zał. nr 3 - WUP Zielona Góra

Transkrypt

zał. nr 3 - WUP Zielona Góra
NZ-ZA.223.01.2016.KM
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
o akceptacji warunków
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)
na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407
…………………………………
Imię i nazwisko / nazwa firmy
…………………………………
Pełny adres, tel. kontaktowy
…………………………………
NIP (dla firm)
Ja ………………………..…………………... niżej podpisany niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem/-am się z warunkami i Regulaminem niniejszego przetargu ustnego oraz
projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2) Dokonałem/-am zgodnie z wymogami wpłaty wadium w wysokości 1.000 złotych
i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty. Wadium dotyczy pojazdu osobowego
Peugeot 407, nr rejestracyjny: FZ 58766
3) Osobiście zapoznałem/-am się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, który jest
przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę wnosił/-a zastrzeżeń przy jego
odbiorze.
4) Zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Sprzedającego.
5) Pozostaję / nie pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustój
wspólności majątkowej i posiadam zgodę współmałżonka na udział w licytacji oraz
zakup pojazdu, będącego przedmiotem licytacji.
……………………………………………
Podpis osoby (osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty