszcza
rzemieĞlniczych.
RównoczeĞnie naleĪy intensywnie rozwijaü infrastrukturĊ turystyczno-rekreacyjną. Działania
te powinny zmierzaü do poszerzenia zakresu funkcjonalnego oraz dostĊpnoĞci i jakoĞci juĪ
istniejącej infrastruktury oraz skoordynowanej budowie nowych urządzeĔ. Wskazane jest
ϴϳ
powstanie szlaków turystycznych łączących zabytki kultury materialnej zlokalizowane na
obszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego celu wymagaü bĊdzie restauracji zabytków,
bĊdących zarówno własnoĞcią publiczną jak i prywatną, a Ğwiadczących o dziedzictwie
obszaru. JednoczeĞnie w miejscach newralgicznych powinny powstaü parkingi oraz stojaki na
rowery.
Na obszarze rewitalizacji wskazane jest takĪe wiĊksze wsparcie dla podmiotów ekonomii
społecznej, a zwłaszcza spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie te powinny zostaü objĊte
(w granicach obowiązującego prawa) interwencjonizmem lokalnym. JednoczeĞnie pamiĊtając,
Īe o sytuacji gospodarczej obszaru decyduje nie tylko liczba podmiotów gospodarczych ale
takĪe ich zdolnoĞü do współpracy, w tym w ramach sieci, naleĪy prowadziü działania
zmierzające do zacieĞniania współpracy pomiĊdzy przedsiĊbiorcami.
O pozycji ekonomicznej obszaru decyduje niejednokrotnie skuteczne wykorzystanie narzĊdzi
marketingu terytorialnego. NaleĪy przede wszystkim skoncentrowaü siĊ na promocji walorów
turystycznych i inwestycyjnych obszaru rewitalizowanego. EfektywnoĞü prowadzonej
polityki promocyjnej wymaga przygotowania atrakcyjnych materiałów oraz przeprowadzenia
kampanii reklamowej.
Przykładowe działania rewitalizacyjne:
a) Poprawa szeroko rozumianej infrastruktury, szczególnie w zakresie działalnoĞci
rzemieĞlniczej i obsługi ruchu turystycznego;
b) Rozwój usług instytucji otoczenia biznesu skierowanej miĊdzy innymi do start-up;
c) Promocja obszaru rewitalizowanego jako docelowego miejsca pobytu dla turystów
odwiedzających Dolny ĝląsk;
d) Poprawa społecznej odpowiedzialnoĞci firm z terenu obszaru rewitalizowanego;
e) Rozwój systemu preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy na
obszarze rewitalizacji.
Tabela 30. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
ĝwidnica w
Lokalny Program
perspektywie
Rewitalizacji Gminy
pokoleniowej
Miasto ĝwidnica
strategia miasta a.d.
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie
2009
ϴϴ
Gminy Miasto ĝwidnica
Cel strategiczny:
Cel 1.
DąĪenie do utrzymania niskoemisyjnego
Poprawa jakoĞci Īycia
rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb
mieszkaĔców obszaru
Strategiczne wybory:
społeczeĔstwa, tj. rozwoju gospodarczo-
objĊtego rewitalizacją
• Kapitał społeczny
społecznego miasta ĝwidnicy do 2020 roku
poprzez działania w
• Bilans miasta
bez wzrostu zapotrzebowania na energiĊ
zakresie integracji
pierwotną i finalną, bez wzrostu emisji co2 i
i włączenia społecznego
przy zwiĊkszeniu udziału energii odnawialnej
w bilansie energetycznym miasta
Cel 2.
Modernizacja i
rozbudowa
infrastruktury w celu
zwiĊkszenia jej
uĪytecznoĞci dla
mieszkaĔców obszaru
Cel strategiczny:
Strategiczne wybory:
DąĪenie do utrzymania niskoemisyjnego
• Kapitał społeczny
rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb
• Postaü miasta
społeczeĔstwa, tj. rozwoju gospodarczo-
• Bilans miasta
społecznego miasta ĝwidnicy do 2020 roku
• ĝwidnica w
bez wzrostu zapotrzebowania na energiĊ
pierwotną i finalną, bez wzrostu emisji co2 i
powiązaniach
przy zwiĊkszeniu udziału energii odnawialnej
rewitalizowanego
w bilansie energetycznym miasta
Cel strategiczny:
Cel 3.
DąĪenie do utrzymania niskoemisyjnego
Wsparcie dla rozwoju
rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb
gospodarczego w celu
Strategiczne wybory:
społeczeĔstwa, tj. Rozwoju gospodarczo-
poprawy oferty obszaru
• Postaü miasta
społecznego miasta ĝwidnicy do 2020 roku
oraz zmniejszenia
• Bilans miasta
bez wzrostu zapotrzebowania na energiĊ
zjawiska bezrobocia i
pierwotną i finalną, bez wzrostu emisji co2 i
ubóstwa
przy zwiĊkszeniu udziału energii odnawialnej
w bilansie energetycznym miasta
ħródło: opracowanie własne.
Przedstawione w niniejszym dokumencie cele rewitalizacji zgodne są z załoĪeniami
aktualnych dokumentów strategicznych posiadanych przez GminĊ Miasto ĝwidnica.
Przede wszystkim wpisują siĊ one w strategiczne wybory zawarte w dokumencie ĝwidnica
w perspektywie pokoleniowej strategia miasta a.d. 2009
Cel 1 poprawa jakoĞci Īycia mieszkaĔców obszaru objĊtego rewitalizacją przez działania
w zakresie integracji i włączenia społecznego jak wynika z powyĪszej tabeli realizuje dwa
ϴϵ
strategiczne wybory zawarte w dokumencie ĝwidnica w perspektywie pokoleniowej strategia
miasta a.d. 2009 (kapitał społeczny, bilans miasta)
Cel 2 modernizacja i rozbudowa infrastruktury w celu zwiĊkszenia jej uĪytecznoĞci dla
mieszkaĔców obszaru rewitalizowanego wpisuje siĊ w cztery strategiczne wybory zawarte
w strategii rozwoju (kapitał społeczny, postaü miasta, bilans miasta, ĝwidnica w
powiązaniach)
Cel 3 wsparcie dla rozwoju gospodarczego w celu poprawy oferty obszaru oraz zmniejszenia
zjawiska bezrobocia i ubóstwa jest zgodny z dwoma strategicznymi wyborami postaü miasta
i bilans miasta.
Jak wynika z informacji zawartych w powyĪszej tabeli zaproponowane w niniejszym
dokumencie cele zgodne są takĪe z załoĪeniami planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie
gminy miasto ĝwidnica.
SpójnoĞci celów i problemów.
Jednym z elementów prac nad LPR dla ĝwidnicy była diagnoza głównych problemów
wystĊpujących na obszarze rewitalizacji. Identyfikacja
problemów bazowała na analizie
mierników rozwoju oraz danych wynikających z ankiet i była przedmiotem warsztatów
Zespołu ds. Rewitalizacji. Wykorzystując metodĊ partycypacji społecznej połączoną
z moderowaną dyskusją ustalono najwaĪniejsze problemy, które nastĊpnie zostały
pogrupowane i zaakceptowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. W dalszej kolejnoĞci
zdiagnozowane problemy słuĪyły jako podstawa do ustalenia celów programu. PoniĪej
przedstawiono tabelĊ, w której zaprezentowano logikĊ interwencji LPR, która dowodzi Īe
zaproponowane cele LPR zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych problemów
i są z nimi spójne. Literą X w tabeli oznaczono problemy adekwatne do zaproponowanych
celów LPR ĝwidnicy.
Problemy /cel
Cel 1
Niska aktywnoĞü mieszkaĔców
X
WystĊpujące zjawiska wykluczenia społecznego
X
Niewystarczające bezpieczeĔstwo i czĊste zakłócenia
X
ϵϬ
Cel 2
Cel 3
X
X
ładu publicznego
X
Niskie kwalifikacje zawodowe
X
Zły stan infrastruktury społecznej
X
Zdegradowana przestrzeĔ publiczna
X
Zdegradowana infrastruktura drogowa i sieciowa
X
Utrudniony dostĊp dla osób niepełnosprawnych
X
Zdegradowane i energochłonne budynki
X
Niska emisja pochodząca z palenisk domowych i
ruchu samochodowego
X
X
X
Niewykorzystany potencjał turystyczny
Niewystarczające wsparcie dla rozwoju
X
gospodarczego
Tabela 31. Problemy/cele rewitalizacji
ħródło:
opracowanie
ϵϭ
własne.
6. Rozdział: Indykatywne ramy finansowe
Indykatywne ramy finansowe realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta
ĝwidnica wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsiĊwziĊü i projektów
rewitalizacyjnych.
Projekty/przedsiĊwziĊcia
zostały
zgłoszone
przez
interesariuszy
rewitalizacji w procedurze otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu
rewitalizacyjnego. O moĪliwoĞci zgłaszania projektów wnioskodawcy zostali poinformowani
za poĞrednictwem strony internetowej gminy. System informatyczny słuĪący do zgłaszania
projektów/przedsiĊwziĊü został udostĊpniony pod adresem http://swidnica.badanie.net.
PrzyjĊta przez GminĊ Miasto ĝwidnica procedura naboru była przejrzysta, powszechnie
dostĊpna i niedyskryminująca. W związku z przyjĊtą metodologią uspołecznienia procesu
przygotowania LPR, po zakoĔczeniu naboru, lista projektów/przedsiĊwziĊü została
przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była przedmiotem dyskusji w trakcie warsztatów. W
wyniku ustaleĔ Zespołu ds. Rewitalizacji nabór projektów został przedłuĪony w celu
uzyskania dodatkowych projektów/przedsiĊwziĊü potrzebnych do osiągniecia poĪądanego
efektu
rewitalizacji.
W
dalszej
kolejnoĞci
zgłoszone
przedsiĊwziĊcia
/
projekty
rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze wzglĊdu na ich kwalifikowalnoĞü do realizacji.
Brano pod uwagĊ: realizacjĊ celów LPR, skalĊ oddziaływania na obszar rewitalizacji oraz
harmonogram wdraĪania. Na tej podstawie opracowano listĊ A i B przedsiĊwziĊü/projektów
rewitalizacyjnych. Lista A odnosi siĊ do działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe kwalifikujące siĊ przedsiĊwziĊcia
/projekty. Lista A i lista B przedsiĊwziĊü/projektów rewitalizacyjnych stanowią załącznik nr 1
i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ĝwidnica. Podsumowanie wartoĞci
zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe lokalnego programu
rewitalizacji.
ϵϮ
Tabela 32. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gminy
ħródła finansowania
Cel LPR
Lista A
ĝr.
ĝr.
ZewnĊtrzne
Własne
Lista B
ĝr.
ĝr.
ZewnĊtrzne
Własne
Cel nr 1
297 500,00
52 500,00
13 494 910,00
1 923 750,00
15 768 660,00
Cel nr 2
12 033 612,00
7 640 074,00
60 794 513,00
35 768 892,00
116 237 091,00
Cel nr 3
1 500 000,00
1 500 000,00
5 270 000,00
930 000,00
9 200 000,00
Ogółem
13 831 112,00
9 192 574,00
79 559 423,00
38 622 642,00
141 205 751,00
Razem
ħródło: opracowanie własne.
KomplementarnoĞü projektów/przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych
NaleĪy podkreĞliü, Īe zgłoszone przedsiĊwziĊcia / projekty cechujĊ siĊ komplementarnoĞcią:
1. Przestrzenną – podstawowe miejsce realizacji projektów/przedsiĊwziĊü to obszar
rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod uwagĊ wzajemne przestrzenne
powiązania pomiĊdzy projektami/przedsiĊwziĊciami.
2. Problemową – wszystkie przedsiĊwziĊcia wpisują siĊ w cele i kierunki działaĔ
rewitalizacyjnych,
problemów.
W
które zostały wyznaczone na podstawie zdiagnozowanych
związku
z
powyĪszym
wszystkie
projekty/przedsiĊwziĊcia
rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny doprowadziü do
realizacji wizji opisanej w LPR
3. Proceduralną – wszystkie projekty zostały pozyskane i zatwierdzone w ramach
przejrzystej, powszechnie dostĊpnej i nie dyskryminującej procedury. Ponadto zgłoszone
projekty były przedmiotem opinii Zespołu ds. Rewitalizacji co gwarantowało prawidłowe
uspołecznienie procesu. Jednoczenie LPR posiada adekwatne do potrzeb procedury
związane z zarządzaniem programem.
4. MiĊdzyokresową – zapewniona jest poprzez właĞciwe ukierunkowanie wsparcia przez IZ
RPO WD 2014 – 2020, które uwzglĊdnia doĞwiadczania wynikające z poprzedniego
okresu programowania, w tym wnioski wynikające z ewaluacji.
5. Finansową – zgłoszone do realizacji przedsiĊwziĊcia/projekty bĊdą aplikowaü o Ğrodki
pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Dysponentami Ğrodków są odpowiednie instytucje zarządzające,
które w systemie naborów przewidziały okreĞlone preferencje dla przedsiĊwziĊü/
ϵϯ
projektów rewitalizacyjnych. Ponadto wnioskodawcy projektów rewitalizacyjnych
zabezpieczą niezbĊdne do współfinansowania Ğrodki własne.
ϵϰ
7. Rozdział: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji
Struktura zarządzania
1.
W zarządzanie procesem rewitalizacji zaangaĪowane są nastĊpujące podmioty:
− Rada Miejska w ĝwidnicy
− Prezydent Miasta ĝwidnica
− W imieniu interesariuszy rewitalizacji Zespół ds. Rewitalizacji Miasta ĝwidnica ,
− WłaĞciwa komórka urzĊdu odpowiedzialna za rewitalizacjĊ, tj. Wydział Funduszy
ZewnĊtrznych i Rozwoju Gospodarczego UrzĊdu Miejskiego w ĝwidnicy.
− W imieniu interesariuszy podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjneϭϬ,
2. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Prezydenta ĝwidnicy
w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygotowania i realizacji lokalnego
programu rewitalizacji (zwanego dalej LPR). Zespół ds. Rewitalizacji wspiera proces
rewitalizacji poprzez wiedzĊ, doĞwiadczenie oraz znajomoĞü problemów społecznych,
gospodarczych, Ğrodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.
3. Zespół ds. Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Prezydenta ĝwidnicy nr 005056/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. Szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. Rewitalizacji
okreĞla regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji stanowiący załącznik do przedmiotowego
zarządzenia.
4. Do zadaĔ Zespołu ds. Rewitalizacji naleĪy współpraca w zakresie:
a. Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizacji,
b. Priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,
c. Definiowania celów i kierunków działaĔ procesu rewitalizacji,
d. Monitorowania i oceny wdraĪania LPR.
5. ObsługĊ administracyjną Zespołu ds. Rewitalizacji zapewnia właĞciwa komórka urzĊdu
odpowiedzialna za rewitalizacjĊ.
6. Do zadaĔ ww. komórki urzĊdu w zakresie, o którym mowa w pkt 6, naleĪy:
10
Przez podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne rozumie siĊ podmioty/ osoby wskazane jako
Wnioskodawcy w projektach rewitalizacyjnych. W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest Gmina,
pod pojĊciem podmiotu realizującego naleĪy rozumieü właĞciwą komórkĊ UrzĊdu, odpowiedzialną za realizacjĊ
projektu.
ϵϱ
a) Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu ds. Rewitalizacji,
b) Sporządzanie protokołów z posiedzeĔ Zespołu ds. Rewitalizacji,
c) Przygotowanie materiałów niezbĊdnych do wykonywania zadaĔ Zespołu ds.
Rewitalizacji,
d) Powiadamianie członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz innych zaproszonych osób
o terminie oraz tematyce posiedzenia,
e) Archiwizowanie dokumentów Zespołu ds. Rewitalizacji.
System zarządzania procesem rewitalizacji przebiega zgodnie z poniĪszym Diagram 3
Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji
ħródło: opracowanie własne.
ϵϲ
Monitoring i ewaluacja
I. Opis podstawowych celów i załoĪeĔ dot. monitoringu i ewaluacji LPR
1. Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i systematyczny proces zbierania i
analizowania danych iloĞciowych oraz jakoĞciowych, który umoĪliwia opisanie
aktualnego stanu realizacji LPR. Polega na bieĪącej obserwacji postĊpu finansoworzeczowego projektów rewitalizacyjnych11, która pozwala oceniü stan zaawansowania
realizacji ww. przedsiĊwziĊü oraz stwierdziü czy są realizowane zgodnie z
załoĪeniami, jakie zostały przyjĊte na etapie ich planowania. Celem monitorowania
jest wiĊc okreĞlenie postĊpu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz
zapewnienie zgodnoĞci ich realizacji z wczeĞniej zatwierdzonymi załoĪeniami;
2. Monitorowanie LPR jest procesem bieĪącym i prowadzonym przez cały okres
wdraĪania LPR;
3. Podstawowymi narzĊdziami słuĪącymi monitorowaniu LPR są coroczne sprawozdania
monitoringowe;
4. W
z
warstwie
metodycznej
wykorzystaniem
monitoring
prowadzony
jest
przede
wszystkim
ograniczonego zbioru wskaĨników produktu i rezultatu
umoĪliwiających szybki pomiar stopnia zaawansowania realizacji projektów
rewitalizacyjnych oraz ich zgodnoĞci z planowanymi załoĪeniami.
5. Ewaluacja to proces zbierania, a nastĊpnie analizowania wiarygodnych informacji
i
danych
dotyczących
zarówno
realizowanych
projektów
rewitalizacyjnych
(np. w aspekcie rzeczowym i finansowym), jak równieĪ dotyczących obszaru
rewitalizowanego (przy uwzglĊdnieniu dostĊpnoĞci danych statystycznych). Jej celem
jest ocena skutecznoĞci i efektywnoĞci działaĔ rewitalizacyjnych (w tym przede
wszystkim projektów rewitalizacyjnych), w odniesieniu do załoĪonych celów LPR,
która stanowi podstawĊ dla ewentualnych działaĔ korygujących, usprawniających,
aktualizujących oraz do lepszego zrozumienia samego procesu rewitalizacji.
6. Podstawowymi narzĊdziami słuĪącymi ewaluacji LPR są raport ewaluacyjny
czĊĞciowy sporządzany w roku nastĊpującym po roku, w którym upływa połowa
11
Projekt rewitalizacyjny – to projekt, wynikający z LPR, tj. zaplanowany w LPR
osiągniĊcie jego celów.
ϵϳ
i ukierunkowany na
okresu obowiązywania LPR i raport ewaluacyjny koĔcowy, sporządzany w roku
nastĊpującym po roku zakoĔczenia obowiązywania LPR.
7. W warstwie metodycznej ocena skutecznoĞci i efektywnoĞci działaĔ rewitalizacyjnych
prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o ograniczony zbiór mierników rozwoju,
umoĪliwiających szybki pomiar stopnia realizacji załoĪonych celów LPR.
8. W proces monitorowania i ewaluacji LPR zaangaĪowane są podmioty okreĞlone
w podrozdziale „struktura (w tym Zespół ds. Rewitalizacji)” pkt 1.
II. Opis procedury monitoringu LPR – sprawozdanie monitoringowe
1. Za koordynacjĊ procesu monitorowania LPR odpowiada właĞciwa komórka urzĊdu
odpowiedzialna za rewitalizacjĊ. Do jej zadaĔ naleĪy m. in.:
a. BieĪąca
współpraca
z
podmiotami/osobami
realizującymi
projekty
rewitalizacyjne,
b. Przygotowanie sprawozdania monitoringowego,
c. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania
sprawozdania monitoringowego.
2. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest i opiniowany
do koĔca kwietnia danego roku i obejmuje swoim zakresem poprzedni rok
kalendarzowy (pierwsze sprawozdanie monitoringowe obejmuje swoim zakresem
okres od przyjĊcia LPR do koĔca roku kalendarzowego, w którym LPR został
przyjĊty).
3. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu o
dane
i informacje przekazywane m.in. przez podmioty/osoby realizujące projekty
rewitalizacyjne.
4. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne
zobowiązane są zakoĔczyü ich realizacjĊ najpóĨniej do dnia 31.12.2023 r.12,
5. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne
zobowiązane są przekazaü do właĞciwej komórki urzĊdu odpowiedzialnej za
rewitalizacjĊ co najmniej nastĊpujące informacje w zakresie realizowanych przez
siebie projektów:
12
Zgodnie z przepisami przejĞciowymi i koĔcowymi zawartymi w art. 52 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9
paĨdziernika 2015 r.
ϵϴ
a. Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio:
•
Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu,
b. Dla projektów zakoĔczonych:
•
OsiągniĊte wartoĞci wskaĨników produktu i rezultatu (jeĞli dotyczy:
uzasadnienie
nieosiągniĊcia
zakładanych
wartoĞci
docelowych
wskaĨników dla projektu, okreĞlonych w LPR),
•
Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub
warunki wdraĪania, które mogłyby doprowadziü do naruszenia jego
pierwotnych celów.
6. Ww. informacje przekazywane są przez podmioty/osoby realizujące projekty
rewitalizacyjne do właĞciwej komórki urzĊdu odpowiedzialnej za rewitalizacjĊ do
koĔca stycznia danego roku i przedstawiają stan na 31 grudnia roku poprzedniego.13
W przypadku projektów zakoĔczonych ww. informacje przekazywane są przez
kolejne 3 lata kalendarzowe po roku zakoĔczenia ich rzeczowej realizacji, jednak nie
dłuĪej niĪ do 2024 roku.
7. WłaĞciwa komórka urzĊdu odpowiedzialna za rewitalizacjĊ moĪe wezwaü podmioty/
osoby realizujące projekty rewitalizacyjne do przedstawienia dodatkowych informacji
oraz wyjaĞnieĔ.
8. WłaĞciwa komórka urzĊdu odpowiedzialna za rewitalizacjĊ analizuje informacje
przekazywane przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne, w tym
w zakresie postĊpu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz ich
zgodnoĞci z wczeĞniej zatwierdzonymi załoĪeniami w LPR, dotyczącymi co najmniej
moĪliwoĞci i terminu ich realizacji oraz zakładanych wartoĞci docelowych
wskaĨników produktu/ rezultatu, a nastĊpnie przygotowuje projekt rocznego
sprawozdania monitoringowego.
9. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej:
a. OcenĊ stopnia zaawansowania wdraĪania LPR (narastająco), sporządzoną
w oparciu o poziom osiągniĊcia wskaĨników produktu i rezultatu przez projekty
rewitalizacyjne.
13
za wyjątkiem informacji dotyczących wskaĨników produktu, których osiągniĊta wartoĞü podawana jest na
dzieĔ zakoĔczenia rzeczowej realizacji projektu oraz wskaĨników rezultatu, których osiągniĊta wartoĞü
podawana jest za okres 1 roku od zakoĔczenia rzeczowej realizacji projektu lub uruchomienia inwestycji, jeĞli
wynika to z jej specyfiki.
ϵϵ
b. Rekomendacje odnoĞnie:
•
KoniecznoĞci/braku
koniecznoĞci
ponowienia
naboru
projektów
rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do
LPR, w nastĊpstwie m.in. oceny, o której mowa w pkt 8 ppkt a),
•
KoniecznoĞci/braku koniecznoĞci wykreĞlenia projektów rewitalizacyjnych
umieszczonych w LPR, w nastĊpstwie m.in. przeprowadzenia analizy, o
której mowa w ppkt 7)14,
10. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest pod obrady
Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania.
11. Zespół ds. Rewitalizacji moĪe zaopiniowaü projekt rocznego sprawozdania
monitoringowego:
a. Pozytywnie bez zastrzeĪeĔ;
b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag;
c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.
12. Zaopiniowany projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest do
zatwierdzenia Prezydentowi ĝwidnicy, w tym równieĪ w zakresie uwzglĊdnienia/ nie
uwzglĊdnienia w nim uwag, o których mowa w pkt 10 ppkt b) albo c).
13. Zatwierdzone sprawozdanie monitoringowe za dany rok przedkładane jest do
wiadomoĞci rady miejskiej ĝwidnica oraz publikowane co najmniej na stronie
internetowej gminy, w terminie do 30 czerwca
danego roku, w którym zostało
zatwierdzone.
III.
Opis procedury ewaluacji LPR – raport ewaluacyjny
1. Za koordynacjĊ procesu ewaluacji LPR odpowiada właĞciwa komórka urzĊdu
odpowiedzialna za rewitalizacjĊ. Do jej zadaĔ naleĪy m. in.:
a. Przygotowanie
raportu
ewaluacyjnego
czĊĞciowego
oraz
raportu
w
sprawie
ewaluacyjnego koĔcowego,
b. Zorganizowanie
posiedzenia
Zespołu
ds.
Rewitalizacji
zaopiniowania przygotowanego ww. raportu ewaluacyjnego.
14
OpóĨnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagroĪeĔ realizacji projektu czy teĪ
zmniejszenie docelowej wartoĞci wskaĨników produktu i rezultatu stanowiü moĪe przesłankĊ do wykreĞlenia
projektu z LPR;
ϭϬϬ
2. Raport ewaluacyjny czĊĞciowy oraz raport ewaluacyjny koĔcowy przygotowywany
jest do koĔca sierpnia danego roku, w którym powinien zostaü opracowany.
3. Raport ewaluacyjny czĊĞciowy oraz raport ewaluacyjny koĔcowy zawiera co
najmniej:
a. OcenĊ stopnia zaawansowania wdraĪania LPR, sporządzoną w oparciu
o poziom osiągniĊcia wskaĨników produktu i rezultatu przez projekty
rewitalizacyjne oraz ocenĊ ich zgodnoĞci z wczeĞniej zatwierdzonymi
załoĪeniami w LPR, przygotowaną m. in. na podstawie sprawozdaĔ
monitoringowych;
b. OcenĊ skutecznoĞci i efektywnoĞci działaĔ rewitalizacyjnych, w odniesieniu
do załoĪonych dla obszaru rewitalizowanego celów w LPR (tj. poprawy
sytuacji na obszarach rewitalizacji), w oparciu o zbiór mierników rozwoju
wskazanych w poniĪszej tabeli
Tabela 33. Zbiór mierników rozwoju
Nazwa miernika rozwoju
WartoĞü bazowa
WartoĞü docelowa
(2014)
(2024)
1
12,97%
11,5%
3
1,04%
1,00%
2
0
2
Cel
Odsetek mieszkaĔców korzystających z
pomocy społecznej (%)
Odsetek podmiotów gospodarczych,
które zgłosiły zakoĔczenie działalnoĞci
gospodarczej
(w odniesieniu do mieszkaĔców)
Liczba zrewitalizowanych parków
miejskich (szt.)
ħródło: opracowanie własne.
c. Rekomendacje
podjĊcia
działaĔ
korygujących,
usprawniających,
aktualizujących.
4. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym czĊĞciowym
oraz raporcie ewaluacyjnym koĔcowym przygotowywany jest i opiniowany do koĔca
paĨdziernika danego roku, w którym został przygotowany raport ewaluacyjny.
ϭϬϭ
5. Projekt
stanowiska
do
rekomendacji
zawartych
w
raporcie
ewaluacyjnym
przedkładany jest pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania.
6. Zespół ds. Rewitalizacji moĪe zaopiniowaü projekt stanowiska gminy do
rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym:
a. Pozytywnie bez zastrzeĪeĔ;
b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag;
c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.
7. Zaopiniowany projekt stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie
ewaluacyjnym przedkładany jest do zatwierdzenia Prezydentowi ĝwidnicy, w tym
równieĪ w zakresie uwzglĊdnienia/ nie uwzglĊdnienia w nim uwag, o których mowa
w pkt 6 ppkt b) albo c).
8. Raport ewaluacyjny czĊĞciowy oraz raport ewaluacyjny koĔcowy wraz ze
stanowiskiem gminy do zawartych w nich rekomendacji, przedkładane są do
wiadomoĞci rady miejskiej ĝwidnicy oraz publikowane, co najmniej na stronie
internetowej
gminy
w terminie do 31 grudnia danego roku, w którym zostały odpowiednio przygotowane/
zatwierdzone.
System wprowadzania modyfikacji LPR
1. Główną podstawą dla wprowadzenia modyfikacji LPR są:
a. Zmiany w systemie rewitalizacji w Polsce wynikające np. ze zmiany wytycznych
MIR
b. Rekomendacje zawarte w zatwierdzonym sprawozdaniu monitoringowym lub
raporcie ewaluacyjnym czĊĞciowym.
c. KoniecznoĞü wprowadzenia nowych zadaĔ do LPR.
2. Inicjatorem modyfikacji i zmian mogą byü wszystkie podmioty okreĞlone
w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. Za koordynacjĊ procesu wprowadzania
modyfikacji i zmian w ramach LPR odpowiada właĞciwa komórka urzĊdu
odpowiedzialna za rewitalizacjĊ.
3. Wprowadzanie modyfikacji w ramach LPR przebiega zgodnie z poniĪszą ĞcieĪką
postepowania:
ϭϬϮ
a. WłaĞciwa komórka urzĊdu w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby podejmuje
działania administracyjne związane z modyfikacją LPR. Efektem działaĔ jest
opracowanie projektu zmienionego lokalnego programu rewitalizacji;
b. Propozycja modyfikacji LPR przedkładana jest przez właĞciwą komórkĊ urzĊdu
odpowiedzialną za rewitalizacjĊ pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu ich
zaopiniowania;
c. Projekt zmodyfikowanego LPR uwzglĊdniającego opiniĊ Zespołu ds. Rewitalizacji
jest akceptowany przez Prezydenta ĝwidnicy
d. Prezydent przedkłada projekt zmodyfikowanego LPR Radzie Miejskiej w celu
podjĊcia stosownej uchwały.
ϭϬϯ
8. Rozdział: Partycypacja społeczna
Partycypacja społeczna moĪe przybieraü róĪne formy, które róĪnią siĊ zakresem wpływu
mieszkaĔców na podejmowane decyzje w zaleĪnoĞci od stopnia i zakresu gotowoĞci władz
publicznych do uznania roli mieszkaĔców w tych procesach. W rewitalizacji, ze wzglĊdu na
jej kompleksowy charakter i przedmiot działania – wieloaspektowy kryzys dotykający przede
wszystkim społecznoĞci zamieszkującej obszar zdegradowany – konieczne jest, aby
partycypacja społeczna przybierała jak najpełniejszą formĊ angaĪowania interesariuszy.
Wyrazem tego podejĞcia jest generalna zasada, Īe partycypacja społeczna jest niezbĊdnym
elementem
działaĔ
rewitalizacyjnych
na
kaĪdym
z
czterech
etapów
procesu
rewitalizacyjnego. W związku z realizacją tej zasady zostały wprowadzone mechanizmy
zapewniające realną partycypacjĊ społeczną w procesie rewitalizacji oraz formy
przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych zapewniające skuteczne włączanie w
proces rewitalizacji mieszkaĔców. Włączenie społecznoĞci lokalnej w proces przygotowania
LPR ma na celu lepszą diagnozĊ sytuacji i pełniejszą analizĊ potrzeb, co pozwoli podjąü
trafniejsze decyzje dot. celów i kierunków działaĔ i uzyskaü społeczny konsensus wokół
proponowanych rozwiązaĔ. DziĊki społecznej akceptacji zmian zwiĊksza siĊ szansa na
utrzymanie trwałoĞci rezultatów interwencji i minimalizacjĊ społecznych konfliktów. Z
drugiej strony bezpoĞrednie uczestnictwo interesariuszy w procesie kształtowania zmian
bezpoĞrednio
związanych
z podnoszeniem jakoĞci Īycia przełoĪy siĊ na zwiĊkszenie wiedzy wĞród uczestników
procesu, pogłĊbienie ich identyfikacji z miejscem, a takĪe podniesienie poziomu motywacji
związanej
z aktywnoĞcią społeczną. WaĪnym aspektem przyjĊtych form partycypacji społecznej jest
takĪe podniesienie wiedzy wszystkich interesariuszy o procesie rewitalizacji (w tym jej
istocie, celach i sposobach ich osiągania) oraz wszelkie działania ukierunkowane na
wspieranie
działaĔ
i inicjatyw (szczególnie tych oddolnych). Działania z zakresu partycypacji społecznej są
adresowane do wszystkich partnerów rewitalizacji, dlatego podstawowym elementem
uspołecznienia całego procesu jest identyfikacja i analiza potrzeb poszczególnych grup
interesariuszy.
ϭϬϰ
Tabela 34. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w ĝwidnicy
Grupa interesariuszy
SłuĪby mundurowe
(Policja, StraĪ miejska,
StraĪ poĪarna)
Organizacje pozarządowe
Organizacje skupiające
przedsiĊbiorców/PrzedsiĊbiorstwa
WłaĞciciele, uĪytkownicy,
zarządcy nieruchomoĞci
(spółdzielnie, wspólnoty
mieszkaniowe, TBS, zakłady
1.Powiatowa Komenda Policji w
ĝwidnicy
2.StraĪ Miejska w ĝwidnicy
3.Komenda Powiatowa PaĔstwowej
StraĪy PoĪarnej w ĝwidnicy
1.ĝwidnicka Fabryka Kultury
2.ĝwidnicka Rada Federacji
StowarzyszeĔ Naukowo-Techniczna
Naczelnej Organizacji Technicznej
3.Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze
4.ĝwidnickie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
5.Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
6.Stowarzyszenie AktywnoĞci
obywatelskiej CARPE DIEM
1.Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych
2.Stowarzyszenie PrzedsiĊbiorców
i Kupców ĝwidnickich
3.Cech Rzemiosł RóĪnych i Małej
PrzedsiĊbiorczoĞci
1.
2.
Wspólnota ul. Wałowa 4
ĝwidnica
„Dom” Zarząd i Obrót
Sposób
poinformowania/zaproszenia
do współpracy
1. ul. JagielloĔska 23; 58-100 ĝwidnica
2. ul. Traugutta 11; 58-100 ĝwidnica
3. al. NiepodległoĞci 8-10; 58-100
ĝwidnica
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie-mail
Rozmowa telefoniczna
1. ul. Warszawska 9/5; 58-100 ĝwidnica
2. ul. Basztowa 2; 58-100 ĝwidnica
3. ul. Długa 33; 58-100 ĝwidnica
4. ul. Długa 33; 58-100 ĝwidnica
5. Rynek 1a 58-100 ĝwidnica
6. ul. Długa 33 58-100 ĝwidnica
1. ul. Długa 33; 58-100 ĝwidnica
2. ul. Rynek 1a; 58-100 ĝwidnica
3. ul. Rynek 1; 58-100 ĝwidnica
4. ul. Budowlana 10; 58-100 ĝwidnica
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie-mail
Rozmowa telefoniczna
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie-mail
Rozmowa telefoniczna
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie
ϭϬϱ
Adresy instytucji/podmiotów
mienia komunalnego)
3.
Instytucje Rynku Pracy
(PUP, OHP, agencje
zatrudnienia)
NieruchomoĞciami
MZN ĝwidnica – ul.
ŁukasiĔskiego 8
Powiatowy Urząd Pracy w ĝwidnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
58-100 ĝwidnica
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie – mail
Rozmowa telefoniczna
Instytucje kultury
(domy kultury, biblioteki, teatry,
muzea)
1. MłodzieĪowy Dom Kultury w
ĝwidnicy
2. Miejska Biblioteka Publiczna
3. Muzeum Dawnego Kupiectwa
4. ĝwidnicki OĞrodek Kultury
1. ul. Nauczycielska 2; 58-100 ĝwidnica
2. ul. FranciszkaĔska 18; 58-100
ĝwidnica
3. ul. Rynek 37; 58-100 ĝwidnica
4. ul. Rynek 43; 58-100 ĝwidnica
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie – mail
Rozmowa telefoniczna
Instytucje edukacyjne
(przedszkola, szkoły, instytucje
szkoleniowe)
1. Szkoła Podstawowa nr 6
2. Szkoła Podstawowa nr 105
1. ul. Wodna 5-7; 58-100 ĝwidnica
2. ul. Folwarczna 2; 58-100 ĝwidnica
Instytucje opieki społecznej
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w
ĝwidnicy
ul. Wałbrzyska 15; 58-100 ĝwidnica
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej w
ĝwidnicy
Urząd Miejski w ĝwidnicy
MieszkaĔcy obszaru
rewitalizowanego
Organy władzy publicznej
- wydziały urzĊdu
- jednostki organizacyjne gminy
- instytucje skarbu paĔstwa
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie
Urząd Miejski w ĝwidnicy
ħródło: opracowanie Gmina Miasto ĝwidnica
ϭϬϲ
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie – mail
Rozmowa telefoniczna
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie-mail
Rozmowa telefoniczna
Ogłoszenie na stronie www/
Pismo – zaproszenie
Ogłoszenie na stronie www/
Ogłoszenie w miejscu
zwyczajowo przyjĊtym
PrzyjĊta
ta metodologia uspołecznienia, na kaĪdym
dym etapie procesu rewitalizacji, bĊdzie
b
realizowana na trzech poziomach „drabiny partycypacji” – informowanie, konsultowanie oraz
uczestnictwo i obejmie najbardziej zaawansowane jej formy.
Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej
społ
hĐnjĞƐƚŶŝĐƚǁŽ
<ŽŶƐƵůƚŽǁĂŶŝĞ
/ŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĞ
ħródło: Opracowanie własne.
Podstawowym poziomem partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji
rewital
jest informacja.
Informowanie naleĪyy rozumieü
rozumie jako komunikacje jednostronną – administracja decyduje
całkowicie jednostronnie i samodzielnie i informuje jedynie o podjĊtych
podjĊtych decyzjach lub
przyjĊtych
tych procedurach, które dotyczą
dotycz poszczególne grupy interesariuszy. Informowanie
bĊdzie realizowana
zowana poprzez: działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji,
rew
w tym o istocie, celach, zasadach oraz przebiegu procesu rewitalizacji.
rewitalizacji. Działani
Działania te bĊdą
realizowane głównie poprzez stronĊ
stron internetową dedykowaną rewitalizacji oraz publikacje
(broszury, plakaty).
Drugi poziom dialogu z interesariuszami rewitalizacji to konsultacje.
konsult
Konsultowanie ma
charakter dwustronny – przed podjĊciem
podj ciem decyzji administracja aktywnie zasi
zasiĊga opinii
róĪnych
nych grup społecznych i ich reprezentantów. Pojawiaj
Pojawiające siĊ opinie społeczne, mogą
mog –
lecz nie musza – zostaüü w mniejszym lub wi
wiĊkszym
kszym stopniu wykorzystane przez
administracjĊ do zmiany treĞ
treĞci decyzji. Konsultacje to zatem coĞ wiĊcej
wi
niĪ zwykłe
ϭϬϳ
informowanie. PamiĊtaü jednak trzeba, Īe konsultacje nie oznaczają współdecydowania. W
przyjĊtej metodologii uspołecznienia procesu rewitalizacji, konsultacje bĊdą prowadzone w
formie:
•
zbierania uwag i opinii
•
badania ankietowego wĞród społecznoĞci obszaru rewitalizacji
•
spotkaĔ konsultacyjnych
Uczestnictwo (współdecydowanie) to nie tylko informowanie, czy uzyskanie opinii na temat
przedstawionych propozycji, ale autentyczne partnerstwo w budowaniu rozwiązaĔ.
Komunikacja ma charakter równoczesny – proces projektowania rozwiązaĔ i ich
konsultowania nastĊpują jednoczeĞnie. Przed podjĊciem decyzji administracja współpracuje z
partnerami społecznymi w celu podjĊcia decyzji opartej na zasadzie konsensusu
(jednomyĞlnoĞci). Strony wspólnie definiują problemy i szukają rozwiązaĔ uwzgledniających
interesy kaĪdej z nich. Bez takiej wspólnej decyzji nie jest moĪliwe skuteczne kontynuowanie
działaĔ lub stają siĊ one jednostronne albo nawet niezgodne z procedurami prawnymi stopnia
realizacji zasady partnerstwa w odniesieniu do programu rewitalizacji. Uczestnictwo
(współdecydowanie), czyli najbardziej zaawansowana forma partycypacji społecznej bĊdzie
realizowana poprzez spacery studyjne, zgłaszanie propozycji projektów i przedsiĊwziĊü
rewitalizacyjnych oraz powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu wejdą
przedstawiciele poszczególnych grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Zespół ds.
Rewitalizacji
został
powołany
w początkowej fazie procesu opracowania LPR i funkcjonował zarówno na etapie
programowania, wdraĪania oraz bĊdzie funkcjonował na etapie monitorowania efektów
realizacji programu.
Zespół ds. Rewitalizacji bĊdzie uczestniczył w:
•
delimitacji obszaru rewitalizacji
•
diagnozowaniu problemów dotykających obszar rewitalizacji,
•
definiowaniu celów i kierunków działaĔ procesu rewitalizacji
•
definiowaniu projektów i przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych
BĊdzie równieĪ monitorował wdraĪanie LPR.
ϭϬϴ
Tabela 35. Partycypacja społeczna na kaĪdym etapie procesu rewitalizacji w ĝwidnicy
Po
Do momentu zatwierdzenia LPR
zatwierdzeniu
Poziom
Forma
LPR
partycypacji
partycypacji
WdraĪanie
Diagnoza
Programowanie
i monitoring
Aktualne informacje o prowadzonych działaniach i
postĊpach w procesie rewitalizacji na dedykowanej
rewitalizacji podstronie internetowej gminy
Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla
Publikacja
zarządców i administratorów wspólnot
rocznego
mieszkaniowych
sprawozdania
monitoringowego
Działania
Spotkanie informacyjne dla wspólnot
edukacyjne i
Publikacja
mieszkaniowych
czĊĞciowego
Informowanie informacyjne
o procesie
Raportu
rewitalizacji
ewaluacyjnego
Spotkanie informacyjne dotyczące
Ĩródeł finansowania remontów
Publikacja
mieszkalnych budynków zabytkowych
koĔcowego
na terenie obszaru rewitalizacji
Raportu
ewaluacyjnego
Konferencja
rewitalizacyjna
Delimitacja OR
propozycja zmiany
obszaru w
kontekĞcie
Spotkanie
funkcjonalnokonsultacyjne
urbanistycznych
planów
zagospodarowania
terenu
Konsultowanie
Wskazywanie
Wskazywanie
poĪądanych celów Ocena realizacji
Badanie
problemów
i kierunków
procesu
ankietowe
wystĊpujących na
działaĔ
rewitalizacji
OR
rewitalizacyjnych
Zgłaszanie uwag i
Zgłaszanie uwag i
opinii dot.
Zgłaszanie
opinii dot.
uwag i opinii
proponowanych
projektu LPR
modyfikacji LPR
ϭϬϵ
Zgłaszanie
propozycji
projektów i
przedsiĊwziĊü
rewitalizacyjnych
Projekty
Spacer
studyjny
Uczestnictwo
Diagnoza
przestrzeni –
badanie potrzeb
rewitalizacyjnych
Rekomendacje
dot. delimitacji
OR
Zespół ds.
Rewitalizacji
Akceptacja
zmiany OR
Diagnozowanie
problemów
wystĊpujących na
OR
ħródło: Opracowanie własne.
ϭϭϬ
Przekazywanie
danych
i informacji na
temat
realizowanych
projektów
rewitalizacyjnych
Definiowanie
celów i kierunków
działaĔ
rewitalizacyjnych
Definiowanie
projektów i
przedsiĊwziĊü
rewitalizacyjnych
Opiniowanie
projektu rocznego
sprawozdania
monitoringowego
Opiniowanie
propozycji
modyfikacji LPR
Opiniowanie
projektu
stanowiska gminy
do rekomendacji
zawartych w
czĊĞciowym i
koĔcowym
raporcie
ewaluacyjnym
Spis tabel
Tabela 1. LudnoĞü w latach 2010–2014 ................................................................................................. 6
Tabela 2. Saldo migracji wewnĊtrznych na 1000 osób w latach 2010–2014 .......................................... 6
Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego ................................................................................. 7
Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnoĞci w wieku produkcyjnym ............. 8
Tabela 5. Pracujący na 1000 ludnoĞci ..................................................................................................... 8
Tabela 6. Pomoc społeczna ..................................................................................................................... 9
Tabela 7. Liczba mieszkaĔ socjalnych oraz ich powierzchnia uĪytkowa w latach 2011-2014 ............. 11
Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkaĔców ......................... 12
Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas ................................................................................... 12
Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego ..................................................................................... 13
Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny ........................................................................... 14
Tabela 12. Podmioty według sektorów ................................................................................................. 15
Tabela 13. Podmioty wpisane do rejestru regon na 10 tys. mieszkaĔców ............................................ 16
Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku........................................................................... 18
Tabela 15. DostĊpnoĞü do opieki nad dzieümi do lat trzech w 2012 i 2014 roku ................................ 20
Tabela 16. Infrastruktura przedszkolna ................................................................................................. 21
Tabela 17. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
i gazowej ............................................................................................................................. 22
Tabela 18. Odsetek mieszkaĔ wyposaĪonych w instalacje ................................................................... 23
Tabela 19. Zasoby mieszkaniowe.......................................................................................................... 25
Tabela 20. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji wystĊpowania
stanu kryzysowego w gminie. ............................................................................................. 30
Tabela 21. Przykładowa matryca obszarów problemowych ................................................................. 33
Tabela 22. Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca wystĊpowanie stanu kryzysowego ... 38
Tabela 23. Obszary szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk .................................................... 53
Tabela 24. Porównanie wartoĞci mierników dla gminy i obszaru rewitalizacji. ................................... 56
Tabela 25. Wyniki w nauce osiągane przez uczniów zamieszkałych na obszarze rewitalizacji na tle
ĝwidnicy .............................................................................................................................. 62
Tabela 26. Cele rewitalizacji i kierunki działaĔ .................................................................................... 72
Tabela 27. Skala potrzeb rewitalizacyjnych .......................................................................................... 73
Tabela 28. Skala potrzeb rewitalizacyjnych .......................................................................................... 78
Tabela 29. Skala potrzeb rewitalizacyjnych .......................................................................................... 86
Tabela 30. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi ............................................. 88
Tabela 31. Problemy/cele rewitalizacji ................................................................................................. 91
Tabela 32. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gminy............................. 93
Tabela 33. Zbiór mierników rozwoju .................................................................................................. 101
Tabela 34. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w ĝwidnicy.................................................. 105
Tabela 35. Partycypacja społeczna na kaĪdym etapie procesu rewitalizacji w ĝwidnicy ................... 109
ϭϭϭ
Spis map
Mapa 1. Lokalizacja Gminy Miasta ĝwidnica na tle województwa........................................................ 5
Mapa 2. Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natĊĪenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Miasta
ĝwidnica ................................................................................................................................... 51
Mapa 3. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Miasta ĝwidnica ........................................................ 54
Spis diagramów
Diagram 1. Metodologia identyfikacji miejscowoĞci / ulic, na których wystĊpują zjawiska kryzysowe
na przykładzie obszaru problemowego bezrobocie. ......................................................... 32
Diagram 2. Logika rewitalizacji ............................................................................................................ 71
Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji ....................................................................... 96
Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej ...................................................................................... 107
Spis załączników
Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A
Załącznik 2. Projekty i przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne Lista B
Załącznik 3. Strategiczna Ocena Oddziaływania na ĝrodowisko
Załącznik 4. Obszary zdegradowane
Załącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna
Załącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza
Załącznik 7. Wyniki analizy - Sfera Ğrodowiskowa
Załącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Załącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna
Załącznik 10. Mierniki słuĪące identyfikacji obszarów wystĊpowania stanu kryzysowego oraz
wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
ϭϭϮ
=DáąF]QLN 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A
L.
P.
1
2
Nazwa
projektu
Rewalor
yzacja
bloku
ĞUyGU\QN
owego –
przebudo
wa z
rewitaliz
DFMą
budynku
Rynek
39/40 w
ĝZLGQLF\
ĝZLGQLFN
ie
podziemi
a - trasa
edukacyj
ne
Nazwa
wnioskodawcy
Gmina Miasto
ĝZLGQLFD
Miejsce
realizacji
projektu
(adres)
RYNEK
Parafia
Rzymsko-Katol.
3/ĝ:
ĝZ6WDQLRVáDZD
JANA
B.M. i
3$:à$,,
ĝZ:DFáDZD
M.
Cel
rewitalizacji
2
3
Krótki opis problemu jaki ma
UR]ZLą]DüUHDOL]DFMD
projektu
Cel projektu
Zakres rzeczowy
projektu
:VNDĨQLN
produktu
%XG\QHNEĊGąF\HOHPHQWHP
staromiejskiej,
zabytkowej zabudowy bloku
ĞUyGU\QNRZHJRZ
trakcie gruntownego remontu na
SU]HáRPLHODW
60/70-W\FKXELHJáHJRVWXOHFLDXWUDFLá
swe
reprezentacyjne walory pod Z]JOĊGHP
DUFKLWHNWRQLF]Q\PDWDNĪHXNáDGX
funkcjonalnego. Obecnie czterokondygnacyjny
EXG\QHNZ]QDF]QHMF]ĊĞFLSRZLHU]FKQL
XĪ\WNRZ\FKVWDQRZLSXVWRVWDQEH]
PRĪOLZRĞFL
MHJRSUDZLGáRZHJR]DJRVSRGDURZDQLD
Budynek
wymaga rewaloryzacji elewacji z
QDZLą]DQLem do
KLVWRU\F]QHJRMHJRZ\VWURMXDWDNĪH
wymiany
GDFKXREHFQLHSRNU\WHJRSá\WDPL
eternitowymi.
Celem realizacji
projektu jest:
1. nadanie budynkowi
reprezentacyjnych,
QDZLą]XMąF\FKGR
LVWQLHMąFHM
staromiejskiej
zabudowy bloku
sródrynkowego,
walorów
architektonicznych,
]PLDQDXNáDGX
funkcjonalnego,
SR]ZDODMąFHJRQD
ZáDĞFLZHMHJR
zagospodarowanie,
XGRVWĊSQLHQLH
wszystkich
kondygnacji budynku
GODRVyESRUXV]DMąF\FK
VLĊQDZy]NDFK
inwalidzkich,
]PLDQDXNáDGX
funkcjonalnego
XPRĪOLZLDMąFHJR
racjonalne
wykorzystanie
wszystkich jego
kondygnacji.
Przebudowa budynku z
MHJRUHZLWDOL]DFMą
1. nada budynkowy
nowe, reprezentacyjne
walory
architektoniczne,
ZáDĞFLZHGOD
staromiejskiej,
]DE\WNRZHMF]ĊĞFL
miasta,
2. pozwoli na
racjonalne
zagospodarowanie i
XĪ\WNRZanie budynku
o funkcji biurowohandlowogastronomicznej, z
elementami
powierzchni
XĪ\WHF]QRĞFL
publicznej
3RJDUV]DQLHVLĊVWDQXWHFKQLF]QHJR
WXQHOLNWyUHVąSR]RVWDáRĞFLDPLSR;9,,,
Z7ZLHUG]\ĝZLGQLFNLHMRUD]MHGQHJR]
RELHNWyZSU]\NRĞFLHOQ\FKSU]\SOĞZ
-DQD3DZáD,,ZNWyU\PSRZVWDQLH
W ramach projektu, na
FHQWUXPHGXNDFMLLVSRWNDĔ1DWHUHQLH
ED]LHLVWQLHMąF\FK
nie ma podziemnej trasy edukacyjnej.
tuneli
7UDVDEĊG]LHQRZ\PSURGXNWHPLĪ\ZD
WZLHUG]\ĝZLGQLFNLHM
OHNFMąKLVWRULLGODG]LHFLLPáRG]LHĪ\]
utworzona zostanie
WHUHQXĝZLGQLF\D]DUD]HPQRZą
podziemna
DWUDNFMąNXOWXURZąQDPLHMVNLFKWUDVDFK i naziemna trasa wraz z
turystycznych. Na terenie miasta brakuje
LQIUDVWUXNWXUąGR
RELHNWXNWyU\LQWHJURZDáE\G]LHFLL
edukacji i centrum
PáRG]LHĪZFHODFKHGXNDF\MQ\FK1D
VSRWNDĔRFKDUDNWHU]H
WUDVLHZF]ĊĞFLSRG]LHPQHMLQD]LHmnej,
edukacyjnoSRZVWDQLHĞFLHĪNDHGXNDF\MQDRUD]
kulturowym.
LQWHUDNW\ZQHZ\VWDZ\XPRĪOLZLDMąFH
Ī\ZHSR]QDQLHRJURPXERJDFWZĞODGyZ
wielowiekowej historii, czego w obecnej
chwili nie ma na terenie miasta.
:áDVQ\
ZVNDĨQLN
produktu
:DUWRĞü
ZVNDĨQLND
produktu
:VNDĨQLNL
rezultatu
38 Liczba
wspartych
obiektów,
w których
realizowan
HVąXVáXJL
aktywizacj
i
VSRáHF]QR]
awodowejszt.
1
1 Liczba
inwestycji
zlokalizow
anych na
przygotow
anych
terenach
inwestycyj
nych
Prace budowlano remontowe obiektów:
prace zw. z otwarciem
WXQHOXZF]ĊĞFL
podziemnej jak i
naziemnej: wykonanie
posadzek, renowacje
ĞFLDQVNOHSLHĔ
XGURĪQLHQLH
przewodów
40 Liczba
wentylacyjnych,
wspartych
wiejcie dla osób
obiektów
QLHSHáQRVSUDZQ\FK
infrastrukt
wykonanie chodników
ury
ZF]ĊĞFLQD]LHPQHM
zlokalizow
barierek.
anych na
- remont obiektu
rewitalizo
przeznaczonego na
wanych
centrum edukacyjne/
obszarach VSRWNDĔZ\NRQDQLH
szt.
elewacji, dachu,
ZHZQĊWU]Q\FKĞcian,,
korytarzy, schodów,
zaplecza sanitarnego.
- prace instalacyjne i
Z\SRVDĪHQLHRELHNWyZ
wykonanie instalacji
RĞZLHWOHQLRZHM
wykonanie instalacji
pod audio ,
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
:áDVQ\
ZVNDĨQLN
rezultatu
Liczba
osób
zatrudnio
nych
:DUWRĞü
ZVNDĨQLND
rezultatu
Sposób pomiaru
ZVNDĨQLNyZ
Szacowana
ZDUWRĞü
projektu
1
Odebranie
etapu budowy
2 800 000,00
2
SURWRNRá\
odbioru
3 000 000,00
przewodniki,
monitoring, zakup i
PRQWDĪZ\SRVDĪHQLD
ekspozycyjnego
3
Przebudo
wa
ĞUyGPLHM
skiej
przestrze
QLZQĊWU]
NZDUWDáy
w\"wspól
ne
podwórk
a\" w
ĝZLGQLF\
Gmina Miasto
ĝZLGQLFD
RYNEK
2
SUREOHP]NRPXQLNDFMąUHJXODFMD
uzbrojenia
WHUHQXWHUHQ]GHZDVWRZDQ\NXPXOXMąF\
SDWRORJLF]QąF]ĊĞüVSRáHF]HĔVWZD
obszaru
rewitalizacji
Rewitalizacja
ĞUyGPLHMVNLHM
SU]HVWU]HQLZQĊWU]
NZDUWDáyZ\"wspólne
podwórka\" w
ĝZLGQLF\
-ul.Grodzka-Kotlarska,
Siostrzana5\QHN)UDQFLV]NDĔVNDKonopnickiej
uzbrojenie terenu,
utwardzenie
nawierzchni,
HOHPHQW\PDáHM
architektury,
RĞZLHWOHQLH
nasadzenia
2
Powierzch
nia
wspartych
(przygoto
wanych)
terenów
inwestycyj
nych- ha
Liczba
podwóre
k
podlegaj
ąF\FK
rewitaliz
acji
3
25 Inny
ZVNDĨQLN
powierzc
hnia
zrewitali
zowanyc
h
podwóre
k
11 tys m2
SURWRNyá
odbioru
4 200 000,00
4
5
Remont
elewacji
frontowe
j wraz
docieple
niem
SR]RVWDá\
FKĞFLDQ
budynku
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
Lelewela
13 w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji
oraz
klatki
schodow
ej
budynku
wielorod
zinnego
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
.VLĊFLD
Bolka 15
w
ĝZLGQLF\
.
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Lelewela 13,
58-100
ĝZLGQLFD
Wspólnota
Mieszkaniowa
XO.VLĊFLD
Bolka 15,
58-100
ĝZLGQLFD
JOACHIM
A
LELEWE
LA
.6,ĉ&,$
BOLKA
ĝ:,'1,&
KIEGO
2
2
Obecny stan techniczny budynku
]QDMGXMąFHJRVLĊ
w wykazie zabytków wynika z deficytu
prac
remontowych oraz wysokiego stopnia
degradacji
starej zabudowy. W budynku brak jest
UR]ZLą]DĔ
technicznych XPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie
NRU]\VWDQLH]RELHNWXZV]F]HJyOQRĞFLZ
zakresie
HQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURGRZLVND
(OHZDFMDEXG\QNXVZRMąHVWHW\Ną
odbiega od
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHM
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Obecny stan techniczny budynku wynika
z deficytu
prac remontowych oraz wysokiego
stopnia degradacji
starej zabudowy. W budynku brak jest
UR]ZLą]DĔ
WHFKQLF]Q\FKXPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie
NRU]\VWDQLH]RELHNWXZV]F]HJyOQRĞFLZ
zakresie
HQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURdowiska.
(OHZDFMDEXG\QNXVZRMąHVWHW\Ną
odbiega od
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHM
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞcia,
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
Remont elewacji
wyremonto
frontowej, remont
wane
elewacji
budynki
SR]RVWDá\FKĞFLDQZUD] mieszkalne
z dociepleniem.
na
obszarach
miejskichszt.
Remont elewacji
frontowej, remont
elewacji
SR]RVWDá\FKĞcian wraz
z dociepleniem.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
25 Inny
ZVNDĨQLN
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
190 000,00
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
250 000,00
6
7
Remont
elewacji
budynku
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy Plac
'U]\PDá
y 11 w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji
budynku
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
.VLĊĪQHM
Agnieszk
i 1 i Plac
ĝZLĊWHM
0DáJRU]D
ty 6 w
ĝZLGQLF\
.
Wspólnota
Mieszkaniowa
3ODF'U]\PDá\
11, 58-100
ĝZLGQLFD
Wspólnota
Mieszkaniowa
XO.VLĊĪQHM
Agnieszki
3ODFĝZLĊWHM
0DáJRU]DW\
58-100
ĝZLGQLFD
PL.
0,&+$à
A
DRZYMA
à<
.6,ĉĩ1(-
AGNIESZ
KI
2
2
Obecny stan techniczny budynku wynika
z deficytu
prac remontowych oraz wysokiego
stopnia degradacji
starej zabudowy. W budynku brak jest
UR]ZLą]DĔ
WHFKQLF]Q\FKXPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie
NRU]\VWDQLH]RELHNWXZV]F]HJyOQRĞFLZ
zakresie
HQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURGRZLVND
(OHZDFMDEXG\QNXVZRMąHVWHW\Ną
odbiega od
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHMRUD]VąVLHGQLHM
zabudowy. Budynek nr 10 innej
Wspólnoty
0LHV]NDQLRZHMZEH]SRĞUHGQLHM
zabudowie posiada
MXĪHOHZDFMĊSRUHPRQFLH
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Obecny stan techniczny budynku wynika
z deficytu
prac remontowych oraz wysokiego
stopnia degradacji
starej zabudowy. W budynku brak jest
UR]ZLą]DĔ
WHFKQLF]Q\FKXPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie
NRU]\VWDQLH]RELHNWXZV]F]HJyOQRĞFLZ
zakresie
HQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURGRZLVND
(OHZDFMDEXG\QNXVZRMąHVWHW\Ną
odbiega od
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHMVąVLHGQLHM
zabudowy
RUD]FDáHJR3ODFXĝZLĊWHM0DáJRU]DW\
VWDQRZLąFHJRZDĪ\SXQNWSU]HVLDGNRZ\
dla
SDVDĪHUyZNRPXQLNDFML
PLĊG]\PLDVWRZHML
miejskiej.
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Remont
HOHZDFMLVWDQRZLáE\
HVWHW\F]QHGRSHánienie
wykonanej w ostatnich
latach przebudowy
infrastruktury
komunikacyjnej,
budowy placu
]LHOHQLZUD]]IRQWDQQą
oraz placu zabaw.
Remont elewacji
frontowej oraz
docieplenie
SR]RVWDá\FKĞFLDQ
elewacji.
Remont elewacji wraz
dociepleniem.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
25 Inny
ZVNDĨQLN
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
110 000,00
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
244 500,00
8
9
Remont
elewacji
budynku
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
Rynek 1
w
ĝZLGQLF\
.
Remont
budynku
mieszkal
nego
wielorod
zinnego
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
:URFáDZ
skiej
4-4a w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Rynek 1, 58100
ĝZLGQLFD
Wspólnota
Mieszkaniowa
XO:URFáDZVND
4-4a,
58-100
ĝZLGQLFD
RYNEK
:52&à$
WSKA
2
Obecny stan techniczny budynku
]QDMGXMąFHJRVLĊ
w wykazie zabytków wynika z deficytu
prac
remontowych oraz wysokiego stopnia
degradacji
starej zabudowy. W budynku brak jest
UR]ZLą]DĔ
WHFKQLF]Q\FKXPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie
NRU]\VWDQLH]RELHNWXZV]F]HJyOQRĞFLZ
zakresie
HQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURGRZLVND
EOHZDFMDEXG\QNXVZRMąHVWHW\Ną
odbiega od
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHM
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Remont elewacji
budynku.
2
2EHFQDHVWHW\NDEXG\QNXZ\QLNáD]
deficytu prac
remontowych oraz wysokiego stopnia
degradacji
starej zabudowy. Budynek aktualnym
Z\JOąGHP
odstaje dalece od ogólnej estetyki
VąVLHGQLHM
]DEXGRZ\RUD]UHMRQX3ODFX:ROQRĞFL
Nieszczelne
pokrycie dachowe stwarza dyskomfort
PLHV]NDĔFRP
RVWDWQLHJRSLĊWUDRUD]SRZRGXMH
GHJUDGDFMĊ
ZLĊĨE\GDFKRZHMEXG\QNX3U]HVWDU]DáD
instalacja elektryczna wymaga wymiany
stolarki
oraz zastosowania nowych technologii
RĞZLHWOHQLD
HQHUJRRV]F]ĊGQHJRNieszczelne okna
klatki
VFKRGRZHMRUD]]QLV]F]RQHXSá\ZHP
czasu drzwi
SRZRGXMąZ\FKáDG]DQLHNODWNL
schodowej, a tym
samym straty energii potrzebnej do
ogrzania lokali
mieszkalnych. Klatka schodowa wraz ze
schodami
wymaga remontu kapitalnego.
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Remont dachu
papowego wraz z
dociepleniem,
wymiana instalacji
elektrycznej na
F]ĊĞFLDFK
wspólnych, remont
elewacji budynku wraz
z
dociepleniem, remont
klatki schodowej,
wymiana
stolarki klatki
schodowej, remont
bramy
ZHMĞFLRZHMRUD]
wymiana drzwi
ZHMĞFLRZ\FKGR
oficyny.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
25 Inny
ZVNDĨQLN
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
190 000,00
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
310 000,00
10
11
Remont
budynku
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
Przechod
niej 12 w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji
oraz
remont
klatki
schodow
ej
budynku
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
Lelewela
14-14a w
ĝZLGQLF\
.
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Przechodnia
12,
58-100
ĝZLGQLFD
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Lelewela 1414a,
58-100
ĝZLGQLFD
PRZECHO
DNIA
JOACHIM
A
LELEWE
LA
2
2
2EHFQDHVWHW\NDEXG\QNXZ\QLNáD]
deficytu prac remontowych oraz
wysokiego stopnia degradacji
VWDUHM]DEXGRZ\=DEXGRZDFLąJáDXOLF\
3U]HFKRGQLHMDNWXDOQ\PZ\JOąGHP
odstaje od RJyOQHMHVWHW\NLVąVLHGQLFK
XOLFRUD]FDáHJR ĞUyGPLHĞFLD%XG\QHNQU
ZUD]]VąVLHGQLP EXG\QNLHPQUVą
QDMEDUG]LHMZLGRF]Qą ]DEXGRZąFDáHM
XOLF\3U]HFKRGQLHM%H]SRĞUHGQio
SU]HGZHMĞFLHPGREXG\QNX]QDMGXMHVLĊ
miejski SDUNLQJRUD]FLąJNRPXQLNDF\MQ\
áąF]ąF\XOLFĊ I-JR0DMD]XOLFą7HDWUDOQą
3XáDVNLHJRRUD] Bohaterów Getta.
Budynek wymaga przeprowadzenia
kapitalnego remontu dachu, któy w
chwili obecnej jest nieszczelny, pilnej
Z\PLDQ\Z\PDJDUyZQLHĪ
ĞZLHWOLNGDFKRZ\1LHV]F]HOQHSRNU\FLH
dachowe stwarza dyskomfort
PLHV]NDĔFRPRVWDWQLHJRSLĊWUD
RUD]SRZRGXMHGHJUDGDFMĊZLĊĨE\
dachowej. 3U]HVWDU]DáDLQVWDODFMD
elektryczna wymaga wymiany oraz
zastosowania nowych technologii
RĞZLHWOHQLDHQHUJRRV]F]ĊGQHJR.ODWND
schodowa wraz ze schodami wymaga
remontu kapitalnego.
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Obecny stan techniczny budynku
]QDMGXMąFHJRVLĊ
w wykazie zabytków wynika z deficytu
prac
remontowych oraz wysokiego stopnia
degradacji
starej zabudowy. W budynku brak jest
UR]ZLą]DĔ
WHFKQLF]Q\FKXPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie
NRU]\VWDQLH]RELHNWXZV]F]HJyOQRĞFLZ
zakresie
HQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURGRZLVND
(OHZDFMDEXG\QNXVZRMąHVWHW\Ną
odbiega od
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHM
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
5HPRQWĞZLHWOLND
dachowego, remont
dachu
papowego, wymiana
instalacji elektrycznej
na
F]ĊĞFLDFKZVSyOQ\FK
remont elewacji
budynku
wraz z dociepleniem,
remont klatki
schodowej.
Remont elewacji wraz
dociepleniem, remont
klatki
schodowej oficyny.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
25 Inny
ZVNDĨQLN
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
120 000,00
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
190 000,00
12
13
14
Remont
elewacji
budynku
oraz
klatki
schodow
ej
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy
ulicy
Grodzkie
j5w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacja
z
docieple
niem
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy ul.
Budowla
nej 4 w
ĝZLGQLF\
.
']LDáND
nr 2144.
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego
przy ul.
'áXJLHM
29 w
ĝZLGQLF\
']LDáND
nr 2090.
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Grodzka 5,
58-100
ĝZLGQLFD
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Budowlanej 4
Wspólnota
Mieszkaniowa
SU]\XO'áXJLHM
29
GRODZK
A
BUDOWL
ANA
'à8*$
2
Obecny stan techniczny budynku
zabytkowego wynika
z deficytu prac remontowych oraz
wysokiego stopnia
degradacji starej zabudowy. W budynku
brak jest
UR]ZLą]DĔtechnicznych
XPRĪOLZLDMąF\FK
efektywnie korzystanie z obiektu w
V]F]HJyOQRĞFL
Z]DNUHVLHHQHUJRRV]F]ĊGQRĞFLLRFKURQ\
ĞURGRZLVND(OHZDFMDEXG\QNXVZRMą
HVWHW\Ną
RGELHJDRGSU]HVWU]HQLĞUyGPLHMVNLHM
Klatka
schodowa wymaga remontu.
Rewitalizacja budynku
ma za zadanie
podniesienie
estetyki przestrzeni
ĞUyGPLHMVNLHM
podniesienie
DWUDNF\MQRĞFLFHQWUXP
miasta,
SU]HFLZG]LDáDQLH
marginalizacji obszaru
ĞUyGPLHĞFLD
poprawienie
HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej,
]ZLĊNV]HQLHNRPIRUWX
cieplnego
PLHV]NDĔFyZ
zmniejszenie kosztów
RJU]HZDQLDUHGXNFMĊ
emisji gazów
cieplarnianych
RUD]]ZLĊNV]HQLH
ZDUWRĞFL
QLHUXFKRPRĞFL
Remont elewacji
frontowej, remont
elewacji tylnej
wraz z dociepleniem,
remont klatki
schodowej.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
2
ĝFLDQ\EXG\QNXQLHVSHáQLDMąZ\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHj.
Wymiana
uszkodzonych tynków,
X]XSHáQLHQLH
EUDNXMąF\FKW\QNyZ
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
2
ĝFLDQ\EXG\QNXQLHVSHáQLDMąZ\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych
tynków,-wykonanie
RFLHSOHQLDĞFLDQmalowanie
ĞFLDQ-remont drzwi,remont klatki
schodowej
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
Powierzc
hnia
zrewitali
zowaneg
o
obszaru.
100
Pomiar
ZVNDĨQLND
EĊG]LH
QDVWĊSRZDá
poprzez
pomiar
faktycznie
zrewitalizowan
ej powierzchni
obszaru czyli
pomiar
wyremontowan
ej powierzchni
elewacji
budynku
wykazywanej
procentowo w
odniesieniu do
FDáHM
powierzchni
elewacji
budynku.
294 809,00
10
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej przez
UHDOL]DFMą
projektu i po
realizacji
projektu
105 000,00
10
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej przed
UHDOL]DFMą
projektu / Uo=
1,52 W/m2*K i
po
realizacji
Uo=0,35
W/m2*K
120 000,00
15
16
Remont
elewacji i
klatki
schodow
ej wraz z
Z\PLDQą
Wspólnota
LQVWDODFMą
Mieszkaniowa
JD]RZą
przy ul.
w
Kazimierza
budynku
3XáDVNLHJRZ
przy ul.
ĝZLGQLF\
Kazimier
za
3XáDVNLH
go nr 17
w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji i
klatki
schodow
Wspólnota
ej
Mieszkaniowa
budynku
przy ul.
przy
-DJLHOORĔVNLHM
ul.
-DJLHOORĔ QUZĝZLGQLF\
skiej nr 9
w
ĝZLGQLF\
.
17
Remont
elewacji i
dachu
budynku
przy ul.
-DJLHOORĔ
skiej nr
11 w
ĝZLGQLF\
.
18
Remont
elewacji
budynku
przy ul.
:URFáDZ
skiej nr
6w
ĝZLGQLF\
.
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
-DJLHOORĔVNLHM
nr 11 w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
:URFáDZVNLHMQU
ZĝZLGQLF\
KAZIMIE
RZA
38à$6.,
EGO
JAGIELL
2ē6.$
JAGIELL
2ē6.$
:52&à$
WSKA
2
2
Potrzeba realizacji projektu wynika z
faktu
]áHJRVWDQXWHFKQLF]QHJRHOHZDFMLNODWNL
schodowej budynku oraz instalacji
gazowej.
Potrzeba realizacji projektu wynika z
faktu
]áHJRVWDQXWHFKQLF]QHJRLZL]XDOQHJR
elewacji i
klatki schodowej budynku.
2
Potrzeba realizacji projektu wynika z
uwagi na
IDNWREHFQHJRQLH]DGRZDODMąFHJRVWDQX
technicznego elewacji i dachu budynku
RGSDGDMąF\
tynk, przecieki pokrycia dachu).
2
Potrzeba realizacji projektu wynika z
uwagi na
IDNW]áHJRVWDQXtechnicznego i
wizualnego
EXG\QNX=XZDJLQDRGSDGDMąF\W\QNQD
elewacji
IURQWRZHMSU]\OHJDMąFHMEH]SRĞUHGQLRGR
chodnika
publicznego.
Realizacja projektu ma
na celu powstrzymanie
dalszej degradacji
elewacji i klatki
schodowej
oraz poprawienie ich
stanu estetycznego
(wizualnego).
Wymiana instalacji
gazowej ma na
celu wyeliminowanie
QLHEH]SLHF]HĔVWZDGOD
PLHV]NDĔFyZEXG\QNX
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych.
2. Prace remontowe
elewacji frontowej i
tylnej budynku.
2. Prace remontowe
klatki schodowej
budynku.
3. Wymiana instalacji
gazowej w budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
Realizacja projektu ma
na celu wstrzymanie
dalszej degradacji
elewacji i klatki
schodowej
oraz poprawienie ich
stanu estetycznego
(wizualnego).
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych
2. Prace remontowe
elewacji budynku
3. Prace remontowe
klatki schodowej
budynku
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
pozwolenia na
wykonanie prac
budowlanych.
2. Prace remontowe
dachu budynku.
3. Prace remontowe
elewacji budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych.
2. Prace remontowe
elewacji budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
Realizacja projektu ma
na celu poprawienie
stanu
technicznego i
wizualnego elewacji
budynku oraz
poprawienie stanu
technicznego
(likwidacja
przecieków) dachu
budynku.
Realizacja projektu ma
na celu poprawienie
stanu
technicznego i
estetycznego
(wizualnego) budynku
RUD]Z\HOLPLQRZDü
niebH]SLHF]HĔVWZRGOD
przechodniów
NRU]\VWDMąF\FK]
publicznego
chodnika z uwagi na
W\QNRGSDGDMąF\]
elewacji
frontowej budynku.
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
IloĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
19
ewidencji osób
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek
mieszkalny
135 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
12
Ewidencja osób
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek
mieszkalny
150 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
12
Ewidencja osób
zamiHV]NXMąF\F
h budynek
mieszkalny.
150 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
23
Ewidencja
LORĞFLRVyE
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek.
200 000,00
19
20
21
22
23
Remont
elewacji
tylnej
wraz z
remonte
m klatki
schodow
ej
budynku
przy ul.
Rynek 24
w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji
frontowe
j
budynku
przy ul.
Trybunal
skiej nr
23 w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji i
klatki
schodow
ej
budynku
przy
ul.
Kazimier
za
3XáDVNLH
go 57 w
ĝZLGQLF\
.
Remont
elewacji
frontowe
j
budynku
przy ul.
Joachima
Lelewela
24 w
ĝZLGQLF\
.
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
negoWspólno
ta
Mieszka
Wspólnota
Mieszkaniowa
Rynek 24 w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Trybunalskiej nr
23 ZĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Kazimierza
3XáDVNLHJRQU
ZĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Joachima
Lelewela nr 24
ZĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Traugutta 1
RYNEK
TRYBUN
ALSKA
KAZIMIE
RZA
38à$6.,
EGO
JOACHIM
A
LELEWE
LA
ROMUAL
DA
TRAUGU
TTA
2
2
2
Potrzeba realizacji projektu wynika z
uwagi na
IDNW]áHJRVWDQXWHFKQLF]QHJRHOHZDFML
tylnej
oraz klatki schodowej budynku.
Potrzeba realizacji projektu wynika z
faktu
]áHJRVWDQXHOHZDFMLEXG\QNX]XZDJL
na
RGSDGDMąF\W\QNQDFKRGQLNSXEOLF]Q\L
]ZLą]DQH
]W\P]DJURĪHQLHGODSU]HFKRGQLyZ
:\HOLPLQRZDQLHSUREOHPX]áHJRVWDQX
technicznego
i wizualnego elewacji i klatki schodowej
budynku.
2
Wyeliminowanie problemu
RGSDGDMąFHJRW\QNX]
elewacji oraz powstrzymanie dalszej jej
degradacji
SRGZ]JOĊGHPWHFKQLF]Q\PL
wizualnym.
2
Stan techniczny elewacji stwarza
]DJURĪHQLDGOD
uczestników ruchu
drogowego.Zatrzymanie
stopniowej degradacji zabytkowej
elewacji oraz
odnowa zachowanych detali
architektonicznych.
ĝFLDQ\EXG\QNXQLHVSHáQLDMąZ\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLHFLHSáD
Realizacja projektu ma
na celu poprawienie
stanu
technicznego elewacji
tylnej i klatki
schodowej
budynku oraz
wyeliminowania
dalszej degradacji
tych elementów
budynku.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
pozwolenia na
wykonanie prac
budowlanych.
2. Prace remontowe
tylnej elewacji
budynku.
3. Prace remontowe
klatki schodowej,
PLĊG]\LQQ\PL
QDSUDZDW\QNyZĞFLDQ
wymiana
uszkodzonych
elementów schodów.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
Celem projektu jest
poprawa stanu
technicznego i
efektu estetycznego
(wizualnego) elewacji
frontowej budynku.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych.
2. Wykonanie prac
remontowych elewacji
frontowej budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
Poprawa stanu
technicznego oraz
wizualnego
elewacji i klatki
schodowej budynku.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych.
2. Wykonanie prac
remontowych elewacji
budynku.
3. Wykonanie prac
remontowych klatki
schodowej budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
Celem projektu jest
poprawa stanu
technicznego i
estetycznego
(wizualnego) elewacji
frontowej
budynku.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych.
2. Wykonanie prac
remontowych elewacji
frontowej budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
/LNZLGDFMD]DJURĪHQLD
dla ruchu pieszego.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych
tynków,-naprawa
uszkodzonych boni,
wypustów,
REUDPRZDĔLLQQ\FK
elementów
konserwatorskich,ocieplenie elewacji,malowanie
ĞFLDQ
9 Liczba
gospodarst
w
domowych
]OHSV]ą
NODVą
]XĪ\FLD
energii szt.
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
14
Ewidencja
LORĞFLRVyE
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek.
125 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
43
Ewidencja
LORĞFLRVyE
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek
300 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
19
Ewidencja
LORĞFLRVyE
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek.
120 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek.
18
Ewidencja
LORĞFLRVyE
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek.
130 000,00
10
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
10
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej przed
UHDOL]DFMą
inwestycji i po
zrealizowaniu.
240 000,00
niowa
przy ul.
Traugutt
a 1.
']LDáND
gruntu
2824.
24
Remont
elewacji
frontowe
j
budynku
wraz z
remonte
m
klatek
schodow
ych przy
ul.
Komunar
dów 6-6a
w
ĝZLGQLF\
25
Remont
elewacji i
klatki
schodow
ej wraz z
Z\PLDQą
instalacji
Wspólnota
techniczn
Mieszkaniowa
ych w
przy ul.
budynku :URFáDZVNLHMQU
przy
ZĝZLGQLF\
ul.
:URFáDZ
skiej nr
51 w
ĝZLGQLF\
.
26
Moderni
zacja
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego
przy ul.
Komunar
dów 14.
w
ĝZLGQLF\
']LDáND
nr
504.
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Komunardów
6-6a-6b w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Komunardów
14
KOMUNA
RDÓW
:52&à$
WSKA
KOMUNA
RDÓW
Celem projektu jest
uzyskanie poprawy
stanu
technicznego i
wizualnego elewacji i
klatek
schodowych budynku.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
na wykonanie prac
budowlanych.
2. Wykonanie prac
remontowych elewacji
budynku.
3. Wykonanie prac
remontowych klatek
schodowych budynku.
2
Realizacja projektu ma na celu
wyeliminowanie
]áHJRVWDQX technicznego elewacji i
klatki
schodowej budynku oraz instalacji
technicznych
VáXĪąF\FKPLHV]NDĔFRPEXG\QNX
&HOHPHIHNWXPDE\ü
poprawa stanu
technicznego i
wizualnego elewacji i
klatki schodowej
budynku
budynku. Poprawienie
VNXWHF]QRĞFLG]LDáDQLD
instalacji technicznych
w budynku.
1. Opracowanie
QLH]EĊGQHM
dokumentacji
technicznej i uzyskanie
41 Rozwój
SR]ZROHQLDQDEXGRZĊ
obszarów
na wykonanie prac
miejskich:
budowlanych.
wyremonto
2. Wykonanie prac
wane
remontowych elewacji
budynki
budynku.
mieszkalne
3. Wykonanie prac
na
]ZLą]DQ\FK]Z\PLDQą
obszarach
instalacji technicznych
miejskichw budynku.
szt.
4. Wykonanie prac
]ZLą]DQ\FK]
remontem klatki
schodowej budynku.
2
ĝFLDQ\FPEXG\QNXQLHVSHáQLDMą
Z\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych
tynków,-wykonanie
RFLHSOHQLDĞFLDQmalowanie
ĞFLDQ
2
Wyeliminowanie problemu
RGSDGDMąFHJRW\QNXRUD]
dalszej degradacji elewacji budynku.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
16
Ewidencja
LORĞFLRVyE
]DPLHV]NXMąF\F
h budynek
140 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
,ORĞü
osób
zamieszk
XMąF\FK
budynek
14
Ewidencja
LORĞFLRVyE
zamieszkXMąF\F
h budynek
100 000,00
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
10
Zmniejszenie
ZVSyáF]\QQLND
przenikania
FLHSáD
z 1,52 W/m2*K
do 0,35
W/m2*K
150 000,00
27
28
29
30
Ocieplen
ie
budynku
ul.
3XáDVNLH
go 20-22
w
ĝZLGQLF\
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
ĩHURPVNL
ego 1113-13a
Moderni
zacja
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
Dworco
wa 3
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Wspólnota
Mieszkaniowa
"Jan"
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
ĩHURPVNLHJR
11-13-13a
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Dworcowa 3
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
)UDQFLV]NDĔVNLH
j9
KAZIMIE
RZA
38à$6.,
EGO
STEFANA
ĩ(5206
KIEGO
DWORCO
WA
FRANCIS
=.$ē6.
A
2
%XG\QHN]UZ]á\PVWDQLH
technicznym
elewacja, dach, klatki schodowe, 18
balkonów
3RSUDZLHQLHZ\JOąGX
elewacji, ocieplenie
ĞFLDQ
co da dodatkowe
RV]F]ĊGQRĞFLSU]\
ogrzewaniu
budynku i przyczyni
VLĊGR]PQLHMV]HQLD
emisji
CO2
1- etap 2016 r. remont
elewacji, ocieplenie
styropianem - 15 cm.
ok.350 m2 powierzchni
budynku od strony
podwórka, remont 18
balkonów
2 - etap 2018 r. remont elewacji
ocieplenie styropianem
- 15 cm. 350 m2
powierzchni budynku
od ulicy, remont dachu
i klatek schodowych.
8
Powierzch
nia
XĪ\WNRZD
budynków
poddanych
termomode
rnizacji - ]á
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
2
Zatrzymanie stopniowej degradacji
zabytkowej
elewacji oraz odnowa zachowanych
detali
architektonicznych
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków
oraz tynków
cementowych,czyszczenie,
reprofilacja oraz
rekonstrukcja detali
architektonicznych,PDORZDQLHĞFLDQ
2
ĝFLDQ\FPEXG\QNXQLHVSHáQLDMą
Z\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków
-wykonanie ocieplenia
ĞFLDQ
-PDORZDQLHĞcian,
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
2
ĝFLDQ\FPEXG\QNXQLHVSHáQLDMą
Z\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków,
-wykonanie ocieplenia
ĞFLDQ
-PDORZDQLHĞFLDQ
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
700
25 Inny
ZVNDĨQLN
3
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
QDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąF\
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
liczba
budynkó
w
objetych
rewitaliz
DFMą
1
3URWRNyá
zdawczoodbiorczy
180 000,00
100
,ORĞüZ\FLHF]HN
SRSRáąF]HQLH
budynku ze
ĞFLHĪNDPL
turystycznymi
ĝZLGQLF\
200 000,00
10
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej przed
UHDOL]DFMą
projektu i po
realizacji.
150 000,00
10
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej przed
UHDOL]DFMą
projektu i po
zrealizowaniu
150 000,00
Mieszka
niowa
przy ul.
Francisz
NDĔVNLHM
9
31
32
33
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
negoWspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
Grodzka
4
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
.RĞFLHOQ
ej 38
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego
Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Grodzka 4
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
.RĞFLHOQHM
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
.RĞFLHOQHM
GRODZK
A
.2ĝ&,(/
NA
.2ĝ&,(/
NA
2
Zatrzymanie stopniowej degradacji
zabytkowej
elewacji oraz odnowa zachowanych
detali
architektonicznych
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków
oraz tynków
cementowych,czyszczenie,
reprofilacja oraz
rekonstrukcja detali
architektonicznych,PDORZDQLHĞFLDQ
2
ĝFLDQ\FPEXG\QNXQLHVSHáQLDMą
Z\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych
tynków,-wykonanie
RFLHSOHQLDĞFLDQmalowanie
ĞFLDQ
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
2
ĝFLDQ\FPEXG\QNXQLHVSHáQLDMą
Z\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków,
-wykonanie ocieplenia
ĞFLDQ
-PDORZDQLHĞFLDQ
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
26 Liczba
zabytków
nieruchom
ych
REMĊW\FK
wsparciem
- szt.
1
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
QDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąF\
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
100
5yĪQLFDLORĞFL
wycieczek
przez ul.
*URG]Ną
SU]HGUHDOL]DFMą
projektu i po.
200 000,00
100
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej przed
UHDOL]DFMą
projektu i po
realazacji
150 000,00
100
5yĪQLFD
]XĪ\FLDFLHSáD
SU]HGUHDOL]DFMą
projektu i po
zrealizowaniu
150 000,00
.RĞFLHOQ
ej 40.
34
35
36
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
.RĞFLHOQ
ej 42
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
Trybunal
ska 8
Odnowie
nie i
ociepleni
e
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy
Rynek 22
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
.RĞFLHOQHM
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Trybunalska 8
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy Rynek 22
.2ĝ&,(/
NA
TRYBUN
ALSKA
RYNEK
2
ĝFLDQ\FPEXG\QNXQLHVSHáQLDMą
Z\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków,
-wykonanie ocieplenia
ĞFLDn,
-PDORZDQLHĞFLDQ
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
2
Zatrzymanie stopniowej degradacji
zabytkowej
elewacji oraz odnowienie zachowanych
detali
architektonicznych
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych
tynków,-wykonanie
RFLHSOHQLDĞFLDQmalowanie
ĞFLDQ
13 Liczba
zmoderniz
owanych
energetycz
nie
budynkówszt.
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków,
-wykonanie ocieplenia
ĞFLan,
-PDORZDQLHĞFLDQ
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
2
ĝFLDQ\EXG\QNXQLHVSHáQLDMąZ\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
2VLąJQLĊFLH
ZVSyáF]HVQ\FK
ZVSyáF]\QQLNyZ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHM
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
100
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej
150 000,00
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
100
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej.
120 000,00
1
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
100
5yĪQLFD
]XĪ\FLDHQHUJLL
cieplnej.
140 000,00
37
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy Pl.
Grunwal
dzkim 4
38
Rewitaliz
acja
budynku
mieszkal
nego
przy ul.
.3XáDVN
iego 1-5
w
ĝZLGQLF\
39
Rewitaliz
acja
budynku
przy ul.
Nauczyci
elskiej 1
w
ĝZLGQLF\
40
Remont
kapitalny
dachu
dachówk
owego
wraz z
rynnami i
rurami
spustowy
mi ,
docieple
nie
elewacji
frontowe
j
budynku
wraz z
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy Pl.
Grunwaldzkim
4
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. K.
3XáDVNLHJR
1-5
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
Nauczycielskiej
1
wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Siennej
11
PL.
GRUNWA
LDZKI
KAZIMIE
RZA
38à$6.,
EGO
NAUCZY
CIELSKA
SIENNA
2
2
2
2
Zatrzymanie stopniowej degradacji
zabytkowej
elewacji oraz odnowa zachowanych
detali
architektonicznych
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta.
Budynek wymaga naprawy elewacji
wraz z balkonami
]XZDJLQD]á\VWDQQDGWRREHFQD
estetyka
Poprawa estetyki
budynku, jako jednego z nielicznych w
SU]HVWU]HQLĞUyGPLHĞFLD
okolicach
odnowionego centrum miasta (rynek) nie
ĞFLVáHFHQWUXP- rynek
VSHáQLD
(remont elewacji)
RF]HNLZDĔPLHV]NDĔFyZDZ\NRQDQ\
remont
ZSá\QLHQDSRGQLHVLHQLHDWUDNF\MQRĞFL
okolicy
rynku
=á\VWDQWHFKQLF]Q\EXG\QNXLGDFKX
- SU]HFLHNDMąFHPXU\EXG\QNX
- zniszczone opierzenia budynku
Remont elewacji
- zniszczone elementy zdobnicze
budynku, naprawa
budynku
dachu
- SU]HFLHNDMąF\GDFKZHZVFKRGQLHM
F]ĊĞFLEXG\QNX
- ]á\VWDQU\QLHQRGSURZDG]DMąF\FKZRGĊ
od dachu
%XG\QHNZ\PDJDFDáNRZLWHMZ\PLDQ\
dachu z uwagi
QDSRZWDU]DMąFHVLĊQLHV]F]HOQRĞFL
Docieplenie
ĞFLDQ\]HZQĊWU]QHMEXG\QNX
Wymiana poszycie
dachu, poprawienie
ZVNDĨQLND
energetycznego
budynku
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków
oraz tynków
cementowych,
-czyszczenie,
reprofilacja oraz
rekonstrukcja detali
architektonicznych,
-PDORZDQLHĞFLDQ
-remont dachu,
remont elewacji bez
ocieplenia
I etap - 2016 (front
budynku)
II etap - W\á
budynku)
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczna
budynkó
w
objetych
rewitaliz
acja
&]ĊĞFLRZDQDSUDZD
dachu
wymiana zniszczonych
rynien
remont elewacji
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
kapitalny remont dachu
ok. 250 m2
GRFLHSOHQLHĞFLDQ\
frontowej wraz z
NRORU\VW\NąRNP
8
Powierzch
nia
XĪ\WNRZD
budynków
poddanych
termomode
rnizacji - ]á
1
1
300
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
QDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąF\
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
100
Liczba
wycieczek
200 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNyá
zdawczoodbiorczy
120 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNRá\
zdawczoodbiorcze
70 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
wyremon
towanyc
h
budynkó
ww
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNyá
zdawczoodbiorczy
130 000,00
kolorysty
Ną
41
42
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
-DJLHOORĔ
ska 18
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
mieszkal
nego Wspólno
ta
Mieszka
niowa
przy ul.
-DJLHOORĔ
ska 16
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
-DJLHOORĔVND
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
-DJLHOORĔVND
JAGIELL
2ē6.$
JAGIELL
2ē6.$
2
2
Zatrzymanie stopniowej degradacji
zabytkowej
elewacji oraz odnowa zachowanych
detali
architektonicznych
Zatrzymanie stopniowej degradacji
zabytkowej
elewacji oraz odnowa zachowanych
detali
architektonicznych
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków
oraz tynków
cementowych,
-czyszczenie,
reprofilacja oraz
rekonstrukcja detali
architektonicznych,
-PDORZDQLHĞFLDQ
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków
oraz tynków
cementowych,
-czyszczenie,
reprofilacja oraz
rekonstrukcja detali
architektonicznych,
-PDORZDQLHĞFLDQ
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
1
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
QDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąFy
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
1
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
nDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąF\
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
100
,ORĞüZ\FLHF]HN
kierowanych
przez na nowa
WUDVĊ
WXU\VW\F]Qą
150 000,00
100
,ORĞüZ\FLHF]HN
kierowanych na
QRZąWUDVĊ
WXU\VW\F]Qą
150 000,00
43
44
Remont
elewacji
budynku
wraz z
ociepleni
em przy
ul.
:\VSLDĔ
skiego
2A
Prace
remonto
we zabezpie
F]DMąFH
budynki
przy
Pl.
'U]\PDá
y i ul.
Westerpl
atte 10
45
Prace
remonto
we
zabezpie
F]DMąFH
budynek
przy ul.
-DJLHOORĔ
skiej 2 w
ĝZLGQLF\
46
Remont
budynku
przy ul.
'áXJLHM
26 w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
mieszkaniowa
Wspólnota
mieszkaniowa
3O']\PDá\
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
-DJLHOORĔVNLHM
Wspólnota
mieszkaniowa
SU]\XO'áXJLHM
26
67$1,6à
AWA
:<63,$ē
SKIEGO
PL.
0,&+$à
A
DRZYMA
à<
JAGIELL
2ē6.$
'à8*$
2
2
2
2
Jest to oficyna, bardzo zimny budynek, ,
dlatego
remont elewacji wraz dociepleniem
poprawi stan
techniczny budynku
Remont elewacji z
dociepleniem budynku
przy ul.
:\VSLDĔVNLHJR$
Ocieplenie budynku
Malowanie budynku
%XG\QNLSRWU]HEXMą]PLDQ\LVWQLHMąFHM
GDFKyZNLNWyUDZNDĪGHMFKZLOLPRĪH
VSRZRGRZDüQLV]F]HQLHVXEVWDQFML
budynku.
3RV]F]HJyOQHSU]HFLHNLVąQDELHĪąFR
usuwane,
dach nigdy nie E\áUHPRQWRZDQ\6WDQ
elewacji
SRZRGXMH]DPDNDQLHĞFLDQSRSU]H]
nawisy
RGSDU]RQ\FKF]ĊĞFLW\QNXFRVNXWNXMH
wykwitami
SOHĞQLRZ\PLQDZHZQĊWU]QHMVWURQLH
ĞFLDQ\Z
mieszkaniach.
Wymiana
uszkodzonego poszycia
jak i elementów
konstrukcji dachowej
wraz z wymLDQą
LVWQLHMąFHM
GDFKyZNLQDQRZąRUD]
zakonserwowanie
FDáRĞFL
konstrukcji dachowej.
Prace
]DEH]SLHF]DMąFRremontowe elewacji
budynków
poprawi
EH]SLHF]HĔVWZR
HVWHW\NĊRUD]
]DEH]SLHF]\LVWQLHMąFą
VXEVWDQFMĊEXG\QNX
3O'U]\PDá\
I etap - prace
remontowe dachu
dwuspadowego o pow.
PRUD]F]ĊĞFL
papowej o pow. 48 m2
II etap remont elewacji
od strony podwórka o
pow. 360 m2
III etap remont
elewacji od strony
ulicy o pow. 136 m2
Ul. Westerplatte 10
,HWDSUHPRQWSRáDFL
dachowych dachu
dwuspadowego o pow.
PRUD]F]ĊĞFL
papowej o pow. 41 m2
II etap remont elewacji
od strony podwórka o
pow. 305 m2
3UDFH]DEH]SLHF]DMąFR
- remontowe elewacji
budynku, wraz z
wymiana tynków i
SRáRĪHQLH
pierwotnego koloru, co
poprawi
EH]SLHF]HĔVWZR
HVWHW\NąRUD]
zabezSLHF]\LVWQLHMąFą
substancje
budynku.
I etap - remont elewacji
od strony podwórka o
pow. 598 m2
II etap - remont
elewacji od strony
ulicy o pow. 800 m2
W obecnym stanie budynek potrzebuje
zmiany
LVWQLHMąFHMGDFKyZNLNWyUDZNDĪGHM
chwili
PRĪHVSRZRGRZDüQLV]F]HQLHVXEVWDQFML
budynku.
:\VWĊSXMąSU]HFLHNLNWyUHVąGRUDĨQLH
XVXZDQH'DFKQLHE\áUHPRQWRZDQ\
Stan
HOHZDFMLSRZRGXMH]DPDNDQLHĞFLDQ
poprzez nawisy
RGSDU]RQ\FKF]ĊĞFLW\QNXFRVNXWNXMH
wykwitami
SOHĞQLRZ\PLQDZHZQĊWU]QHMVWURQLH
Ğciany w
PLHV]NDQLDFK6WDQRZLWRUyZQLHĪ
]DJURĪHQLDGOD
]GURZLDLĪ\FLDOXG]LSU]HFKRG]ąF\FKZ
SREOLĪX
Realizacja projektu poprawi stan
techniczny
EXG\QNXFREH]SRĞUHGQLRSU]\F]\QLVLĊ
do poprawy
XĪ\WNRZDQLDORNDOLSU]H]PLHV]NDĔFyZ
oraz
]ZLĊNV]\EH]SLHF]HĔVWZRRVyEWU]HFLFK
ZFLąJX
NRPXQLNDF\MQ\PFKRGQLNDXO'áXJLHM
Poprawa stanu
technicznego budynku
Poprawa
estetyki otoczenia
Remont elewacji
EXG\QNXRGXO'áXJLHM
5HPRQWF]ĊĞFLGDFKX
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
objetych
rewitaliz
DFMą
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
objetych
rewitaliz
DFMą
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
1
2
1
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNyá
odbioru prac
110 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
wyremon
towanyc
h
budynkó
ww
ramach
rewitaliz
acji
2
3URWRNRá\
odbioru prac
370 400,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
wyremon
towanyc
h
budynkó
ww
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNyá
zdawczo
odbiorczy
145 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
wyremon
towanyc
h
budynkó
ww
obszarze
rewitaliz
acji
1
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
140 000,00
47
48
Remont
kamienic
y przy ul.
Bocznej
6w
ĝZLGQLF\
Remont
budynku
przy ul.
Kotlarski
ej 14 w
ĝZLGQLF\
49
Remont
F]ĊĞFL
wspólnyc
h
kamienic
y
Wspólno
ty
Mieszka
niowej
przy ul
:DáRZHM
4w
ĝZLGQLF\
50
Remont
wraz z z
termomo
dernizacj
ą
budynku
galeriow
ego przy
ul.
Siostrzan
ej 125,7a w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Bocznej
6
Wspólnota
mieszkaniowa
ul. Kotlarskiej
14
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
:DáRZHM
Spóldzielnia
mieszkaniowa w
ĝZLGQLF\
BOCZNA
KOTLAR
SKA
:$à2:
A
SIOSTRZ
ANA
2
2
2
2
Realizacja projektu poprawi stan
techniczny
EXG\QNXLHVWHW\NĊRWRF]HQLD
Realizacja projektu poprawi stan
techniczny
EXG\QNXFREH]SRĞUHGQLRSU]\F]\QLVLĊ
do poprawy
EH]SLHF]HĔVWZDPLHV]NDĔFyZEXG\QNX
RUD]FDáHJR
RWRF]HQLDWHUHQX]HZQĊWU]QHJR
Poprawa stanu
technicznego budynku
Poprawa
estetyki otoczenia
Poprawa stanu
technicznego budynku
poprawa
estetyki i
EH]SLHF]HĔVWZD
otoczenia
Zabezpieczenie
1DSUDZDGDFKXSRSUDZLEH]SLHF]HĔVWZR
EXG\QNXSU]HGGDOV]ą
PLHV]NDĔFyZRUD]XFKURQLEXG\QHN
GHZDVWDFMąF]\QQLNL
SU]HGQLV]F]ąF\PG]LDáDQLHPF]\QQLNyZ
atmosferyczne)
atmosferycznych
3RSUDZDZ\JOąGX
Remont klatki schodowej , wymiana
odtworzeniowego
schodów, wymiana stolarki okiennej,
kamienicy
renowacja zabytkowych drzwi
Poprawa stanu
GUHZQLDQ\FKQDNDĪG\P]SLĊWHUWHFKQLF]QHJRJáyZQHJR
SRSUDZLEH]SLHF]HĔVWZRPLHV]NDĔFyZ
FLąJXSLHV]HJR
ZSá\QLHQDRGWZRU]HQLHZDORUyZ
ZHZQąWU]NDPLHQLF\
historycznych kamienicy oraz zatrzyma
(klatka schodowa)
QLHNRU]\VWQ\ZSá\ZG]LDáDQLDZDUXQNyZ
poprawa pieszych
DWPRVIHU\F]Q\FKQDQLV]F]ąFHG]LDáDQLD
FLąJyZZNRU\WDU]DFK
ZHZQąWU]EXG\QNX
piwnicznych oraz
Remont korytarzy piwnicznych i
zabezpieczenie murów
naprawa ubytków w posadcHZSá\QLHQD
przed niszczeniem i
EH]SLHF]HĔVWZR]DPLHV]NXMąF\FK
ZSá\ZHPZLOJRFLQD
lokatorów.
MDNRĞüEXG\QNX
Problem z odprowadzeniem wody
deszczowej
]DOHJDMąFHMQDRWZDUW\FKZVSyOQ\FK
korytarzach
]HZQĊWU]Q\FKJDOHULH]NWyU\FK
EH]SRĞUHGQLR
ZFKRG]LVLĊGRPLHV]NDĔP Zniszczona
elewacja
]HZQĊWU]QDLSRVDG]NDJDOHULLEUDN
warstw
termoizolacyjnych.
Remont budynku wraz
]WHUPRPRGHUQL]DFMą
Remont elewacji od
ulicy
Ocieplenie elewacji od
podwórka
Remont elewacji
budynku z balkonami
/LNZLGDFMDSĊNQLĊü
muru budynku
Remont instalacji
elektrycznej klatki
schodowej
Remont klatki
schodowej , biegów
schodowych, posadzek
i malatury
Naprawa dachu (300
m2)
-wymiana poszycia
dachowego
VSUyFKQLDáHGHVNL
papa)
Remont klatki
schodowej
- wymiana schodów
(110 m2)
- wymiana stolarki
okiennej ( 14 m2)
- renowacja drzwi na
NDĪG\PSLĊWU]H
m2)
- malowanie klatki
schodowej (410 m2)
PRQWDĪLQWHOLJHQWQHJR
RĞZLHWOHQLDNODWNL
schodowej
Piwnica
- remont korytarzy
piwnicznych (ubytki w
posadzce)
Wzmocnienie
RVXZDMąFHJRVLĊ
balkonu (5 m2)
Elewacja frontowa
(550 m2)
3RSUDZDHIHNW\ZQRĞFL
energetycznej
PLHV]NDĔ
poprzez wprowadzenie
SU]HJUyG]HZQĊWU]Q\FK
na
wspólnych otwartych
korytarzach, w tym
docieplenie budynku
RUD]PRQWDĪSU]HJUyG
termoizolacyjnych,
wymiana posadzki i
odprowadzenie wód
opadowych z galerii,
odnowa
fasad
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
rewitaliz
owanych
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
poddany
ch
rewitaliz
acji
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
rewitaliz
aowanyc
h
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
objetych
rewitaliz
DFMą
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
wyremon
towanyc
h
budynkó
ww
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNyá
zdawczo odbiorczy
150 000,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji szt.
1
3URWRNyá
zdawczoodbiorczy
133 977,00
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
remonto
wanych
1
3URWRNyá
odbiorczy prac
360 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji
1
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
1 000 000,00
1
1
51
52
53
Remont
budynku
przy ul.
àXNDVLĔV
kiego 13
w
ĝZLGQLF\
Rewitaliz
acja
zabytko
wej
kamienic
y przy pl.
Grunwal
dzkim 4
Adaptacj
a
pomieszc
]HĔ
piwniczn
ych na
potrzeby
PáRG]LHĪ
yi
seniorów
Wspólnota
mieszkaniowa
ul.
àXNDVLĔVNLHJR
13 w
ĝZLGQLF\
Wspólnota
mieszkaniowa
Pl. Grunwaldzki
4
Gmina Miasto
ĝZLGQLFD
WALERI
ANA
à8.$6,ē
SKIEGO
PL.
GRUNWA
LDZKI
'à8*$
2
Realizacja projektu poprawi stan
techniczny
budynku oraz HVWHW\NĊFDáHJRRWRF]HQLD
terenu
zewnetrznego
2
5HZLWDOL]DFMDPD]D]DGDQLHSRSUDZLü
stan
techniczny budynku i ]QLZHORZDü
]ZLą]DQH]W\P
]DJURĪHQLDGODPLHV]NDĔFyZL
przechodniów oraz
SRSUDZLüHVWHW\NĊEXG\QNX:FKZLOL
obecnej w
stanie dewastacji jest elewacja budynku,
na dachu
VąSU]HFLHNLRV\SXMąVLĊEDONRQ\
zniszczone i
SRZ\áDP\ZDQąVąVWRSQLHQDVFKRGDFK
klatki
VFKRGRZHMRUD]ZVSDUFLDSRUĊF]\
Remontu
Z\PDJDMąUyZQLHĪWRDOHW\]QDMGXMąFH
VLĊQD
NRU\WDU]DFKF]ĊĞüPLHV]NDĔFyZQLH
posiada
toalet w mieszkaniach)
Celem projektu jest
przywrócenie
zabytkowego
Z\JOąGXLGREUHJR
stanu technicznego
budynku co
przyczynLVLĊGR
poprawy wizerunku tej
F]ĊĞFL
miasta.
1
W Centrum Miasta brak jest miejsca w
którym
swobodnie PRJáDE\VLĊVSRWNDü
PáRG]LHĪL
UR]ZLMDüVZRMH]DLQWHUHVRZDQLHEH]
NRQLHF]QRĞFL
]U]HV]DQLDZNRáDFKOXERUJDQL]DFMDFK
Nie ma
UyZQLHĪSU]HVWU]HQLZNWyUHMPáRG]LHĪ]
MDK
PRJáDE\SUH]HQWRZDüVZRMąWZyUF]RĞü
seniorom
(koncerty, wystawy). W budynku
Centrum Wspierania
2UJDQL]DFML3R]DU]ąGRZ\FKSU]\XO
'áXJLHM
]QDMGXMąVLĊSLĊNQH]DE\WNRZH
pomieszczenia
SLZQLF]QHNWyUHPRJá\E\VáXĪ\üW\P
celom. W
SRPLHV]F]HQLDFKW\FKPRJá\E\UyZQLHĪ
RUJDQL]RZDüVZRMHXURF]\VWHVSRWNDQLD
organizacje
SR]DU]ąGRZHDWDNĪHVSRW\NDüVLĊ
wolontariusze
5HPRQWSRPLHV]F]HĔ
piwnicznych w
zakresie
dostosowania ich do
wymogów
SR]ZDODMąF\FKQD
korzystanie z tych
SRPLHV]F]HĔRUD]
dostosowanie
ich do potrzeb
PáRG]LHĪ\
wolontariuszy,
organizacji i seniorów
Poprawa stanu
technicznego budynku
poprawa
estetyki otoczenia
Remont elewacji
budynku
Remont dachu
papowego
Planowane prace to:
remont elewacji
frontowej od
VWURQ\XO:DáEU]\VNLHM
i ul. Lelewela (nowe
tynki, naprawa
balkonów, malowanie
elewacji),
wymiana pokrycia
GDFKXZF]ĊĞFLNU\WHM
GDFKyZNąFHUDPLF]Qą
wraz z wymLDQąáDWL
obróbek blacharskich,
remont klatki
schodowej
(naprawa/wymiana
tynków,
naprawa/wymiana
stopni
schodowych i
balustrady, wymiana
desek i
Z\NáDG]LQPDORZDQLH
ĞFLDQLVXILWyZ
1. Zakres planowanych
prac: montDĪ
ogrzewania i
wentylacji,
przebudowa schodów,
UHPRQWĞFLDQLVNOHSLHĔ
PRQWDĪRĞZLHWOHQLD
2. Utworzenie sali
reprezentacyjne z
systemem
wystawienniczym na
RUJDQL]DFMĊ
XURF]\VW\FKVSRWNDĔ
wystaw, koncertów.
3. Utworzenie miejsca
VSRWNDĔGODPáRG]LHĪ\
w oparciu o
innowacyjny projekt
Karnet 15+ ( miejsce
Z\PLDQ\GRĞZLDGF]HĔ
spotkania z ciekawymi
OXGĨPLVSRWNDQLD]
trenerami , doradcami
zawodowymi)
4. Klub Wolontariusza
– miejsce co
PLHVLĊF]Q\FKVSRWNDĔ
wolontariuszy
zrzeszonych w
ĞZLGQLFNLP
wolontariacie
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
objetych
rewitaliz
DFMą
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
57 Inny
ZVNDĨQLN
System
wystawie
nniczy
szt-1;
Sala
reprezent
acyjna
szt-1;
1
1
2
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji
1
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
110 000,00
25 Inny
ZVNDĨnik
Liczba
wyremon
towanyc
h
budynkó
ww
ramach
rewitaliz
acji
1
3URWRNyá
zdawczoodbiorczy
250 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Klub
PáRG]LHĪ
owy szt 1; Klub
wolontari
usza szt 1;
Klub
integracji
szt - 1
3
Formularze
350 000,00
54
Przebudo
wa
budynku
Klubu
Bolko w
ĝZLGQLF\
Gmina Miasto
ĝZLGQLFD
PL.
GRUNWA
LDZKI
2
%XG\QHNSHáQLIXQNFMĊXĪ\WHF]QRĞFL
SXEOLF]QHM]á\VWDQSRNU\FLDGDFKRZHJR
SĊNQLĊFLDLSU]HFLHNL]á\VWDQ
sanitariatów,
LQVWDODFMLHOHNWU\F]QHMZRGRFLąJRZHML
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
oraz
klimatyzacji, bardzo ]á\VWDQ
SRPLHV]F]HĔ
UyZQLHĪWHFKQLF]Q\FKNODWHN
schodowych, sal
widowiskowych wraz z garderobami,
brak
GRVWĊSQRĞFLGODRVyE]
QLHSHáQVSUDZQRĞFLDPL
EUDNZ\SRVDĪHQLDVDOZLGRZLVNRZ\FK
wystawowych,
ZLHORIXQNF\MQ\FKZZ\SRVDĪHQLH
RĞZLHWOHQLH
QDJáRĞQLHQLH i interaktywne.
Poprawa estetyki
EXG\QNXSRĪ\WNX
publicznego
\"Klubu Bolko\"
nadanie mu nowej
DUDQĪDFMLL
nowoczesnych funkcji
1. Remont
odtworzeniowy
pokrycia dachowego
wraz z wykonaniem
izolacji termicznej
2. Przebudowa
IXQNFMRQDOQDSLĊWUD
budynku z
dostosowaniem do
SRWU]HEXĪ\WNRZQLND
3. Wykonanie poprawy
akustyki dwóch sal
'RSRVDĪHQLHZ
VSU]ĊWQDJáRĞQLHQLRZ\L
RĞZLHWOHQLRZ\
3U]HEXGRZDPDáHM
sali wielofunkcyjnej
6. Przebudowa holu na
PDáąVDOĊZ\VWDZRZą
7. Przeniesienie kuchni
GRSRPLHV]F]HĔ
kawiarni
8. Przebudowa
LVWQLHMąF\FK
sanitariatów
9. Przebudowa szatni
10. Wykonanie sufitu
podwieszanego w
27 Liczba
GXĪHMVDOL
instytucji
11. Wykonanie
kultury
REZRGX]HZQĊWU]QHJR
REMĊW\FK
instalacji
wsparciem
ZRGRFLąJRZHM
:\PLDQDSRGáyJL
szt.
stolarki okiennej i
Z\SRVDĪHQLHZUROHW\
13. Wykonanie
GRVWĊSQRĞFLFDáHJR
obiektu dla potrzeb
osób z
QLHSHáQRVSUDZQRĞFLDPL
14. Wymiana
LVWQLHMąFHMLQVWDODFML
centralnego
ogrzewania, instalacji
elektrycznej z
PRGHUQL]DFMą
iluminacji, wodnokanalizacyjnej
15. Wykonanie
klimatyzacji
16. Przystosowanie
poddasza
17. Wykonanie nowej
DUDQĪDFMLZQĊWU]
:\SRVDĪHQLH
budynku w
V\JQDOL]DFMĊ
ostrzegania
SU]HFLZSRĪDURZHJR
17.
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
SRĪ\WNX
publiczn
ego
dostosow
anych dla
osób z
QLHSHáQRV
prawQRĞF
iami
1
SURWRNyá
odbioru
250 000,00
55
56
„Wykona
nie
remontu
budynkó
w
wielorod
zinnych
Wspólno
t
Mieszka
niowych
przy ul.
Grodzkie
j 1; ul.
%ROHVáDZ
a
Chrobreg
o 5; ul.
%ROHVáDZ
a
Chrobreg
o
8; ul.
Budowla
nej 2 w
ĝZLGQLF\
”
„Wykona
nie
remontu
budynkó
w
wielorod
zinnych
Wspólno
t
Mieszka
niowych
przy ul.
Walerian
a
àXNDVLĔV
kiego 14;
ul.
'áXJLHM
19-19A;
ul.
Kazimier
za
3XáDVNLH
go 48; pl.
Grunwal
dzki 33A w
ĝZLGQLF\
”
Wspólnota
Mieszkaniowa
Grodzka 1
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul.
àXNDVLĔVNLHJR
14
inna ulica
inna ulica
2
2
=á\VWDQWHFKQLF]Q\GDFKyZ]QLV]F]RQH
elewacje
]DJUDĪDMąFHEH]SLHF]HĔVWZX
zdegradowane klatki
schodowe, niesprawne instalacje
elektryczne i
wodno-kanalizacyjne, zdewastowane
podwórko
wspólnotowe.
=á\VWDQGDFKyZXV]F]HUENLHOHZDFMLL
SĊNQLĊFLD]QLV]F]RQH]GHZDVWRZDQH
klatki
schodowe
Poprawa estetyki
budynków i
EH]SLHF]HĔVWZDL
MDNRĞFLĪ\FLD
PLHV]NDĔFyZZVSyOQRW
mieszkaniowych
ĝZLGQLF\
Prowadzenie prac na
terenie WS Grodzka 1,
B.Chrobrego 5,
B.Chrobrego 8,
Budowlana 2
1.Remonty elewacji
budynków wraz z
NRORU\VW\NąL
GRFLHSOHQLHPĞFLDQ\
2.Remonty dachu z
Z\PLDQąSRNU\FLD
gontu .
3.Remonty klatek
schodowych,
4.Wymiana instalacji
elektrycznej na klatce
schodowej.
5 Remont podwórza
6.Wymiana instalacji
wodnej i kanalizacyjnej
ZF]ĊĞFLZVSyOQHM
Poprawa estetyki
RWRF]HQLDLMDNRĞFL
Ī\FLD
PLHV]NDĔFyZĝZLGQLF\
Prowadzenie prac
remontowych na
terenie WM
àXNDVLĔVNLHJR:0
'áXJD-19A, WM
3XáDVNLHJR:0
Pl.Grunwaldzki 3-3A
1. Remonty dachów z
Z\PLDQąSRNU\FLD
dachówkowego i
papowego.
2. Remonty elewacji
budynku wraz z
NRORU\VW\NąL
dociepleniem.
3. Remont klatki
schodowej.
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
57 Inny
ZVNDĨQLN
liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
4
4
25 Inny
ZVNDĨQLN
liczba
budynkó
w
REMĊW\FK
rewitaliz
DFMą
4
3URWRNRá\á
zdawczoodbiorcze
540 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
hw
ramach
rewitaliz
acji
4
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
650 000,00
57
58
„Wykona
nie
remontu
komunal
nych
budynkó
w
wielorod
zinnych
usytuowa
nych
przy ul.
*G\ĔVNLH
j
3-3A; ul.
Pierwsze
go Maja
3; ul.
Stefana
ĩHURPVNL
ego 6; ul.
6SyáG]LHO
czej 2931; ul.
Kotlarski
ej 5A w
ĝZLGQLF\
”
„Wykona
nie
remontu
komunal
nych
budynkó
w
wielorod
zinnych
usytuowa
nych
przy ul.
Przechod
niej
3; ul.
Przechod
niej 5; ul.
Przechod
niej 6; ul.
Przechod
niej 8; ul.
Przechod
niej 10;
ul.
Teatralne
j 25 w
ĝZLGQLF\
”
Gmina Miasta
ĝZLGQLFD
Gmina Miasta
ĝZLGQLFD
inna ulica
inna ulica
2
2
%DUG]R]á\VWDQWHFKQLF]Q\EXG\QNyZ
PLHV]NDOQ\FKSU]\XO*G\ĔVND-3A,
1-0DMDĩHURPVNLHJR6SyáG]LHOF]D
29-.RWODUVNDD=á\VWDQWHFKQLF]Q\
dachów, zniszczone elewacje
]DJUDĪDMąFHEH]SLHF]HĔVWZX
zdegradowane klatki schodowe, .
%DUG]R]á\VWDQWHFKQLF]Q\EXG\QNyZ
komunalnych
przy ul. Przechodnia 3, ul. Przechodnia
5, ul.
Przechodnia 6, ul. Przechodnia 8, ul.
Przechodnia
XO7HDWUDOQD=á\VWDQWHFKQLF]Q\
dachów, zniszczone elewacje
]DJUDĪDMąFH
EH]SLHF]HĔVWZX]GHJUDGRZDQHNODWNL
schodowe.
Poprawa estetyki
budynków i
EH]SLHF]HĔVWZDL
MDNRĞFLĪ\FLD
PLHV]NDĔFyZZVSyOQRW
mieszkaniowych
ĝZLGQLF\
Remonty budynków
SU]\XO*G\ĔVND-3A,
1-Maja
ĩHURPVNLHJR
6SyáG]LHOF]D-31,
Kotlarska
D:\PLDQDSRáDFL
dachowych ,remont
elewacji
wraz z kolorystyka i
ociepleniem, która jest
FDáNRZLFLH]QLV]F]RQD
Remont kapitalny
klatek
schodowych,naprawa
stopni schodowych
,wymiana
SRUĊF]\RUD]WUDOHN
Poprawa estetyki
budynków i
EH]SLHF]HĔVtwa i
MDNRĞFLĪ\FLD
PLHV]NDĔFyZZVSyOQRW
mieszkaniowych
ĝZLGQLF\
Projekt ma za zadanie
wyremontowanie
budynków przy ul.
Przechodnia 3
Przechodnia 5,
Przechodnia 6,
Przechodnia 8,
Przechodnia 10,
Teatralna 25, wymiana
SRáDFL
dachowych,remont
kapitalny elewacji
wraz z kolorystyka i
dociepleniem oraz
klatek schodowych.
57 Inny
ZVNDĨQLN
liczba
budyków
REMĊWQ\F
h
rrewitaliz
DFMą
5
57 Inny
ZVNDĨQLN
liczba
budynkó
w
przygoto
wanych
do
rewitaliz
acjirewit
alizacji
6
25 Inny
ZVNDĨQLN
liczba
budynkó
w
wyremon
towanyc
h
5
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
690 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
6
6
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
660 000,00
59
60
61
Zagospo
darowani
e
przestrze
ni
publiczn
ej na cele
Caritas Ciecezji
VSRáHF]Q
ĝZLGQLFNLHMXO
e przy
Westerplatte 4-6
centrum
58-100
Charytat
ĝZLGQLFD
ywnym
w
ĝZLGQLF\
Caritas
Diecezji
ĝZLGQLFN
iej
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
Wspólnota
mieszkal
Mieszkaniowa
nego przy Pl. 1000Wspólno
lecia 4
ta
Mieszka
niowa
przy Pl.
1000lecia 4
Odnowie
nie
elewacji
wielorod
zinnego
budynku
Wspólnota
mieszkal
Mieszkaniowa
nego SU]\3OĝZ
Wspólno
0DáJRU]DW\
ta
Mieszka
niowa
przy Pl.
ĝZ
0DáJRU]D
ty 4
Westerplat
te
PL. 1000lecia
3/ĝZ
0DáJRU]DW
y
ħUyGáRRSUDFRZDQLHZáDVQH na podstawie danych wnioskodawców.
2
2
2
3RSUDZDSU]HVWU]HQLVSRáHF]QHMZRNyá
Centrum Charytatywnego Caritas
'LHFH]MLĝZLGQLFNLHMNWyUDEĊG]LH
Projekt ma za zadanie
polegac na: przebudowie terenu
realizacje prac:
SU]HVWU]HQLSXEOLF]QHMZRNyáFHQWUXP
0RQLWRULQJREHMPXMąF\
LQVWDODFMDRĞZLHWOHQLRZDPRQLWRULQJ
3RSUDZDĪ\FLD
WHUHQ&HQWUXPLF]ĊĞF
GODEH]SLHF]HĔVWZD:,HWDSLH
VSRáHF]QHJR
ulicy Westerplatte,
rewitalizacji oddano Centrum
PLHV]NDĔFyZ]REV]DUX
RĞZLHWOHQLH
Charytatywne, istnieje potrzeba
rewitalizacji
zewnetrzne,
]DJRVSRGDURZDQLDWHUHQXZRNyá
przebudowa przestrzeni
Centrum dla przestrzeni publicznej.
publiczno-VSRáHF]QHM
3U]HVWU]HĔWDEĊG]LH]DJRVSRGDURZDQDZ
ZRNyá&HQWUXP
RSDUFLXRNRQFHSFMĊ]DJRVSRGDURZDQLD
przestrzeni.
ĝFLDQ\EXG\QNXQLHVSHáQLDMąZ\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHstopniowej
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
ĝFLDQ\EXG\QNXQLHVSHáQLDMąZ\PDJDĔ
L]RODF\MQRĞFLFLHSOQHMSRZRGXMąF
]ZLĊNV]RQH
]XĪ\FLDFLHSáD=DWU]\PDQLHVWRSQLRZHM
degradacji zabytkowej elewacji oraz
odnowa
zachowanych detali architektonicznych.
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta.
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego miasta.
Przebudo
wa
przestrze
ni
publiczn
ej (m2)
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków,
-wykonanie ocieplenia
ĞFLDQ
-PDORZDQLHĞFLDQ
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
-RGELFLHLX]XSHáQLHQLH
uszkodzonych tynków,
-wykonanie ocieplenia
ĞFLDQ
-PDORZDQLHĞFLDQ
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
200-300
Dziennik
budowy i
odpowiednie
SURWRNRá\SRWZL
HUG]DMąFH
]DNRĔF]HQLH
poszczególnych
etapów prac
RUD]SURWRNyá
NRĔFRZ\
odbioru robót
budowlanych i
instalacyjnych
420 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
PLHV]NDĔ
ców
objetych
rewitaliz
DFMą
17
SURWRNRá\
zdawczo odbiorcze
budowy
120 000,00
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
PLHV]NDĔ
ców
objetych
rewitaliz
DFMą
16
SURWRNRá\
zdawczoodbiorcze
budowy
100 000,00
230
Liczba
wspartyc
h
PLHV]NDĔ
ców
ĝZLGQLF\
w tym z
obszaru
rewitaliz
acji
1
1
=DáąF]QLN 2. 3URMHNW\LSU]HGVLĊZ]LĊFLDUHZLWDOL]DF\MQH/LVWD%
L.
P.
1
Nazwa
projektu
Rewitalizacja i
adaptacja na
cele
turystyczne i
kulturalne
]HVSRáX
fortyfikacyjne
go twierdzy
Fryderyka
Wielkiego w
ĝZLGQLF\
Nazwa
wniosko
dawcy
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
Miejsce
realizacji
projektu
(adres)
AL.
BRZOZOWA
Cel
rewital
izacji
2
Krótki opis problemu jaki ma
UR]ZLą]DüUHDOL]DFMD
projektu
Cel projektu
Zakres rzeczowy projektu
*áyZQ\P]LGHQW\ILNRZDQ\P
Cel ogólny to
W ramach realizacji projektu
SUREOHPHPNWyU\PDUR]ZLą]Dü zachowanie i odbudowa
SU]HZLG]LDQR]DGDĔ
realizacja projektu, jest aktualny
europejskiego
Zadanie 1. Inwentaryzacja
VWDQ]HVSRáXIRUW\ILNDF\MQHJR
dziedzictwa kulturowego
]JRGQLH]LVWQLHMąF\PLPDSDPL
twierdzy Fryderyka Wielkiego
ZSRVWDFL=HVSRáX
historycznymi twierdzy
ZĝZLGQLF\-HVWWRRELHNW
Fortyfikacyjnego
IU\GHU\FMDĔVNLFKZV]HONLFK
XQLNDWRZ\ĞZLDGF]ąF\R
Twierdzy Fryderyka
RELHNWyZNWyUHZFKRG]ąZMHM
bogatej historii i dziedzictwie
Wielkiego wraz z jego
VNáDG]QDMGXMąF\FKVLĊ]DUyZQR
kulturowym miasta i w chwili
otoczeniem oraz
na WHUHQDFKEĊGąF\FK
obecnej praktycznie
wykreowaniem produktu
ZáDVQRĞFLąPLDVWDMDNL
QLH]DXZDĪDOQ\LQLHGRVWĊSQ\GOD turystyki kulturowej dla
wspólnot oraz innych
WXU\VWyZMDNLPLHV]NDĔFyZ
*PLQ\0LDVWRĝZLGQLFD
SRGPLRWyZZFHOXSRGMĊFLD
ĝZLGQLF\
L'ROQHJRĝOąVND
próby ich wyeksponowania.
&HOHSR]RVWDáH
Zadanie 2: Przeprowadzenie
:F]DVDFKĞUHGQLRZLHF]Q\FK
- poprawa wizerunkowa
prób odkrycia zaginionych
SU]H]ZLHOHODWĝZLGQLFDEĊGąF
PLDVWDĝZLGQLFD
obiektów Twierdzy
SRWĊJąJRVSRGDUF]ą
-SRSUDZDMDNRĞFLĪ\FLD
)U\GHU\FMDĔVNLHMZ
U\ZDOL]RZDáD]:URFáDZLHPR
PLHV]NDĔFyZ
V]F]HJyOQRĞFL]QDMGXMąF\FKVLĊ
miano stolicy regionu –
- wzrost
na terenie parku (ul.
SURGXNRZDQHWXWDMSLZRVWDáR
SU]HGVLĊELRUF]RĞFL
Sikorskiego). Próby
VLĊRERNZ\UREXVXNQD]QDNLHP
- wzmocnienie
namierzenia hangardów i
UR]SR]QDZF]\PĝZLGQLF\Z
SRWHQFMDáXNXOWXUDOQRchodników kontrminowych przy
FDáHM(XURSLH0LDVWR]DF]ĊáR
turystycznego miasta;
XĪ\FLXXU]ąG]HĔ
MHGQDNVLĊFK\OLüNXXSDGNRZL
JHRUDGDURZ\FKDQDVWĊSQLH
MXĪZ;9,,ZLHNXNLHG\WR
SUyEDSRGMĊFLDSUDF
Efekty podejmowanych
wojna trzydziestoletnia
budowlanych w celu eksploracji
G]LDáDĔSU]\F]\QLąVLĊ
SU]\F]\QLáDVLĊGRHSLGHPLL
odkrytych obiektów, zbadania
przede wszystkim do
]QLV]F]HQLDLREOĊĪHĔPLDVWD
stanu ich zachowania i
poprawy ogólnego stanu
:DĪQ\PHOHPHQWHP
opracowania planu ich
zagospodarowania
ĞUHGQLRZLHF]QHMĝZLGQLF\E\á\
weksponowania.
przestrzennego miasta
mury obronne. Do
Zadanie 3. Renowacja i
RUD]XSRU]ąGNRZDQLD
IRUW\ILNRZDQLDĝZLGQLF\PXUHP
NRQVHUZDFMD]HVSRáXSDUNRZRobszarów dotychczas
NDPLHQQ\PSU]\VWąSLRQR
ZLGRNRZHJRZREUĊELH)OHV]\
zaniedbanych. Przyczyni
najprawdopodobniej w drugie
Ceglanej w Parku
VLĊWR]QDF]QLHGR
SRáRZLH;,,,ZLHNX3R
0áRG]LHĪRZ\PXO$UPLL
podniesienia estetyki
zdobyciXĝOąVNDSU]H]3UXV\Z
Krajowej dz nr 1,2,4/21 obr 5 –
otoczenia i pozwoli na
URNXZáDG]HSRGMĊá\
3DUN0áRG]LHĪRZ\– wpisany
wykreowanie wizerunku
GHF\]MĊRSU]HNV]WDáFHQLX
GRUHMHVWUX]DE\WNyZ:à
ĝZLGQLF\– jako miasta
PLDVWDZWZLHUG]Ċ:ODWDFK
14.12.1978;
áąF]ąFHJRQRZRF]HVQRĞü
1747-SRGMĊWRV]HURNR
]ZLHORZLHNRZąKLVWRULą Zadanie 4. Rewitalizacja Fleszy
zakrojone prace budowlane.
1RZRPá\ĔVNLHM– etap I.
Realizacja zadania
Przebudowano pas
Rewitalizacji poddana zostanie
SU]\F]\QLVLĊGR
ĞUHGQLRZLHF]Q\FKPXUyZ
budowla fortyfikacyjna
wykreowania produktu
EXGXMąFND]DPDW\FKURQLRQH
WZLHUG]\IU\GHU\FMDĔVNLHM],,
turystyki kulturowej co
JUXEąZDUVWZą]LHPL
SRá;9,,,ZLHNX=DGDQLH
SR]ZROLQD]ZLĊNV]HQLH
przystosowująFMHGR
UHDOL]RZDQHQD]QDMGXMąFDVLĊZ
DWUDNF\MQRĞFLPLDVWD
yZF]HVQ\FKZ\PDJDĔSROD
ĝZLGQLF\G]LDáFHSRPLĊG]\
=ZLĊNV]HQLHOLF]E\
walki, m.in. ogni
$OHMDPL%U]R]RZąXO
turystów,
artyleryjskiego. Zlikwidowano
3LRQLHUyZLĝOąVNąG]LDáNDU
zainteresowanych
ZLĊNV]RĞüEDV]WSR]RVWDZLDMąF
30,31,36/2, 39,43,44,46 obr 4
zabytkami (min.
W\ONRZLHĪHFKURQLąFHEUDP\GR )RUW\ILNDFMHF]\.RĞFLyá
am 18). Poddawany
PLDVWD1DMVáDEV]HRGFLQNLSDVD
UHZLWDOL]DFML]HVSyáVNáDGDVLĊ]
Pokoju) i szerokim
ZHZQĊWU]QHJRZ]PRFQLRQR
SLĊFLX]DVDGQLF]\FKHOHPHQWyZ
programem imprez
trzema bastionami. W 1866
przestrzennych: Fleszy
kulturalnych spowoduje
]DSDGáDGHF\]MDROLNZLDGDFML
1RZRPá\ĔVNLHM%DVWHL
UR]ZyMG]LDáDOQRĞFL
twLHUG]\LURNSyĨQLHM
6NU]\GáRZHM%DWHULL
XVáXJRZHMFREĊG]LH
UR]SRF]ĊWRSUDFHUR]ELyUNRZH
3U]\OHJDMąFHM+DQJDUX
VW\PXORZDüVSDGHN
7UZDá\RQH]UyĪQ\P
bezrobocia i podniesienie 1RZRPá\ĔVNLHJRLNRPSOHNVX
QDWĊĪHQLHPNLONDG]LHVLąWODWL
MDNRĞFLĪ\FLD
]DEXGRZ\1RZHJR0á\QD
:VNDĨQLN
produktu
26 Liczba
zabytków
nieruchom
ych
REMĊW\FK
wsparciem
- szt.
:áDVQ\
ZVNDĨQLN
produktu
:DUWRĞü
:VNDĨQLNL
ZVNDĨQLND
rezultatu
produktu
14
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
QDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąF\
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
:áDVQ\
ZVNDĨQLN
rezultatu
:DUWRĞü
Sposób
ZVNDĨQLND
pomiaru
rezultatu ZVNDĨQLNyZ
1000
Badania
ruchu
turystyczneg
o,
Z\SHáQLDQLH
ankiet;
Szacowana
ZDUWRĞü
projektu
18 000
000,00
QLH]RVWDá\GRSURZDG]RQHGR
NRĔFD=XPRFQLHĔ
IU\GHU\FMDĔVNLFK]DFKRZDáRVLĊ
bardzo wiele elementów, które
G]LĞPRJąVWDQRZLüZDORU\
turystyczne miasta, a WDNĪH
PRJąPLHüZSá\ZQD
SRGQLHVLHQLHMDNRĞFLĪ\FLD
PLHV]NDĔFRPSRSU]H]UR]ZyM
SU]HGVLĊELRUF]RĞFL=ZáDV]F]D
obiekty podziemne twierdzy nie
XOHJá\UR]ELyUFH– po prostu je
zasypano. Z zachowanych
RELHNWyZQDMZLĊNV]HZUDĪHQLH
robi podwalnia – kazamata
komuQLNDF\MQDZDáX
ZHZQĊWU]QHJRZ]GáXĪNRĞFLRáD
parafialnego. Widoczne,
]ZáDV]F]DZSDUNDFKVąU\V\
fortów, redut i kurtyn. Do
chwili obecnej Gmina Miasto
ĝZLGQLFDSRGMĊáDV]HUHJG]LDáDĔ
]ZLą]DQ\FK]UHZDORU\]DFMą
RELHNWyZZFKRG]ąF\FKZVNáDG
WHJR]HVSRáX=Uealizowano
WDNLHG]LDáDQLDMDNDGDSWDFMDQD
ORNDOJDVWURQRPLF]Q\=HVSRáX
Bramy Kapturowej (kaponiery)
czy adaptacja na Dom Technika
127]HVSRáX%UDP\
6WU]HJRPVNLHM']LDáDQLDWH
]RVWDá\RNUHĞORQHZÄ3URJUDPLH
rewitalizacji i adaptacji na cele
kulturalne zHVSRáX
fortyfikacyjnego twierdzy
Fryderyka Wielkiego w
ĝZLGQLF\´NWyUHJR
SRVWDQRZLHQLDRNUHĞODMą]DNUHV
poodejmowanych na rzecz
rewitalizacji tego obiektu
G]LDáDĔ
PLHV]NDĔFyZ
=DGDQLHĝFLHĪND
Czynnikiem
dydaktyczno-turystyczna
SRWĊJXMąF\PUXFK
ÄĝODGDPLGDZQ\FKIRUW\ILNDFML´
WXU\VW\F]Q\EĊG]LHz
etap 1– zadanie polega na
]DSHZQHGREUHSRáRĪHQLH
VWZRU]HQLXV]ODNXSRPLĊG]\
NRPXQLNDF\MQHĝZLGQLF\ fleszami oraz poszczególnymi
w skali europejskiej,
HOHPHQWDPLSR]RVWDáRĞFL
NWyUHJRPLDUąMHVW
IU\GHU\FMDĔVNLFKUR]U]XFRQ\FK
EOLVNRĞüJUDQLF\F]HVNLHM
SRKLVWRU\F]QHMF]ĊĞFL
czy niemieckiej.
ĝZLGQLF\PLQG]LDáNDQU
=DJZDUDQWXMHWRQDSá\Z
29,36/2, 39, 107,2, 111 oraz
turystów z zagranicy,
44/11 obr 5, dz. Nr 1 obr 3 oraz
przede wszystkim Czech,
LQQ\FKG]LDáHNZFHOX
Niemiec, Austrii.
Z\EXGRZDQLDĞFLHĪNLĝFLHĪND
:]URĞQLHWHĪVSRáHF]QH
]DZLHUDüEĊG]LHKLVWRU\F]QH
znaczenie roli
oraz turystyczne informacje na
europejskiego
V]ODNXZLRGąF\PSU]H]
dziedzictwa
7ZLHUG]ą5R]SRF]ĊFLHSUDFZ
kulturowego, w
]DNUHVLHEXGRZ\ĞFLHĪNL
NRQWHNĞFLHERJDWHM
dydaktyczneMVSURZDG]LVLĊGR
historii miasta i jego
PRQWDĪXWDEOLFLQIRUPDF\MQ\FKL
znacznie w rozwoju
tablic kierunkowych oraz
'ROQHJRĝOąVND
SURPRFML]ZLą]DQHM]
Zaplanowane imprezy
XUXFKRPLHQLHPĞFLHĪNL
NXOWXUDOQHEĊGąVWDQRZLü
najlepszy sposób do
Zadanie 6 Utworzenie Muzeum
utrwalenia w
7ZLHUG]\ĝZLGQLFNLHMZ
ĞZLDGRPRĞFLĞZLGQLF]DQ
ĝZLGQLFNLFKSR]RVWDáRĞFLDFK
poczucia dumy i
twierdzy odkrytych przy ul.
lokalnego patriotyzmu,
ĩHURPVNLHJROXEHZRGNU\W\m
co w dalszej
hangardzie na terenie parku
SHUVSHNW\ZLHPRĪH
SU]\XO6LNRUVNLHJSMHĞOLMHJR
]DKDPRZDüW]Z
stan pozwoli na wykorzystanie
HPLJUDFMĊ]DURENRZą
go do takich celów.
6]HUV]ąJUXSąGRFHORZD
VąUyZQLHĪPLHV]NDĔF\
FDáHJRUHJLRQX
Realizacja projektu w
PLHĞFLHĝZLGQLFD
SU]\F]\QLVLĊGR
wzmocnienia wizerunku
'ROQHJRĝOąVNDMDNR
regionu o bogatej historii
Realizacja projektu dotyczy
i lokalizacji wielu
SRGMĊFLDG]LDáDĔUDWXQNRZ\FK
obiektów zabytkowych.
wobec obiektów twierdzy
=HVSyá)RUW\ILNDF\MQ\
]DJURĪRQ\FKGDOV]ąGHJUDGDFMą
Twierdzy Fryderyka
– ZV]F]HJyOQRĞFL)OHV]\
:LHONLHJRZĝZLGQLF\
1RZRPá\ĔVNLHM-DZRUQLFNLHM
VWDQLHVLĊRERN=DPNX
Ceglanej i Szubieniczej, reduty
.VLąĪZ:DáEU]\FKX
.RĞFLHOQHMIRUWXMDZRUQLFNLHJR
klasztoru cystersów w
szubieniczego, witoszowskiego,
/XELąĪX.RĞFLRáyZ
rogowego, hangardu
3RNRMXZĝZLGQLF\L
jawornickiego,
Jaworze czy
QRZRPá\ĔVNLHJRLZLHOXLQQ\FK
ZURFáDZVNLHM+DOL
RELHNWyZSRIU\GU\FMDĔskich
Stulecia kolejnym
rozmieszczonych na terenie
znakiem rozpoznawczym
ĝZLGQLF\WDNĪHRGQDOH]LHQLX
regionu.
W\FKGRWąGMHV]F]HQLHRGNU\W\FK
a identyfikowalnych na starych
PDSDFKGRNáDGQ\P
zinwentaryzowaniu w celu
wyeksponowania i opracowania
ZRSDUFLXRQLHĞFLHĪNL
dydaktyczno-turystycznej
ÄĝODGDPi dawnych fortyfikacji”
oraz utworzenia nowego
produktu turystycznoNXOWXUDOQHJRPLDVWDĝZLGQLF\
Omawiana realizacja jest
zlokalizowana w historycznym
FHQWUXPPLDVWDREHMPXMąF
ĞZLGQLFNLHSDUNLZ
V]F]HJyOQRĞFLZFKRG]ąF\Z
VNáDG*353DUN&HQWUDOQ\3DUN
iP:á6LNRUVNLHJRRUD]WHUHQ
w okolicy ulicy Alei Brzozowej
i wielu innych ulic oraz terenów
]LHORQ\FKĝZLGQLF\NWyUH
ZSLVDQHVąZ*35']LĊNL
UHDOL]DFMLSURMHNWXQDVWąSL
uczytelnienie przestrzennego
XNáDGXEXGRZOLPLQ)OHV]\
1RZRPá\ĔVNLHMRUD]
przywrócenie
charakterystycznych cech
militarno-obronnych
zachowanych elementów
]HVSRáyZIRUW\ILNDF\MQ\FK
2GVáRQLĊWH]DEH]SLHF]RQHL
F]ĊĞFLRZR]UHNRQVWUXRZDQH
HOHPHQW\VWZRU]ąPRĪOLZRĞü
SU]HNV]WDáFHQLD
przedmiotowego terenu w
EDUG]RDWUDNF\MQ\]HVSyá
turystyczny i kulturalny.
Projekt w swojej realizacji
]DNáDGDG]LDáDQLD]]DNUHVX
rewitalizacji, konserwacji,
renowacji, eksploracji, adaptacji
na cele kulturalno – turystyczne
]HVSRáyZIRUW\ILNDF\MQ\FKL
budowli obronnych.
Wykorzystanie terenu na cele
kulturalne zZLą]DQHEĊG]LH]
RUJDQL]DFMąSOHQHURZ\FK
koncernów muzyki w ramach
F\NOLF]QLHRGE\ZDMąF\FKVLĊ
imprez kulturalnych na terenie
ĝZLGQLF\RUD]UHJLRQX
GROQRĞOąVNLHJR3U]HZLGXMHVLĊ
UyZQLHĪĪHQDWHUHQDFKWZLHUG]\
RUJDQL]RZDQHEĊGąTXHVW\JU\
miejskie, spektakle i widowiska
plenerowe, turnieje, biesiady,
SLNQLNL]XG]LDáHPPLQ
lokalnych bractw rycerskich.
3U]\WDNGXĪHMDWUDNF\MQRĞFL
miasta po zrealizowaniu
]DáRĪRQ\FK]DGDĔSURZDG]RQH
EĊGąG]LDáDQLDG\GDNW\F]QH]H
V]F]HJyOQ\PXZ]JOĊGQLHQLHP
V]NyáG]LDáDOQRĞFL
informacyjno-turystycznej i
SURPRF\MQHMĝZLGQLF\RUD]
regionu.
2
ĝZLGQLFD
- Rozwój i
promocja
Gmina
SU]HGVLĊZ]LĊü
Miasto
o znaczeniu
ĝZLGQLFD
turystycznokulturalnym
RYNEK
3
%UDNVNRRUG\QRZDQ\FKG]LDáDĔ
PDMąF\FKQDFHOX
rozwój turystyczny miasta
ĝZLGQLF\%UDN
P\ĞOHQLDRW\PĪHUXFK
turystyczny nie tylko
jest generowany z powodu
turystyki kulturowej
(zabytki), czy biznesowej
UR]ZyM]DNáDGyZ
SU]HP\VáRZ\FKZVSHFMDOQHM
strefie ekonomicznej)
DOHWDNĪHSRSU]H]G]LDáDQLD
]ZLą]DQH]
wydarzeniami kulturalnymi i
sportowymi, których w
PLHĞFLHQLHEUDNXMHDQDNWyUH
QLNWGRWąGQLH
SDWU]\áZNDWHJRULLSURGXNWX
turystycznego. Aby
SU]HGVLĊELRUVWZDPRJá\
]DUDELDüQDWXU\VW\FH
SRWU]HEDSRZDĪQHJRSRGHMĞFLD
do tematu - a
SU]HGHZV]\VWNLPVSRWNDĔ
warsztatów
XĞZLDGDPLDMąF\FKVRELHF]\P
WDNQDSUDZGĊMHVW
turystyka i gospodarka
WXU\VW\F]QDLFRPRĪH
PLHüQDMHMUR]ZyMZĝZLGQLF\
UHDOQ\ZSá\Z
1DVWĊSQLHRSUDFRZDQLH
VSyMQ\FKG]LDáDĔZ
SDUWQHUVWZLHNWyUHSR]ZROą
XGRVNRQDOLüL
Z]ERJDFLüRIHUWĊPLDVWDRVWDUH
(w nowej
RGVáRQLHMDNLQRZHSURGXNW\
*áyZQ\FHOSURMHNWXWR
rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
']LDáDQLD]DNáDGDMąFH
lokalnąKLVWRULĊL
ZVSyáSUDFĊ]RUJDQL]DFMDPL
WRĪVDPRĞüRUD]]DVRE\
SR]DU]ąGRZ\PLLQVW\WXFMDPL
dziedzictwa
]U]HV]DMąF\PLSU]HZRGQLNyZD
kulturowego. Cel ten
WDNĪHSU]HGVLĊELRUVWZD
UHDOL]RZDQ\EĊG]LH
hotelowe, gastronomiczne,
SRSU]H]WDNLHG]LDáDQLD
handlowe, których efektem
jak:
EĊGzie:
- kreowanie i
- ]DSURMHNWRZDQLHLZGUDĪDQLH
NRRUG\QDFMDG]LDáDĔ
kampanii infrmacyjnoSREXG]DMąF\FK
promocyjnych;
DNW\ZQRĞüNXOWXUDOQą
- stworzenie nowych punktów
RUD]VSRáHF]Qą
informacji turystycznych;
PLHV]NDĔFyZ
- zaprojektowanie nowych
- opracowanie programu
szlaków turystycznych pieszokompleksowych i
rowerowych:
spóMQ\FKG]LDáDĔ
1) historycznych (m.in.
kulturalnych,
6]ODNLHP=QDQ\FKĝZLGQLF]DQ
turystycznych i
4 Liczba
ĝZLGQLFDPLDVto baroku,
sportowych;
SU]HGVLĊEL
ĝZLGQLFNLV]ODNVDNUDOQ\6]ODN
- zorganizowanie na
orstw
ĝZLGQLFNLFK/HJHQGV]ODN
obszarze
RWU]\PXMąF
Czerwonego Barona, Szlakiem
rewitalizowanym
ych
7ZLHUG]\ĝZLGQLFNLHMLWS
GXĪHJR
wsparcie
NXOLQDUQ\FKáąF]ąF\V]ODNL
PLĊG]\QDURGRZHJR
niefinanso
VHUZXMąFHNXFKQLĊĞZLGQLFNąL
otwartego festiwalu w
we - szt.
produkty lokalne)
przestrzeni publicznej;
3) sportowo-rekreacyjnych
- QDZLą]DQLHZVSyáSUDF\
- ZáąF]HQLHRIHUWORNDOQ\ch
]DUW\VWDPLOXGĨPL
organizacji do wspólnej
kultury, indywidualnymi
ogólnomiejskiej oferty
twórcami, animatorami
turystycznej;
celem prowadzenia
- RSUDFRZDQLHG]LDáDĔ]]DNUHVX
G]LDáDĔDUW\VW\F]Q\FK
edukacji regionalnej
Z]PDJDMąF\FKUXFK
- opracowanie festiwalu
turystyczny;
NXOLQDUQHJRNWyU\SURPRZDáE\
- umacanianie
ĝZLGQLFĊZUHJLRQLH
pozytywnego wizerunku
- opracowanie wspólnych
JPLQ\PLDVWRĝZLGQLFD
produktów z partnerami, które
- SRSUDZLDQLHMDNRĞFL
SR]ZROąUHDOL]RZDüFHOH
historycznej przestrzeni
VSRáHF]QHNXOWXUDOQHVSRUWRZH
ĝZLGQLF\SRSU]H]
LMHGQRF]HĞQLHWXU\VW\F]QHL
SRSUDZĊVWDQX
technicznego zabytków - ZGURĪHQLHLFKZUHZLWDOL]RZDQą
SU]HVWU]HĔSXEOLF]QąPLDVWD
WDNĪHREF\FKNXlturowo,
ich wykorzystanie na
cele kulturalne,
VSRáHF]QHLHGXNDF\MQH
10
5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
ZREMĊW\FK
wsparciem
miejscach
QDOHĪąF\FK
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
VWDQRZLąF\
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)
1000
Badania
ruchu
turystyczneg
RZSá\Z\]
biletów,
zysków dla
SU]HGVLĊELRU
ców, wyniki
EDGDĔ
ankietowych
3 000
000,00
3
Przebudowa
sieci
ZRGRFLąJRZ\F
h
REHMPXMąF\FK
Z\PLDQĊ
SU]\áąF]\
ZRGRFLąJRZ\F
h i monitoring
dystrybucji
wody oraz
przebudowa
sieci
kanalizacyjnyc
h w obszarze
miasta
ĝZLGQLF\
ĝZLGQLFN
ie
3U]HGVLĊE
iorstwo
:RGRFLą
gów i
Kanaliza
cji
6SyáND]
o.o.
RYNEK
2
6LHFLZRGRFLąJRZHRNWyU\FK
mowa w pkt. 4
Z\PDJDMąSU]HEXGRZ\JG\Ī
QLHJZDUDQWXMąGRVWDZ
wody o odpowiednich
SDUDPHWUDFKFLĞQLHQLDL
SU]HSá\ZXZVLHFL]SRZRGX
wysokiego stopnia
NROPDWDFMLRVDGyZGXĪHM
DZDU\MQRĞFLVLHFLZ
ZLHNXSRZ\ĪHMOat oraz
QLVNLHMSU]HSXVWRZRĞFL
SU]\áąF]\Z\NRQDQ\FK]RáRZLX
i stali.
Degradacja sieci ogranicza
rozwój urbanistyczny
miasta: powstawanie nowych
]DNáDGyZ
XVáXJRZR-produkcyjnych,
budownictwo mieszkaniowe
RUD]XĪ\WHF]QRĞFLSXEOLF]QHM
Ograniczone
FLĞQLHQLHZ sieci skutkuje
RNUHVRZ\PREQLĪHQLHP
parametrów wody w budynkach
na wysokich
NRQG\JQDFMDFKDWDNĪH]DJUDĪD
EH]SLHF]HĔVWZX
SSRĪ]HZ]JOĊGXQDQLVNą
Z\GDMQRĞü
hydrantów. Sieci wodnoNDQDOL]DF\MQHZ\PDJDMąFH
SU]HEXGRZ\Z\ND]XMąGXĪH
]XĪ\FLHZ]ZLą]NX]
ich ZLHNLHPRUD]SU]HVWDU]Dá\PL
metodami
PRQWDĪRZ\PL:VNXWHN
DZDU\MQRĞFLZRGRFLąJX
RUD]OLF]Q\FKQLHV]F]HOQRĞFLUXU
kanalizacyjnych
XOHJDMąGHJUDGDFMLQDZLHU]FKQLH
ulic, chodników
i terenów zielonych miasta, a
WDNĪHSLZQLFHL
mury budynków, szczególnie
zabytkowe obiekty w
VWDUHMF]ĊĞFLPLDVWD3ĊNQLĊFLDL
QLHV]F]HOQRĞFLNDQDOL]DFML
LQILOWUXMąGRGDWNRZH
LORĞFLZyGJUXQWRZ\FK
]ZLĊNV]DMąFGRSá\Z
LORĞFLĞFLHNyZGRRF]\V]F]DOQL
wskutek czego
Z]UDVWD]XĪ\FLHHQHUJLL
potrzebnej do ich
oczyszczania oraz spada
wydajQRĞüSURGXNFML
ELRJD]X(NVILOWUDFMDĞFLHNyZ
]DJUDĪD
ĞURGRZLVNXLEH]SLHF]HĔVWZX
ludzi oraz ma
GHVWUXNF\MQ\ZSá\ZQD
LQIUDVWUXNWXUĊL
budownictwo na trasie
przebiegu sieci.
Utrzymanie parametrów
FLĞQLHQLDLSU]HSá\ZXQD
SR]LRPLHSR]ZDODMąF\P
na rozwój urbanistyczny
miasta. Systematyczna
SRSUDZDMDNRĞFLZRG\Z
sieci miejskiej.
Zmniejszenie strat wody
w sieci o ok. 8%.
=PQLHMV]HQLHLORĞFL
DZDULLUXURFLąJyZL
DUPDWXU\ZRGRFLąJRZHM
na 1 km z 0,26 do 0,22.
Zmniejszenie o ok. 6.5 %
ZVNDĨQLND]XĪ\FLD
energii na 1m3
wyprodukowanej wody z
0,59 kW na 0,55 kW.
Optymalizacja
G\VWU\EXFMLZRG\G]LĊNL
ZGURĪRQHPXV\VWHPRZL
monitoringu oraz
budowie modelu
hydraulicznego sieci.
3RSUDZDIXQNFMRQDOQRĞFL
XU]ąG]HĔ
kanalizacyjnych oraz
dostosowanie do
UR]ZLą]DĔ
urbanistycznych w strefie
zabudowy staromiejskiej
w tym poprawa estetyki i
dostosowanie do
koncepcji urbanistycznej
w strefie zabudowy
ZáD]yZNDQDOL]DF\MQ\FK
SRSU]H]]DVWąSLHQLH
LVWQLHMąF\FKSRNU\Z
VW\OL]RZDQ\PLZáD]DPL
ĪHOLZQ\PL]V\PERODPL
miasta. Poprawa
EH]SLHF]HĔVWZDi ochrona
zdrowia ludzi oraz
LVWQLHMąFHMLQIUDVWUXNWXU\
i budynków w starej,
]DE\WNRZHMF]ĊĞFL
miasta. Ograniczenie
]XĪ\FLDHQHUJLL
potrzebnej do
RF]\V]F]HQLDĞFLHNyZ
poprzez uszczelnienie
sieci kanalizacyjnych
oraz poprawa
parametrów
energetycznych osadów
wykorzystywanych do
produkcji biogazu.
=PQLHMV]HQLHLORĞFL
zakupu energii
elektrycznej na potrzeby
RF]\V]F]DOQLĞFLHNyZ
poprzez dwukrotnie
]ZLĊNV]RQH
Z\NRU]\VWDQLHZáDVQHM
energii z biogazu.
Zakres projektu obejmuje
SU]HEXGRZĊVLHFL
ZRGRFLąJRZ\FKZUD]]
SU]\áąF]DPLZUHMRQLHĞFLVáHJR
FHQWUXPPLDVWDĝZLGQLF\
- ZRGRFLąJĪHOLZQ\'1R
áąF]QHMGáXJRĞFLPZXO
'áXJLHM.3XáDVNLHJRLZ
5\QNXDWDNĪH'1R
GáXJRĞFLPZXO
ĝURGNRZHM
- ZRGRFLąJĪHOLZQ\'1R
áąF]QHMGáXJRĞFLPZXO
Bohaterów Getta, ul. 1 Maja i
XO.RĞFLHOQHMRUD]'1ZXO
.RĞFLHOQHM
- ZRGRFLąJĪHOLZQ\'1R
áąF]QHMGáXJRĞFLPZXO
Trybunalskiej i ul.
Nauczycielskiej, DN200 o
GáXJRĞFLPZXO5
7UDXJXWWDL'1RGáXJRĞFL
88,0 m w ul. Nauczycielskiej;
3U]HEXGRZDRGE\ZDüVLĊ
EĊG]LHPHWRGąEH]Z\NRSRZą
NUDNLQJXVWDW\F]QHJR3U]\áąF]D
Z\PLHQLRQH]RVWDQąPHWRGą
Z\NRSRZą
Zakres projektu obejmuje
NRPSOHNVRZąSU]HEXGRZĊ
NDQDáyZZREUĊELHVWDUHJR
PLDVWDZĝZLGQLF\
- NDQDáRJyOQRVSáDZQ\
kamionkowy DN40RGáXJRĞFL
530,0 m, na odcinku Rynek- ul.
'áXJD
- NDQDáRJyOQRVSáDZQ\
betonowy, jajowaty 600X900
PPRGáXJRĞFLPXO.
3XáDVNLHJR
- NDQDáNDPLRQNRZ\
RJyOQRVSáDZQ\'1R
GáXJRĞFLPZXO'DOHNLHM
- NDQDáRJyOQRVSáDZQ\VDQLWDUQ\
'1RGáXJRĞFLPZ
XOĝURGNRZHM
3U]HEXGRZDRGE\ZDüVLĊEĊG]LH
SRSU]H]UHQRZDFMĊNDQDáyZ
PHWRGąEH]Z\NRSRZąSU]\
SRPRF\WHFKQRORJLLUĊNDZD]
ZáyNQLQ\SROLHVWURZHM
QDVąF]RQHMĪ\ZLFDPL
poliestrowymi utwardzanego
WHUPLF]QLH:SU]\SDGNXNDQDáX
ZXOĝURGNRZHMSrzebudowa
RGE\ZDüVLĊEĊG]LHPHWRGą
Z\NRSRZą=DNUHV
przeprowadzonych prac
obejmuje doszczelnienie studni
kanalizacyjnych wraz z
Z\PLDQąZáD]yZNDQDáRZ\FK
57 Inny
ZVNDĨQLN
&DáNRZLWD
GáXJRĞü
przebudow
anej sieci
kanalizacyj
nej
1070
25 Inny
ZVNDĨQLN
&DáNRZLWD
GáXJRĞü
przebudow
anej sieci
ZRGRFLąJR
wej
3278
Etapowa
kontrola
przebudowa
nej sieci
kanalizacyjn
ej i
ZRGRFLąJRZ
ej
4 016
000,00
4
5
\"Modernizacj
DĩáRENDQU
ZĝZLGQLF\\"
przy
ul. Kozara
6áREyG]NLHJR
26
ĝZLGQLFND
/LJD0áRG\FK
Mistrzów
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFa
Fundacja
.U]\ĪR
wa" dla
Porozumi
enia
Europejs
kiego
inna ulica
PL. WOJSKA
POLSKIEGO
2
RJUDQLF]HQLHVWUDWFLHSáD
obiektu, poprawa
infrastruktury technicznej
ZHZQĊWU]QHM
1
3URMHNWHPREMĊFLVąXF]QLRZLH
QDXF]\FLHOHLURG]LFH]H6]NRá\
Podstawowej nr 315, pl. Wojska
Polskiego 3 oraz Gimnazjum nr
3, ul. Saperów 27A - tj. z
REV]DUyZREMĊW\FK*35
3RQDGWRSURMHNWHPREMĊFLVą
uczniowie, nauczyciele i rodzice
z Gimnazjum nr 2, ul. Of.
2ĞZLĊFLPVNLFKRUD]
*LPQD]MXPQUXO-RGáRZD
SRQLHZDĪZZF]WHU\V]NRá\
VąMHG\Q\PLSXEOLF]Q\PLZ
ĝZLGQLF\NWyUHX]\VNDá\QLĪV]H
ĞUHGQLHZ\QLNLHJ]DPLQyZ
]HZQĊWU]Q\FKQLĪĞUHGQLD
RNUHĞORQDZ=,7$:3RQDGWR
PRĪOLZHMHVWLĪQLHNWyU]\
uczniowie z rodzinami oraz
nauczyciele z Gimnazjum nr 2 i
]DPLHV]NXMąQDREV]DU]H
REMĊW\PGPR. W ramach
realizacji projektu wsparcie
zostanie skierowane do dzieci,
rodziców/opiekunów prawnych,
nauczycieli i pracowników
pedagogicznych zatrudnionych
ZV]NRáDFK=GLDJQR]RZDQR
PLQQDVWĊSXMąFH
potrzeby/problemy:
- wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z rodzin
]DQLHGEDQ\FKĞURGRZLVNRZR]
QDGSREXGOLZRĞFLą
SV\FKRUXFKRZą]]DEXU]HQLDPL
emocjonalnymi, przejawami
DJUHVML]WUXGQRĞFLDPLZQDXFH
z brakiem wsparcia ze strony
rodziny;
- GRGDWNRZ\FK]DMĊüGODG]LHFL
szczególnie uzdolnionych;
- ]ZLĊNV]HQLDXPLHMĊWQRĞFL
pracy nauczycieli w zakresie
rozwijania talentów i
kompetencji kluczowych u
dzieci;
- Z]URVWXDWUDNF\MQRĞFLL
HIHNW\ZQRĞFL]DMĊü7,.
Remont obiektu w
NWyU\PEĊGąUHDOL]RZDQH
XVáXJLVSRáHF]QHZW\P
XVáXJLRSLHNXĔF]R
bytowe dla dzieci do lat
3. W wyniku prac
8
UHPRQWRZ\FKQDVWąSL
Powierzch
GRFLHSOHQLHĞFLDQEXG\QNX
zmniejszenie strat energii
nia
wymiana instalacji
cieplnej, polepszenie
XĪ\WNRZD
ZHZQĊWU]Q\FKQRZH
L]RODF\MQRĞFLWHUPLF]QHM
budynków
ogrodzenie terenu, nowy plac
budynku, poprawa
poddanych
zabaw dla dzieci
estetyki. Wsparciem
termomode
]RVWDQąREMĊWHRVRE\
rnizacji - ]á
SRVLDGDMąFHG]LHFLZ
wieku do lat 3
SRZUDFDMąFHQDU\QHN
SUDF\REMĊWHG]LDáDQLDPL
rewitalizacyjnymi.
*áyZQ\PFHOHPSURMHNWX
jest zapewnienie do
NRĔFDOLSFDU
uczniom/uczennicom
SXEOLF]Q\FKV]NyáZ
ĝZLGQLF\6]N3RGVWQU
315, Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 3 i
Gimnazjum nr 4
UyZQHJRGRVWĊSXGR
W ramach projektu
Z\VRNLHMMDNRĞFL
]UHDOL]RZDQH]RVWDQą]DGDQLD
edukacji, poprzez
:VSDUFLHV]NyáQDU]HF]
RUJDQL]DFMĊUyĪQ\FKIRUP
]ZLĊNV]HQLDZ\NRU]\VWDQLD7,.
LDNW\ZQRĞFL
oraz rozwijania kompetencji
UR]ZLMDMąF\FK
informatycznych poprzez
uzdolnienia i
Z\SRVDĪHQLHV]NyáZSRPRFH
Z\UyZQXMąF\FKV]DQVH
G\GDNW\F]QHRUD]QDU]ĊG]LD
edukacyjne. Cel ten
TIK;
]RVWDQLHRVLąJQLĊW\PLQ
:\SRVDĪHQLHV]NROQ\FK
poprzez:
SUDFRZQLZQDU]ĊG]LDGR
- SRSUDZĊHIHNW\ZQRĞFL
nauczania przedmiotów
nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych;
matematyczno5HDOL]DFMDV]NROHĔ
przyrodniczych;
57 Inny
GRVNRQDOąF\FKGODQDXF]\FLHOLL ZVNDĨQLN
- Z]URVW]DLQWHUHVRZDĔ
pracowników pedagogicznych;
przedmiotami
2UJDQL]DFMD]DMĊü
matematycznodydaktyczno-wyrównawczych;
przyrodniczymi,
5HDOL]DFMDUyĪQ\FKIRUP
- SRSUDZĊHIHNW\ZQRĞFL
UR]ZLMDQLDX]GROQLHĔXF]QLyZ
nauczania przedmiotów
6. Poradnictwo i doradztwo
informatycznych i innych
edukacyjno-zawodowe;
przedmiotów z
Z\NRU]\VWDQLHPQDU]ĊG]L =DMĊFLDVSHFMDOLVW\F]QHZUD]
ze wsparciem psychologicznoTIK,
pedagogicznym;
- wzrost kompetencji
8. Lekcje wyjazdowe w
nauczycieli,
Centrum Explorapark w
- wyrównywanie szans
:DáEU]\FKX
edukacyjnych uczniów
VáDEV]\FK]WUXGQRĞFLDPL
w nauce,
- Z]URVWXPLHMĊWQRĞFL
kluczowych uczniów,
- SRZLĊNV]HQLHZLHG]\R
swoich predyspozycjach
zawodowych,
- wzrost wiedzy
rodziców o
predyspozycjach
1161
Liczba
V]Nyá
Z\SRVDĪRQ
ych w
ramach
projektu w
VSU]ĊW7,.
do
prowadzen
LD]DMĊü
edukacyjn
ych szt.
4
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
nauczycieli
, którzy
SRGZ\ĪV]ą
swoje
kompetenc
je w
]ZLą]NX]
uczestnict
wem w
szkoleniac
h
GRVNRQDOąF
ych i
warsztatac
h
szkoleniow
ych i
coachingu
- liczba
osób
0
na podstawie
LORĞFL
]XĪ\WHM
energii
2 620
000,00
60
:VNDĨQLN
rezultatu SURWRNRá\
odbioru
VSU]ĊWX7,.
:VNDĨQLN
produktu listy
REHFQRĞFLQD
szkoleniach i
warsztatach
1 761
560,00
- poznania predyspozycji i
]DLQWHUHVRZDĔ]DZRGRZ\FK
G]LHFLZW\PPRĪOLZRĞFL
poznania lokalnego rynku
pracy.
W ramach realizacji projektu
SU]HZLGXMHP\Z\SRVDĪHQLH
V]NyáZSRPRFHG\GDNW\F]QH
RUD]QDU]ĊG]LD7,.
6
Termomoderni
zacja budynku
\"A\" oraz
budynku
portierni
Komendy
Powiatowej
3DĔVWZRZHM
6WUDĪ\
3RĪDUQHMZ
ĝZLGQLF\RUD]
Remontu,
docieplenia i
zmiany
kolorystki
elewacji
budynku \"B\"
Komendy
Powiatowej
3DĔVWZRZHM
6WUDĪ\
3RĪDUQHMZ
ĝZLGQLF\
Komenda
Powiato
wa
3DĔVWZR
wej
6WUDĪ\
3RĪDUQHM
w
ĝZLGQLF\
AL.
1,(32'/(*à
2ĝ&,
2
zawodowych,
XPLHMĊWQRĞFLDFKL
zainteresowaniach dzieci,
- SRSUDZDZVSyáSUDF\
V]Nyá]VHNWRUHP
SU]HGVLĊELRUFyZ
- REMĊFLHXF]QLyZRSLHNą
pedagogicznoSV\FKRORJLF]Qą
W budynku \"A\"
znajdująF\PVLĊSU]\XO
$OQLHSRGOHJáRĞFL-10,
=á\RUD]EDUG]R]á\VWDQ
wymiana z ociepleniem
HOHZDFMLEXG\QNyZEĊGąF\FK
VLHG]LEą.RPHQG\3RZLDWRZHM FDáHJRSRV]\FLDGDFKXR
pow. 316 m2 oraz
3DĔVWZRZHM6WUDĪ\3RĪDUQHMZ
remont i ocieplenie
ĝZLGQLF\NWyUHVąEXG\QNDPL
elewacji o pow. 520 m2.
XĪ\WHF]QRĞFLSXEOLF]QHM
natomiast w budynku
2ELHNW\WH]RVWDá\RGGDQHGR
\"B\]QDMGXMąF\PVLĊ
XĪ\WNXQDSRF]ąWNX;,;ZLHNXL
przy ul. Al.
]QDMGXMąVLĊSRGRFKURQą
1LHSRGOHJáRĞFL-10
NRQVHUZDWRUVNą
remont z dociepleniem
:UD]]UHDOL]DFMąSURMHNWX
elewacji ]HZQĊWU]QHMR
]QDF]ąFRSRSUDZLVLĊ
pow.763 m2.
HIHNW\ZQRĞüHQHUJHW\F]QD
Poprawa estetyki
budynków (opracowany audyt
elewacji budynków
HQHUJHW\F]Q\REQLĪ\VLĊ
SRSUDZDZVNDĨQLNyZ
ZVNDĨQLNREFLąĪHQLD
SU]HQLNDQLDFLHSáD
ĞURGRZLVNDQDWXUDOQHJRSRSU]H]
poprawa charakterystyki
zmniejszenie zanieczyszczenia
energetycznej budynków
ĞURGRZLVNDZREUĊELHVWUHI\
publicznych oraz
ĞUyGPLHMVNLHMPLDVWDĝZLGQLFD
:UDPDFKSROHSV]HQLDSHáQLHQLD SRSUDZDMDNRĞFLVáXĪE\L
pracy.
VáXĪE\IXQNFMRQDULXV]\RUD]
Stan docelowy projektu
pracowników korpusu
]DNáDGDRVLąJQLHFLH
F\ZLOQHJR.3363ZĝZLGQLF\
zmniejszenia rocznego
]QDF]ąFRSRSUDZLVLĊMDNRĞü
zapotrzebowania na
REVáXJLLQWHUHVDQWyZ
energie na poziomie:
79,04 % dla budynku
Zabezpieczenie przed
SRGFLąJDQLHPNDSLODUQ\PRUD]
skutecznym osuszeniem
budynków „A” oraz „B” co
GRSURZDG]LGRRV]F]ĊGQRĞFL]
W\WXáXRJU]HZDQLDEXG\QNyZ
fakW\F]QHJR]ZLĊNV]HQLD
temperatury w
pomieszczeniach.
Zmniejszenie strat przenikania
FLHSáDSU]H]SU]HJURG\]DUyZQR
poziome jak i pionowe.
3RSUDZDVSUDZQRĞFLFLHSOQHM
systemu grzewczego co
doprowadzi do zmniejszenia
zapotrzebowania na energie.
Poprawa estetyki zabytkowych
EXG\QNyZXĪ\WHF]QRĞFL
publicznej.
10
Zmniejsze
nie
rocznego
]XĪ\FLD
energii
pierwotnej
w
budynkach
publicznyc
h-kWh/rok
514
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
991
Audyt
energetyczn
y dla
budynku
\"A\" oraz
bud.
\"B\"KP PSP
ZĝZLGQLF\
1 600
000,00
„B” oraz 83,94 % dla
budynku „A”.
7
8
Ograniczenie
niskiej emisji
powierzchnio
wej na
terenie
ĝZLGQLF\
poprzez
OLNZLGDFMĊ
ZĊJORZ\FK
lokalnych
ĨUyGHáFLHSáDL
SRGáąF]HQLH
obiektów do
rozbudowanej
sieci
FLHSáRZQLF]HM
(Program
KAWKA II)
Klub
$NW\ZQRĞFL
Rozmaitej
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
Stowarzy
szenie
Aktywno
Ğ
Obywatel
skiej
"Carpe
Diem"
inna ulica
'à8*$
2
1
Przekroczenie dopuszczalnych
VWĊĪHĔ
]DQLHF]\V]F]HĔSRZLHWU]D
(CO2, PM10 i B(a)P).
osoby PáRGHQLHPDMąSRP\VáX
na zorganizowanie sobie czasu
ZROQHJR]DP\NDMąVLĊZ
VZRLFKSRNRMDFKLJUDMąQD
komputerze, przez wirtualny
ĞZLDWSDWU]ąQDRWDF]DMąFą
U]HF]\ZLVWRĞüFRNRĔF]\VLĊ
GHSUHVMą
2VRE\VWDUV]HF]ĊVWRF]XMąVLĊ
nie potrzebne, zaniedbanie
(czasami nie celowe)przez
URG]LQ\G]LHFLSRZRGXMąSHáQą
L]RODFMĊ
3RSUDZDMDNRĞFL
powietrza na terenie
ĝZLGQLF\
- aktywizacja os.
PáRG\FKLVHQLRUyZ
- SU]HMĞFLHRGDNW\ZQRĞFL
do pracy zawodowej
- wymiana wiedzy i
GRĞZLDGF]HQLD
- integracja
Likwidacja lokalnych palenisk i
NRWáRZQL
RSDODQ\FKSDOLZHPVWDá\PL
SRGáąF]HQLH
QLHUXFKRPRĞFL do miejskiej
VLHFLFLHSáRZQLF]HM
wraz z wykonaniem instalacji
ZHZQĊWU]Q\FKZ
budynkach, przeprowadzenie
kampanii edukacyjnej
RUD]VWZRU]HQLHED]\ĨUyGHá
emisji,
- doradztwo zawodowe
- nauka
- UR]ZLMDQLH]DLQWHUHVRZDĔ
- wspólna realizacja
SU]HGVLĊZ]LĊüZ\VWDZ\
wycieczki, koncerty)
- Z\PLDQDGRĞZLDGF]HĔ
57 Inny
ZVNDĨQLN
47 Liczba
osób
biernych
zawodowo
REMĊW\FK
wsparciem
w
programiekm
Zmniejsze
nie emisji
CO2
[Mg/rok]
16
25 Inny
ZVNDĨQLN
20
18 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m
SRV]XNXMąF
ych pracy
po
opuszczeni
u
programu
(osoby)
Liczba
zlikwidow
anych lub
zmoderniz
owanych
ĨUyGHá
FLHSáD
497
3URWRNyá
likwidacji
palenisk.
13 633
066,00
10
listy
REHFQRĞFL
200 000,00
9
1
0
1
1
1
2
Profilaktyka
X]DOHĪQLHĔ
dzieci i
PáRG]LHĪ\
szkolnej na
terenie
ĝZLGQLF\
Przebudowa i
rozbudowa
budynku z
przeznaczenie
m
QDXVáXJL
przedszkolne
:GUDĪDQLH
strategii
niskoemisyjny
ch w Gminie
Miasto
ĝZLGQLFD
poprzez
EXGRZĊ
infrastruktury
rowerowej
Przygotowanie
terenów
inwestycyjnyc
h w rejonie
ul Pogodnej
6WUDĪ
Miejska
w
ĝZLGQLF\
Fundacja
"Next
Generati
on"
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
-$*,(//2ē6.
A
-$*,(//2ē6.
A
WALERIANA
à8.$6,ē6.,(
GO
inna ulica
1
%UDNZLHG]\G]LHFLLPáRG]LHĪR
konsekwencjach stosowania
XĪ\ZHk.
%UDNDVHUW\ZQRĞFLZVWRVXQNX
GRRWRF]HQLDUyZLHĞQLNyZ
2
5HDOL]DFMDSURMHNWXUR]ZLąĪH
SUREOHP]ZLą]DQ\
z brakiem miejsc w
SU]HGV]NRODFKIXQNFMRQXMąF\FK
MXĪZQDV]\PPLHĞFLH3R]ZROL
na stworzenie
PRĪOLZRĞFLURG]icom do
szybkiego powrotu do
F]\QQRĞFL]DZRGRZ\FK
]DSHZQLDMąFRSLHNĊRUD]
UR]ZyMZĞUyGUyZLHĞQLNyZZ
placówce o
wysokim standardzie.
Edukacja dzieci i
PáRG]LHĪ\Z]DNUHVLH
konsekwencji
zdrowotnych i prawnych
Z\QLNDMąF\FK
z szeroko rozumianych
X]DOHĪQLHĔ
1. Szkolenia, pogadanki,
warsztaty
2. Tworzenie punktów
konsultacyjnych
3. 0DWHULDá\SURILODNW\F]QH
edukacyjne
4. Edukacja nauczycieli,
rodziców, opiekunów prawnych
6SRWNDQLDZĞURGRZLVNDFK
X]DOHĪQLHĔ
6. Pomoc psychiatrycznopsychologiczna
ZVSyáXF]HVWQLF]HQLHZ
SURJUDPLHRVyEX]DOHĪQLRQ\FK
55 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
PREMĊW\FK
XVáXJDPL
VSRáHF]Q\
mi
ĞZLDGF]RQ
ymi w
interesie
ogólnym w
programie
- km
Utworzenie
niepublicznego
przedszkola
Remont starego budynku ,
adaptacja na cele
przedszkolne + rozbudowa o
dodatkowy budynek o
SRZPSRáąF]HQLHW\FK
budynków da w
sumie 1500 m2. zabezpieczy to
potrzeby
przedszkolne i edukacyjne
grupy docelowej.
2
3URMHNWEĊG]LHSROHJDáQD
ograniczeniu ruchu
zmotoryzowanego w
W *PLQLH0LDVWRĝZLGQLFDMHVW
centrum miasta poprzez
VáDERUR]ZLQLĊWD
EXGRZĊ
VLHüGUyJURZHURZ\FK
dróg rowerowych.
3RZRGXMHWRĪHFHQWUXP
:\EXGRZDQ\FLąJ
PLDVWDGRVWĊSQHMHVWW\ONRGOD
pieszo-rowerowy
samochodów
Z]GáXĪXOàXNDVLĔVNLHgo
osobowych. To generuje wiele
]ZLĊNV]\
problemów takich jak
EH]SLHF]HĔVWZR
HPLVMĊVSDOLQKDáDVZ]PRĪRQ\
URZHU]\VWyZXPRĪOLZL
ruch
NRPXQLNDFMHURZHURZą
zmotoryzowany itp. W chwili
SRPLĊG]\RVLHGOHP
obecnej jest brak
Zawiszów
ĞFLHĪHNURZHURZ\FKG]LĊNL
a centrum miasta.
którym rowerzysta
3RSU]H]MD]GĊQD
PyJáE\V]\ENRSRUXV]DüVLĊSR
rowerze, a nie
PLHĞFLH
samochodem zmniejszy
VLĊKDáDVLHPLVMLVSDOLQ
GRĞURGRZLVND
3
Brak terenów inwestycyjnych
dla potencjalnych
SU]HGVLĊELRUFyZFRSRĞUHGQLR
PDZSá\ZQD
UR]ZyMSU]HP\VáXL]DWUXGQLHQLH
PLHV]NDĔFów
ĝZLGQLF\
Przygotowanie
infrastruktury miejskiej
pod
inwestycje
200
25 Inny
ZVNDĨQLN
3 Liczba
SU]HGVLĊEL
orstw
RWU]\PXMąF
ych
wsparcie
- szt.
1
1 Liczba
inwestycji
zlokalizow
anych na
przygotow
anych
terenach
inwestycyj
nych
- &LąJSLHV]R-rowerowy.
Nawierzchnia na
dwukierXQNRZHMĞFLHĪFHGOD
rowerów o
V]HURNRĞFLPWRDVIDOWQD
chodniku kostka
betonowa. Dodatkowo zostanie
przebudowane
RĞZLHWOHQLHXOLF]QH
'áXJRĞü
ĞFLHĪHN
rowerowyc
h
4
25 Inny
ZVNDĨQLN
Budowa infrastruktury
podziemnej
- VLHFLZRGRFLąJRZHM
- sieci kanalizacyjnej
- sieci sanitarnej
- sieci deszczowej
2
Powierzch
nia
wspartych
(przygoto
wanych)
terenów
inwestycyj
nych- ha
13
1 Liczba
inwestycji
zlokalizow
anych na
przygotow
anych
terenach
inwestycyj
nych
Liczba
osób
którym
udzielono
wsparcia
'áXJRĞü
ĞFLHĪHN
rowerowyc
h
200
listy
REHFQRĞFL
opinie
500 000,00
1
SURWRNRá\
odbioru
inwestycji,
5 050
000,00
4
SURWRNRá\
odbioru
inwestycji
5 000
000,00
3
Umowy
poprzetargo
we na
VSU]HGDĪ
gruntów
3 200
000,00
1
3
Ograniczenie
niskiej emisji
na terenie
Miasta
ĝZLGQLFDGOD
obszarów nie
REMĊW\FK
]DVLĊJLHP
miejskiej sieci
FLHSáRZQLF]HM
1
4
Zakup
niskoemisyjne
go taboru do
REVáXJL
komunikacji
miejskiej w
ĝZLGQLF\
1
5
Budowa
systemu
mikroinstalacji
prosumenckic
h na
terenie Gminy
Miasto
ĝZLGQLFDZ
ramach
projektu
prosumenckie
go gmin
Aglomeracji
:DáEU]\VNLHM
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
Miejskie
3U]HGVLĊE
iorstwo
Komunik
acyjne w
ĝZLGQLF\
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
inna ulica
1 MAJA
inna ulica
2
2
2
:\VRNDHPLVMD&2GXĪH
]XĪ\FLHHQHUJLLDW\P
samym ponoszonych kosztów,
stare nie ekonomiczne
ĨUyGáDHQHUJLLLV\VWHP\
ogrzewania w budynkach
mieszkalnych.
Wymiana taboru niskiej
Z\GDMQRĞFLZ]DNUHVLH
emisji spalin tj. Euro 2, Euro 3
na tabor w normie
Euro 6
Wysokie zanieczyszczenie
powietrza dymem z
palenisk domowych.
Ograniczenie niskiej
emisji na terenie miasta
ĝZLGQLF\
Poprawa stanu
ĞURGRZLVNDRFKURQD
powietrza i
wód, mniejsza emisja
spalin,
3RSUDZDMDNRĞFLĪ\FLD
/LNZLGDFMDORNDOQ\FKĨUyGHá
FLHSáDZEXG\QNDFK
mieszkalnych wielorodzinnych i
jednorodzinnych.
,QVWDODFMDQRZ\FKĨUyGHáFLHSáD
11
Szacowany
roczny
spadek
emisji
gazów
cieplarnian
ych tony
UyZQRZDĪ
ni ka CO2
Zakup 9 szt. niskoemisyjnych
pojazdów
VSHáQLDMąF\FKQRUPĊ(XUR- 6
21
3RMHPQRĞü
zakupione
go taboru
SDVDĪHUVNL
ego
w
publiczny
m
transporcie
zbiorowym
- - km
Finansowanie budowy instalacji
Z\WZDU]DMąF\FK
HQHUJLĊHOHNWU\F]QąLFLHSOQą]H
ĨUyGHá
odnawialnych
11
Szacowany
roczny
spadek
emisji
gazów
cieplarnian
ych tony
UyZQRZDĪ
ni ka CO2
Liczba
zakupiony
ch
jednostek
taboru
19198
,ORĞü
]DRV]F]ĊG]
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
9
7 Liczba
osób
NRU]\VWDMąF
ych z
zakupione
go
taboru
SDVDĪHUVNL
ego
komunikac
ji
pozamiejsk
iej w
FLąJXURNX
(os./rok)
120
25 Inny
ZVNDĨQLN
Produkcja
energii z
nowo
wybudowa
nych
instalacji
wykorzyst
XMąF\FK
OZE
MWh/rok
5332
3URWRNRá\
odbioru
inwestycji
wymiany
ĨUyGáD
FLHSáDX
indywidualn
ych
odbiorców
18 000
000,00
0
Umowa i
SURWRNyá
zdawczoodbiorczy
9 000
000,00
200
Na
podstawie
projektów
technicznych
instalacji
OZE
2 000
000,00
1
6
Rewaloryzacja
terenów
zieleni w
ĝZLGQLF\
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
inna ulica
2
Stan parków i skweru - zarówno
zieleni jak i
ĞFLHĪHN- PRĪQDRNUHĞOLüMDNR
zaniedbany.
Degradacja przestrzeni parków i
skweru jest
wynikiem wieloletnich
]DQLHGEDĔZ\QLNDMąF\FK
przede wszystkim z braku
funduszy.
3RSUDZDMDNRĞFL
ĞURGRZLVND
przyrodniczego w
ĝZLGQLF\SRSU]H]
UHZDORU\]DFMĊ3DUNX
Centralnego, Parku im.
JHQ:á6LNRUVNLHJRL
skweru pl. 1000-lecia PP.
:HWDSDFK,G]LDáDQLDZW\FK
]DGDQLDFKNRQFHQWUXMąVLĊ
regeneracji zielem (wycinka
sanitarna i kompozycyjna
GU]HZSLHOĊJQDFMDGU]HZRVWDQX
trawników, nasadzenia zieleni),
Z\NRQDQLHRĞZLHWOHQLDQLVNLHJR
LZ\VRNLHJRPRQWDĪHOHPHQWyZ
PDáHMDUFKLWHNWXU\— áDZHN
NRV]\QDĞPLHFLNRV]\QDSVLH
odchody, stojaków na rowery
RUD]EXGRZĊSU]HEXGRZĊ
FLąJów rowerowych i pieszych.
:HWDSDFK,,SODQXMHVLĊ
G]LDáDQLDGRGDWNRZHWM
]ZLą]DQH]EH]SLHF]HĔVWZHP
parków (monitoring).
]ZLĊNV]HQLHPNRPIRUWX
XĪ\WNRZQLNyZQSDOWDQ\
przebudowy i rozbudowy hali
VSRUWRZHM]XZ]JOĊGQLHQLHP
przeszklonej
kawiarni/restauracji, toalety
RJyOQRGRVWĊSQHSDUNLQJXL
innych budowli i obiektów
]ZLĊNV]DMąF\FKDWUDNF\MQRĞü
parków: mostki, fontanna
XU]ąG]HQLDQDSRZLHWU]DMąFH
ZRGĊZROLHU\GODSWDNyZ
organizacja ogrodu skalnego w
punkcie widokowym itp.
(WDS,LHWDSO,NDĪGHJR] ]DGDĔ
VąWHFKQLF]QLHLILQDQVRZR
QLH]DOHĪQH(WDSSLHOĊJQDFMLL
realizacji projektu zieleni oraz
EXGRZ\FLąJyZSLHV]\FKL
rowerowych wraz z
usytuowanymi przy nich
HOHPHQWDPLPDáHMDUFKLWHNWXU\L
RĞZLHWOHQLHP— stanowi
RGUĊEQH]DGDQLHSRLFK
wykonaniu park EĊG]LHPyJá
IXQNFMRQRZDüQLH]DOHĪQLHRG
realizacji elementów etapu II.
Realizacja Etapu drugiego jest
warunkowana sytuacja
ILQDQVRZą%HQHILFMHQWD
57 Inny
ZVNDĨQLN
àąF]QD
liczba
terenów
zielony
objeta
pracami ha
166176
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
RĞURGNyZ
miejskich
w których
realizowan
HVą
projektydo
tyczace
zieleni
miejskiej
1
SURWRNRá\
odbioru prac
16 044
339,00
1
7
ĝZLGQLFNL
inkubator
wspomagania
osób
zaburzonych
psychicznie
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
FRANCISZKA
ē6.$
1
Projekt ]DNáDGDSU]\JRWRZDQLH
osób zaburzonych psychicznie
GRDNW\ZQRĞFLVSRáHF]QRzawodowej poprzez
zindywidualizowany program
ZVSDUFLDRSDUW\QDZVSyáSUDF\
chorego z opiekunem
ĞURGRZLVNRZ\PWHUDSHXWą
]HVSRáHPGLDJQRVW\F]QRNRQVXOWDF\MQ\PURG]LQą
ĞURGRZLVNLHPRUD]SU]\V]á\P
SUDFRGDZFą
']LĊNLGLDJQR]LHLSR]QDQLX
]DVREyZRVRE\FKRUHMPRĪOLZH
EĊG]LHGRVWRVRZDQLHĞFLHĪNL
edukacyjno-zawodowej do
LQG\ZLGXDOQ\FKPRĪOLZRĞFLL
potrzeb beneficjentów projektu
oraz przygotowanie wskazówek
GODSU]\V]á\FKSUDFRGDZFyw
gotowych na zatrudnienie osób
zaburzonych psychicznie.
,GHDDNW\ZQ\FKG]LDáDĔ
ZVSyáSUDFD]FKRU\P]MHJR
URG]LQąNRPSOHNVRZHZVSDUFLH
dostosowane do potrzeb osoby
chorej, wsparcie lokalowobytowe inkubatora,
wspomaganie procesu
zatrudnienia (szkolenia dla
SU]\V]á\FKSUDFRGDZFyZ7R
QDU]ĊG]LDNWyUHEĊGąVNáDGDü
VLĊQDNRPSOHNVRZH]DGDQLD
realizowanego projektu.
=ZLĊNV]HQLHDGDSWDFMLL
VDPRG]LHOQRĞFLZĪ\FLX
VSRáHF]QR-zawodowym
osób zaburzonych
psychicznie.
,QWHJUDFMDVSRáHF]QD
osób zaburzonych
psychicznie ze
ĞURGRZLVNLHP
VSRáHF]Q\P
Promowanie dobrych
praktyk w zakresie
zatrudniania osób
zaburzonych
psychicznie.
Przedmiotem projektu jest:
XUXFKRPLHQLHĝZLGQLFNLHJR
Inkubatora Wspomagania Osób
Zaburzonych Psychicznie
(mieszkanie 4-5 pokojowe, z
GRSRVDĪHQLHP]PRĪOLZRĞFLą
tymczasowego zamieszkania
osoby chorej.
W ramach Inkubatora
UHDOL]RZDQHEĊGąQDVWĊSXMąFH
zadania: 1. rekrutacja osób
zaburzonych (10 do 15),
kompleksowa diagnoza
PRĪOLZRĞFLLĞURGRZLVND
rodzinnego osoby zaburzonej
SU]H]]HVSyáGLDJQRVWycznoNRQVXOWDF\MQ\]HVSyá
specjalistów, w tym: lekarza
psychiatry), przyznanie
RSLHNXQDĞURGRZLVNRZHJR
(terapeuty) osobie
zaburzonej/praca na zasobach
klienta przy wykorzystaniu
PRĪOLZRĞFLURG]LQQ\FK
2. organizacja
ZDUV]WDWyZV]NROHĔGOD
SU]\V]á\FKSUDFRGDZFyZVWDáD
ZVSyáSUDFDFKRUHJRLRSLHNXQD
ZUD]]]HVSRáHPGLDJQRVW\F]QRkonsultacyjnym, treningi/grupa
wsparcia dla osób zaburzonych
psychicznie,konsultacje z
trenerami wizerunku,
DNW\ZL]DFMDSRSU]H]NXOWXUĊ
VSRUWG]LDáDQLDWZyUF]HSUDFD
nad wizerunkiem/ w kierunku
]PLDQ\MDNRĞFLĪ\FLDRVRE\
zaburzonej wspomaganie
zatrudnienia u pracodawcy
(finansowe, reklama,
partnerstwo).
1 Liczba
wspartych
inkubatoró
w
SU]HGVLĊEL
RUF]RĞFLszt.
Liczba
osób
NRQW\QXXMą
cych
QDXNĊOXE
które
UR]SRF]Ċá\
10
15 Liczba
osób, które
X]\VNDá\
kwalifikacj
e po
opuszczeni
u
programu
obliczana
na
podstawie
liczby
osób z
QLHSHáQRVS
UDZQRĞFLD
mi
REMĊW\FK
wsparciem
w
programie
Liczba
osób
SUDFXMąF\F
h po
opuszczeni
u
programu
áąF]QLH]
SUDFXMąF\
mi na
ZáDVQ\
rachunek)
obliczana
na
podstawie
liczby osób
z
QLHSHáQRVS
UDZQRĞFLD
mi
REMĊW\FK
wsparciem
w
programie
20
,ORĞü
pozyskanych
PLHV]NDĔGR
inkubatora.
Koordynator
projektu
EĊG]LH
NRQWURORZDá
rezultaty np.
poprzez
NRQWUROĊOLVW
REHFQRĞFL
konsultacje z
SV\FKLDWUąL
SR]RVWDá\PL
specjalistami
, konsultacje
z
pracodawca
mi.
1 457
100,00
1
8
Klub Integracji
6SRáHF]QHM
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
FRANCISZKA
ē6.$
1
3RWU]HEDZ\QLND]NRQLHF]QRĞFL
wsparcia osób
]DJURĪRQ\FKZ\NOXF]HQLHP
VSRáHF]Q\P*áyZQ\P
problemem jest bezrobocie i
bieUQRĞü]DZRGRZD
RVyENRU]\VWDMąF\FK]SRPRF\
WXW2ĞURGND
Reintegracja zawodowa i
VSRáHF]QDRVyEL
F]áRQNyZLFKURG]LQ
]DJURĪRQ\FK
PDUJLQDOL]DFMą
i wykluczeniem
VSRáHF]Q\P]WHUQX
Miasta
ĝZLGQLF\LEĊGąF\FK
klientami tut. MOPS.
Zakres UHDOL]RZDQ\FK]DGDĔ
REHMPRZDüEĊG]LH
'LDJQR]ĊSUREOHPyZ
]DVREyZLPRĪOLZRĞFL
XF]HVWQLNyZZW\PG]LDáDQLD
diagnostyczne prowadzone
SU]H]SV\FKRORJDGRUDGFĊ
45 Liczba
zawodowego, pracownika
osób
socjalnego, zawarcie
bezrobotny
kontraktów socjalnych,
FKáąF]QLH
5HLQWHJUDFMĊVSRáHF]QąZ
z
W\P]DMĊFLD]NRPXQLNDFML
GáXJRWUZDO
VSRáWUHQLQJNRPSHWHQFMLL
e
XPLHMĊWQRĞFLVSRáUR]ZyM
bezrobotny
osobisty, aktywna integracja o
mi)
charakterze zdrowotnym
REMĊW\FK
5HLQWHJUDFMĊ]DZRGRZąZ
wsparciem
W\PG]LDáDQLDXNLHUXQNRZDQHQD
w
zdobycie praktycznych
programieXPLHMĊWQRĞFL]ZLą]DQ\FK]
km
REVáXJąNRPSXWHUD
4. Przygotowanie zawodowe, w
tym: edukacja ekonomiczna,
warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy, prawa i
RERZLą]NLSUDFRZQLF]H
,ORĞüRVyE
oEMĊW\FK
G]LDáDQLDP
i KIS
20
19 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m
SUDFXMąF\F
h po
opuszczeni
u
programu
áąF]QLH]
SUDFXMąF\
mi na
ZáDVQ\
rachunek)
,ORĞüRVyE
które
XNRĔF]ą
projekt
20
Za
SUDZLGáRZ\
przebieg i
monitorowa
nie
przebiegu
projektu
odpowiedzia
OQ\EĊG]LH
koordynator
zatrudniony
na potrzeby
realizacji
projektu.
Mierzenie
ZVNDĨQLND
SRGMĊFLD
zatrudnienia
RGE\ZDüVLĊ
EĊG]LHQD
podstawie
]DĞZLDGF]HĔ
z
PUP, umów
RSUDFĊ
RĞZLDGF]HĔ
uczestników
projektu.
Monitorowa
QLHG]LDáDĔ
oparte
EĊG]LHR
listy
REHFQRĞFL
uczestników,
ankiety,
otrzymane
certyfikaty
XNRĔF]HQLD
projektu.
500 000,00
1
9
Promocja idei
wolontariatu
ZĞUyGORNDOQHM
VSRáHF]QRĞFL
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
'à8*$
1
Brak wiedzy/edukacji w
zakresie wolontariatu –
PDáRRVyEFKĊWQ\FKGR
wykonywania wolontariatu,
PDáRRUJDQL]DFMLNRU]\VWDMąF\FK
z pomocy
wolontariuszy.
Podniesienie
ĞZLDGRPRĞFL
rozpropagowanie idei
wolontariatu,
]ZLĊNV]HQLHOLF]E\
wolontariuszy.
- Powstanie platformy
LQWHUQHWRZHMLQIRUPXMącej o
planowanych akcjach,
]ZLą]DQ\FK]ZRORQWDULDWHP
zapotrzebowaniu na
wolontariuszy, ofert osób
JRWRZ\FKSHáQLüZRORQWDULDWQD
U]HF]LQQ\FKRVyEEąGĨ
RUJDQL]DFMLDWDNĪHZV]HONLHJR
typu DARMOWYCH akcjach,
NWyUHRUJDQL]RZDQHVąQDU]HF]
ĞURGRZLVNDORNDOnego
- :GUDĪDQLHZQDV]\PPLHĞFLH
G]LDáDĔZRORQWDULDFNLFKWDNLFK
jak. wolontariat rodzinny,
wolontariat pracowniczy, ewolontariat
- Szkolenia, konferencje,
VSRWNDQLDGRW\F]ąFHWHPDWX
wolontariatu w naszym regionie
- :VSyáSUDFD]
PLĊG]\QDURGRZ\PL
organizaFMDPLNWyUHRWZDUWHVą
QDZVSyáSUDFĊ]QDV]\PL
ZRORQWDULXV]DPLLFKĊWQHGR
tzw. wymian wolontariuszy w
ramach projektów wakacyjnych
lub semestralnych
- 6SRWNDQLDQSUD]ZPLHVLąFX
]ZRORQWDULXV]DPLG]LDáDMąF\PL
QDWHUHQLHĝZLGQLF\LQWHJUDFMD
tych osób LXWZRU]HQLHFRĞQD
NV]WDáWJUXS\ZVSDUFLDJG]LH
RPDZLDQHEĊGąSUREOHP\
GRĞZLDGF]HQLDLVXNFHV\
naszych wolontariuszy
- Spotkania z koordynatorami
ZRORQWDULDWXZV]NRáDFKLEUDQLH
XG]LDáXZOHNFMDFKJRG]LQ
Z\FKRZDZF]\FKVáXĪąF\FK
informowaniu i promowaniu
LGHLZRORQWDULDWXZĞUyG
PáRG]LHĪ\
- Liczba osób do pracy: ok. 5
RVyELQIRUPDW\NNVLĊJRZD
koordynator projektu, asystent,
koordynator wolontariatu)
- Zorganizowanie przez
wolontariuszy ok. 5 akcji
- Catering
57 Inny
ZVNDĨQLN
Utworzeni
e
platformy
szt. 1;
Akcje
wolontaria
ckie szt -5;
5
25 Inny
ZVNDĨQLN
Podniesien
ie wiedzu
nt.
wolontariat
u os. 300
300
- ]JáRV]HQLH
wolontariusz
a
- lista
REHFQRĞFLQD
szkoleniu
- baza
danych
NGO
- baza
danych
wolontariusz
y
1 200
000,00
2
0
Centrum
$NW\ZQRĞFL
Lokalnej
Gmina
miasto
ĝZLGQLFD
*'<ē6.$
1
Numery nieparzyste, na ulicy
*G\ĔVNLHMWR
lokale socjalne, usytuowane w
barakach,
PLHV]F]ąF\FKVLĊZF]ĊĞFL
parku miejskiego.
%XG\QNLVą]DQLHGEDQH
Z\PDJDMąUHPRQWyZL
napraw, jednak z uwagi na
]DGáXĪHQLDF]\QV]RZH
ORNDWRUyZF]ĊVWHDNW\
ZDQGDOL]PX]DU]ąGFD
budynków dokonuje jedynie
najpilniejszychnapraw.
Celem projektu jest
0LHV]NDĔF\EDUDNyZWRURG]LQ\
poprawa, przy aktywnym
]G]LHüPLRVRE\
XG]LDOHPLHV]NDĔFyZ
VWDUV]HQLHSHáQRVSUDZQHF]ĊVWR
EH]SLHF]HĔVWZDL
po odbyciu kary
estetyki,
SR]EDZLHQLDZROQRĞFL
miejsca zamieszkania
'RPLQXMąF\PLSUREOHPDPL
zainteresowanych.
VąEHzrobocie, brak legalnego
Dodatkowo,
zatrudnienia,
SODQXMHVLĊVWZRU]HQLD
QDGXĪ\ZDQLHDONRKROXEUDN
bezpiecznego miejsca
motywacji do zmiany
zabaw
VZRMHMV\WXDFMLĪ\FLRZHM:H
GODQDMPáRGV]\FKG]LHFL
ZVWĊSQ\FKUR]PRZDFK
RUD]LQWHJUDFMĊ
]PLHV]NDĔFDPLXVWDORQRĪHVą
VSRáHF]QRĞFLORNDOQHM
oni podzieleni
SRSU]H]RUJDQL]DFMĊ
QDGZLHJUXS\PLHV]NDĔF\
IHVW\QyZLVSRWNDĔ
bram 1-3a i tzw.
„Manhattan” czyli bramy od 57b. W
ZLĊNV]RĞFLMHGQDNFKFąRQL
poprawy estetyki
QDMEOLĪV]HJRRWRF]HQLDL
SRSUDZ\EH]SLHF]HĔVWZD
1LHNWyU]\PLHV]NDĔF\
GHNODURZDOLFKĊüXG]LDáX
ZSUDFDFKSRU]ąGNRZ\FKL
naprawach. Dotychczasowe
LQWHUZHQFMHPLHV]NDĔFyZ
SR]RVWDZDá\EH]
pozytywnej reakcji ze strony
administracji.
Zadaniem CAL jest rozpoznanie
ĞURGRZLVNDORNDOQHJRSRG
Z]JOĊGHPXVWDOHQLD]DVREyZL
SRWU]HEPLHV]NDĔFyZ
stworzenie fizycznego miejsca,
NWyUHEĊG]LHVáXĪ\üLQWHJUDFML
VSRáHF]QRĞFLORNDOQHM
stworzenie bazy animatorów
VSRáHF]QRĞFLORNDOQHM
budowanie partnerstwa na rzecz
SUDF\ZĞURGRZLVNXLZRNyá
53 Liczba
problemów, inicjowanie ruchów
osób
samopomocowych, lokalnych
]DJURĪRQ\
DNFMLLZ\GDU]HĔG]LDáDQLDZ
ch
oparciu o projekty.
ubóstwem
1. Diagnoza potrzeb
lub
PLHV]NDĔFyZSRSU]H]DQNLHW\L
wykluczen
wywiady zebrane w
iem
ĞURGRZLVNX
VSRáHF]Q\
2. Ustalenie zasobów
PREMĊW\FK
VSRáHF]QRĞFLORNDOQHML
wsparciem
SDUWQHUyZGRZVSyáSUDF\
w
:\áRQLHQLHOLGHUyZ
programie
VSRáHF]QRĞFLORNDOQHM]
- km
PLHV]NDĔFyZ
1DZLą]DQLHZVSyáSUDF\]
DGPLQLVWUDFMąEXG\QNyZL
8U]ĊGHP0LHMVNLPZĝZLGQLF\
5. Zorganizowanie spotkania z
PLHV]NDĔFDPLZFHOX
omówienia wyników diagnozy i
]DSODQRZDQLDGDOV]\FKG]LDáDĔ]
LFKDNW\ZQ\PXG]LDáHP
6. Zorganizowanie festynu
rodzinnego.
15
21 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m
SRV]XNXMąF
ych pracy,
uczestnicz
ąF\FKZ
NV]WDáFHQLX
lub
szkoleniu,
]GRE\ZDMą
cych
kwalifikacj
e,
SUDFXMąF\F
h
áąF]QLH]
SURZDG]ąF
ymi
G]LDáDOQRĞü
na
ZáDVQ\
rachunek)
po
opuszczeni
u
programu
(osoby)
15
Sposobem
monitorowa
nia i
mierzenia
ZVNDĨQLNyZ
EĊGąOLVW\
osób
XF]HVWQLF]ąF
ych w
spotkaniach,
ELRUąF\FK
XG]LDáZ
realizacji
poszczególn
\FK]DGDĔ
Koordynator
QDELHĪąFR
EĊG]LH
PRQLWRURZDá
UHDOL]DFMĊ
projektu.
400 000,00
2
1
2
2
Stare i nowe
zabawy
podwórkowe.
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
RODZINA W
'=,$à$1,8
Stowarzy
szenie
Aktywno
ĞFL
Obywatel
skiej
Carpe
Diem
RYNEK
'à8*$
1
1
3URMHNW]DNáDGDZVSDUFLH
ĞZLGQLFNLFKG]LHFL
LPáRG]LHĪ\RUD]LFKURG]LFyZ
w
V]F]HJyOQRĞFL]URG]LQ
]DPLHV]NXMąF\FKVWDUą
G]LHOQLFĊPLDVWD]DJURĪRQ\FK
wykluczeniem
VSRáHF]Q\PLPDUJLQDOL]DFMą
Problemem
Z\VWĊSXMąF\PQDW\PREV]DU]H
jest brak
XPLHMĊWQRĞFLNRQVWUXNW\ZQHJR
zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i
PáRG]LHĪ\2UJDQL]DFMD
czasu wolnego blisko miejsca
zamieszkania pozwoli
QDHGXNDFMĊZ]DNUHVLH
alternatywnego sposobu
VSĊG]DQLDF]DVXZROQHJR
EH]SLHF]Q\FK]DFKRZDĔZ
W\P]DFKRZDĔDNFHSWRZDQ\FK
VSRáHF]QLH
Celem projektu jest :
edukacja w zakresie
alternatywnych form
VSĊG]DQLDZROQHJRF]DVX
GODG]LHFLLPáRG]LHĪ\
oraz ich opiekunów z
G]LHOQLFJG]LHZ\VWĊSXMH
nadreprezentacja
ĞURGRZLVN]DJURĪRQ\FK
wykluczeniem
VSRáHF]Q\P
Edukacja w zakresie
]DFKRZDĔ
SURVSRáHF]Q\FK
Przedmiot projektu: Stare i
nowe zabawy podwórkowe.
Zakres realizacji : W godzinach
SRSRáXGQLRZ\FKZF]DVLH
ZDNDFMLGRSRáXGQLRZ\FKGQL
w tygodnLXRUJDQL]RZDQHEĊGą
]DMĊFLDSRGZyUNRZHSU]H]
ulicznych animatorów:
- ]DMĊFLDVSRUWRZH
- gry i zabawy podwórkowe;
- ]DEDZ\GODFDá\FKURG]LQ
Dodatkowo w okresie wakacji
VRERW\SODQXMHVLĊRUJDQL]DFMH
FRPLHVLĊF]Q\FKIHVW\QyZ
rodzinnych (Rynek) z
wykorzystaniem
profesjonalnych grup
DQLPDF\MQ\FKNWyUDEĊG]LH
DGUHVRZDQDGRRVyEQDFRG]LHĔ
SUDFXMąF\FK]G]LHüPLL
PáRG]LHĪąZ\FKRZDZFyZ
pracowników placówek
wsparcia dziennego,
instruktorów sportowych,
harcerzy, wolontariuszy.
=DNXSLRQ\]RVWDQLHVSU]ĊW
VSRUWRZ\PLQSLáNLRUD]LQQH
XU]ąG]HQLDSRWU]HEQHGR]DEDZ
SRGZyUNRZ\FKDUW\NXá\
papiernicze, nagrody.
walka z dziedziczeniem biedy
Celem jest
wypracowanie
innowacyjnych
UR]ZLą]DĔNWyUHSRSU]H]
SUDFĊ]FDáD
URG]LQQąEĊGą
SU]HFLZG]LDáDü
dziedziczeniu.
'LDJQR]DSRJáĊELRQD
ĞURGRZLVNDLURG]LQZĝZLGQLF\
LàDJLHZQLN
2SLVQDU]ĊG]LD
innowacyjnego do pracy z
URG]LQą
37HVWRZDQLHQDU]ĊG]LD
innowacyjnego
:GURĪHQLHQDU]ĊG]LD
innowacyjnego
36 Liczba
wspartych
obiektów,
w których
realizowan
HVąXVáXJL
VSRáHF]QH
w tym
XVáXJL
RSLHNXĔF]
o-bytowe szt.
57 Inny
ZVNDĨQLN
1
ZGURĪHQLH
narzedzia
do systemu
profilaktyk
i
1
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
osób
objetych
wsparciem
600
Monitorowa
QHLORĞFL
dzieci
EĊG]LHSU]H]
animatorów ,
instruktorów
sportowych ,
koordynator
a projektu
25 Inny
ZVNDĨQLN
XFKZDáD
gminy lub
miasto o
ZáąF]HQLX
narzedzia
do systemu
profilaktyk
i
2
XFKZDá\
500 000,00
3 000
000,00
2
3
Uwierz we
ZáDVQHVLá\
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
inna ulica
1
3URMHNWÄ8ZLHU]ZHZáDVQH
VLá\\" skierowany
jest do 30 osób, u których
zdiagnozowano
]DJURĪHQLHXEyVWZHPL
Z\NOXF]HQLHPVSRáHF]Q\P
ZREV]DUDFKVSRáHF]Q\P
edukacyjnym, zawodowym i
zdrowotnym, ich rodzin oraz
osób z ich otoczenia.
:URG]LQDFKW\FKZ\VWĊSXMH
wiele barier i
dysfunkcji. To osoby
nieaktywne na rynku pracy,
najbardziej oddalone od rynku
pracy,
zakwalifikowane do III profilu
bezrobotnych. To
RVRE\X]DOHĪQLRQHRGSRPRFy
VSRáHF]QHMR
niskich kwalifikacjach, lub
QLHRGSRZLDGDMąF\FK
SRWU]HERPU\QNXSUDF\6ZRMą
SRVWDZąQLVNLPL
NRPSHWHQFMDPLVSRáHF]Q\PL
QLHXPLHMĊWQ\P
sprawowaniem opieki nad
VZRLPLG]LHüPLRUD]
brakiem motywacji do zmiany
na lepsze
RGG]LDáXMąQDFDáHĞURdowisko
rodzinne. Bez
ZVSDUFLDQDUDĪRQHPLQQD
umieszczenie dzieci w
SLHF]\]DVWĊSF]HM%UDN
DNW\ZQRĞFLVSRáHF]QHM
oraz powielanie negatywnych
postaw powoduje
G]LHG]LF]HQLHZ\NOXF]HQLD=áD
sytuacja finansowa
URG]LQ\LQLHXPLHMĊWQRĞü
radzenia sobie z
prREOHPDPLSU]\F]\QLDMąVLĊGR
]DQLHGEDĔZ
gospodarstwie domowym,
]DGáXĪHĔ
QLHJRVSRGDUQRĞFLF]\WUXGQRĞFL
w wykonywaniu
SRGVWDZRZ\FKRERZLą]NyZ
rodzicielskich. Rodziny
WHF]ĊVWRVąUyZQLHĪVSRáHF]QLH
izolowane, co
SRZRGXMHEUDNFKĊFLGEDQLDR
ZáDVQ\ZL]HUunek.
:LHORĞüSUREOHPyZNWyUH
GRW\NDMąMHGQą
RVREĊSRZRGXMHĪHWUDFLRQD
PRĪOLZRĞü
VDPRG]LHOQHJRLFKUR]ZLą]DQLD
Aktywna integracja w
]DNUHVLHVSRáHF]Q\P
zawodowym,
edukacyjnym i
zdrowotnym 30 osób,
klientów Miejskiego
2ĞURGND3RPRF\
6SRáHF]QHMZ
ĝZLdnicy.
1. Diagnoza i wsparcie ĝURGRZLVNDGLDJQR]XMH=HVSyá
Diagnost-Konsult (ZDK), WHUDSHXWDURG]LQ\X]DOHĪQLHĔ
psycholog, psychiatra. Dla
NDĪGHMURG]LQ\RSUDF]RVWDQLH
genogram – psychol. mapa
UHODFMLZURG]LQLHXPRĪOLZL
poznanie dysfunkcji rodzinnych,
przekazywanych pokoleniowo
oraz mocnych stron
2. Aktywna integracja o
FKDUDNWHU]HVSRáHF]Q\P- w
celu podniesienia, nabycia,
przywrócenia lub wzmocnienia
NRPSHWHQFMLVSRáHF]Q\FK
]DUDGQRĞFLVDPRG]LHOQRĞFLL
DNW\ZQRĞFLVSRáHF]QHMGOD
uczestników projHNWX]RVWDQą
przeprowadzone warsztaty:
treningi kompetencji
VSRáHF]Q\FKWUHQLQJ
XPLHMĊWQRĞFLVSRáHF]Q\FKzdrowa i ekonomiczna kuchnia,
praktyczna nauka kalkulacji
SRVLáNXLMHJRSU]\JRWRZDQLD
WUHQLQJXPLHMĊWQRĞFL
VSRáHF]Q\FK-wychowanie,
SLHOĊJQDFMDLSRtrzeby dziecka
w mojej rodzinie, prowadzone
SU]H]VSHFMDOLVWĊSHGDJRJD
SV\FKRORJDWHUDSHXWĊ
rodzinnego),
3. Aktywna integracja o
charakterze zdrowotnym - Przez
FDá\RNUHVWUZDQLDSURMHNWX
XF]HVWQLF\URG]LQ\EĊGąREMĊFL
syst. wsparciem przez ZDK,
m.in. terapeuta rodzinny,
X]DOHĪQLHĔSV\FKLDWUD
psycholog.
4. Aktywna integracja o
charakterze edukacyjnym ']LDáDQLDZUDPDFKDNW\ZQHM
integracji o charakterze
HGXNDF\MQ\P]PLHU]DüEĊGąGR
Z\SRVDĪHQLDXF]HVWQLNyZ
SURMHNWXZXPLHMĊWQRĞFL
SU]\JRWRZXMąFHLFKGR
SRUXV]DQLDVLĊQDU\QNXSUDF\szkolenia, treningi
5. Aktywna integracja o
charakterze zawodowym - W
UDPDFKSURMHNWXSU]HZLGXMHVLĊ
UHDOL]DFMĊXVáXJDNW\ZQHM
integracji o charakterze
zawodowym realizowanych
SU]H]3RZLDWRZ\8U]ąG3UDF\
na podstawie porozumienia o
realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja (PAI)
53 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
PREMĊW\FK
wsparciem
w
programie
- km
30
17 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m, które
X]\VNDá\
kwalifikacj
e po
opuszczeni
u
programu
(osoby)
30
certyfikaty,
]DĞZLDGF]HQ
ia, liczba
ĞFLHĪHN
reintegracji
800 000,00
2
4
2
5
Przebudowa
budynków
przy
Gmina
ul.Romualda
Miasto
Traugutta
ĝZLGQLFD
ZĝZLGQLF\
na mieszkania
socjalne
Przebudowa
budynku przy
ul. 1. maja 23
w
ĝZLGQLF\QD
mieszkania
wspomagane
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
ROMUALDA
TRAUGUTTA
1 MAJA
2
Przebudowa zdegradowanych
EXG\QNyZ]H]PLDQą
VSRVREXXĪ\WNRZDQLD]IXQNFML
biurowej na
PLHV]NDOQą
1
Rodziny i osoby, do których
adresowany jest projekt
Z\PDJDMąZVSDUFLDZ]DNUHVLH
podnoszenia kompetencji
RSLHNXĔF]R-wychowawczych z
uwagi na ]DJURĪHQLH
umieszczeniem dzieci w pieczy
]DVWĊSF]HMOXE]DSHZQLHQLD
tymczasowego mieszkania w
WUXGQHMV\WXDFMLĪ\FLRZHMQSSR
opuszczeniu placówki
medycznej do momentu
poprawy warunków
mieszkaniowych w miejscu
pobytu.
:VND]DQHMHVWUyZQLHĪ
utworzenie mieszkania dla
RVRE\QLHSHáQRVSUDZQHM
UXFKRZRLPLHV]NDĔ
treningowych dla osób
RSXV]F]DMąF\FKSODFyZNL
RSLHNXĔF]R– wychowawcze do
czasu uzyskania przez nich
lokalu socjalnego.
=DVDGQ\PZ\GDMHVLĊWDNĪH
zabezpieczenie mieszkania lub
pokoi dla ofiar przemocy
domowej, w których osoby te
X]\VNDá\E\SRPRFZQDJá\FK
V\WXDFMDFK]DJURĪHQLD]GURZLDL
Ī\FLD
Osoby zakwalifikowane do
SURMHNWXSU]HGSU]\VWąSLHQLHP
SRGSLV]ąNRQWUDNWVRFMDOQ\Z
NWyU\PRNUHĞORQHEĊGą]DGDQLD
do realizacji dla poszczególnych
F]áRQNyZURdziny. Ich realizacja
MHVWZDUXQNLHPQLH]EĊGQ\P
DE\URG]LQDPRJáD]DMPRZDü
mieszkanie o charakterze
wspieranym.
W
NRQWUDNFLHRNUHĞORQH]RVWDQą
zadania dla wszystkich
F]áRQNyZURG]LQ\ZW\P
UyZQLHĪGODG]LHFL:DĪQ\P
FHOHPMHVWUyZQLHĪSRGMĊFLH
legalnego zatrudnienia przez
jednego z rodziców. Rodziny i
RVRE\NWyUHX]\VNDMąSRPRF
poprzez zamieszkanie w
mieszkaniach wspieranych,
ZJáyZQHMPLHU]HEĊGą
wspierane przez asystenta
=ZLĊNV]HQLHJPLQQHJR
]DVREXPLHV]NDĔ
socjalnych
Wykonania kompleksowe robót
budowlanych,
kubaturowych i
zagospodarowania terenu.
36 Liczba
wspartych
obiektów,
w których
realizowan
HVąXVáXJL
VSRáHF]QH
w tym
XVáXJL
RSLHNXĔF]
o-bytowe szt.
2
25 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
PLHV]NDĔ
socjalnych
utworzony
ch w
wyniku
realizacji
projektu szt.
11
3URWRNyá
odbioru
1 600
000,00
7
1.
prowadzenie
ewidencji
osób
RF]HNXMąF\F
h na
umieszczeni
ew
mieszkaniu
wspomagany
m;
LORĞüRVyE
NRU]\VWDMąF\
ch ze
wsparcia
pracownika
socjalnego,
asystenta
rodziny,
psychologa i
terapeuty
rodzinnego;
3.
koordynator
projektu na
ELHĪąFR
EĊG]LH
PRQLWRURZDá
UHDOL]DFMĊ
projektu;
3 000
000,00
Przedmiotem projektu jest
XUXFKRPLHQLHPLHV]NDĔ
wspomaganych dla
mieszNDĔFyZĝZLGQLF\
ZSLVXMąFHVLĊZUHDOL]DFMĊ
programu rewitalizacji miasta.
1. podnoszenie
NRPSHWHQFMLRSLHNXĔF]R
– wychowawczych
URG]LQ]DJURĪRQ\FK
umieszczeniem dzieci w
systemie pieczy
]DVWĊSF]HM
2. aktywizacja
VSRáHF]QR-zawodowa
FDá\FKĞURGowisk
rodzinnych;
PRĪOLZRĞü
sprawdzenia
funkcjonowania rodziny
w mieszkaniu
wspomaganym w celu
VNLHURZDQLDMHMSyĨQLHM
do odpowiedniego
rodzaju mieszkania
socjalnego
Zadania:
- wybór rodzin do projektu
(tylko rodziny z nieletnimi
G]LHFLNWyUHPLHV]NDMą]
rodzicami - QDOHĪ\SRáRĪ\üGXĪ\
nacisk na dobór rodzin, bez
problemu alkoholowego,
ZSLHUZV]HMNROHMQRĞFLEĊGą
EUDQHSRGXZDJĊURG]LQ\
ZNWyU\FKQLHE\áRSURZDG]RQHM
procedury „Niebieskiej Karty”,
interwencji policji, spraw
karnych za niszczenie mienia,
NWyUHVWDUDMąVLĊRSáDFDü
czynsz);
- zapewnienie mieszkania
interwencyjnego dla osób
w trudnej sytuacji
mieszkaniowej np. po
57 Inny
opuszczeniu szpitala i w
ZVNDĨQLN
SU]\SDGNX]DJURĪHQLDĪ\FLDGOD
ofiar przemocy domowej;
- ]DSHZQLHQLHPLHV]NDĔ
dostosowanych do potrzeb osób
QLHSHáQRVSUDZQ\FKUuchowo
Wybór rodzin do projektu (tylko
rodziny z nieletnimi dzieci,
NWyUHPLHV]NDMą]URG]LFDPL
QDOHĪ\SRáRĪ\üGXĪ\QDFLVNQD
dobór rodzin, bez problemu
alkoholowego, w pierwszej
NROHMQRĞFLEĊGąEUDQHSRG
XZDJĊURG]LQ\ZNWyU\FKQLH
E\áRSURFHGXU\1. interwencji
policji, spraw karnych za
QLV]F]HQLHPLHQLDNWyUHSáDFD
za czynsz)
Wsparcie pracownika
socjalnego, terapeuty
rodzinnego, psychologa i
asystenta rodziny.
:VSyáSUDFD]3RZLDWRZ\P
8U]ĊGHP3UDF\ZĝZLGQLF\
Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m
umieszczo
nych w
mieszkania
ch
wspomaga
nych
Kobiety/M
ĊĪF]\ĨQL
Dzieci - 20
ĞURGRZLVN
20
19 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m
SUDFXMąF\F
h po
opuszczeni
u
programu
áąF]QLH]
SUDFXMąF\
mi na
ZáDVQ\
rachunek)
URG]LQ\WHUDSHXWĊURG]LQQHJR
psychologa oraz pracownika
socjalnego. Zadaniem asystenta
EĊG]LHXF]HQLHURG]LFyZ
SUDZLGáRZHMRSLHNLLSLHOĊJQDFML
dzieci, wsparcie w zakresie
bezpiecznego wychowywania
dzieci i wskazywania
DOWHUQDW\ZQ\FKIRUPVSĊG]DQLD
czasu wolnego, zapewnienia
UHJXODUQ\FKSRVLáNyZQauka w
]DNUHVLHSUDZLGáRZHJR
]DU]ąG]DQLDEXGĪHWHP
domowym, w tym regularnego
RSáDFDQLDUDFKXQNyZ]DPHGLD
czynsz i itp. czy selektywnego
segregowania odpadów.
2VRE\FKRUHLQLHSHáQRVSUDZQH
GRGDWNRZRRWU]\PDá\E\
ZVSDUFLHSLHOĊJQLDUHN
ĞURGRZLVNRZ\FKRSLHNunek
ĞURGRZLVNRZ\FKLZ
uzasadnionych przypadkach
SLHOĊJQLDUHNRSLHNL
GáXJRWHUPLQRZHM
w zakresie reintegracji
zawodowej.
2
6
2
7
\"Akcja
podwórko\"
Mieszkania
wspierane i
chronione dla
PLHV]NDĔFyZ
ĝZLGQLF\]
obszaru
rewitalizowan
ego
Stowarzy
szenie
Aktywno
ĞFL
Obywatel
skiej
Carpe
Diem
Gmina
Miasto
ĝZLGQLFD
inna ulica
1 MAJA
,QWHJUDFMDVSRáHF]QDL
przestrzenna
PLHV]NDĔFyZEXG\QNyZ
RNDODMąF\FKSRGZyUND
ĞUyGPLHMVNLHZUD]]
SRSUDZąHVWHW\NL
przestrzennej podwórek.
- ]PLDQDREOLF]DĞZLGQLFNLFK
podwórek,
- aktywizacja przedstawicieli
UyĪQ\FKJUXSZLHNRZ\FKL
podniesienie ich kompetencji
NXOWXUDOQ\FKLVSRáHF]Q\FK
- poszerzenie wiedzy o nurcie
kultury jakim jest street art
ZĞUyGPLHV]NDĔFyZĝZidnicy,
- Z]URVWZLHG]\LĞZLDGRPRĞFL
PLHV]NDĔFyZĝZLGQLF\Z
NZHVWLLZSá\ZXPLHV]NDĔFyZ
QDNV]WDáWRZDQLHWNDQNL
PLHMVNLHMLVSRVREyZZSá\ZDQLD
QDZáDG]HPLDVWD
- Z]PRĪHQLHSRWU]HE\VWDáHJR
uczestnictwa w kulturze i
zmiana jej wizerunku.
- VWZRU]HQLHPRĪOLZRĞFLGR
poszerzenia swojej wiedzy w
dziedzinie urbanistyki.
- ]DMĊFLDNXOWXUDOQHDUW\VW\F]QH
- animacje
- rekultywacja gruntu
- REVDG]HQLHWHUHQX]LHOHQLą
- UHQRZDFMDZHZQąWU]
podwórkowych elewacji
- WZRU]HQLHPDá\FKSODF\]DEDZ
- WZRU]HQLHPDáHMDUFKLtektury
remont tras komunikacyjnych
1
Zaniedbane tereny podwórek w
NZDUWDáDFK
ĞUyGPLHMVNLFKQDWHUHQLH
obszaru rewitalizacji,
EUDNLQWHJUDFMLVSRáHF]QHMMDN
UyZQLHĪ]
PLHMVFHPPLHV]NDĔFyZ
1
-HVWJUXSDPLHV]NDĔFyZNWyU]\
bez
3URZDG]HQLHG]LDáDĔQDWHUHQLH
wielostronnego wsparcia
Zapewnienie w miejscu
PLHV]NDĔZVSRPDJDQ\FKL
VSRáHF]QHJRMHVW
zamieszkania wsparcia
socjalnych przy ul. 1 maja 23 i
]DJURĪRQDZ\NOXF]HQLHP
55 Liczba
SRGQRV]ąFHJR
ul. Traugutta 11
VSRáHF]Q\PPLQSRSU]H]
osób
XPLHMĊWQRĞFLVSRáHF]QHL
Zatrudnienie specjalistów i
QLVNLHNRPSHWHQFMHVSRáHF]QH
]DJURĪRQ\
zawodowe osobom i
RVRE\ZVSLHUDMąFHPLHV]NDĔFyZ
EUDNZ\NV]WDáF]\
ch
rodzLQRP]DJURĪRQ\P
lokali wspieranych i
XPLHMĊWQRĞFL]DZRGRZQLHSHá
ubóstwem
wykluczeniem
FKURQLRQ\FKNWyU]\SRPDJDü
wiek,
lub
VSRáHF]Q\PZW\P
EĊGąZUR]ZLą]\ZDQLX
QLHSUDZLGáRZHZ]RUFHZ\FK
wykluczen
ZáDĞFLZHMRSLHNLQDG
SUREOHPyZĪ\FLDFRG]LHQQHJR
RVRE\]DJURĪRQH
iem
RVREDPL]DOHĪQ\PL
DNW\ZL]RZDüVSRáHF]QLHL
Z\NOXF]HQLHPVSRáHF]Q\PEH]
VSRáHF]Q\
SU]HFLZG]LDáDQLH
]DZRGRZRPRQLWRURZDü
wsparcia
PREMĊW\FK
wykluczeniu
EH]SLHF]HĔVWZR2UJDQL]DFMD
VSRáHF]QHJRSROHJDMąFHJRPLQ
XVáXJDPL
VSRáHF]QHPX
V]NROHĔZDUV]WDWyZLLQQ\FK
na podniesieniu
VSRáHF]Q\
podniesienie
IRUPHGXNXMąF\FK
NRPSHWHQFMLVSRáHF]Q\FKL
mi
XPLHMĊWQRĞFLL
SRGQRV]ąF\FKNRPSHWHQFMH
zawodowych pozbawiona
ĞZLDGF]RQ
NRPSHWHQFMLVSRáHF]Q\FK
VSRáHF]QHL]DZRGRZH
MHVWPRĪOLZRĞFLEH]SLHF]QHJRL
ymi w
i zawodowych,
Inicjowanie, organizowanie i
ZPLDUĊ
interesie
DNW\ZL]DFMDVSRáHF]QDL
koordynowanie iQQ\FKG]LDáDĔ
samodzielnego funkcjonowania
ogólnym w
QDU]HF]ĞURGRZLVND
DNW\ZL]XMąF\FKRVRE\LURG]LQ\
ZĪ\FLXVSRáHF]Q\P
programie
zapewnienie wsparcia
z lokali wspieranych i
dodatkowo bez interwencji
- km
VSRáHF]QHJRRVRERP
FKURQLRQ\FKRUD]LFKQDMEOLĪV]H
VSRáHF]QHMQDOHĪ\
nieporadnym.
RWRF]HQLHLĞURGRZLVNR
SU]\MąüLĪZDUXQNLĪ\FLDZZ
rodzinne.
RVyEEĊGą
XOHJDá\SRJRUV]HQLX
57 Inny
ZVNDĨQLN
Liczba
podwórek
REMĊW\FK
rewitalizac
Mą
10
25 Inny
ZVNDĨQLN
40
18 Liczba
osób
]DJURĪRQ\
ch
ubóstwem
lub
wykluczen
iem
VSRáHF]Q\
m
SRV]XNXMąF
ych pracy
po
opuszczeni
u
programu
(osoby)
Liczba
osób
objetych
wsparciem
300
listy
REHFQRĞFL
100 000,00
15
Listy
REHFQRĞFL
plany pracy
]URG]LQą
2 000
000,00
Załącznik 3. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmujący lata 2015-2024” (LPR) jest
to dokument o charakterze planistycznymi identyfikujący potrzeby w zakresie rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miasta Świdnica w kontekście wykorzystania m.in. funduszy
strukturalnych na lata 2014-2020. Zawiera cele i kierunki działań w sferze społecznej oraz
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach procesu rewitalizacji.
LPR jest dokumentem obejmującym teren Śródmieścia Świdnicy, a więc obszar o ważnym
znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki). Jednakże obowiązek uzgadniania
wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefach ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska eliminuje wystąpienie ewentualnego
negatywnego wpływu inwestycji na ich zachowanie. Program w ramach zdefiniowanych celów
i kierunków działań nie przewiduje realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ewentualny czas oddziaływania
planowanych inwestycji ograniczony będzie do czasu wykonywanych prac budowlanych
i organizacyjnych. Zakres inwestycji głównie dotyczy inwestycji termomodernizacyjnych i/lub
remontowych związanych m.in. z ociepleniem, elewacją budynków, remontem dachów, klatek
schodowych na obszarze zurbanizowanym. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
realizowane będą jedynie na obszarze rewitalizacji w samym centrum przestrzeni miejskiej.
Z uwagi na charakter możliwych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, istnieje
jedynie potencjalna możliwość realizacji inwestycji w miejscach gniazdowania ptaków np.:
pustułek Falco tinnunculus, puszczyków Strix Aluto, jerzyków Apus apus, jaskółek oknówek
Delichon urbicum oraz wróbli domowych Passer domesticus, a także miejscach potencjalnego
rozrodu nietoperzy - gatunków objętych ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.
z 2014, poz. 1348). Zastosowanie będą miały wówczas zapisy ww. rozporządzenia
określające zakazy, w tym m. in. zakaz umyślnego niszczenie ich jaj lub form rozwojowych
oraz niszczenia usuwania lub uszkadzania gniazd oraz schronień. W związku z powyższym
przed przystąpieniem do prac we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem
dokonany będzie przegląd miejsca realizacji inwestycji pod kątem występowania miejsc
gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy). W przypadku potwierdzenia ich
obecności prace prowadzone będą w terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów.
Ponadto w przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc gniazdowania lub
siedlisk ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, uzyskane będzie stosowne zezwolenie na
czynności zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - zgodnie z zapisami art.
56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z zm.),
oraz zaplanowane zostaną właściwe działania kompensujące np. instalacja budek lęgowych
dla ptaków lub schronień dla nietoperzy. Zakres i sposób wykonania kompensacji ustalony
będzie przez specjalistów wykonujących przegląd budynku pod kątem występowania miejsc
gniazdowania i schronień zwierząt.
Zasięg oddziaływania inwestycji zawartych w Programie jest ograniczony tylko do tych miejsc,
w których będą aktualnie prowadzone prace budowlane zatem oddziaływanie ma charakter
lokalny nie wykraczający poza granice gminy, tym bardziej nie wystąpi ich transgraniczne
oddziaływanie. Ponadto przewidziane do realizacji na obszarze rewitalizacji, projekty
i przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter ogólny i niemożliwe jest dokonanie
kwalifikacji ich do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
zarówno ze względu na rodzaj i charakterystykę, usytuowanie, jak i skalę możliwego
oddziaływania.
Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru
objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja działań nie będzie znacząco
wpływać na środowisko przyrodnicze. Tym bardzie, że w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy
Miasta Świdnica oraz obszaru objętego procesem rewitalizacji nie występują tereny
przyrodnicze prawnie chronione, co obrazują poniższe mapy.
Załącznik 4. Obszary zdegradowane
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
L.p.
Miejscowość
Ulica
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera środowiskowa
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera techniczna
Razem
5 sfer
1.
Świdnica
1 Maja
5
2
0
1
2
10
2.
Świdnica
8 Maja
1
1
0
0
0
2
3.
Świdnica
Adama Mickiewicza
1
2
0
1
0
4
4.
Świdnica
Adama Prażmowskiego
0
1
0
0
0
1
5.
Świdnica
Agrestowa
0
1
0
2
0
3
6.
Świdnica
Akacjowa
2
2
0
0
0
4
7.
Świdnica
Al. Brzozowa
0
1
0
2
0
3
8.
Świdnica
Al. Colgate
0
2
1
0
0
3
9.
Świdnica
Al. Niepodległości
5
0
0
0
1
6
10.
Świdnica
Andersa
0
1
0
0
0
1
11.
Świdnica
Armii Krajowej
3
2
0
2
0
7
12.
Świdnica
Barana
0
1
1
2
0
4
13.
Świdnica
Bartosza Głowackiego
2
2
0
2
0
6
14.
Świdnica
Basztowa
1
1
0
0
0
2
15.
Świdnica
Biberaska
0
1
0
1
0
2
16.
Świdnica
Bobrzańska
0
1
0
2
0
3
17.
Świdnica
Bocheńska
1
1
0
2
0
4
18.
Świdnica
Boczna
3
4
0
2
0
9
19.
Świdnica
Bogusza Stęczyńskiego
0
1
0
1
0
2
20.
Świdnica
Bohaterów Getta
3
2
0
1
0
6
21.
Świdnica
Bokserska
1
3
0
0
0
4
22.
Świdnica
Bolesława Chrobrego
4
3
0
1
0
8
23.
Świdnica
Bolesława Krzywoustego
0
1
0
1
0
2
24.
Świdnica
Bolesława Śmiałego
0
2
0
2
1
5
25.
Świdnica
Bora-Komorowskiego
0
1
0
0
0
1
26.
Świdnica
Bracka
3
1
0
2
0
6
27.
Świdnica
Bronisława Czecha
0
1
0
0
0
1
28.
Świdnica
Budowlana
2
2
0
1
0
5
29.
Świdnica
Bystrzycka
2
0
1
1
0
4
30.
Świdnica
Ceglana
1
1
0
2
0
4
31.
Świdnica
Chłopska
0
1
0
3
0
4
32.
Świdnica
Chorwacka
0
1
0
2
0
3
33.
Świdnica
Cicha
1
2
0
2
0
5
34.
Świdnica
Cypriana Kamila Norwida
0
2
0
0
0
2
35.
Świdnica
Czereśniowa
0
3
0
2
0
5
36.
Świdnica
Częstochowska
1
1
1
3
1
7
37.
Świdnica
Czwartaków
0
1
0
0
0
1
38.
Świdnica
Daleka
2
1
0
0
0
3
39.
Świdnica
Deszczowa
0
3
0
2
0
5
40.
Świdnica
Dębowa
2
3
0
1
0
6
41.
Świdnica
Długa
5
1
0
2
2
10
42.
Świdnica
Dworcowa
4
2
0
1
2
9
43.
Świdnica
Działkowa
1
1
0
2
0
4
44.
Świdnica
Emilii plater
0
3
0
1
0
4
45.
Świdnica
Esperantystów
1
2
0
0
0
3
46.
Świdnica
Fabryczna
1
1
0
0
0
2
47.
Świdnica
Feliksa Stamma
0
4
0
0
0
4
48.
Świdnica
Folwarczna
3
2
0
1
2
8
49.
Świdnica
Franciszkańska
4
2
0
0
0
6
50.
Świdnica
Francuska
3
3
0
1
0
7
51.
Świdnica
Fryderyka Chopina
3
0
0
2
2
7
52.
Świdnica
Gajowa
0
2
0
1
0
3
53.
Świdnica
Galla Anonima
0
1
0
0
0
1
54.
Świdnica
Garbarska
5
2
0
2
2
11
55.
Świdnica
Gdyńska
5
1
2
1
5
14
56.
Świdnica
Gen. Augusta Emila Fieldorfa
0
1
0
0
0
1
57.
Świdnica
Gen. Jakuba Jasińskiego
2
1
0
1
0
4
58.
Świdnica
Gen. Józefa Bema
2
2
0
2
0
6
59.
Świdnica
Gen. Leopolda Okulickiego
2
2
0
1
0
5
60.
Świdnica
Gen. Mariana Langiewicza
2
4
0
1
0
7
61.
Świdnica
Gen. Stefana Grota Roweckiego
0
3
0
1
0
4
62.
Świdnica
Gen. Władysława Sikorskiego
3
1
2
1
0
7
63.
Świdnica
Główna
2
2
0
1
0
5
64.
Świdnica
Grodzka
5
1
0
0
1
7
65.
Świdnica
Gustawa Morcinka
1
2
0
2
0
5
66.
Świdnica
Heleny Marusarzówny
0
4
0
1
0
5
67.
Świdnica
Hetmańska
1
3
0
2
1
7
68.
Świdnica
Hugona Kołłątaja
4
3
0
0
0
7
69.
Świdnica
Husarska
1
1
0
1
0
3
70.
Świdnica
Ignacego Krasickiego
0
3
0
0
0
3
71.
Świdnica
Ignacego Prądzyńskiego
2
3
0
1
0
6
72.
Świdnica
Inwalidów Wojennych
0
1
0
0
0
1
73.
Świdnica
Inżynierska
1
1
0
0
0
2
74.
Świdnica
J.Webera
0
1
0
0
0
1
75.
Świdnica
Jagiellońska
5
2
0
1
1
9
76.
Świdnica
Jagienki
1
1
0
0
0
2
77.
Świdnica
Jałowcowa
2
3
1
1
0
7
78.
Świdnica
Jana Boduena De Courtenay
0
2
0
2
0
4
79.
Świdnica
Jana Długosza
0
4
0
1
0
5
80.
Świdnica
Jana Kilińskiego
2
3
1
2
0
8
81.
Świdnica
Jana Riedla
3
3
0
0
0
6
82.
Świdnica
Janusza Korczaka
0
1
0
0
0
1
83.
Świdnica
Janusza Kusocińskiego
0
3
0
2
0
5
84.
Świdnica
Jarosława Dąbrowskiego
2
3
0
1
0
6
85.
Świdnica
Jarzębinowa
0
2
0
0
0
2
86.
Świdnica
Jaskółcza
0
4
0
0
0
4
87.
Świdnica
Jesienna
0
3
0
2
0
5
88.
Świdnica
Joachima Lelewela
3
2
0
0
0
5
89.
Świdnica
Jodłowa
4
1
1
3
0
9
90.
Świdnica
Józefa Ignacego Kraszewskiego
1
3
0
1
0
5
91.
Świdnica
Józefa Lompy
0
4
0
1
0
5
92.
Świdnica
Józefa Sowińskiego
0
1
0
1
0
2
93.
Świdnica
Juliana Ursyna Niemcewicza
0
2
0
2
0
4
94.
Świdnica
Juliusza Słowackiego
2
2
0
1
0
5
95.
Świdnica
Kanonierska
2
0
1
2
0
5
96.
Świdnica
Kard. Stefana Wyszyńskiego
0
2
0
0
0
2
97.
Świdnica
Karola Marcinkowskiego
3
2
0
2
0
7
98.
Świdnica
Karola Miarki
0
1
0
1
0
2
99.
Świdnica
Karola Szymanowskiego
2
3
0
2
0
7
100.
Świdnica
Kasztanowa
1
2
0
3
0
6
101.
Świdnica
Kazimierza Odnowiciela
0
4
0
0
0
4
102.
Świdnica
Kazimierza Pułaskiego
5
3
1
2
1
12
103.
Świdnica
Kazimierza Wielkiego
2
3
0
0
0
5
104.
Świdnica
Kątna
0
0
0
1
0
1
105.
Świdnica
Klasztorna
1
1
0
0
0
2
106.
Świdnica
Kliczkowska
6
1
0
0
5
12
107.
Świdnica
Klonowa
1
3
0
0
0
4
108.
Świdnica
Kochanowskiego
0
1
0
1
0
2
109.
Świdnica
Kolejowa
4
0
0
2
2
8
110.
Świdnica
Komunalna
3
2
1
0
0
6
111.
Świdnica
Komunardów
7
1
0
0
0
8
112.
Świdnica
Kosynierów
1
1
0
0
0
2
113.
Świdnica
Kościelna
6
1
0
1
0
8
114.
Świdnica
Kotlarska
5
2
0
2
2
11
115.
Świdnica
Kozara Słobódzkiego
2
2
1
0
1
6
116.
Świdnica
Krakowska
3
1
0
1
0
5
117.
Świdnica
Kraszowicka
3
3
1
1
2
10
118.
Świdnica
Kręta
3
2
0
2
0
7
119.
Świdnica
Krótka
0
4
0
2
0
6
120.
Świdnica
Krucza
0
1
0
1
0
2
121.
Świdnica
Księcia Bernarda
0
2
0
1
0
3
122.
Świdnica
Księcia Bolka Świdnickiego
6
2
0
1
1
10
123.
Świdnica
Księcia Henryka Brodatego
0
3
0
2
1
6
124.
Świdnica
Księcia Henryka Pobożnego
1
3
0
1
0
5
125.
Świdnica
Księżnej Agnieszki
5
3
0
0
1
9
126.
Świdnica
Księżnej Jadwigi Śląskiej
2
1
1
2
0
6
127.
Świdnica
Kwiatowa
1
2
0
0
0
3
128.
Świdnica
Lechicka
0
2
0
0
0
2
129.
Świdnica
Legii Nadwiślańskiej
0
2
0
0
0
2
130.
Świdnica
Leona Kruczkowskiego
1
3
0
1
0
5
131.
Świdnica
Leśna
1
3
1
0
0
5
132.
Świdnica
Letnia
1
3
0
0
0
4
133.
Świdnica
Licznikowa
1
1
0
0
0
2
134.
Świdnica
Lipowa
1
1
1
0
0
3
135.
Świdnica
Ludwika Krzywickiego
0
3
0
2
0
5
136.
Świdnica
Ludwika Waryńskiego
1
3
0
0
0
4
137.
Świdnica
Ludwika Zamenhofa
2
3
0
1
0
6
138.
Świdnica
Lwa Tołstoja
1
1
0
1
2
5
139.
Świdnica
Lwowska
1
3
0
1
0
5
140.
Świdnica
Łączna
1
1
0
1
0
3
141.
Świdnica
Łąkowa
1
1
0
1
2
5
142.
Świdnica
Łukowa
4
3
0
1
1
9
143.
Świdnica
Łużycka
0
0
0
0
0
0
144.
Świdnica
Malinowa
0
2
0
2
0
4
145.
Świdnica
Mała
1
1
0
0
0
2
146.
Świdnica
Marii Konopnickiej
4
3
1
0
0
8
147.
Świdnica
Marii Kunic
2
2
0
1
0
5
148.
Świdnica
Marii Skłodowskiej-Curie
3
1
2
1
0
7
149.
Świdnica
Matejki
1
1
0
0
0
2
150.
Świdnica
Mazowiecka
3
2
0
2
0
7
151.
Świdnica
Mennicka
5
4
0
0
1
10
152.
Świdnica
Metalowców
1
1
0
0
0
2
153.
Świdnica
Miernicza
1
1
0
0
0
2
154.
Świdnica
Mieszka I
2
1
1
2
1
7
155.
Świdnica
Mikołaja Kopernika
5
3
1
2
4
15
156.
Świdnica
Mikołaja Reja
2
3
0
1
0
6
157.
Świdnica
Miłego Dnia
2
1
0
0
0
3
158.
Świdnica
Modrzewiowa
0
2
0
1
0
3
159.
Świdnica
Morelowa
0
2
0
1
0
3
160.
Świdnica
Muzealna
4
4
0
0
0
8
161.
Świdnica
Nadbrzeżna
2
1
0
2
0
5
162.
Świdnica
Nasypowa
1
1
0
0
0
2
163.
Świdnica
Nauczycielska
3
1
0
1
2
7
164.
Świdnica
Niecała
0
2
0
2
1
5
165.
Świdnica
Ofiar Oświęcimskich
5
1
0
2
0
8
166.
Świdnica
Ogrodowa
2
3
0
1
0
6
167.
Świdnica
Okrężna
5
3
1
1
0
10
168.
Świdnica
Oskara Kolberga
0
2
0
1
0
3
169.
Świdnica
Paderewskiego
1
1
0
0
0
2
170.
Świdnica
Pafalu
1
1
0
0
0
2
171.
Świdnica
Pańska
1
1
0
0
0
2
172.
Świdnica
Parkowa
4
2
1
0
2
9
173.
Świdnica
Piaskowa
0
3
0
2
0
5
174.
Świdnica
Piekarska
5
4
0
2
2
13
175.
Świdnica
Piękna
0
2
0
2
0
4
176.
Świdnica
Pileckiego
2
1
0
0
0
3
177.
Świdnica
Pionierów
1
3
0
1
0
5
178.
Świdnica
Piotra Skargi
1
2
0
1
0
4
179.
Świdnica
Pl. 1000-Lecia Państwa
6
1
0
1
0
8
180.
Świdnica
Pl. Grunwaldzki
6
3
0
2
0
11
181.
Świdnica
Pl. Józefa Piłsudskiego
0
2
0
1
0
3
182.
Świdnica
Pl. Kombatantów
3
3
0
0
1
7
183.
Świdnica
Pl. Ludowy
3
4
0
1
2
10
184.
Świdnica
Pl. Michała Drzymały
4
1
0
1
1
7
185.
Świdnica
Pl. Pokoju
1
4
0
1
0
6
186.
Świdnica
Pl. Św. Jana Pawła Ii
2
1
0
0
0
3
187.
Świdnica
Pl. Św. Małgorzaty
7
1
0
1
1
10
188.
Świdnica
Pl. Wojska Polskiego
2
2
0
0
0
4
189.
Świdnica
Pl. Wolności
1
1
0
0
0
2
190.
Świdnica
Podchorążych
1
1
0
1
0
3
191.
Świdnica
Podmiejska
1
2
0
1
0
4
192.
Świdnica
Podolska
1
4
0
1
0
6
193.
Świdnica
Pogodna
0
1
0
2
0
3
194.
Świdnica
Polna Droga
0
3
0
1
0
4
195.
Świdnica
Poprzeczna
0
2
0
1
0
3
196.
Świdnica
Poznańska
2
1
0
2
0
5
197.
Świdnica
Przechodnia
5
4
0
2
3
14
198.
Świdnica
Przedwiośnie
0
1
0
2
0
3
199.
Świdnica
Przelotowa
0
1
0
1
0
2
200.
Świdnica
Przemysłowa
1
2
0
0
0
3
201.
Świdnica
Przyjaźni
0
2
0
0
0
2
202.
Świdnica
Pusta
0
1
0
0
0
1
203.
Świdnica
Robotnicza
4
4
1
1
2
12
204.
Świdnica
Rolnicza
1
2
0
2
0
5
205.
Świdnica
Romana Zmorskiego
0
0
0
2
0
2
206.
Świdnica
Romualda Traugutta
6
2
0
2
0
10
207.
Świdnica
Równa
6
2
1
1
1
11
208.
Świdnica
Różana
3
2
0
1
0
6
209.
Świdnica
Rycerska
0
1
0
0
0
1
210.
Świdnica
Rynek
6
2
2
2
1
13
211.
Świdnica
Rzemieślnicza
0
3
0
0
0
3
212.
Świdnica
Rzeźnicza
1
3
0
2
0
6
213.
Świdnica
Sadowa
1
4
0
1
0
6
214.
Świdnica
Saperów
6
1
0
1
1
9
215.
Świdnica
Sarnia
0
3
0
1
0
4
216.
Świdnica
Serbska
2
0
0
1
0
3
217.
Świdnica
Sienna
3
3
1
1
0
8
218.
Świdnica
Siostrzana
4
2
0
0
0
6
219.
Świdnica
Składowa
1
2
0
0
0
3
220.
Świdnica
Słoneczna
0
2
0
1
0
3
221.
Świdnica
Słowiańska
1
1
0
0
0
2
222.
Świdnica
Słowicza
0
0
0
2
0
2
223.
Świdnica
Sowia
0
2
0
2
0
4
224.
Świdnica
Spacerowa
3
2
0
1
0
6
225.
Świdnica
Sportowa
2
1
0
0
0
3
226.
Świdnica
Spółdzielcza
3
1
0
1
2
7
227.
Świdnica
Sprzymierzeńców
3
2
0
2
2
9
228.
Świdnica
Stalowa
1
2
1
0
0
4
229.
Świdnica
Stanisława Moniuszki
2
3
0
1
0
6
230.
Świdnica
Stanisława Staszica
1
0
0
1
0
2
231.
Świdnica
Stanisława Wokulskiego
1
2
1
0
0
4
232.
Świdnica
Stanisława Wyspiańskiego
5
2
0
1
0
8
233.
Świdnica
Stawki
1
1
1
0
0
3
234.
Świdnica
Stefana Żeromskiego
3
2
0
1
0
6
235.
Świdnica
Strzegomska
2
1
1
0
0
4
236.
Świdnica
Strzelińska
1
1
1
0
0
3
237.
Świdnica
Sybiraków
0
2
0
0
0
2
238.
Świdnica
Szarych Szeregów
1
2
0
0
0
3
239.
Świdnica
Szczęśliwa
2
2
0
1
0
5
240.
Świdnica
Szpitalna
2
2
0
2
1
7
241.
Świdnica
Śląska
1
4
1
1
0
7
242.
Świdnica
Ślężańska
0
1
0
1
0
2
243.
Świdnica
Środkowa
4
3
0
2
0
9
244.
Świdnica
Świerkowa
0
1
0
1
0
2
245.
Świdnica
Świętojańska
1
3
0
2
1
7
246.
Świdnica
Świętokrzyska
1
2
0
2
0
5
247.
Świdnica
Tadeusza Kościuszki
0
0
1
2
0
3
248.
Świdnica
Tadeusza Michejdy
0
3
0
1
0
4
249.
Świdnica
Teatralna
2
2
0
1
0
5
250.
Świdnica
Tenisowa
1
1
0
2
0
4
251.
Świdnica
Tokarzewskiego-Karaszewicza
0
1
0
0
0
1
252.
Świdnica
Towarowa
1
2
1
0
0
4
253.
Świdnica
Trybunalska
5
1
0
2
0
8
254.
Świdnica
Trzeboszańska
0
1
0
1
0
2
255.
Świdnica
Ułańska
2
0
0
1
2
5
256.
Świdnica
Wadowicka
1
1
0
2
0
4
257.
Świdnica
Walerego Wróblewskiego
1
3
0
1
0
5
258.
Świdnica
Waleriana Łukasińskiego
6
1
1
1
0
9
259.
Świdnica
Wałbrzyska
2
2
0
2
0
6
260.
Świdnica
Wałowa
2
4
0
1
0
7
261.
Świdnica
Warszawska
3
3
0
1
0
7
262.
Świdnica
Wąska
0
1
0
0
0
1
263.
Świdnica
Wesoła
1
2
0
2
0
5
264.
Świdnica
Westerplatte
5
1
2
2
2
12
265.
Świdnica
Wewnętrzna
2
2
0
0
1
5
266.
Świdnica
Wielecka
1
2
0
1
0
4
267.
Świdnica
Wierzbowa
2
1
0
1
0
4
268.
Świdnica
Wilcza
0
1
0
1
0
2
269.
Świdnica
Wileńska
1
3
0
2
0
6
270.
Świdnica
Willowa
2
3
0
2
0
7
271.
Świdnica
Wincentego Pola
2
1
0
1
0
4
272.
Świdnica
Wincentego Witosa
1
1
0
1
0
3
273.
Świdnica
Wiosenna
0
3
0
1
0
4
274.
Świdnica
Wiśniowa
3
2
0
2
0
7
275.
Świdnica
Władysława Broniewskiego
0
1
0
0
0
1
276.
Świdnica
Władysława Hermana
0
2
0
1
0
3
277.
Świdnica
Władysława Łokietka
0
2
0
2
0
4
278.
Świdnica
Wodna
6
1
0
2
1
10
279.
Świdnica
Wołyńska
1
2
0
1
0
4
280.
Świdnica
Wrocławska
6
3
1
2
2
14
281.
Świdnica
Wrzosowa
0
1
0
2
0
3
282.
Świdnica
Wschodnia
0
1
0
2
0
3
283.
Świdnica
Zachodnia
1
2
0
2
0
5
284.
Świdnica
Zacisze
0
1
0
2
0
3
285.
Świdnica
Zagłoby
1
4
0
1
0
6
286.
Świdnica
Zakole
0
3
0
2
0
5
287.
Świdnica
Zamkowa
1
2
0
1
0
4
288.
Świdnica
Ząbka
0
1
1
0
0
2
289.
Świdnica
Zielona
2
1
0
3
0
6
290.
Świdnica
Zwierzyniecka
0
3
0
2
0
5
291.
Świdnica
Zygmuntowska
4
2
0
1
0
7
292.
Świdnica
Żwirki i Wigury
0
4
0
1
0
5
Załącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
L.p.
Miejscowość
1.
Świdnica
2.
Świdnica
3.
Świdnica
4.
Świdnica
5.
Świdnica
6.
Świdnica
7.
Świdnica
8.
Świdnica
9.
Świdnica
10.
Świdnica
11.
Świdnica
12.
Świdnica
13.
Świdnica
14.
Świdnica
15.
Świdnica
16.
Świdnica
17.
Świdnica
18.
Świdnica
19.
Świdnica
20.
Świdnica
21.
Świdnica
22.
Świdnica
23.
Świdnica
24.
Świdnica
25.
Świdnica
26.
Świdnica
27.
Świdnica
28.
Świdnica
29.
Świdnica
30.
Świdnica
31.
Świdnica
32.
Świdnica
33.
Świdnica
34.
Świdnica
35.
Świdnica
36.
Świdnica
37.
Świdnica
38.
Świdnica
39.
Świdnica
Ulica
1 MAJA
8 MAJA
ADAMA MICKIEWICZA
ADAMA PRAŻMOWSKIEGO
AGRESTOWA
AKACJOWA
AL. BRZOZOWA
AL. COLGATE
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
ANDERSA
ARMII KRAJOWEJ
BARANA
BARTOSZA GŁOWACKIEGO
BASZTOWA
BIBERASKA
BOBRZAŃSKA
BOCHEŃSKA
BOCZNA
BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO
BOHATERÓW GETTA
BOKSERSKA
BOLESŁAWA CHROBREGO
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
BORA-KOMOROWSKIEGO
BRACKA
BRONISŁAWA CZECHA
BUDOWLANA
BYSTRZYCKA
CEGLANA
CHŁOPSKA
CHORWACKA
CICHA
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
CZEREŚNIOWA
CZĘSTOCHOWSKA
CZWARTAKÓW
DALEKA
DESZCZOWA
Przestępczość
Edukacja
Uczestnictwo
Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych
Odsetek osób
długotrwale
bezrobotnych z
wykształceniem
podstawowym w
ogólnej liczbie
długotrwale
bezrobotnych
Korzystający z
pomocy
społecznej
Świadczenia
pomocy
społecznej
Odsetek
wykroczeń
społecznie
uciążliwych
Odsetek
czynów
karalnych
nieletnich
Liczba uczniów z
wynikami ze
sprawdzianu szóstych
klas niższymi o 75% od
średniej w gminie
Liczba uczniów z
wynikami z egzaminu
gimnazjalnego niższymi
o 75% od średniej w
gminie z części
matematycznej
Frekwencja w
wyborach
samorządowych w
2014 r.2
2014
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2014
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Sfera społeczna
RAZEM
Ubóstwo
Bezrobocie
2014
5
1
1
0
0
2
0
0
5
0
3
0
2
1
0
0
1
3
0
3
1
4
0
0
0
3
0
2
2
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
40.
Świdnica
41.
Świdnica
42.
Świdnica
43.
Świdnica
44.
Świdnica
45.
Świdnica
46.
Świdnica
47.
Świdnica
48.
Świdnica
49.
Świdnica
50.
Świdnica
51.
Świdnica
52.
Świdnica
53.
Świdnica
54.
Świdnica
55.
Świdnica
56.
Świdnica
57.
Świdnica
58.
Świdnica
59.
Świdnica
60.
Świdnica
61.
Świdnica
62.
Świdnica
63.
Świdnica
64.
Świdnica
65.
Świdnica
66.
Świdnica
67.
Świdnica
68.
Świdnica
69.
Świdnica
70.
Świdnica
71.
Świdnica
72.
Świdnica
73.
Świdnica
74.
Świdnica
75.
Świdnica
76.
Świdnica
77.
Świdnica
78.
Świdnica
79.
Świdnica
80.
Świdnica
81.
Świdnica
82.
Świdnica
83.
Świdnica
84.
Świdnica
85.
Świdnica
86.
Świdnica
87.
Świdnica
88.
Świdnica
DĘBOWA
DŁUGA
DWORCOWA
DZIAŁKOWA
EMILII PLATER
ESPERANTYSTÓW
FABRYCZNA
FELIKSA STAMMA
FOLWARCZNA
FRANCISZKAŃSKA
FRANCUSKA
FRYDERYKA CHOPINA
GAJOWA
GALLA ANONIMA
GARBARSKA
GDYŃSKA
GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA
GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO
GEN. JÓZEFA BEMA
GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
GEN. MARIANA LANGIEWICZA
GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
GŁÓWNA
GRODZKA
GUSTAWA MORCINKA
HELENY MARUSARZÓWNY
HETMAŃSKA
HUGONA KOŁŁĄTAJA
HUSARSKA
IGNACEGO KRASICKIEGO
IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
INWALIDÓW WOJENNYCH
INŻYNIERSKA
J.WEBERA
JAGIELLOŃSKA
JAGIENKI
JAŁOWCOWA
JANA BODUENA DE COURTENAY
JANA DŁUGOSZA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA RIEDLA
JANUSZA KORCZAKA
JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
JARZĘBINOWA
JASKÓŁCZA
JESIENNA
JOACHIMA LELEWELA
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
4
1
0
1
1
0
3
4
3
3
0
0
5
5
0
2
2
2
2
0
3
2
5
1
0
1
4
1
0
2
0
1
0
5
1
2
0
0
2
3
0
0
2
0
0
0
3
89.
Świdnica
90.
Świdnica
91.
Świdnica
92.
Świdnica
93.
Świdnica
94.
Świdnica
95.
Świdnica
96.
Świdnica
97.
Świdnica
98.
Świdnica
99.
Świdnica
100.
Świdnica
101.
Świdnica
102.
Świdnica
103.
Świdnica
104.
Świdnica
105.
Świdnica
106.
Świdnica
107.
Świdnica
108.
Świdnica
109.
Świdnica
110.
Świdnica
111.
Świdnica
112.
Świdnica
113.
Świdnica
114.
Świdnica
115.
Świdnica
116.
Świdnica
117.
Świdnica
118.
Świdnica
119.
Świdnica
120.
Świdnica
121.
Świdnica
122.
Świdnica
123.
Świdnica
124.
Świdnica
125.
Świdnica
126.
Świdnica
127.
Świdnica
128.
Świdnica
129.
Świdnica
130.
Świdnica
131.
Świdnica
132.
Świdnica
133.
Świdnica
134.
Świdnica
135.
Świdnica
136.
Świdnica
137.
Świdnica
JODŁOWA
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
JÓZEFA LOMPY
JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
KANONIERSKA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
KAROLA MIARKI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
KASZTANOWA
KAZIMIERZA ODNOWICIELA
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
KAZIMIERZA WIELKIEGO
KĄTNA
KLASZTORNA
KLICZKOWSKA
KLONOWA
KOCHANOWSKIEGO
KOLEJOWA
KOMUNALNA
KOMUNARDÓW
KOSYNIERÓW
KOŚCIELNA
KOTLARSKA
KOZARA SŁOBÓDZKIEGO
KRAKOWSKA
KRASZOWICKA
KRĘTA
KRÓTKA
KRUCZA
KSIĘCIA BERNARDA
KSIĘCIA BOLKA ŚWIDNICKIEGO
KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO
KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO
KSIĘŻNEJ AGNIESZKI
KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
KWIATOWA
LECHICKA
LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
LEŚNA
LETNIA
LICZNIKOWA
LIPOWA
LUDWIKA KRZYWICKIEGO
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
LUDWIKA ZAMENHOFA
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
4
1
0
0
0
2
2
0
3
0
2
1
0
5
2
0
1
6
1
0
4
3
7
1
6
5
2
3
3
3
0
0
0
6
0
1
5
2
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
2
138.
Świdnica
139.
Świdnica
140.
Świdnica
141.
Świdnica
142.
Świdnica
143.
Świdnica
144.
Świdnica
145.
Świdnica
146.
Świdnica
147.
Świdnica
148.
Świdnica
149.
Świdnica
150.
Świdnica
151.
Świdnica
152.
Świdnica
153.
Świdnica
154.
Świdnica
155.
Świdnica
156.
Świdnica
157.
Świdnica
158.
Świdnica
159.
Świdnica
160.
Świdnica
161.
Świdnica
162.
Świdnica
163.
Świdnica
164.
Świdnica
165.
Świdnica
166.
Świdnica
167.
Świdnica
168.
Świdnica
169.
Świdnica
170.
Świdnica
171.
Świdnica
172.
Świdnica
173.
Świdnica
174.
Świdnica
175.
Świdnica
176.
Świdnica
177.
Świdnica
178.
Świdnica
179.
Świdnica
180.
Świdnica
181.
Świdnica
182.
Świdnica
183.
Świdnica
184.
Świdnica
185.
Świdnica
186.
Świdnica
LWA TOŁSTOJA
LWOWSKA
ŁĄCZNA
ŁĄKOWA
ŁUKOWA
ŁUŻYCKA
MALINOWA
MAŁA
MARII KONOPNICKIEJ
MARII KUNIC
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
MATEJKI
MAZOWIECKA
MENNICKA
METALOWCÓW
MIERNICZA
MIESZKA I
MIKOŁAJA KOPERNIKA
MIKOŁAJA REJA
MIŁEGO DNIA
MODRZEWIOWA
MORELOWA
MUZEALNA
NADBRZEŻNA
NASYPOWA
NAUCZYCIELSKA
NIECAŁA
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH
OGRODOWA
OKRĘŻNA
OSKARA KOLBERGA
PADEREWSKIEGO
PAFALU
PAŃSKA
PARKOWA
PIASKOWA
PIEKARSKA
PIĘKNA
PILECKIEGO
PIONIERÓW
PIOTRA SKARGI
PL. 1000-LECIA PAŃSTWA
PL. GRUNWALDZKI
PL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
PL. KOMBATANTÓW
PL. LUDOWY
PL. MICHAŁA DRZYMAŁY
PL. POKOJU
PL. ŚW. JANA PAWŁA II
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
0
0
1
4
2
3
1
3
5
1
1
2
5
2
2
0
0
4
2
1
3
0
5
2
5
0
1
1
1
4
0
5
0
2
1
1
6
6
0
3
3
4
1
2
187.
Świdnica
188.
Świdnica
189.
Świdnica
190.
Świdnica
191.
Świdnica
192.
Świdnica
193.
Świdnica
194.
Świdnica
195.
Świdnica
196.
Świdnica
197.
Świdnica
198.
Świdnica
199.
Świdnica
200.
Świdnica
201.
Świdnica
202.
Świdnica
203.
Świdnica
204.
Świdnica
205.
Świdnica
206.
Świdnica
207.
Świdnica
208.
Świdnica
209.
Świdnica
210.
Świdnica
211.
Świdnica
212.
Świdnica
213.
Świdnica
214.
Świdnica
215.
Świdnica
216.
Świdnica
217.
Świdnica
218.
Świdnica
219.
Świdnica
220.
Świdnica
221.
Świdnica
222.
Świdnica
223.
Świdnica
224.
Świdnica
225.
Świdnica
226.
Świdnica
227.
Świdnica
228.
Świdnica
229.
Świdnica
230.
Świdnica
231.
Świdnica
232.
Świdnica
233.
Świdnica
234.
Świdnica
235.
Świdnica
PL. ŚW. MAŁGORZATY
PL. WOJSKA POLSKIEGO
PL. WOLNOŚCI
PODCHORĄŻYCH
PODMIEJSKA
PODOLSKA
POGODNA
POLNA DROGA
POPRZECZNA
POZNAŃSKA
PRZECHODNIA
PRZEDWIOŚNIE
PRZELOTOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYJAŹNI
PUSTA
ROBOTNICZA
ROLNICZA
ROMANA ZMORSKIEGO
ROMUALDA TRAUGUTTA
RÓWNA
RÓŻANA
RYCERSKA
RYNEK
RZEMIEŚLNICZA
RZEŹNICZA
SADOWA
SAPERÓW
SARNIA
SERBSKA
SIENNA
SIOSTRZANA
SKŁADOWA
SŁONECZNA
SŁOWIAŃSKA
SŁOWICZA
SOWIA
SPACEROWA
SPORTOWA
SPÓŁDZIELCZA
SPRZYMIERZEŃCÓW
STALOWA
STANISŁAWA MONIUSZKI
STANISŁAWA STASZICA
STANISŁAWA WOKULSKIEGO
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STAWKI
STEFANA ŻEROMSKIEGO
STRZEGOMSKA
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
7
2
1
1
1
1
0
0
0
2
5
0
0
1
0
0
4
1
0
6
6
3
0
6
0
1
1
6
0
2
3
4
1
0
1
0
0
3
2
3
3
1
2
1
1
5
1
3
2
236.
Świdnica
237.
Świdnica
238.
Świdnica
239.
Świdnica
240.
Świdnica
241.
Świdnica
242.
Świdnica
243.
Świdnica
244.
Świdnica
245.
Świdnica
246.
Świdnica
247.
Świdnica
248.
Świdnica
249.
Świdnica
250.
Świdnica
251.
Świdnica
252.
Świdnica
253.
Świdnica
254.
Świdnica
255.
Świdnica
256.
Świdnica
257.
Świdnica
258.
Świdnica
259.
Świdnica
260.
Świdnica
261.
Świdnica
262.
Świdnica
263.
Świdnica
264.
Świdnica
265.
Świdnica
266.
Świdnica
267.
Świdnica
268.
Świdnica
269.
Świdnica
270.
Świdnica
271.
Świdnica
272.
Świdnica
273.
Świdnica
274.
Świdnica
275.
Świdnica
276.
Świdnica
277.
Świdnica
278.
Świdnica
279.
Świdnica
280.
Świdnica
281.
Świdnica
282.
Świdnica
283.
Świdnica
284.
Świdnica
STRZELIŃSKA
SYBIRAKÓW
SZARYCH SZEREGÓW
SZCZĘŚLIWA
SZPITALNA
ŚLĄSKA
ŚLĘŻAŃSKA
ŚRODKOWA
ŚWIERKOWA
ŚWIĘTOJAŃSKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
TADEUSZA MICHEJDY
TEATRALNA
TENISOWA
TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA
TOWAROWA
TRYBUNALSKA
TRZEBOSZAŃSKA
UŁAŃSKA
WADOWICKA
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
WAŁBRZYSKA
WAŁOWA
WARSZAWSKA
WĄSKA
WESOŁA
WESTERPLATTE
WEWNĘTRZNA
WIELECKA
WIERZBOWA
WILCZA
WILEŃSKA
WILLOWA
WINCENTEGO POLA
WINCENTEGO WITOSA
WIOSENNA
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
WŁADYSŁAWA HERMANA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WODNA
WOŁYŃSKA
WROCŁAWSKA
WRZOSOWA
WSCHODNIA
ZACHODNIA
ZACISZE
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
2
2
1
0
4
0
1
1
0
0
2
1
0
1
5
0
2
1
1
6
2
2
3
0
1
5
2
1
2
0
1
2
2
1
0
3
0
0
0
6
1
6
0
0
1
0
285.
Świdnica
286.
Świdnica
287.
Świdnica
288.
Świdnica
289.
Świdnica
290.
Świdnica
291.
Świdnica
292.
Świdnica
ZAGŁOBY
ZAKOLE
ZAMKOWA
ZĄBKA
ZIELONA
ZWIERZYNIECKA
ZYGMUNTOWSKA
ŻWIRKI I WIGURY
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
4
0
Załącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
Przedsiębiorstwa
Miejscowość
Ulica
1.
Świdnica
1 MAJA
2.
Świdnica
8 MAJA
3.
Świdnica
ADAMA MICKIEWICZA
4.
Świdnica
ADAMA PRAŻMOWSKIEGO
5.
Świdnica
AGRESTOWA
6.
Świdnica
AKACJOWA
7.
Świdnica
AL. BRZOZOWA
8.
Świdnica
AL. COLGATE
9.
Świdnica
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
10.
Świdnica
ANDERSA
11.
Świdnica
ARMII KRAJOWEJ
12.
Świdnica
BARANA
13.
Świdnica
BARTOSZA GŁOWACKIEGO
14.
Świdnica
BASZTOWA
15.
Świdnica
BIBERASKA
16.
Świdnica
BOBRZAŃSKA
17.
Świdnica
BOCHEŃSKA
18.
Świdnica
BOCZNA
19.
Świdnica
BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO
20.
Świdnica
BOHATERÓW GETTA
21.
Świdnica
BOKSERSKA
22.
Świdnica
BOLESŁAWA CHROBREGO
23.
Świdnica
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
24.
Świdnica
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
25.
Świdnica
BORA-KOMOROWSKIEGO
26.
Świdnica
BRACKA
27.
Świdnica
BRONISŁAWA CZECHA
28.
Świdnica
BUDOWLANA
29.
Świdnica
BYSTRZYCKA
30.
Świdnica
CEGLANA
31.
Świdnica
CHŁOPSKA
32.
Świdnica
CHORWACKA
33.
Świdnica
CICHA
34.
Świdnica
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
35.
Świdnica
CZEREŚNIOWA
36.
Świdnica
CZĘSTOCHOWSKA
37.
Świdnica
CZWARTAKÓW
38.
Świdnica
DALEKA
39.
Świdnica
DESZCZOWA
40.
Świdnica
DĘBOWA
41.
Świdnica
DŁUGA
42.
Świdnica
DWORCOWA
Liczba podmiotów wpisanych do rejestru
REGON
Średnia wartość
podatku
dochodowego
płaconego przez
przedsiębiorców
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2014
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
Odsetek podmiotów gospodarczych
które zgłosiły zawieszenie działalności
gospodarczej
Odsetek
podmiotów
gospodarczych
które zgłosiły
zakończenie
działalności
gospodarczej
Sfera gospodarcza
RAZEM
L.p.
Kondycja
2014
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2014
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2014
2
1
2
1
1
2
1
2
0
1
2
1
2
1
1
1
1
4
1
2
3
3
1
2
1
1
1
2
0
1
1
1
2
2
3
1
1
1
3
3
1
2
43.
Świdnica
DZIAŁKOWA
44.
Świdnica
EMILII PLATER
45.
Świdnica
ESPERANTYSTÓW
46.
Świdnica
FABRYCZNA
47.
Świdnica
FELIKSA STAMMA
48.
Świdnica
FOLWARCZNA
49.
Świdnica
FRANCISZKAŃSKA
50.
Świdnica
FRANCUSKA
51.
Świdnica
FRYDERYKA CHOPINA
52.
Świdnica
GAJOWA
53.
Świdnica
GALLA ANONIMA
54.
Świdnica
GARBARSKA
55.
Świdnica
56.
Świdnica
57.
Świdnica
GDYŃSKA
GEN. AUGUSTA EMILA
FIELDORFA
GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
GEN. JÓZEFA BEMA
GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
GEN. MARIANA LANGIEWICZA
GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
GŁÓWNA
GRODZKA
GUSTAWA MORCINKA
HELENY MARUSARZÓWNY
HETMAŃSKA
HUGONA KOŁŁĄTAJA
HUSARSKA
IGNACEGO KRASICKIEGO
IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
INWALIDÓW WOJENNYCH
INŻYNIERSKA
J.WEBERA
JAGIELLOŃSKA
JAGIENKI
JAŁOWCOWA
JANA BODUENA DE COURTENAY
JANA DŁUGOSZA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA RIEDLA
JANUSZA KORCZAKA
JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
JARZĘBINOWA
JASKÓŁCZA
JESIENNA
JOACHIMA LELEWELA
JODŁOWA
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
JÓZEFA LOMPY
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
2
1
4
2
2
3
0
2
1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
2
2
4
3
1
2
1
2
4
3
3
1
3
3
1
1
1
2
1
3
2
4
3
3
1
3
3
2
4
3
2
1
3
4
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
KANONIERSKA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
KAROLA MIARKI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
KASZTANOWA
KAZIMIERZA ODNOWICIELA
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
KAZIMIERZA WIELKIEGO
KĄTNA
KLASZTORNA
KLICZKOWSKA
KLONOWA
KOCHANOWSKIEGO
KOLEJOWA
KOMUNALNA
KOMUNARDÓW
KOSYNIERÓW
KOŚCIELNA
KOTLARSKA
KOZARA SŁOBÓDZKIEGO
KRAKOWSKA
KRASZOWICKA
KRĘTA
KRÓTKA
KRUCZA
KSIĘCIA BERNARDA
KSIĘCIA BOLKA ŚWIDNICKIEGO
KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO
KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO
KSIĘŻNEJ AGNIESZKI
KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
KWIATOWA
LECHICKA
LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
LEŚNA
LETNIA
LICZNIKOWA
LIPOWA
LUDWIKA KRZYWICKIEGO
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
LUDWIKA ZAMENHOFA
LWA TOŁSTOJA
LWOWSKA
ŁĄCZNA
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
2
0
2
2
1
3
2
4
3
3
0
1
1
3
1
0
2
1
1
1
2
2
1
3
2
4
1
2
2
3
3
3
1
2
2
2
3
3
3
1
1
3
3
3
1
3
1
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ŁĄKOWA
ŁUKOWA
ŁUŻYCKA
MALINOWA
MAŁA
MARII KONOPNICKIEJ
MARII KUNIC
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
MATEJKI
MAZOWIECKA
MENNICKA
METALOWCÓW
MIERNICZA
MIESZKA I
MIKOŁAJA KOPERNIKA
MIKOŁAJA REJA
MIŁEGO DNIA
MODRZEWIOWA
MORELOWA
MUZEALNA
NADBRZEŻNA
NASYPOWA
NAUCZYCIELSKA
NIECAŁA
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH
OGRODOWA
OKRĘŻNA
OSKARA KOLBERGA
PADEREWSKIEGO
PAFALU
PAŃSKA
PARKOWA
PIASKOWA
PIEKARSKA
PIĘKNA
PILECKIEGO
PIONIERÓW
PIOTRA SKARGI
PL. 1000-LECIA PAŃSTWA
PL. GRUNWALDZKI
PL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
PL. KOMBATANTÓW
PL. LUDOWY
PL. MICHAŁA DRZYMAŁY
PL. POKOJU
PL. ŚW. JANA PAWŁA II
PL. ŚW. MAŁGORZATY
PL. WOJSKA POLSKIEGO
PL. WOLNOŚCI
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
3
0
2
1
3
2
1
1
2
4
1
1
1
3
3
1
2
2
4
1
1
1
2
1
3
3
2
1
1
1
2
3
4
2
1
3
2
1
3
2
3
4
1
4
1
1
2
1
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
PODCHORĄŻYCH
PODMIEJSKA
PODOLSKA
POGODNA
POLNA DROGA
POPRZECZNA
POZNAŃSKA
PRZECHODNIA
PRZEDWIOŚNIE
PRZELOTOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYJAŹNI
PUSTA
ROBOTNICZA
ROLNICZA
ROMANA ZMORSKIEGO
ROMUALDA TRAUGUTTA
RÓWNA
RÓŻANA
RYCERSKA
RYNEK
RZEMIEŚLNICZA
RZEŹNICZA
SADOWA
SAPERÓW
SARNIA
SERBSKA
SIENNA
SIOSTRZANA
SKŁADOWA
SŁONECZNA
SŁOWIAŃSKA
SŁOWICZA
SOWIA
SPACEROWA
SPORTOWA
SPÓŁDZIELCZA
SPRZYMIERZEŃCÓW
STALOWA
STANISŁAWA MONIUSZKI
STANISŁAWA STASZICA
STANISŁAWA WOKULSKIEGO
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STAWKI
STEFANA ŻEROMSKIEGO
STRZEGOMSKA
STRZELIŃSKA
SYBIRAKÓW
SZARYCH SZEREGÓW
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
2
4
1
3
2
1
4
1
1
2
2
1
4
2
0
2
2
2
1
2
3
3
4
1
3
0
3
2
2
2
1
0
2
2
1
1
2
2
3
0
2
2
1
2
1
1
2
2
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
SZCZĘŚLIWA
SZPITALNA
ŚLĄSKA
ŚLĘŻAŃSKA
ŚRODKOWA
ŚWIERKOWA
ŚWIĘTOJAŃSKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
TADEUSZA MICHEJDY
TEATRALNA
TENISOWA
TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA
TOWAROWA
TRYBUNALSKA
TRZEBOSZAŃSKA
UŁAŃSKA
WADOWICKA
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
WAŁBRZYSKA
WAŁOWA
WARSZAWSKA
WĄSKA
WESOŁA
WESTERPLATTE
WEWNĘTRZNA
WIELECKA
WIERZBOWA
WILCZA
WILEŃSKA
WILLOWA
WINCENTEGO POLA
WINCENTEGO WITOSA
WIOSENNA
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
WŁADYSŁAWA HERMANA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WODNA
WOŁYŃSKA
WROCŁAWSKA
WRZOSOWA
WSCHODNIA
ZACHODNIA
ZACISZE
ZAGŁOBY
ZAKOLE
ZAMKOWA
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
2
2
4
1
3
1
3
2
0
3
2
1
1
2
1
1
0
1
3
1
2
4
3
1
2
1
2
2
1
1
3
3
1
1
3
2
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
4
3
2
288.
289.
290.
291.
292.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ZĄBKA
ZIELONA
ZWIERZYNIECKA
ZYGMUNTOWSKA
ŻWIRKI I WIGURY
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
3
2
4
Załącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
Ulica
L.p.
Miejscowość
1.
Świdnica
1 MAJA
2.
Świdnica
8 MAJA
3.
Świdnica
ADAMA MICKIEWICZA
4.
Świdnica
ADAMA PRAŻMOWSKIEGO
5.
Świdnica
AGRESTOWA
6.
Świdnica
AKACJOWA
7.
Świdnica
AL. BRZOZOWA
8.
Świdnica
AL. COLGATE
9.
Świdnica
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
10.
Świdnica
ANDERSA
11.
Świdnica
ARMII KRAJOWEJ
12.
Świdnica
BARANA
13.
Świdnica
BARTOSZA GŁOWACKIEGO
14.
Świdnica
BASZTOWA
15.
Świdnica
BIBERASKA
16.
Świdnica
BOBRZAŃSKA
17.
Świdnica
BOCHEŃSKA
18.
Świdnica
BOCZNA
19.
Świdnica
BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO
20.
Świdnica
BOHATERÓW GETTA
21.
Świdnica
BOKSERSKA
22.
Świdnica
BOLESŁAWA CHROBREGO
23.
Świdnica
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
24.
Świdnica
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
25.
Świdnica
BORA-KOMOROWSKIEGO
26.
Świdnica
BRACKA
27.
Świdnica
BRONISŁAWA CZECHA
28.
Świdnica
BUDOWLANA
29.
Świdnica
BYSTRZYCKA
30.
Świdnica
CEGLANA
31.
Świdnica
CHŁOPSKA
32.
Świdnica
CHORWACKA
33.
Świdnica
CICHA
34.
Świdnica
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
35.
Świdnica
CZEREŚNIOWA
36.
Świdnica
CZĘSTOCHOWSKA
37.
Świdnica
CZWARTAKÓW
38.
Świdnica
DALEKA
39.
Świdnica
DESZCZOWA
40.
Świdnica
DĘBOWA
41.
Świdnica
DŁUGA
42.
Świdnica
DWORCOWA
Obiekty budowlane pokryte/ izolowane azbestem
Przedsiębiorstwa
wytwarzające
odpady
niebezpieczne
Dzikie
wysypiska
2014
2014
2014
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Sfera środowiskowa
RAZEM
Odpady
2014
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43.
Świdnica
DZIAŁKOWA
44.
Świdnica
EMILII PLATER
45.
Świdnica
ESPERANTYSTÓW
46.
Świdnica
FABRYCZNA
47.
Świdnica
FELIKSA STAMMA
48.
Świdnica
FOLWARCZNA
49.
Świdnica
FRANCISZKAŃSKA
50.
Świdnica
FRANCUSKA
51.
Świdnica
FRYDERYKA CHOPINA
52.
Świdnica
GAJOWA
53.
Świdnica
GALLA ANONIMA
54.
Świdnica
GARBARSKA
55.
Świdnica
GDYŃSKA
56.
Świdnica
GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA
57.
Świdnica
GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
GEN. JÓZEFA BEMA
GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
GEN. MARIANA LANGIEWICZA
GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
GŁÓWNA
GRODZKA
GUSTAWA MORCINKA
HELENY MARUSARZÓWNY
HETMAŃSKA
HUGONA KOŁŁĄTAJA
HUSARSKA
IGNACEGO KRASICKIEGO
IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
INWALIDÓW WOJENNYCH
INŻYNIERSKA
J.WEBERA
JAGIELLOŃSKA
JAGIENKI
JAŁOWCOWA
JANA BODUENA DE COURTENAY
JANA DŁUGOSZA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA RIEDLA
JANUSZA KORCZAKA
JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
JARZĘBINOWA
JASKÓŁCZA
JESIENNA
JOACHIMA LELEWELA
JODŁOWA
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
JÓZEFA LOMPY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
KANONIERSKA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
KAROLA MIARKI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
KASZTANOWA
KAZIMIERZA ODNOWICIELA
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
KAZIMIERZA WIELKIEGO
KĄTNA
KLASZTORNA
KLICZKOWSKA
KLONOWA
KOCHANOWSKIEGO
KOLEJOWA
KOMUNALNA
KOMUNARDÓW
KOSYNIERÓW
KOŚCIELNA
KOTLARSKA
KOZARA SŁOBÓDZKIEGO
KRAKOWSKA
KRASZOWICKA
KRĘTA
KRÓTKA
KRUCZA
KSIĘCIA BERNARDA
KSIĘCIA BOLKA ŚWIDNICKIEGO
KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO
KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO
KSIĘŻNEJ AGNIESZKI
KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
KWIATOWA
LECHICKA
LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
LEŚNA
LETNIA
LICZNIKOWA
LIPOWA
LUDWIKA KRZYWICKIEGO
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
LUDWIKA ZAMENHOFA
LWA TOŁSTOJA
LWOWSKA
ŁĄCZNA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ŁĄKOWA
ŁUKOWA
ŁUŻYCKA
MALINOWA
MAŁA
MARII KONOPNICKIEJ
MARII KUNIC
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
MATEJKI
MAZOWIECKA
MENNICKA
METALOWCÓW
MIERNICZA
MIESZKA I
MIKOŁAJA KOPERNIKA
MIKOŁAJA REJA
MIŁEGO DNIA
MODRZEWIOWA
MORELOWA
MUZEALNA
NADBRZEŻNA
NASYPOWA
NAUCZYCIELSKA
NIECAŁA
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH
OGRODOWA
OKRĘŻNA
OSKARA KOLBERGA
PADEREWSKIEGO
PAFALU
PAŃSKA
PARKOWA
PIASKOWA
PIEKARSKA
PIĘKNA
PILECKIEGO
PIONIERÓW
PIOTRA SKARGI
PL. 1000-LECIA PAŃSTWA
PL. GRUNWALDZKI
PL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
PL. KOMBATANTÓW
PL. LUDOWY
PL. MICHAŁA DRZYMAŁY
PL. POKOJU
PL. ŚW. JANA PAWŁA II
PL. ŚW. MAŁGORZATY
PL. WOJSKA POLSKIEGO
PL. WOLNOŚCI
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
PODCHORĄŻYCH
PODMIEJSKA
PODOLSKA
POGODNA
POLNA DROGA
POPRZECZNA
POZNAŃSKA
PRZECHODNIA
PRZEDWIOŚNIE
PRZELOTOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYJAŹNI
PUSTA
ROBOTNICZA
ROLNICZA
ROMANA ZMORSKIEGO
ROMUALDA TRAUGUTTA
RÓWNA
RÓŻANA
RYCERSKA
RYNEK
RZEMIEŚLNICZA
RZEŹNICZA
SADOWA
SAPERÓW
SARNIA
SERBSKA
SIENNA
SIOSTRZANA
SKŁADOWA
SŁONECZNA
SŁOWIAŃSKA
SŁOWICZA
SOWIA
SPACEROWA
SPORTOWA
SPÓŁDZIELCZA
SPRZYMIERZEŃCÓW
STALOWA
STANISŁAWA MONIUSZKI
STANISŁAWA STASZICA
STANISŁAWA WOKULSKIEGO
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STAWKI
STEFANA ŻEROMSKIEGO
STRZEGOMSKA
STRZELIŃSKA
SYBIRAKÓW
SZARYCH SZEREGÓW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
SZCZĘŚLIWA
SZPITALNA
ŚLĄSKA
ŚLĘŻAŃSKA
ŚRODKOWA
ŚWIERKOWA
ŚWIĘTOJAŃSKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
TADEUSZA MICHEJDY
TEATRALNA
TENISOWA
TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA
TOWAROWA
TRYBUNALSKA
TRZEBOSZAŃSKA
UŁAŃSKA
WADOWICKA
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
WAŁBRZYSKA
WAŁOWA
WARSZAWSKA
WĄSKA
WESOŁA
WESTERPLATTE
WEWNĘTRZNA
WIELECKA
WIERZBOWA
WILCZA
WILEŃSKA
WILLOWA
WINCENTEGO POLA
WINCENTEGO WITOSA
WIOSENNA
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
WŁADYSŁAWA HERMANA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WODNA
WOŁYŃSKA
WROCŁAWSKA
WRZOSOWA
WSCHODNIA
ZACHODNIA
ZACISZE
ZAGŁOBY
ZAKOLE
ZAMKOWA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
288.
289.
290.
291.
292.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ZĄBKA
ZIELONA
ZWIERZYNIECKA
ZYGMUNTOWSKA
ŻWIRKI I WIGURY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Załącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
Brak dostępu do sieci
kanalizacyjnej
Miejscowość
Ulica
1.
Świdnica
1 MAJA
2.
Świdnica
8 MAJA
3.
Świdnica
ADAMA MICKIEWICZA
4.
Świdnica
ADAMA PRAŻMOWSKIEGO
5.
Świdnica
AGRESTOWA
6.
Świdnica
AKACJOWA
7.
Świdnica
AL. BRZOZOWA
8.
Świdnica
AL. COLGATE
9.
Świdnica
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
10.
Świdnica
ANDERSA
11.
Świdnica
ARMII KRAJOWEJ
12.
Świdnica
BARANA
13.
Świdnica
BARTOSZA GŁOWACKIEGO
14.
Świdnica
BASZTOWA
15.
Świdnica
BIBERASKA
16.
Świdnica
BOBRZAŃSKA
17.
Świdnica
BOCHEŃSKA
18.
Świdnica
BOCZNA
19.
Świdnica
BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO
20.
Świdnica
BOHATERÓW GETTA
21.
Świdnica
BOKSERSKA
22.
Świdnica
BOLESŁAWA CHROBREGO
23.
Świdnica
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
24.
Świdnica
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
25.
Świdnica
BORA-KOMOROWSKIEGO
26.
Świdnica
BRACKA
27.
Świdnica
BRONISŁAWA CZECHA
28.
Świdnica
BUDOWLANA
29.
Świdnica
BYSTRZYCKA
30.
Świdnica
CEGLANA
31.
Świdnica
CHŁOPSKA
32.
Świdnica
CHORWACKA
33.
Świdnica
CICHA
34.
Świdnica
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
35.
Świdnica
CZEREŚNIOWA
36.
Świdnica
CZĘSTOCHOWSKA
37.
Świdnica
CZWARTAKÓW
38.
Świdnica
DALEKA
39.
Świdnica
DESZCZOWA
40.
Świdnica
DĘBOWA
41.
Świdnica
DŁUGA
42.
Świdnica
DWORCOWA
2014
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
Infrastruktura społeczna
Brak dostępu
do sieci
Liczba dzieci które z braku miejsc nie dostały się do przedszkola
wodociągowej
2014
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Liczba dzieci
które z braku
miejsc nie
dostały się do
żłobka
Odsetek
dzieci w
wieku do 3
lat objętych
opieką w
żłobkową
Odsetek dzieci
w wieku 3-5
lat objętych
wychowaniem
przedszkolnym
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
2014
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
Sfera
przestrzennofunkcjonalna
RAZEM
Infrastruktura techniczna
2014
1
0
1
0
2
0
2
0
0
0
2
2
2
0
1
2
2
2
1
1
0
1
1
2
0
2
0
1
1
2
3
2
2
0
2
3
0
0
2
1
2
1
43.
Świdnica
DZIAŁKOWA
44.
Świdnica
EMILII PLATER
45.
Świdnica
ESPERANTYSTÓW
46.
Świdnica
FABRYCZNA
47.
Świdnica
FELIKSA STAMMA
48.
Świdnica
FOLWARCZNA
49.
Świdnica
FRANCISZKAŃSKA
50.
Świdnica
FRANCUSKA
51.
Świdnica
FRYDERYKA CHOPINA
52.
Świdnica
GAJOWA
53.
Świdnica
GALLA ANONIMA
54.
Świdnica
GARBARSKA
55.
Świdnica
56.
Świdnica
57.
Świdnica
GDYŃSKA
GEN. AUGUSTA EMILA
FIELDORFA
GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
GEN. JÓZEFA BEMA
GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
GEN. MARIANA LANGIEWICZA
GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
GŁÓWNA
GRODZKA
GUSTAWA MORCINKA
HELENY MARUSARZÓWNY
HETMAŃSKA
HUGONA KOŁŁĄTAJA
HUSARSKA
IGNACEGO KRASICKIEGO
IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
INWALIDÓW WOJENNYCH
INŻYNIERSKA
J.WEBERA
JAGIELLOŃSKA
JAGIENKI
JAŁOWCOWA
JANA BODUENA DE COURTENAY
JANA DŁUGOSZA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA RIEDLA
JANUSZA KORCZAKA
JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
JARZĘBINOWA
JASKÓŁCZA
JESIENNA
JOACHIMA LELEWELA
JODŁOWA
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
JÓZEFA LOMPY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
2
1
0
0
0
1
0
1
2
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
1
2
0
0
2
1
0
0
2
0
3
1
1
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
KANONIERSKA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
KAROLA MIARKI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
KASZTANOWA
KAZIMIERZA ODNOWICIELA
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
KAZIMIERZA WIELKIEGO
KĄTNA
KLASZTORNA
KLICZKOWSKA
KLONOWA
KOCHANOWSKIEGO
KOLEJOWA
KOMUNALNA
KOMUNARDÓW
KOSYNIERÓW
KOŚCIELNA
KOTLARSKA
KOZARA SŁOBÓDZKIEGO
KRAKOWSKA
KRASZOWICKA
KRĘTA
KRÓTKA
KRUCZA
KSIĘCIA BERNARDA
KSIĘCIA BOLKA ŚWIDNICKIEGO
KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO
KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO
KSIĘŻNEJ AGNIESZKI
KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
KWIATOWA
LECHICKA
LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
LEŚNA
LETNIA
LICZNIKOWA
LIPOWA
LUDWIKA KRZYWICKIEGO
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
LUDWIKA ZAMENHOFA
LWA TOŁSTOJA
LWOWSKA
ŁĄCZNA
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
2
1
2
0
2
1
2
3
0
2
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
1
2
0
1
1
2
2
1
1
1
2
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
1
1
1
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ŁĄKOWA
ŁUKOWA
ŁUŻYCKA
MALINOWA
MAŁA
MARII KONOPNICKIEJ
MARII KUNIC
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
MATEJKI
MAZOWIECKA
MENNICKA
METALOWCÓW
MIERNICZA
MIESZKA I
MIKOŁAJA KOPERNIKA
MIKOŁAJA REJA
MIŁEGO DNIA
MODRZEWIOWA
MORELOWA
MUZEALNA
NADBRZEŻNA
NASYPOWA
NAUCZYCIELSKA
NIECAŁA
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH
OGRODOWA
OKRĘŻNA
OSKARA KOLBERGA
PADEREWSKIEGO
PAFALU
PAŃSKA
PARKOWA
PIASKOWA
PIEKARSKA
PIĘKNA
PILECKIEGO
PIONIERÓW
PIOTRA SKARGI
PL. 1000-LECIA PAŃSTWA
PL. GRUNWALDZKI
PL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
PL. KOMBATANTÓW
PL. LUDOWY
PL. MICHAŁA DRZYMAŁY
PL. POKOJU
PL. ŚW. JANA PAWŁA II
PL. ŚW. MAŁGORZATY
PL. WOJSKA POLSKIEGO
PL. WOLNOŚCI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
1
1
0
2
0
0
0
2
2
1
0
1
1
0
2
0
1
2
2
1
1
1
0
0
0
0
2
2
2
0
1
1
1
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
PODCHORĄŻYCH
PODMIEJSKA
PODOLSKA
POGODNA
POLNA DROGA
POPRZECZNA
POZNAŃSKA
PRZECHODNIA
PRZEDWIOŚNIE
PRZELOTOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYJAŹNI
PUSTA
ROBOTNICZA
ROLNICZA
ROMANA ZMORSKIEGO
ROMUALDA TRAUGUTTA
RÓWNA
RÓŻANA
RYCERSKA
RYNEK
RZEMIEŚLNICZA
RZEŹNICZA
SADOWA
SAPERÓW
SARNIA
SERBSKA
SIENNA
SIOSTRZANA
SKŁADOWA
SŁONECZNA
SŁOWIAŃSKA
SŁOWICZA
SOWIA
SPACEROWA
SPORTOWA
SPÓŁDZIELCZA
SPRZYMIERZEŃCÓW
STALOWA
STANISŁAWA MONIUSZKI
STANISŁAWA STASZICA
STANISŁAWA WOKULSKIEGO
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STAWKI
STEFANA ŻEROMSKIEGO
STRZEGOMSKA
STRZELIŃSKA
SYBIRAKÓW
SZARYCH SZEREGÓW
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
0
0
0
1
2
2
2
1
1
0
2
0
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
2
2
1
0
1
2
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
SZCZĘŚLIWA
SZPITALNA
ŚLĄSKA
ŚLĘŻAŃSKA
ŚRODKOWA
ŚWIERKOWA
ŚWIĘTOJAŃSKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
TADEUSZA MICHEJDY
TEATRALNA
TENISOWA
TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA
TOWAROWA
TRYBUNALSKA
TRZEBOSZAŃSKA
UŁAŃSKA
WADOWICKA
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
WAŁBRZYSKA
WAŁOWA
WARSZAWSKA
WĄSKA
WESOŁA
WESTERPLATTE
WEWNĘTRZNA
WIELECKA
WIERZBOWA
WILCZA
WILEŃSKA
WILLOWA
WINCENTEGO POLA
WINCENTEGO WITOSA
WIOSENNA
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
WŁADYSŁAWA HERMANA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WODNA
WOŁYŃSKA
WROCŁAWSKA
WRZOSOWA
WSCHODNIA
ZACHODNIA
ZACISZE
ZAGŁOBY
ZAKOLE
ZAMKOWA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
0
0
2
1
1
2
1
1
2
1
1
0
2
2
0
1
1
1
2
2
1
1
1
2
0
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
288.
289.
290.
291.
292.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ZĄBKA
ZIELONA
ZWIERZYNIECKA
ZYGMUNTOWSKA
ŻWIRKI I WIGURY
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
3
2
1
1
Załącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
Liczba
Liczba lokali
Liczba
budynków
mieszkalnych
budynków
komunalnych (komunalnych)
poddanych
oddanych do oddanych do
modernizacji
użytku przed użytku przed
po 2005 r
1990 r.
1990 r.
Miejscowość
Ulica
1.
Świdnica
1 MAJA
2014
1
2.
Świdnica
8 MAJA
0
3.
Świdnica
ADAMA MICKIEWICZA
1
4.
Świdnica
ADAMA PRAŻMOWSKIEGO
0
5.
Świdnica
AGRESTOWA
0
6.
Świdnica
AKACJOWA
0
7.
Świdnica
AL. BRZOZOWA
1
8.
Świdnica
AL. COLGATE
1
9.
Świdnica
AL. NIEPODLEGŁOŚCI
0
10.
Świdnica
ANDERSA
0
11.
Świdnica
ARMII KRAJOWEJ
1
12.
Świdnica
BARANA
0
13.
Świdnica
BARTOSZA GŁOWACKIEGO
0
14.
Świdnica
BASZTOWA
0
15.
Świdnica
BIBERASKA
1
16.
Świdnica
BOBRZAŃSKA
1
17.
Świdnica
BOCHEŃSKA
0
18.
Świdnica
BOCZNA
0
19.
Świdnica
BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO
0
20.
Świdnica
BOHATERÓW GETTA
0
21.
Świdnica
BOKSERSKA
0
22.
Świdnica
BOLESŁAWA CHROBREGO
0
23.
Świdnica
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
0
24.
Świdnica
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
0
25.
Świdnica
BORA-KOMOROWSKIEGO
1
26.
Świdnica
BRACKA
0
27.
Świdnica
BRONISŁAWA CZECHA
0
28.
Świdnica
BUDOWLANA
0
29.
Świdnica
BYSTRZYCKA
0
30.
Świdnica
CEGLANA
0
31.
Świdnica
CHŁOPSKA
0
32.
Świdnica
CHORWACKA
0
33.
Świdnica
CICHA
0
34.
Świdnica
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
35.
Świdnica
CZEREŚNIOWA
1
1
36.
Świdnica
CZĘSTOCHOWSKA
0
37.
Świdnica
CZWARTAKÓW
0
38.
Świdnica
DALEKA
1
39.
Świdnica
DESZCZOWA
0
40.
Świdnica
DĘBOWA
0
41.
Świdnica
DŁUGA
1
42.
Świdnica
DWORCOWA
1
Liczba lokali mieszkalnych
poddanych modernizacji
po 2005 r.
Liczba komunalnych
lokali mieszkalnych
Liczba budynków
mieszkalnych
niepodłączonych do
sieci kanalizacyjnej
Liczba mieszkań z
zasobie komunalnym
ogrzewanych z innych
źródeł niż sieć
ciepłownicza lub sieć
gazowa
Liczba mieszkań
socjalnych
Liczba mieszkań
komunalnych
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Sfera techniczna
RAZEM
Degradacja
Liczba osób którym
obniżono wysokość
podatku od
nieruchomości z
uwagi na zły stan
techniczny obiektu
budowlanego
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
43.
Świdnica
DZIAŁKOWA
0
44.
Świdnica
EMILII PLATER
0
45.
Świdnica
ESPERANTYSTÓW
0
46.
Świdnica
FABRYCZNA
0
47.
Świdnica
FELIKSA STAMMA
0
48.
Świdnica
FOLWARCZNA
1
49.
Świdnica
FRANCISZKAŃSKA
0
50.
Świdnica
FRANCUSKA
0
51.
Świdnica
FRYDERYKA CHOPINA
0
52.
Świdnica
GAJOWA
0
53.
Świdnica
GALLA ANONIMA
0
54.
Świdnica
GARBARSKA
0
55.
Świdnica
0
56.
Świdnica
57.
Świdnica
GDYŃSKA
GEN. AUGUSTA EMILA
FIELDORFA
GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
GEN. JÓZEFA BEMA
GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
GEN. MARIANA LANGIEWICZA
GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
GŁÓWNA
GRODZKA
GUSTAWA MORCINKA
HELENY MARUSARZÓWNY
HETMAŃSKA
HUGONA KOŁŁĄTAJA
HUSARSKA
IGNACEGO KRASICKIEGO
IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
INWALIDÓW WOJENNYCH
INŻYNIERSKA
J.WEBERA
JAGIELLOŃSKA
JAGIENKI
JAŁOWCOWA
JANA BODUENA DE COURTENAY
JANA DŁUGOSZA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA RIEDLA
JANUSZA KORCZAKA
JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
JARZĘBINOWA
JASKÓŁCZA
JESIENNA
JOACHIMA LELEWELA
JODŁOWA
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
JÓZEFA LOMPY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
KANONIERSKA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
KAROLA MIARKI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
KASZTANOWA
KAZIMIERZA ODNOWICIELA
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
KAZIMIERZA WIELKIEGO
KĄTNA
KLASZTORNA
KLICZKOWSKA
KLONOWA
KOCHANOWSKIEGO
KOLEJOWA
KOMUNALNA
KOMUNARDÓW
KOSYNIERÓW
KOŚCIELNA
KOTLARSKA
KOZARA SŁOBÓDZKIEGO
KRAKOWSKA
KRASZOWICKA
KRĘTA
KRÓTKA
KRUCZA
KSIĘCIA BERNARDA
KSIĘCIA BOLKA ŚWIDNICKIEGO
KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO
KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO
KSIĘŻNEJ AGNIESZKI
KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
KWIATOWA
LECHICKA
LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
LEŚNA
LETNIA
LICZNIKOWA
LIPOWA
LUDWIKA KRZYWICKIEGO
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
LUDWIKA ZAMENHOFA
LWA TOŁSTOJA
LWOWSKA
ŁĄCZNA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ŁĄKOWA
ŁUKOWA
ŁUŻYCKA
MALINOWA
MAŁA
MARII KONOPNICKIEJ
MARII KUNIC
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
MATEJKI
MAZOWIECKA
MENNICKA
METALOWCÓW
MIERNICZA
MIESZKA I
MIKOŁAJA KOPERNIKA
MIKOŁAJA REJA
MIŁEGO DNIA
MODRZEWIOWA
MORELOWA
MUZEALNA
NADBRZEŻNA
NASYPOWA
NAUCZYCIELSKA
NIECAŁA
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH
OGRODOWA
OKRĘŻNA
OSKARA KOLBERGA
PADEREWSKIEGO
PAFALU
PAŃSKA
PARKOWA
PIASKOWA
PIEKARSKA
PIĘKNA
PILECKIEGO
PIONIERÓW
PIOTRA SKARGI
PL. 1000-LECIA PAŃSTWA
PL. GRUNWALDZKI
PL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
PL. KOMBATANTÓW
PL. LUDOWY
PL. MICHAŁA DRZYMAŁY
PL. POKOJU
PL. ŚW. JANA PAWŁA II
PL. ŚW. MAŁGORZATY
PL. WOJSKA POLSKIEGO
PL. WOLNOŚCI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
PODCHORĄŻYCH
PODMIEJSKA
PODOLSKA
POGODNA
POLNA DROGA
POPRZECZNA
POZNAŃSKA
PRZECHODNIA
PRZEDWIOŚNIE
PRZELOTOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYJAŹNI
PUSTA
ROBOTNICZA
ROLNICZA
ROMANA ZMORSKIEGO
ROMUALDA TRAUGUTTA
RÓWNA
RÓŻANA
RYCERSKA
RYNEK
RZEMIEŚLNICZA
RZEŹNICZA
SADOWA
SAPERÓW
SARNIA
SERBSKA
SIENNA
SIOSTRZANA
SKŁADOWA
SŁONECZNA
SŁOWIAŃSKA
SŁOWICZA
SOWIA
SPACEROWA
SPORTOWA
SPÓŁDZIELCZA
SPRZYMIERZEŃCÓW
STALOWA
STANISŁAWA MONIUSZKI
STANISŁAWA STASZICA
STANISŁAWA WOKULSKIEGO
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STAWKI
STEFANA ŻEROMSKIEGO
STRZEGOMSKA
STRZELIŃSKA
SYBIRAKÓW
SZARYCH SZEREGÓW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
SZCZĘŚLIWA
SZPITALNA
ŚLĄSKA
ŚLĘŻAŃSKA
ŚRODKOWA
ŚWIERKOWA
ŚWIĘTOJAŃSKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
TADEUSZA MICHEJDY
TEATRALNA
TENISOWA
TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA
TOWAROWA
TRYBUNALSKA
TRZEBOSZAŃSKA
UŁAŃSKA
WADOWICKA
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
WAŁBRZYSKA
WAŁOWA
WARSZAWSKA
WĄSKA
WESOŁA
WESTERPLATTE
WEWNĘTRZNA
WIELECKA
WIERZBOWA
WILCZA
WILEŃSKA
WILLOWA
WINCENTEGO POLA
WINCENTEGO WITOSA
WIOSENNA
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
WŁADYSŁAWA HERMANA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WODNA
WOŁYŃSKA
WROCŁAWSKA
WRZOSOWA
WSCHODNIA
ZACHODNIA
ZACISZE
ZAGŁOBY
ZAKOLE
ZAMKOWA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
288.
289.
290.
291.
292.
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
ZĄBKA
ZIELONA
ZWIERZYNIECKA
ZYGMUNTOWSKA
ŻWIRKI I WIGURY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
Mierniki wymienione w Tabeli nr 1 (wiersz 2 i 3) należy podać z dokładnością do miejscowości w przypadku wsi i ulic w przypadku miast
Tabela 1 Mierniki bazowe
Lp.
1
2
3
Mierniki bazowe
• Liczba miejscowości
• Liczba sołectw
• Powierzchnia gminy
• Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.
· Gminy
2012-2014
Ludność
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt stały
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt czasowy
• Liczba dzieci w wieku 6-12 lat
• Liczba dzieci w wieku 13-16 lat
· Gminy
2012-2014
Infrastruktura
• Liczba budynków
• Liczba budynków mieszkalnych
• Liczba komunalnych lokali mieszkalnych
• Lista ulic wraz z określeniem: długości ulic, długości chodników , ścieżek
i tras rowerowych przy tych ulicach oraz wskazaniem czy w promieniu 1
km znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.
· Gminy
2012-2014
Gmina
bez podziału na
miejscowości i ulice
Wszystkie mierniki wymienione w Tabeli nr 2 należy podać z dokładnością do miejscowości w przypadku wsi i ulic w przypadku miast
Tabela 2 Mierniki dla zdiagnozowania obszarów
Lp.
Problemy
1
Bezrobocie
Miernik dla obszaru (dane dostępne na poziomie miejscowości lub wsi,
ulicy)
Negatywne zjawiska społeczne
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym
Źródło informacji
Okres badania
· Powiatowy Urząd
2012-2014
· OPS
2012-2014
a Policja
b Policja
2012-2014
Pracy (PUP)
· Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
· Liczba świadczeń pomocy społecznej
· Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu:
2
Ubóstwo
3
Przestępczość
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
a Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym w ramach 7 kategorii
b Liczba czynów karalnych nieletnich
c Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych
c Policja + Straż Miejska
4
Niski poziom
edukacji
5
Niski poziom
kapitału
społecznego
6
Niewystarczającego
poziomu
uczestnictwa w
życiu publicznym i
kulturalnym
7
Niski stopień
przedsiębiorczości
• Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas na poziomie
niższym niż 75% średniej w gminie
• Liczba uczniów z wynikami z części matematycznej egzaminu
gimnazjalnego na poziomie niższym niż 75% średniej w gminie z części
matematycznej
• Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepromowanych do
kolejnej klasy
• Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych i
gimnazjach
a Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO’s).
b Liczba członków działających w ramach NGO’s
c Liczba NGO’s realizujących zadania zlecone przez gminę1
a Liczba czynnych czytelników bibliotek publicznych2
b Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.3
c Liczba dzieci korzystających z usług oferowanych przez świetlice4
d Liczba osób uczestniczących w bezpłatnych oraz płatnych zajęciach
organizowanych przez samorządowe instytucje kultury
Negatywne zjawiska gospodarcze
a Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON
b Liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy (PIT +
CIT)
c Sumaryczna wartość podatku dochodowego płaconego przez
przedsiębiorców
d Liczba podmiotów gospodarczych ponoszących opłaty za wywóz śmieci
komunalnych
• Szkoły
2012-2014
a Starostwo powiatowe
b Gminy
c Gminy
2012-2014
a Biblioteki publiczne
b Gminy
c Gminy
d Instytucje Kultury
a Urząd Statystyczny
b – c Urząd Skarbowy
d Gminy
Należy podać liczbę osób faktycznie działających w ramach i na rzecz organizacji.
Czytelnik czynny to czytelnik, który wypożyczył książkę minimum jeden raz w roku.
3
Dla ulic w mieście i miejscowości należy przyjąć taką frekwencję jak dla okręgu wyborczego odpowiedniego dla ulicy lub miejscowości
4
Świetlice: środowiskowe, gminne, wiejskie itp.
1
2
2012-2014
2012-2014
a Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakończenie
działalności gospodarczej
8
Słaba kondycja
ekonomiczna
przedsiębiorstw
b Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie
działalności gospodarczej
c Liczba podmiotów gospodarczych zalegających z płatnością podatku
dochodowego dłużej niż 6 m-cy
d Liczba wystawionych tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego
dot. firm w zakresie zaległości podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.
a – c Urząd Skarbowy
d Gminy
2012-2014
Negatywne zjawiska środowiskowe
a Liczba mieszkań w zasobie komunalnym ogrzewanych z innych źródeł
9
Przekroczenie
standardów jakości
środowiska
10
Obecność odpadów
stanowiących
zagrożenie dla
życia, zdrowia
ludzi
stanu środowiska
niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa
a – c Gminy + jednostki
podległe
b Liczba budynków mieszkalnych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
c Liczba dzikich wysypisk
d Występowanie obszarów wymagających rekultywacji 5
d Starostwo Powiatowe
• Liczba obiektów budowlanych pokrytych/izolowanych azbestem
• Liczba wysypisk odpadów niebezpiecznych
• Występowanie obszarów wymagających rekultywacji6
• Występowanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne7.
• Gminy
2012-2014
2012-2014
Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne
11
Niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę
techniczną i
społeczną lub jej zły
stan techniczny
a Dostęp do sieci kanalizacyjnej
b Dostęp do sieci wodociągowej
c Dostęp do sieci gazowej
d Dostęp do sieci ciepłowniczej
e Dostęp do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
f Występowanie oświetlenia ulicznego
g Liczba mieszkań socjalnych
a Podmiot zarządzający
siecią wodno kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający
siecią wodno kanalizacyjną
c Zakład gazowniczy
2012-2014
Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy (w mieście) lub miejscowości (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.
Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy ( wmieście) lub miejscowości (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.
7
W rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
5
6
h Liczba mieszkań komunalnych
Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do żłobka8
j Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do
przedszkola9
k Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych9
l Liczba wolnych miejsc w żłobkach i innych podmiotach organizujących
opiekę dla grup dzieci do lat 38
m Liczba przystanków komunikacji publicznej w promieniu 1000 m od
ulicy w mieście lub występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w
miejscowości
(wieś) Gmina
n Dostęp do placów zabaw10
o Dostęp do instytucji kultury11
i
12
Brak dostępu do
podstawowych
usług lub ich niska
jakość
a Liczba budynków niepodłączonych do sieci wodociągowej
b Liczba budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
c Liczba budynków niepodłączonych do sieci gazowej
d Liczba budynków niepodłączonych do sieci ciepłowniczej
e Liczba czynnych punktów świetlnych
Liczba dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkową 12
g Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
f
13
h Liczba połączeń w ciągu doby z przystanków komunikacji zbiorowej w
promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie przystanku
komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
13
8
Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru
d Gminy/spółdzielnie/
przedsiębiorstwa
energetyki cieplnej
e-o Gminy + jednostki
podległe
a Podmiot zarządzający
siecią wodno kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający
siecią wodno kanalizacyjną
2012-2014
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/
przedsiębiorstwa
energetyki cieplnej
e-h Gminy + jednostki
podległe
Analiza jakościowa – opisowa
Dotyczy żłobków publicznych i niepublicznych
Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych
10
Plac zabaw należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście.
11
Należy przyporządkować jeżeli w miejscowości lub odległości nie większej niż 30 min podróży komunikacją publiczną znajduje się instytucja kultury. Podmioty dla których
prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym
12
jw.
9
14
15
Niski poziom
obsługi
komunikacyjnej
Niedobór lub niska
jakość terenów
publicznych
• Długość dróg gruntowych
• Długość dróg o nawierzchni utwardzonej
• Długość chodników
• Długość ścieżek i tras rowerowych
• Liczba przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od
ulicy w mieście lub występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w
miejscowości (wieś)
• Liczba połączeń z przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu
1000 m od ulicy w mieście lub występowanie przystanku komunikacji
zbiorowej w miejscowości (wieś)
• Liczba publicznie dostępnych terenów zieleni13
• Powierzchnia publicznie dostępnych terenów zieleni14
• Liczba placów zabaw
• Liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych w promieniu 1000 m od
ulicy w mieście lub występowanie w miejscowości (wieś)
• Liczba publicznych miejsc parkingowych
• Długość ścieżek i tras rowerowych
• Długość chodników
• Liczba czynnych punktów świetlnych
• Gminy + jednostki
podległe
• Gminy
2012-2014
2012-2014
Negatywne zjawiska techniczne
13
Teren zieleni należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście. We mierniku należy wykazać TYLKO takie tereny zieleni jak: parki,
skwery, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie).
14
jw.
a Liczba budynków komunalnych oddanych do użytku przed 1990 r.
b Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) oddanych do użytku przed
1990 r.
16
Degradacja stanu
technicznego
obiektów
budowlanych, w
tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym
17
Niefunkcjonowanie
rozwiązań
technicznych
umożliwiających
efektywne
korzystanie z
obiektów
budowlanych, w
szczególności
w zakresie
energooszczędności
i ochrony
środowiska
c Liczba budynków (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r.
d Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) poddanych modernizacji po
2005 r.
e Liczba obiektów użyteczności publicznej wyłączonych z użytkowania ze
względu na zły stan techniczny
f Liczba osób, którym obniżono wysokość podatku od nieruchomości z
uwagi na zły stan techniczny obiektu budowlanego
g Liczba wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych z powodu
złego stanu technicznego
h Liczba wydanych zakazów użytkowania lokalu/budynku z przyczyn
złego stanu technicznych
a-f Gminy + jednostki
podległe
g-h Powiatowy
Inspektorat Nadzoru
budowlanego
2012-2014
a Podmiot zarządzający
a Dostęp do sieci kanalizacyjnej
b Dostęp do sieci wodociągowej
c Dostęp do sieci gazowej
d Dostęp do sieci ciepłowniczej
siecią wodno kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający
siecią wodno kanalizacyjną
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/
przedsiębiorstwa
energetyki cieplnej
2012-2014
Wszystkie Mierniki wymienione w Tabeli nr 3 należy podać z dokładnością do miejscowości w przypadku wsi i ulic w przypadku miast
Tabela 3 Mierniki dla wyznaczonego obszaru rewitalizowanego
Lp.
3
Mierniki bazowe
Infrastruktura
Gminy
20122014
Gminy + jednostki
podległe
20122014
• Dostęp do szerokopasmowego internetu (operatorzy
telekomunikacyjni)
Gminy/ operatorzy
telekomunikacyjni
20122014
• Czas przejazdu komunikacją publiczną15
Gminy + jednostki
podległe
20122014
Gminy + jednostki
podległe
20122014
• Liczba lokali mieszkalnych
Negatywne zjawiska środowiskowe
Przekroczenie standardów jakości
środowiska
9
• Liczba budynków ogrzewanych z innych źródeł niż sieć
ciepłownicza lub sieć gazowa
Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne
Niewystarczające wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i społeczną
lub jej zły stan techniczny
11
14
Niski poziom obsługi
komunikacyjnej
Negatywne zjawiska techniczne
17
15
16
Niefunkcjonowanie
rozwiązań
technicznych
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
budowlanych, w
szczególności w zakresie
· Liczba budynków wymagających termomodernizacji16
· Liczba budynków mieszkalnych wymagających
termomodernizacji
do centrum miasta w przypadku gminy miejskiej lub do miejscowości „stolicy” gminy w przypadku gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich
Termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
energooszczędności i
ochrony środowiska
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz
ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących
do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je Opracowano na podstawie t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 712. ©Kancelaria Sejmu s. 2/17 2015-03-17 lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci
energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie
kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji