Uczelniany konkurs na projekty finansowane z dotacji celowej na

Transkrypt

Uczelniany konkurs na projekty finansowane z dotacji celowej na
Uczelniany konkurs na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych
w wydziałowym trybie konkursowym
1. Wnioski o przydział środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych mogą być składane przez młodych pracowników
nauki zatrudnionych na Wydziale oraz uczestników studiów doktoranckich. Przez „młodych
pracowników nauki" rozumie się pracowników, którzy do chwili składania wniosków nie
ukończyli 35-go roku życia oraz doktorantów, którym otwarto przewód doktorski.
2. Wnioski o przydział środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych składane są w dziekanacie Wydziału w terminie
do 27.04.2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2012 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni.
3. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć następujące dokumenty:
•
życiorys naukowy z informacją o dacie urodzenia i dacie uzyskania stopnia
naukowego,
•
wykaz posiadanych publikacji,
•
opis osiągnięć z dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,
•
opis zgłaszanej do konkursu pracy badawczej i projektu (temat, wprowadzenie i cel
badawczy, materiał i metody, miejsce, termin badań i źródło finansowania)
•
opinię bezpośredniego przełożonego nt. zasadności podejmowanych badań lub
projektu i przygotowania merytorycznego
•
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku o projekt w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia
wyników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
4. Analizę merytoryczną wniosków przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Nauki. Komisja
przedkłada Dziekanowi wybrane projekty do finansowania i wysokość proponowanych
środków finansowych
5. Dziekan akceptuje wybrane projekty do realizacji
6. Środki w wysokości od 5 000 zł do 10 000 zł dla młodych pracowników nauki i 5 000 zł
dla uczestników studiów doktoranckich przyznawane są na okres 6 miesięcy.
7. Kwota przyznana na realizację badań zgłoszonych we wniosku stanowić będzie odrębny
temat w ramach finansowania działalności statutowej. Przyznane środki mogą być
wydatkowane na zakup aparatury, zakup materiałów i na delegacje naukowe.
8. Wydatkowanie środków następuje na wniosek osoby realizującej temat badawczy. Za
właściwe od strony formalnej wydatkowanie środków odpowiedzialny jest kierownik
jednostki, w której realizowany jest temat.
9. Osoba realizująca projekt oraz zadania z nim związane sporządza wraz z upływem okresu
pisemne sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz referuje wyniki badań na
wydziałowym seminarium naukowym. Seminarium wydziałowe organizuje Prodziekan ds.
Ogólnych. Wymagane są także publikacje lub doniesienia na zjazdy lub konferencje.
10. O przyjęciu sprawozdania jako rozliczenia z grantu decyduje Wydziałowa Komisja ds.
Nauki.

Podobne dokumenty