Podstawy ekonomii menedżerskiej

Transkrypt

Podstawy ekonomii menedżerskiej
SYLABUS rok akademicki 20N/A
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Transport lotniczy
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
KRT
Nazwa kierunku
Ekonomia/MSG
Kod ECTS
14.3.E.FL.1295
Pkt.ECTS
2
Limit osób
30
Nazwa specjalności
TiL;
prof. UG dr hab. Dariusz Tłoczyński
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
20
Ćwiczenia
0
Konwersatoria
0
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
0
Sumaryczna liczba godzin:
0
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
3 NS2-3, 2 NS2,
Semestr:
6, 4,
Status przedmiotu:
Fakultatywny
Język wykładowy:
polski
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Seminaria
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w
grupach, współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
Przedmioty wprowadzające: Ekonomika transportu
Wymagania wstepne
Wymagania wstępne: znajomość podstawowej problematyki ekonomicznej
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny
Zaliczenie na ocenę
Skala ocen:
bdb
- 90-100%
db+
- 80-89%
db
- 70-79%
dost+ - 60-69%
dost
- 50-59%
ndst
- poniżej 50%
Cele przedmiotu
Efekty kształcenia się
Treści programowe
1.
Temat zajęć: Transport lotniczy jako dziedzina gospodarowania
·
Pojęcie, zakres i zasięg działania transportu lotniczego
·
Etapy rozwoju transportu lotniczego
2.
Temat zajęć: Funkcjonowanie rynku transportu lotniczego
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Dariusz Tłoczyński
1/3
0
SYLABUS rok akademicki 20N/A
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
·
Popyt na usługi transportu lotniczego
·
Podaż w transporcie lotniczym
·
Ceny w transporcie lotniczym
3.
Temat zajęć: Konkurencja w transporcie lotniczym
·
Istota, formy i intensywność konkurencji w transporcie lotniczym
·
Strategie konkurencji w transporcie lotniczym
4.
Temat zajęć: Finansowanie usług w transporcie lotniczym
·
Źródła finansowania działalności transportu lotniczego
·
Środki z Unii Europejskiej w finansowaniu transportu lotniczego
5.
Temat zajęć: Organizacja i zarządzanie transportem lotniczym
·
Organizacja transportem lotniczym
·
Zarządzanie transportem lotniczym
6.
Temat zajęć: Kontrola ruchu lotniczego
·
Funkcje, zadania i zakres kontroli w transporcie lotniczym
·
Organizacja i zarządzanie kontrola ruchu lotniczego
7.
·
Temat zajęć: Integracja transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu
Integracja transportu lotniczego z transportem miejskim
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Dariusz Tłoczyński
2/3
SYLABUS rok akademicki 20N/A
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
·
8.
Integracja transportu lotniczego z transportem kolejowym
Temat zajęć: Polityka transportowa w odniesieniu do transportu lotniczego
·
Polityka "otwartego nieba"
·
Polityka transportowa państwa
·
Narzędzia polityki transportowej w odniesieniu do transportu lotniczego
9.
Temat zajęć: Zarządzanie marketingowe w transporcie lotniczym
·
Istota, obszary i rodzaje badan rynkowych i marketingowych w transporcie lotniczym
·
Strategie marketingowe w transporcie lotniczym
·
Promocja usług w transporcie lotniczym
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński: Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, UG, Gdańsk 2012
2. Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba. Pod red. A. Rucińskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2006
3. A. Ruciński: Rynek usług pasażerskiego transportu lotniczego. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998
4. Marketing na rynku usług lotniczych. pod red. D. Rucińskiej i A. Rucińskiego. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000
5. J. Czownicki, D. Kalin ski, E. Marciszewska: Transport lotniczy w gospodarce rynkowej. SGH, Warszawa 1992
Kontakt
[email protected],
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Dariusz Tłoczyński
3/3

Podobne dokumenty