pobierz probgram konferencji

Transkrypt

pobierz probgram konferencji
Zakład Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej (IF UW)
oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej
(WNH UKSW)
ogólnopolska
konferencja naukowa
28 lutego – 1 marca 2014
Instytut Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 3
P i ą t e k
2 8
l u t e g o
Sesja I 9:00-10:50 Sokrates i Platon
1. Prof. dr hab. Juliusz Domański
Inauguracja konferencji
2. prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski (UKSW) Dotknięcie Tajemnicy. Mistyczne aspekty
filozofii Platońskiej
3. dr Dariusz Olesiński (UŚ) Elenktyka jako therapeia
w świetle Platońskiego Eutyfrona
4. dr Artur Pacewicz (UWr) Therapeia bez ascezy? Uwagi na marginesie Fedona
Przerwa 11:00-11:15
THERAPEIA
ASKESIS
MEDITATIO
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (IF UW)
oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej (WNH UKSW)
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
Therapeia, askesis, meditatio
Praktyczny wymiar filozofii w starożytności
i średniowieczu
termin: 28.02. – 01.03.2014
miejsce: Uniwersytet Warszawski
Praktyczny
wymiar filozofii
w starożytności
i średniowieczu
Sesja IV 17:10-19:00 Nowożytne i współczesne interpretacje
1. dr Joanna Papiernik (UW) Marsilio Ficino jako
medicus animarum o platońskiej proweniencji
2. dr Anna Dziedzic (UW) William James i antyczna koncepcja filozofii
3. Stanisław Gromadzki (UW, red. naczelny „PF-L”) Sokrates – wychowawca Nietzschego
4. dr Mateusz Stróżyński (UAM) Antyczna etyka praktyczna w trzech współczesnych
interpretacjach (P. Hadot, M. Foucault i M. Nussbaum)
S o b o t a
Sesja I 9:00-11:00 1
m a r c a
Biblia i asceza wczesnochrześcijańska
Platonizm i pitagoreizm
1. Dr Rafał Tichy Otwarcie drugiego dnia konferencji
1. mgr Karol Wilczyński (UJ) Umiłowanie mądrości
2. dr Bogusława Filipowicz (UW) 2. dr Dariusz Rymar (UŚ) Dzieło sztuki jako model właściwego sposobu bycia
3. mgr Katarzyna Prochenko Sentencje Pitagorejskie
jako vademecum teologii praktycznej
4. mgr Anna Izdebska (UW) Arabska recepcja praktycznego wymiaru pitagoreizmu
Przerwa: Obiad 13:15-15:00
Sesja III 15:00-16:50 Stoicyzm, epikureizm, neoplatonizm
1. dr Wojciech Wciórka (UW) Antynomia Epikura i racjonalność lęku przed śmiercią
2. dr Krzysztof Łapiński (UW) Terapeutyczny wymiar słowa w filozofii starożytnej
3. dr Dominika Budzanowska (UKSW) Stoicka bezczynność według De otio Seneki
4. dr Agnieszka Woszczyk (UŚ) Plotyńska anabasis i katabasis
duszy. Ćwiczenia w powracaniu do wnętrza
Przerwa 6:50-17:10
„Wszystko ma swój czas” (Koh 3, 1a): przedfilozoficzne praktyki mądrego życia w świetle
dokumentów Starożytnego Bliskiego Wschodu
3. dr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW) Zewnętrzny wymiar ascezy – jak widziano
i opisywano filozofa i mnicha w epoce starożytnej?
4. dr Piotr Napiwodzki Parezja jako wyzwanie
dla chrześcijańskiego obrazu świata
5. dr Robert Pawlik (UKSW) Erik Peterson
o źródłach wczesnochrześcijańskiej ascezy
Przerwa 11:00-11:15
Sesja II A 11:15-13:15 Ojcowie wschodni i zachodni
1. prof. dr hab. Mieczysław Boczar (UW) Motyw protreptyczny w Confessiones św. Augustyna
2. dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (UAM)
Gnothi seauton jako akedia?
Próba porównania dwóch modeli samopoznania
3. mgr Monika Miazga (UW, Universität Heidelberg) Ewagriusza z Pontu rzecz o logosie, który uzdrawia
4. dr Bogna Kosmulska Starożytne ćwiczenia duchowe
a współczesna terapia
1. dr Konrad Banicki (UJ) Medyczny model filozofii, czyli między starożytną
terapią a współczesną psychologią emocji
2. Paweł Łowicki (UW) Współczesna terapia filozoficzna jako próba
restytucji praktycznego wymiaru filozofii
3. mgr Piotr Stankiewicz (UW) Stoickie ćwiczenia duchowe
jako współczesna filozofia życia
4. dr Tomasz Mazur (UW) Miesiąc stoickiego życia
Przerwa: Obiad 13:15-15:00
Sesja III 15:00-16:00 Sesja II 11:15-13:15 jako wzgardzenie ciałem w dialogach Platona
Sesja II B 11:15-13:15 Egzegeza biblijna jako ćwiczenie duchowe
na przykładzie Ambiguum Maksyma Wyznawcy
Bizancjum i wschodnio-chrześcijańska
praktyka duchowa
1. mgr Witali Michalczuk (UW) Dyskurs fizjologiczno-
-emocjonalny w bizantyńskiej literaturze monastycznej
2. mgr Łukasz Leonkiewicz (UW) Hezychazm.
Wschodniochrześcijańska praktyka duchowa
i jej wpływ na teologię oraz filozofię dawniej i dziś
Przerwa 16:00-16:15
Sesja IV 16:15-18:00 Ćwiczenie duchowe w średniowieczu
1. dr Rafał Tichy (UW) Filozofia jako ćwiczenie duchowe w średniowieczu.
W odpowiedzi Pierrowi Hadot
2. mgr Piotr Kołodziejczyk (UW) Filozofia jako styl życia,
czyli kilka uwag Boecjusza z Dacji
3. dr Michał Zembrzuski (UKSW) Usprawnianie pamięci
i przypominania jako ćwiczenie duchowe.
Mnemotechnika Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu
4. dr Gabriela Kurylewicz (Fundacja Forma) Odwaga myślenia i działania w filozofii –
Platon i Tomasz z Akwinu