1 Załącznik 6 Ankieta absolwenta studiów trzeciego stopnia Wydział

Transkrypt

1 Załącznik 6 Ankieta absolwenta studiów trzeciego stopnia Wydział
Załącznik 6
Ankieta absolwenta studiów trzeciego stopnia
Wydział: …………………………………
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce. Prosimy też o uwagi i
komentarze oraz przedstawienie ewentualnych propozycji zmian dotyczących przebiegu studiów doktoranckich,
umieszczając je w przeznaczonym do tego miejscu na końcu ankiety. Ankieta jest anonimowa i pozwoli na
doskonalenie jakości kształcenia na studiach doktoranckich.
1. Jak ocenia Pan(i) informacje dostępne na stronach uczelni i wydziału na temat studiów doktoranckich (czy są
przystępne i wyczerpujące)?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
trudno powiedzieć
2. Jak Pan(i) ocenia przejrzystość kryteriów rekrutacji na studia doktoranckie?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
trudno powiedzieć
3. Czy zasady przebiegu studiów doktoranckich, dotyczące uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów, otwierania i
zamykania przewodów itp., zostały Pani/Panu jasno przedstawione w momencie rozpoczęcia studiów?
zdecydowanie tak
zdecydowanie
raczej tak
raczej nie
trudno powiedzieć
nie
4. Czy współuczestniczył(a) Pan(i) w charakterze obserwatora w zajęciach z przedmiotów, które później realizował(a)
Pan(i) ze studentami?
□ tak
□ nie
5.
Jak ocenia Pan(i) pomoc bardziej doświadczonych
przygotowywania się do zajęć dydaktycznych?
bardzo dobrze
dobrze
źle
pracowników
bardzo źle
naukowo-dydaktycznych
podczas
trudno powiedzieć
6. Czy miał(a) Pan(i) stały dostęp do komputera i własne stanowisko pracy, w tym biurko?
□ tak
□ nie
7. Jak ocenia Pan(i) liczbę (ofertę) proponowanych przedmiotów fakultatywnych?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
trudno powiedzieć
8. Jak ocenia Pan(i) program kształcenia na studiach doktoranckich?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
trudno powiedzieć
9. Jak ocenia Pan(i) wsparcie otrzymywane od jednostki organizacyjnej lub uczelni w trakcie studiów doktoranckich?
1
Rodzaj wsparcia
bardzo
dobrze
dobrze
źle
bardzo
źle
trudno
powiedzieć
wsparcie finansowe pracy badawczej
pomoc w pozyskiwaniu grantu/stypendium na
badania naukowe
stwarzanie możliwości publikacji
dostępność literatury potrzebnej do napisania
pracy doktorskiej w uczelnianej bibliotece
10. Czy mając obecną wiedzę na temat studiów doktoranckich na UPWr zdecydowałby (-aby) się Pan(i) ponownie na
ich podjęcie?
zdecydowanie
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
trudno powiedzieć
tak
nie
11. Jak ocenia Pan(i) obsługę administracyjną doktorantów w dziekanacie?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
12. Jak ocenia Pan(i) opiekę (zaangażowanie) promotora?
bardzo dobrze
dobrze
źle
13.
bardzo źle
trudno powiedzieć
trudno powiedzieć
Proszę podać liczbę artykułów naukowych, których jest Pan(i) autorem(ką) lub współautorem(ką)?..........
………………………………………………………………………………………………
14. W jakich pracach na rzecz uczelni lub jej pracowników uczestniczył(a) Pan(i) w trakcie studiów doktoranckich?
Sprawdzanie prac zaliczeniowych/egzaminacyjnych z przedmiotów prowadzonych przez innych.
Nadzór podczas kolokwiów/egzaminów.
Udział w pracach badawczych innych pracowników UPWr.
Udział w pracach badawczych i działalności Studenckich Kół Naukowych na wydziale i poza wydziałem.
Aktywne uczestnictwo w zebraniach naukowych instytutu/zakładu (wygłaszanie referatu, udział w dyskusji).
Udział w działalności towarzystw naukowych z danej dziedziny.
Pomoc w organizacji konferencji, warsztatów, wykładów otwartych, itp.
Pomoc w pracach edytorskich lub biurowych (poprawianie artykułów do publikacji, których nie jest Pan(i)
autorem, kserowanie materiałów, przygotowywanie prezentacji, itp.).
Udział w pracach samorządu doktoranckiego.
Inne niż wymienione powyżej.
Uwagi i komentarze oraz propozycje zmian:
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
2