www. .eu facebook.com/gmina.rudna

Komentarze

Transkrypt

www. .eu facebook.com/gmina.rudna
nr 6 (170) • czerwiec• 2015 ISSN: 1734-2546 • Bezpłatne pismo samorządowe
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Rudna
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
już za nami. Jak głosowali
mieszkańcy Gminy Rudna?
Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych na
III i IV kw. 2015 r.
Nagrodę za rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego
miesiąca otrzymuje...
Wójt Gminy Rudna - Władysław Bigus informuje, że istnieje możliwość elektronicznego oznakowania psa przez lekarza weterynarii w ramach zadaniapn.:„Świadczenieusługweterynaryjnychzzakresuelektronicznegoznakowaniapsów,którychwłaścicielesąmieszkańcamiGminyRudna”.
:
www.
.eu
facebook.com/gmina.rudna
Co na sesji?
Stypendium naukowe
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Ale to już było i nie wróci więcej...
Szkolenia komputerowe
Konkurs Mama
Elektroniczne znakowanie psów na terenie Gminy Rudna
Dzień Mamy i Taty
Festyn Rodzinny na Sportowo
Wyśpiewany sukces
Otwarcie boiska w Brodowie
Roztoka w Mietkowie
Majówka w Rudnej
Obraz na płótnie lub szkle
Moja miejscowość Rudna
Turniej piłki nożnej w Koźlicach
Na ludową nutę
Futbol stołowy
VIII Wyścig Rowerowy
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Uwierz w Anioły
na III i IV kwartał 2015 r.
Cuda ceramiki
Harmonogram zbiórki elektro-odpadów
Inspiracje Glamour
Obowiązek obywatelski
Krzyżówka z nagrodą
Egzemplarz bezpłatny • Nakład:
www.rudna.eu
Gmina Rudna • Plac Zwycięstwa15 • 59-305 Rudna
tel.: 76 749 21 00 • fax.: 76 749 21 17 • e-mail: [email protected]
Centrum Kultury w Rudnej • ul. Wesoła 13 • 59-305 Rudna
tel.: 76 746 42 49 • fax.: 76 746 42 47 • e-mail: [email protected]
: DRUK-AR • ul. Mechaniczna 30 • 67-200 Głogów • tel.: 76 834 19 88 • e-mail: [email protected]
Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych tekstów i materiałów.
Redakcja ma prawo do skracania i redagowania materiałów oraz wyboru zdjęć ilustrujących dany tekst.
Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Drodzy Czytelnicy,
oddajemy dziś w Wasze ręce najnowszy numer Nowin
Gminnych, w którym tradycyjnie podsumowujemy to,
co wydarzyło się w ciągu minionego miesiąca. Informujemy w nim o działaniach organów gminy i innych podmiotów realizujących u nas swoje zadania. Prezentujemy
stanowisko władz gminy w sprawach istotnych dla lokalnej
społeczności oraz przedstawiamy obszerne relacje
z imprez kulturalnych, sportowych, ważniejszych wydarzeń i spotkań okolicznościowych. Słowem: dla każdego
coś miłego. Zachęcamy do nadsyłania materiałów i listów
na adres [email protected], które Redakcja zobowiązuje się wykorzystywać zgodnie z potrzebami pisma.
Życzymy Państwu miłej lektury nowego wydania gazety
i zachęcamy do odwiedzania strony www.rudna.eu oraz
www.facebook.com/gmina.rudna, gdzie na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego miesiąca otrzymuje: Pani
Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej po odbiór nagrody.
Hasło z numeru 4/5 (169) „Chłodny maj, dobry urodzaj”
W obradach VII sesji Rady Gminy Rudna udział wzięło 14 radnych.
Ponadto, w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy - Władysław Bigus,
Skarbnik Gminy - Joanna Herbut, Radca Prawny – Igor Powązka,
Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej - Bernard Langner, Dyrektor
Chobieńskiego Ośrodka Kultury – Katarzyna Przeworska, Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej - Halina
Zbroińska, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni –
Roman Kuziak oraz sołtysi sołectw Gminy Rudna. Otwarcia VII sesji
RadyGminyRudnadokonałPrzewodniczącyJerzyStankiewicz.
Uwag do protokołu VI sesji Rady Gminy Rudna nie zgłoszono. Rada
Gminy jednogłośnie 14 głosami za, przyjęła protokół VI sesji Rady
GminyRudna.
Dokument radni otrzymali przed posiedzeniami komisji. Zgodnie
z art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gmina
zobowiązana jest od 2012 r. do przygotowywania oceny zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła
dotychczas przygotowywany tzw. bilans potrzeb w zakresie pomocy.
Zasoby, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący.
Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich
rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy,
a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki
samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena
waz z rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na rok
następny.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż sprawozdanie uzyskało
pozytywną opinię wszystkich stałych komisji Rady Gminy. W związku
z brakiem zgłoszeń do dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący
zamknąłdyskusjęwtympunkcieobrad.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stankiewicz poinformował,
iż przed obradami Rady Gminy Wójt Gminy przedstawił celem
zapoznaniasięirozpatrzenia:
-sprawozdaniezwykonaniabudżetuGminyRudnaza2014rok,
- sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans z wykonania budżetu
Gminy Rudna, bilans jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie
zmianwfunduszujednostki,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudna wg stanu na
dzień31grudnia2014roku.
Przewodniczący poinformował, iż w/w dokumenty pozytywnie
zaopiniowały wszystkie stałe komisje Rady Gminy. Radni nie zgłosili
uwag do sprawozdań i informacji, wobec powyższego prowadzący
obrady zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania nad projektem
uchwały. Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami – za podjęła uchwałę
wsprawiezatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza2014rok.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stankiewicz przedstawił,
sporządzony przez Komisję Rewizyjną projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Komisja, po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. i zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu –
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. W związku z brakiem
zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały. Rada Gminy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
1/ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2014 rok,
2/ sprawozdania finansowego, 3/ opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 4/ informacji
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 5/ opinii Komisji
Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu, 6/ opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium, jednogłośnie, 14 głosami - za podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudna z tytułu wykonania
budżetuza2014rok
Projekty uchwał, wraz z uzasadnieniem, radni otrzymali w materiałach
przed sesją. Nie zgłoszono uwag do projektu żadnej z uchwał. Rada
Gminy jednogłośnie, 14 głosami – za, podjęła wszystkie uchwały
zporządkuobrad.
Dochody ogółem budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę
32 408,00 zł i po zmianie kształtują się na poziomie 44 261 193,00 zł.
Natomiast wydatki zostały zwiększone o 1 700 200,00 zł i wynoszą
obecnie 53 246 058,00 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi
8 984 865,00 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat
ubiegłych. Zmiany wysokości dochodów budżetu wynikają m.in. ze
zwiększenia planu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste
o 11 000 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności o 10 000 zł, z usług o 10 000 zł (zmiana mpzp
KGHM),ztytułuzwrotuzasiłkówpobieranychzGOPS–700zł.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: Ustalony został plan wydatków
na weryfikację raportu dot. oddziaływania na środowisko inwestycji –
budowa budynków inwentarskichi silosów paszowych w m. Gawrony
– 40 000 zł. Zwiększa się również plan wydatków na wyłapywanie
iodstawianiedoschroniskabezdomnychzwierząt–50000zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: Zaplanowane zostały wydatki
na budowę zatoki autobusowej w m. Koźlice – 115 000 zł,
na przebudowę dróg i parkingów na ul. Leśnej w Rudnej – 72 000 zł,
na bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych –150 000 zł oraz
sporządzenie organizacji ruchu – 20 000 zł. Ponadto ustala się plan
wydatków na przebudowę II peronu w Rudnej – 200 000 zł (dotacja
dla PKP). Zwiększa się plan wydatków na zakup przystanków
o 30 000 zł, na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o 10 000 zł
(kosztyenergiielektrycznejwwęzłachdostępowych)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA: Zwiększony został plan
wydatków na wycenę nieruchomości (dot. opłaty adiacenckiej i renty
planistycznej)o50000zł.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd zwiększył wydatki na
sporządzenie ekspertyzy przez biegłego dot. podstaw opodatkowania
budowli będących we władaniu KGHM – 50 000 zł. Ponadto
zaplanowano wydatki na zakup rejestratora kontroli dostępu do
pomieszczeń oraz czasu pracy UG – 5 000 zł oraz zakup systemu
informacjimultimedialnej–25000zł.
RÓŻNE ROZLICZENIA: Dla Powiatu Lubińskiego zaplanowano
dotacjęnaorganizacjęfestynuzokazjiDniaStrażaka–5700zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE: Na zakup i montaż klimatyzacji w sali
komputerowejwZSPChobieniazaplanowano15000zł.
OCHRONA ZDROWIA: Na zakup centrali telefonicznej dla GOPS
przeznaczone zostanie 6 000 zł. Natomiast na zakup wyposażenia
placów zabaw przeznaczonych zostanie dodatkowo 24 000 zł (środki
własneniepochodzącezesprzedażynapojówalkoholowych).
GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONAŚRODOWISKA:
Na remont ogrodzeń obiektów administrowanych przez ZGKiM
zaplanowano 605 000 zł, na sporządzenie dokumentacji technicznej
dla wiat rekreacyjnych – 10 000 zł, na demontaż i wykonanie nowych
barierek ochronnych obok stawu w Nieszczycach – 100 000 zł, zakup
stołów i ławek do wiat rekreacyjnych – 10 000 zł. Zwiększa się plan
wydatków na remont garażu w Rudnej przy ul. Ścinawskiej o 34 000 zł
ioświetlenieuliczneo50000zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
Zwiększa się plan dotacji na działalność bibliotek CHOK o 9 500 zł
(wynagrodzenia z pochodnymi, szkolenia pracowników, utrzymanie
obiektów,zakupczasopism).
KULTURA FIZYCZNA: Zmniejsza się plan dotacji dla organizacji
pozarządowycho1000zł.
Zmiana dotyczy uzupełnienia uchwały o nakłady finansowe
w wysokości 9 557,50 zł brutto, które przeznaczono na
zagospodarowanie ronda i przyległych do niego wysepek oraz klombu
w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1211D
w miejscowości Naroczyce, w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu
Lubińskiego.
Gmina Rudna udzieli pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubińskiego na
utrzymanie czystości ulic i chodników zlokalizowanych przy drogach
powiatowych na terenie miejscowości Rudna, tj. ulic: Krochmalnej
w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1206D, Ścinawskiej
w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1220D, Cichej
w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1220D, Pl.
Zwycięstwa w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1220D,
Św. Katarzyny w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1220D, Głogowska w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1220D, ul. 1-go Maja w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1220D. Przedmiotem pomocy udzielanej Powiatowi Lubińskiemu
jest wykonanie prac obejmujących oczyszczanie chodników i ulic
z wywozem zebranych nieczystości oraz usuwanie traw i chwastów
rosnących w nawierzchni chodników przy krawężnikach i obrzeżach
z wywozem zebranych nieczystości. Na ten cel Gmina zabezpieczyła
wbudżecie150000zł.
Zmiany wprowadzane do uchwały Nr IX/ 97/ 2011 Rady Gminy
Rudna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudna na lata 2012
- 2016 określają stan faktyczny wynikający ze sprzedaży lokali
mieszkalnych, zmiany kosztów remontów, planowanych sprzedaży,
przejęcia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych
weWrocławiulokaliMieszkalnych.
Przedłożony projekt jest konsekwencją realizacji uchwały zebrania
wiejskiego Sołectwa Toszowice z dnia 26 marca 2015 r. Zmiana
dotyczy minimalnego kworum niezbędnego do podejmowania uchwał
– dotychczas, zgodnie z brzmieniem Statutu Sołectwa Toszowice,
zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy
obecności, co najmniej 1/5 jego członków. Po zmianie minimalne
kworum do podjęcia uchwał ustalono na 1/10 – tak jak w pozostałych
29jednostkachpomocniczychGminyRudna.
/UG/
Gmina Rudna realizuje projekt pn.
, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarkanalata2007-2013.
Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu
i wykorzystania Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Rudna
poprzez zapewnienie 300 gospodarstwom domowym oraz obiektom
podległym Gminie dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu
oraz w okresie trwałości 5 lat. Do udziału w projekcie zakwalifikowanychzostało300rodzinzamieszkałychnaterenieGminyRudna.
Wramachprojektuzrealizowano:
- dostawę i instalację komputerów oraz oprogramowania do projektu
PrzeciwdziałaniewykluczeniucyfrowemunaobszarzeGminyRudna,
- zainstalowano i uruchomiono sprzęt komputerowy 300 beneficjentom i 34 jednostkom, a tym samym 385 zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy został przekazany
użytkownikom na podstawie umowy użyczenia, która obejmuje serwis
inaprawęzamontowanegosprzętudo31październikabr.
W ramach Projektu Agencja Rozwoju Edukacji z Częstochowy zorganizowała i przeprowadziła 20-godzinne szkolenie z zakresu obsługi
komputera i korzystania z Internetu dla wszystkich uczestników
przedsięwzięcia. Szkolenia przeprowadzono w grupach 15 osobowych, o rożnym stopniu zaawansowania, a więc zostały dostosowane
doindywidualnychpotrzebimożliwościuczestników.
/UG/
Wójt Gminy Rudna - Władysław Bigus informuje, że od 23 stycznia
2015 r. istnieje możliwość elektronicznego oznakowania psa przez
lekarza weterynarii Krzysztofa Adamskiego, na podstawie umowy
zawartej z Gminą Rudna, na realizacje zadania pn.: „Świadczenie
usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów,
których właściciele są mieszkańcami Gminy Rudna”.
Przedmiotowe zadanie jest przeprowadzane bezpłatnie w ramach
realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudna w 2015 roku”, przyjętego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Gminy Rudna z dnia
31 marca 2015 roku. Akcja ma przyczynić się do ograniczenie bezdomności psów oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej
Gminy. Znakowanie psów poprzez wszczepienie czipa polega na
nadaniu im unikalnego kodu identyfikacyjnego, który umożliwia odnalezienie właściciela w przypadku zaginięcia psa lub w sytuacji pogryzienia osób przez błąkające się zwierzę. Wszczepienie czipu jest
mało inwazyjne i bezpieczne dla zwierząt. Szczegółowych informacji
udziela lek. wet. Krzysztof Adamski, pod numerami telefonów
76/843 42 81 i 602 223 089.
/UG/
Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze
Gminy Rudna realizowany jest na jest od połowy kwietnia. W ramach
niniejszego projektu prowadzone są szkolenia dla użytkowników indywidualnych zakwalifikowanych do projektu w miejscu zamieszkania
lub najbliższej okolicy. Zajęcia szkoleniowe swoim zakresem obejmują
obsługę komputera oraz podstawowych programów, w tym programów biurowych z grupy Libre Office, w które wyposażone są wszystkie komputery użytkowników. Nasi mieszkańcy uczą się między
innymi pisania podań, pism urzędowych oraz innych dokumentów tak
bardzo przydatnych w życiu codziennym. Cały program szkoleń przygotowany został z myślą o praktycznym wykorzystaniu komputerów
przekazanych mieszkańcom Gminy Rudna. Część zajęć poświęcona
jest nauce sprawnego poruszania się po sieci Internet, ze szczególnym
uwzględnieniem poczty mailowej, najpopularniejszych stron oraz komunikatorów internetowych. Kursanci mogą również zgłaszać również swoje postulaty i rozwiązywać problemy w zawiłym e-Świecie na
bieżąco. Z oferty szkoleniowej korzysta 300 użytkowników komputerów, którzy w ramach realizacji Projektu zostali wyłonieni w toku
postępowania konkursowego przez Urząd Gminy w Rudnej. Przez
5 lat będą mogli bezpłatnie korzystać z użyczonych komputerów
i łączy internetowych o przepustowości do 10 mb/s. Projekt
realizowany w naszej Gminie, jest jednym z największych tego typu
programów w skali całego kraju.
/UG/
Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego obywatela Polski powinno być uczestnictwo w wyborach. Są one nierozłączną cechą demokracji. Wybory służą wyłonieniu przez
pełnoprawnych członków społeczeństwa swoich reprezentantów
do stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu. Głosowanie w wyborach jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela. Choć
nasz pojedynczy głos może wydawać się mało istotny, to jednak
ostateczny wynik wyborów w systemie demokratycznym jest na tyle
znaczący dla perspektyw rozwoju kraju i jakości naszego życia, że rezygnacja z głosowania jest dowodem naszej nieodpowiedzialności.
Rezygnacji z głosowania w wyborach nie może usprawiedliwiać często podkreślany niechętny stosunek do angażowania się politykę,
nieufność do polityków lub zdeklarowana apolityczność. Demokracja
nie może istnieć bez polityków i partii politycznych. To jednak jacy
politycy zostają wybierani zależy przede wszystkim od głosujących,
czyli od nas samych.
Przypominamy, że w praktyce nie zawsze możemy głosować w miejscu zamieszkania. Aby móc głosować, trzeba być ujętym w spisie wyborców sporządzanym przez Urząd Gminy na potrzeby wyborów.
Spis taki tworzony jest na podstawie stałego rejestru wyborców,
prowadzonego przed dział ewidencji ludności naszego Urzędu. Jeśli
w praktyce zamieszkujemy stale w innej miejscowości niż ta, w której
jesteśmy zameldowani na pobyt stały, a z jakiegoś powodu tego meldunku zmieniać nie chcemy, to nadal mamy możliwość zagłosowania
w miejscu, gdzie przebywamy.
W takiej sytuacji możliwe są trzy rozwiązania. Dwa z nich, to jest dopisanie się do spisu wyborców w miejscu, gdzie stale przebywamy,
i pobranie zaświadczenia do głosowania. Istnieje jeszcze trzecia
możliwość: dopisanie się na stałe do rejestru wyborców w tym miejscu, gdzie aktualnie zamieszkujemy. Różnica pomiędzy tamtymi
dwoma rozwiązaniami, a tym jest jednak dość istotna. Zarówno dopisanie do spisu wyborców, jak i pobranie zaświadczenia o prawie do
głosowania jest działaniem o jednorazowym skutku tylko dla jednych, konkretnych wyborów. Dopisanie do rejestru wyborców powoduje, że już we wszystkich kolejnych wyborach będziemy z urzędu
przypisani do tej miejscowości, do której rejestru się dopisaliśmy.
Z tych powodów dopisanie do spisu wyborców, a nie do rejestru wyborców, jest działaniem mniej skomplikowanym i rekomendowanym.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 już za nami. Jak głosowali w II turze mieszkańcy Gminy Rudna?
Zapraszamy do zapoznania się z analizą poniżej.
Ruch na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom, pozwala
na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki i doskonale wpływa na dobrą kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Nie zapominajmy, że taki model spędzania wolnego czasu pogłębia
również więź uczuciową między rodzicami i dziećmi, ułatwia nawiązywanie bliskiego kontaktu z otoczeniem oraz daje wiele radości osobom w różnym wieku. Miejscem gdzie można spędzić
miło czas może być: łąka, podwórko, las czy plaża.
i okolic wybrali boisko przy Świetlicy Wiejskiej, gdzie
wspólnie z Chobieńskim Ośrodkiem Kultury, Sołtysem Sołectwa
Nieszczyce i Radą Sołecką zorganizowano Festyn Rodzinny na
Sportowo. 9 maja sobotnie popołudnie wypełniły konkurencje
sportowe i zabawy przygotowane dla wszystkich uczestników
imprezy w czasie trwania, których można było skorzystać z poczęstunku w postaci pieczonych kiełbasek i kaszanki, a na spragnionych czekały chłodne napoje. W trakcie festynu młodzież
rozegrała mecz piłki nożnej, nad którym czuwał sędzia Mateusz
Soboń. Po długich zmaganiach zdecydowanie triumfowała drużyna TEAM Nieszczyce pokonując Sparte Nieszczyce. Nieco starsi
próbowali swoich sił w piłce siatkowej, a gwizdek sędziowski
dzierżył Michał Kret. Według sędziego zwyciężyła drużyna
Cuprum Lubin pokonując SĘK Zgorzelec. Tradycyjnie, jak co roku
rozegrano Turniej Rodzinny, w którym zwyciężyła rodzina
Niemasz, 2 m przypadło w udziale rodzinie Roskosz, a 3 m zajęła
rodzina Kowynia. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a rodziny które uplasowały się na najwyższym
stopniu podium – nagrody rzeczowe. Po raz pierwszy podczas tego Festynu zorganizowano
,
w trakcie której dzieci i młodzież zaprezentowały swój dorobek
w różnych dyscyplinach sportowych. Z pośród uczestników najlepsi okazali się: Jakub Sikorski - 23 puchary i 15 medali, tuz za
nim z 25 pucharami - Natalia Kowynia. Jako trzeci z 15 pucharami
uplasował się Mateusz Roskosz. Wszyscy zawodnicy, którzy
uczestniczyli w Wystawie Osiągnięć Sportowych zostali nagrodzeni słodyczami i nagrodami rzeczowymi, co wielu zachęciło do
wzięcia udziału w jak największej liczbie turniejów i konkurencji
sportowych.
Na miejscu obecni byli:: Radny Gminy Rudna - Robert Roskosz
wraz z małżonką, który wspólnie z Sołtysem - Władysławem
Kicińskim wręczyli puchary i dyplomy zwycięzcom.
Serdecznie podziękowania należą się sponsorom wśród, których
znaleźli się: Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury- Katarzyna
Przeworska, Radny, Sołtys, Rada Sołecka, Sklep SpożywczyPaulina Pieniążek, Łucja Peregrym i Wioletta Garula oraz wszystkim tym, którzy pomagali przy organizacji Festynu.
Już dzisiaj zapraszamy na wspólną zabawę za rok.
/DorotaZarzycka CHOK/
W maju br. kolejne boisko wielofunkcyjne w Gminie Rudna zostało oficjalnie otwarte!
Ten ważny dzień dla mieszkańców Brodowa swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus, radny Henryk Sygnatowicz, sołtys Brodowa Anna Łyskowka, dyrektor Centrum
Kultury w Rudnej Bernard Langner i proboszcz parafii Rudna
Władysław Janicki, którzy dokonali oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi. Ks. Władysław Janicki poświęcił nowo otwarty obiekt.
Po części oficjalnej, dzieci i młodzież działająca pod patronatem
Centrum Kultury w Rudnej wystąpiła w części artystycznej. Następnie rozegrano pokazowy mecz najmłodszych sportowców
Sparta Rudna. Później odbył się blok zabaw dla dzieci i finałowy
mecz piłki siatkowej o Puchar radnego Henryka Sygnatowicza,
który zdobyła drużyna z Brodowa.
Ten radosny dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników uroczystości, a talenty sportowe w dyscyplinach takich jak: siatkówka, koszykówka, tenis ziemny na wielofunkcyjnym boisku będą się szybko rozwijać, przynosząc
sukcesy dzieciom, dumę rodzicom i radość społeczności lokalnej.
/RH/
Wiosenna pogoda sprawiła, że pierwszy majowy weekend
przywitaliśmy w Rudnej barwnie – kulturalnie i na sportowo.
2 maja na boisku sportowym Orlik w Rudnej na mieszkańców
Gminy czekało wiele atrakcji. „Majówkę” zainaugurowali najmłodsi. Chcąc uczcić święta przypadające na pierwsze dni maja
- Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja
- najmłodsze talenty w naszej gminie, przygotowały specjalnie
na tę okazję program słowno- muzyczny. Następnie, pozostając w klimacie świątecznym, na scenie pojawił się zespół
Sasanka, który przeniósł nas do krainy polskiego folkloru. Zespół zaprezentował bogaty repertuar ludowych pieśni regionalnych. Później, okazję do pierwszej scenicznej prezentacji
wykorzystał Teatr na końcu świata z Nieszczyc. Ich występ wywołał salwę śmiechu wśród widowni i spontaniczne oklaski.
Zabawne skecze grupy teatralnej przeplatane były występami
młodych śpiewających artystek działających przy Centrum
Kultury w Rudnej. Na zakończenie części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież z Gawron w nowoczesnej wersji znanej
bajki dla najmłodszych „K jak Kopciuszek”.
Kolejną majówkową atrakcją okazał się Turniej w piłkę nożną
o Puchar Wójta Gminy Rudna, w którym najlepsza okazała się
ekipa Old-Boyów z Rudnej. Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych: dmuchane zamki, malowanie twarzy, lepienie
w glinie, puszczanie wielkich baniek mydlanych oraz różnego
rodzaju gry i zabawy, sprawiły dzieciom wiele radości. Dodatkowo, dzieci otrzymały „małe co nieco” ufundowane przez radnych: Sławomirę Bunkiewicz, Urszulę Stefaniszyn, Zdzisława
Lipiszczaka oraz właściciela sklepu na ul. Leśnej - Daniela Hajduka. Po godzinie 19 impreza przekształciła się w zabawę taneczną prowadzoną przez DJ Iwanka. Należy podkreślić, że
przez cały okres trwania zabawy do dyspozycji gości był dobrze zaopatrzony bufet, a pracownice Centrum Kultury
w Rudnej serwowały bigos i żurek, kawę, herbatę i ciasto.
Dziękujemy licznie przybyłym gościom za wspaniałą zabawę
i radosną atmosferę.
/RH/
W dniu 28.04.2015 r. po raz pierwszy w Przedszkolu Gminnym
w Rudnej, goszczono
. Obcowanie
ze sztuką ludową i poznanie folkloru naszego regionu jest jednym
z elementów mających wpływ na budzenie świadomości narodowej
przedszkolaków.
Zespół Folklorystyczny Sasanka stworzył ku temu wspaniałą okazję
i zaprezentował dzieciom piosenki i przyśpiewki charakterystyczne
dla twórczości ludowej naszego regionu. Dużo uśmiechu i radości
zagościło na twarzach wszystkich dzieci, które biły brawa w rytm
śpiewanych utworów.
W kwietniu dzieci z Przedszkola Gminnego w Rudnej, pod opieką
swoich wychowawczyń, uczestniczyły w wycieczce do Kościoła
p.w. Świętej Trójcy w Rudnej. Był to kolejny krok w realizacji
, którego celem jest
zdobywanie wiedzy przedszkolaków na temat zabytków naszej
miejscowości.
Proboszcz ks. Władysław Janicki serdecznie powitał uczestników
wycieczki i zaprosił do zwiedzania świątyni. Następnie, w interesujący sposób, przedstawił historię powstania kościoła i zwrócił uwagę dzieci na obrazy i rzeźby znajdujące się w kościele, podkreślając
jednocześnie, że twórcą tych dzieł był Juliusz Schneider (więcej na
ten temat można przeczytać w książce pt. Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, J. Mandziuk)
Miłą niespodzianką dla przedszkolaków było wysłuchanie krótkiego koncertu muzyki sakralnej w wykonaniu organistki Joanny Mielniczuk - mamy jednej z wychowanek przedszkola.
Na zakończenie spotkania, w podziękowaniu za mile spędzony czas,
dzieci wręczyły proboszczowi upominek. Ksiądz Władysław zaś
ofiarował dzieciom zdjęcie Kościoła oraz obrazek z wizerunkiem
Świętego Jana Pawła II, patrona Zespołu Szkół w Rudnej.
Przedstawicielka artystów ludowych opowiedziała dzieciom o powstaniu i działalności zespołu, Przedszkolaków zachwyciły nie tylko
stroje, ale także instrumenty towarzyszące podczas śpiewu. Dzieci
zostały zapoznane z ich nazwami i brzmieniem. Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudził akordeon.
Nawiązując do twórczości ludowej zespołu Sasanka przedszkolaki
zaprezentowały swoje umiejętności wokalno – taneczne. Członkowie zespołu przyjęli występy dzieci z wielkim entuzjazmem i nagrodzili gromkimi brawami. Kolejnym miłym akcentem spotkania było
zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy tanecznej. Przy skocznych
utworach z repertuaru ludowego dzieci radośnie się bawiły.
Na zakończenie spotkania członkowie zespołu wręczyli dzieciom
kosz słodkości i płytę CD z własnym repertuarem. Wychowankowie Przedszkola podarowali gościom upominek z podziękowaniami
za interesujące spotkanie oraz przybliżenie muzyki i kultury regionalnej.
23 maja przeszło 90 zawodników z terenu Gminy Rudna,
Lubina, Głogowa, Zielonej Góry, a nawet z Hamburga, stawiło
się na linii startu w Chobieńskim Ośrodku Kultury, by wziąć
udział w VIII edycji Wyścigu Rowerowego. Specyfika trasy
i sprzyjająca, iście wiosenna pogoda zadecydowały o wysokim
tempie i intensywnej rywalizacji. Turniej rozegrano w kilku
kategoriach wiekowych, tak aby uczestnicy rajdu mogli
zmierzyć się z innymi w atmosferze fair play i dobrej zabawy.
Dzięki wspaniałej atmosferze i zaangażowaniu zawodników, na
podium stanęli najlepsi - którzy jako nagrodę otrzymali rowery,
kaski oraz inne wartościowe nagrody rzeczowe.
I m. - Hubert Śliwa, II m. - Bartek Burczyc, III m. - Bartosz
Porada, V m. - Natalia Rogóż, V m. - Michalina Cidyło
I m. – Paweł Leciejewski, II m. – Nikola Czachara, III m. –
Aleksandra Krawecka, IV m. – Kowalska Emilia, V m. – Kinga
Piecyk
I m. – Filip Bagiński, II m. – Emilia Śliwa, III m. – Karol Pachucki,
IV m. – Marcel Burczyc, V m. – Klaudia Wysocka
I m. – Kamil Klukowski, II m. – Maksymilian Baj, III m. – Jakub
Wałach, IV m. – Mateusz Komorek, V m. – Bartosz Książek
I m.– Sylwester Garbera, II m. – Marcin Gawron, III m.– Marcel
Sobuś, IV m. – Dawid Kawalec, V m. – Dorabiała Maciej
Podczas zawodów zawodnicy mogli liczyć na smaczny
poczęstunek i napoje chłodzące.
Jak na każdej sportowej imprezie i tym razem nie zawiedli
sponsorzy. Za pośrednictwem Nowin Gminnych serdecznie
podziękowania kierujemy w stronę: Banku Spółdzielczego
Wschowa O/ Rudna , Kasie Stefczyka Oddział Lubin, ul. Pawia
74. Turniej wsparli również: Józef Sokołowski, Arkadiusz
Sokołowski, Andrzej Kamer ZUH BUDROL – Rudna, Alfred
Płatek ZPHU PŁATEK Gwizdanów, Władysław Kuźmiak
PPHU „PLON” Orsk, Paweł Radosz Punkt Apteczny Chobienia,
Zenon Rylokowski, Artur Kośla FH- U TRUCK AIR SERVICE
Chobienia, Zbigniew i Halina Proscy Usługi Transportowe
„RAZBI” Górzyn, Zbigniew Polański, Tadeusz Iwanicki, Marek
Lajter PIL- BUD PPHU Chobienia, Chobieński Ośrodek
Kultury przy udziale Gminy Rudna.
Gorące podziękowania kierujemy w stronę pilota wyścigu
rowerowego pana Mariusza Kusowskiego, dziękujemy druhom
z OSP Chobienia – Stanisławowi Czechowi, Wojciechowi Korpakowi, Jackowi Czajkowskiemu , Arkadiuszowi Poźniakowi
oraz Dawidowi Mordalowi. Sołtysowi sołectwa Chobienia
panu Stanisławowi Biadali za pomoc w przewiezieniu
niezbędnych nam rzeczy. Dziękujemy bardzo serdecznie
policjantom z Komisariatu Policji w Rudnej oraz Wydziałowi
Ruchu Drogowego z Lubina za kierowanie ruchem i czuwanie
nad bezpieczeństwem podczas przejazdu zawodników.
Za opiekę medyczną dziękujemy Firmie ERMED – Prywatne
Pogotowie Ratunkowe ze Starego Wołowa
Pomimo ogromnego zmęczenia na twarzach wszystkich
zawodników malował się szczery uśmiech. Zwycięzcom
gratulujemy – i zapraszamy wszystkich za rok!
/CHOK/
I m.- Tomasz Kęsicki, II m. – Wojciech Skobel, III m. - Dominik
Sterżeń, IV m. – Tomasz Waściński, V m. – Piotr Siwak
..
W Multimedialnym Centrum Informacji Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Rudnej odbyły się lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych z Gminnego Przedszkola w Rudnej. Tematem spotkań były
Anioły, a inspiracją wystawa pt.
, pań Natalii Madej
i Doroty Latawiec na której wyeksponowano kolekcję 300 skrzydlatych postaci. Celem lekcji było przybliżenie dzieciom roli i posłannictwa Aniołów oraz poznanie ich motywu i symboliki w kulturze
i sztuce. Dzieci obejrzały wystawę i dowiedziały się, że Anioły
pojawiają się we wszystkich dziedzinach nauki i kultury. Występują
one w historii, religioznawstwie, archeologii, etyce, filozofii, literaturze
i sztuce. Ich postacie przedstawiane są na obrazach i rzeźbach,
a informacje o nich można znaleźć w Internecie. Istnieje nawet nauka
zajmująca się aniołami, która nosi nazwę – angelologia. Podczas spotkania przedszkolaki wysłuchały głośnego czytania bajki Antonii
Michaelis pt. Kapryśny Aniołek, odgadywały zagadki dotyczące przeczytanego tekstu i otrzymały pamiątkowe, kolorowe ilustracje ukazujące opiekę Anioła Stróża podczas nauki, zabawy, odpoczynku, czy
drogi do szkoły. Dzieci zainspirowane opowieściami, wysłały przygotowane przez bibliotekarzy kartki z pozdrowieniami od Aniołków dla
chorych dzieci. Była to kontynuacja akcji Marzycielskiej Poczty, która
polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych
dzieci, koordynowanej przez panią Martę Oleśniewicz.
Najwięcej aniołów spotykamy w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Są radośnie uśmiechnięte, grające na instrumentach, często w kolorze czerwonym lub złotym, obdarowujemy aniołkami bliskie osoby,
gdyż czujemy, że niosą radość, spokój, szczęście … i są naszymi opiekunami.
Podsumowując, uważamy że nie musimy Aniołów widzieć, wystarczy
pamiętać, że dzięki nim możemy dostrzec w nas samych i w otaczającym świecie wszelkie przejawy piękna i dobra. Dobrze jest wierzyć,
że Anioły są miłością zesłaną z nieba.
/Wanda Poskart, Ewa Kopystiańska/
Żródła:http://pl.wiktionary.org/wiki/anioł
MCI w Rudnej serdecznie zaprasza na 42 wystawę z cyklu
. Swoje prace wystawiła pracownia ceramiczna
, która działa przy Centrum Kultury w Rudnej z siedzibą w Gawronach. Pracownia ceramiczna Gliniane Gawrony to pomysł pani
Izabeli Niewiadomskiej, mieszkanki Gawron. Pani Izabela jest ceramikiem, a jej pasją jest tworzenie wyrobów użytkowych, finezyjnej biżuterii oraz aniołów, które wylatują spod jej rąk.
Pracownia ceramiczna powstała w sierpniu 2013 r. wyposażona jest
w profesjonalny sprzęt i narzędzia. Warsztaty i pokazy tego rękodzieła artystycznego organizowane są dla: osób starszych, zorganizowanych grup dziecięcych i młodzieżowych, Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Osoby zainteresowane ceramiką poznają historię, materiały i podstawowe techniki
tego rzemiosła.
Obecnie, kiedy złoty wiek sztuki ludowej należy już do przeszłości,
stajemy wobec dorobku nowych zjawisk artystycznych, których kierunku rozwoju trudno przewidzieć. Jedno wydaje się nieuniknione –
wraz z odejściem ostatniego pokolenia twórców ludowych urodzonych jeszcze w czasach, kiedy dawna tradycyjna kultura miała częściowo moc twórczego oddziaływania, zaniknie większość
umiejętności.
Co ciągnie nas w świat rękodzieła i niebanalnych, dalekich od masowej produkcji przedmiotów? Być może tęsknota za czasami przodków, a może jesteśmy zmęczeni jednakowymi rzeczami z taśmy
produkcyjnej i opatrzoną ceramiką – chcemy poszukiwać oryginalnych i niebanalnych przedmiotów.
/Ewa Kopystiańska, Wanda Poskart/
Multimedialne Centrum Informacji Zespołu Szkół w Rudnej prezentuje kolejną wystawę z cyklu „Ludzie z pasją”. Przedstawiamy kolekcję
recyklingową - sześciu niezwykłych sukienek z gazet, blachy offsetowej, metalowych zawleczek z puszek, zdjęć rentgenowskich, kapsli,
oraz opakowań z leków, które zostały skonstruowane na potrzeby
sesji zdjęciowej, a projektantkami są absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, które utworzyły nieformalną
grupę artystyczną „Pinkhaus”.
„Pinkhaus” istnieje od czerwca 2008 roku. Tworzą ją cztery absolwentki edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych: Marzena
Sikora, Aleksandra Cwynar, Kamila Czaja (Tkacz) oraz mieszkanka
gminy Rudna, Beata Dudek (Pleban). Zespół zajmuje się projektowaniem, fotografią, stylizacją i modą, Realizuje różne projekty, performance, akcje artystyczne, organizuje sesje fotograficzne. Panie z
grupy „Pinkhaus” są pełne ciekawych pomysłów i artystycznego
zmysłu. Same się malują, czeszą, stylizują, są modelkami i fotografami.
Ich droga do Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej „Inspiracje Glamour” zaczęła się od pracy licencjackiej Marzeny Sikory, do
której powstały pierwsze projekty kolekcji recyklingowej. Do dalszej
współpracy zaprosiła pozostałe koleżanki i wspólnie przygotowały
całą kolekcję niezwykłych i nietuzinkowych sukienek, które pokonały
ok. 150 kandydatów. W festiwalu brali udział młodzi artyści z całego
świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Panie dostały się do
finału, w którym z ponad stu zgłoszonych uczestników udział wzięło
zaledwie 17 grup, a wśród nich znalazła się Grupa „Pinkhaus”. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej Inspiracje Glamour, zyskał
rangę jednego z najważniejszych przeglądów sztuki wizualnej w Polsce. Stał się także znaczącym wydarzeniem artystycznym w Europie,
cieszącym się dużym uznaniem wśród artystów z całego świata.
Ukazuje sztukę wizualną w jej wielowymiarowej płaszczyźnie, obejmującą swą formą i treścią malarstwo, rzeźbę, rysunek, muzykę, film
oraz plastykę. Festiwal tworzy okazję do wymiany myśli, prezentacji
nowych trendów w sztuce, jak również jest miejscem spotkań w gronie zarówno twórców, jak i odbiorców sztuki.
W ramach przedsięwzięć festiwalowych zaprezentowane zostały
wystawy i wydarzenia ukazujące związki plastyki, odzieżowego stylu
i teatru mody. Prezentowana na festiwalu kolekcja Grupy „Pinkhaus”
liczy sześć sukienek zaprojektowanych i wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów. Zbieranie surowców do kolekcji trwało ponad
pół roku i zaangażowane w to były całe rodziny oraz przyjaciele.
Całe przedsięwzięcie zwieńczyła sesja fotograficzna, w której same
projektantki zaprezentowały autorskie kreacje. Scenerią do zdjęć
były przemysłowe okolice Głogowa (złomowisko, wysypisko śmieci,
opuszczona fabryka PKP). Same też robiły charakteryzację i zajmowały się aranżacją przestrzeni. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, a fotografie i stroje prezentowane były na Szóstym
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej Inspiracje Glamour
2010 w Szczecinie.
Obecnie grupa artystyczna Pinkhaus spotyka się rzadziej, z uwagi na
pracę zawodową, założone rodziny, kontynuację kształcenia na
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz w Zielonej Górze. Przyrzekły sobie w przyszłości wspólną sesję na różowym moście
Tolerancji w Głogowie oraz założenie wspólnej firmy. Mamy nadzieję,
że nadal będą realizowały swoje marzenia związane z prawdziwym
projektowaniem, czego z całego serca Paniom życzymy.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy w holu MCI w budynku Gimnazjum w Rudnej w godzinach pracy biblioteki.
.
/Poskart Wanda, Ewa Kopystiańska/
Stypendium naukowe dla uczniów szkół średnich przyznaje się
uczniom, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium:
a) byli laureatami olimpiad przedmiotowych przynajmniej na
szczeblu wojewódzkim, legitymują się oceną z zachowania
minimum dobrą oraz średnią (arytmetyczną) ocen za wyniki
w nauce minimum 4,0 lub
b) osiągnęli wysokie wyniki w nauce - średnią (arytmetyczną)
ocen minimum 4,9 i legitymują się oceną z zachowania minimum bardzo dobrą.
Wniosek sporządzony przez Dyrektora Szkoły należy złożyć
do dnia
. w kancelarii przyjmowania pism i dokumentów Urzędu Gminy w Rudnej.
Wniosek można pobrać ze strony www.bip.rudna.pl w zakładce
oświata lub w pokoju 211 Urzędu Gminy w Rudnej.
Dnia 24 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Rudnej odbyła się uroczystość z okazji ukończenia szkoły
przez uczniów Technikum oraz słuchaczy Technikum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Tego dnia
przyszli oni do szkoły jeszcze jako uczniowie i słuchacze, wyszli
już jako absolwenci, trzymając w rękach upragnione świadectwa ukończenia szkoły, potwierdzające uzyskanie średniego
wykształcenia, a w przypadku absolwentów technikum- także
zawodu technika agrobiznesu. Radość i duma z zakończenia
kolejnego etapu edukacji mieszały się z nutką żalu za chwilami
spędzonymi z szkole. Wyjątkowy nastrój chwili udzielił się
wszystkim, zarówno uczniom i słuchaczom, jak i nauczycielom.
Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć słów podziękowania dla
dyrektor szkoły Ewy Janiszewskiej oraz całego grona pedagogicznego. Absolwenci wyrazili wdzięczność za stworzenie
możliwości zdobycia wykształcenia oraz za życzliwość i zrozumienie, z jakimi się tu spotkali. Dyrektor szkoły pogratulowała
wszystkim absolwentom ukończenia szkoły, a najlepsi uczniowie i słuchacze zostali wyróżnieni świadectwami z czerwonym
paskiem i nagrodami za wyniki w nauce oraz pracę na rzecz
klasy i szkoły. W życie szkoły szczególnie zaangażowani byli
uczniowie klasy IV Technikum, którzy aktywnie pracowali
w Samorządzie Szkoły, prowadzili uroczystości szkolne, występowali w szkolnych przedstawieniach, z sukcesem reprezentowali szkołę na zawodach sportowych i w konkursach
muzycznych. Na koniec uroczystego apelu zebranych czekała
niespodzianka przygotowana przez klasę IV Technikum. Oskar
Ryfa zaśpiewał wiązankę przebojów przygotowaną dla nauczycieli specjalnie na tę uroczystość. Licząc na wyrozumiałość
i poczucie humoru pedagogów, absolwenci dedykowali każdemu z nich piosenkę o nim samym… Roześmiane twarze nauczycieli najlepiej świadczyły o trafności tego pomysłu. Potem
wszyscy udali się na szkolne podwórko, by-zgodnie ze szkolnym zwyczajem - pozować do pamiątkowych zdjęć oraz posadzić w szkolnym ogrodzie roślinę upamiętniającą absolwentów
z kwietnia 2015 r.
Absolwenci nie rozstali się całkowicie z ZSP w Rudnej, gdyż
maj i czerwiec to czas egzaminów. Egzaminy maturalne, które
rozpoczęły się 4 maja sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z
języka polskiego, absolwenci mają już za sobą, przed nimi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które odbędą
się w czerwcu, a przystąpią do nich absolwenci Technikum.
/zsp/
Mama to słowo kryje w sobie tyle treści! Z nim związane są najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa: nasze pierwsze radości,
troski, marzenia, tęsknoty...Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam największy skarb – życie.
Z okazji Dnia Matki już od wielu lat Centrum Kultury w Rudnej
organizuje konkurs recytacji i śpiewu pn „Mama”, który w tym
roku odbył się 20 maja. Do współzawodnictwa przystąpiło
20 solistów, grup śpiewaczych i recytatorów.
Po wysłuchaniu prezentacji słownych i muzycznych wszystkich
uczestników konkursu oraz dokonaniu ich oceny pod względem
doboru repertuaru, interpretacji utworu, czystości i poprawności wykonania, aranżacji i pomysłowości Jury w składzie:
R. Halilović, B. Małyniek, E. Jachnik przyznało 5 równorzędnych
nagród głównych, które otrzymali:
Jury jednogłośnie stwierdziło, że wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom, dlatego postanowiło również nagrodzić
pozostałe dzieci, przyznając każdemu z nich dyplom wyróżnienia i nagrodę.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i pięknych występów oraz życzymy dalszych sukcesów.
/RH/
- tym
hasłem można krótko podumować uroczystość w Koźlicach
dedykowaną mamom i tatom, z okazji ich święta.
W tym dniu uczczono również pamięć piosenkarki Anny Jantar,
w 35 rocznicę jej śmierci.
Dzieci przywitały swoich rodziców pięknymi wierszami oraz
piosenką "Na drogę życia" skierowaną do wszystkich mam.
Po części artystycznej nadszedł czas na przepiękny koncert poświęcony pamięci Anny Jantar. Wątki z jej życia przeplatane
pięknymi i często wzruszającymi piosenkami, zaprezentowały:
Dominika, Kinga i Eni, dziewczyny działające przy CK w Rudnej.
Na zakończenie uroczystego spotkania dzieci śpiewająco życzyły swoim rodzicom
oraz wręczyły kwiaty i drobne upominki.
/BM/
Kończy się okres wiosennych festiwali,
przeglądów i konkursów, w których
młodzi wokaliści mogą zaprezentować
swoje umiejętności, doskonalone
przez cały rok. Z punktu widzenia
młodego wykonawcy inaczej odbiera
się występ u siebie, tzn. we własnym
środowisku, a inaczej w obcym, choć
często przyjaznym miejscu.
Od dłuższego czasu podopieczne
Centrum Kultury w Rudnej przyzwyczaiły nas do sukcesów odnoszonych
w różnego rodzaju konkursach i festiwalach. Dzięki swojej wytrwałości
i pracowitości mogą pochwalić się
wieloma muzycznymi sukcesami.
Pierwszym osiągnięciem w tym roku
była główna nagroda w konkursie
Śpiewowisko, którą z początkiem marca
zdobyła
. Następnie
w Chojnowie odbył się ogólnopolski
konkurs Rozśpiewane Nutki w którym II m. w kategorii szkół podstawowych zdobyła
, natomiast w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych III m. przypadło Eni. W konkursie wspaniale
zaprezentowały się również Dominika i Kinga Małyniak.
W kwietniu, solistki wystartowały w konkursie Śpiewać może każdy
organizowanym przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku.
Centrum Kultury w Rudnej reprezentowały: Martynka, Dominika,
Kinga i Eni, która wywalczyła wejście do finału. Finał odbędzie się
14 czerwca na plaży w Sławie. Również w kwietniu Eni zgłosiła się
do Festiwalu Młodych Talentów - Cieplicki Kuter Artystyczny, gdzie
po wstępnych przesłuchaniach zakwalifikowała się jako jedna z finalistek na 3-dniowe warsztaty prowadzone przez znanych z ogólnopolskich scen artystów muzycznych. Było to dla niej nowe,
ciekawe doświadczenie owocujące koncertem na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Jeleniej Górze, koncertem w Parku
Zdrojowym w Cieplicach i w Miejskim Domu Kultury Muflon w Sobieszowie. Nasza reprezentantka została zaproszona do finału
ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Piosenkarzy Budzik organizowanym przez Dom Kultury Bakara we Wrocławiu.
Maj był także gorącym okresem dla naszych młodych artystek.
1 maja odbył się konkurs solistów Pokaż Swój Talent. Dwie najwyższe lokaty: I w kategorii od 16 lat zdobyła Eni, a II w kategorii do lat
16 - Martynka. W konkursie po raz pierwszy udział wzięła Aneta
Baran. Ogromnym majowym osiągnięciem jest jednak specjalne
wyróżnienie Martynki Kuzniak w konkursie o Złotą Nutkę organizowanym przez CK Muza w Lubinie. Przed nią przyznano tylko złotą i srebrną nutkę.
Wysoka lokata świadczy o ogromnym talencie i możliwościach młodej solistki.
Martynka zachwyciła Jurorów czystością
głosu i prezentacją sceniczną. O Złotą Nutkę
walczyły również Aneta Baran i Kinga
Małyniak. Solistkom CK w Rudnej serdecznie gratulujemy i doceniamy ogrom pracy i wysiłku, jaki wkładają w naukę śpiewu. I nawet
jeżeli czasem trzeba przełknąć gorycz porażki, to nie ma lepszych
momentów na zmierzenie się z nią, niż oswajanie ze sceną i w końcu
wyciąganie wniosków do przyszłej pracy. Póki co, "eksportowe" wokalistki Martynka, Eni, Kinga, Dominika i Anetka utrzymują bardzo
wysoki poziom wokalnych umiejętności, odporności, a jednocześnie
wrażliwości muzycznej.
Życzymy dalszych sukcesów!
/RH/
Miłośnicy muzyki ludowej i folkloru spotkali się w dniach 16 i 17
maja 2015 r. na jubileuszowym
Przegląd odbył się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Swoje umiejętności
zaprezentowało 38 zespołów śpiewaczych, czyli około 670 wykonawców!
Gminę Rudna na przeglądzie reprezentował zespół łemkowski
Roztoka, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Na koniec spotkania odbyło się wspólne bicia rekordu w jednoczesnym śpiewaniu piosenki ludowej Wiła wianki, która stała się swoistym hymnem imprezy.
/CKWR/
W ramach konkursu „Obraz na płótnie lub szkle” organizowanym
przez Świetlicę w Toszowicah i Centrum Kultury w Rudnej nadesłano ponad 100 ciekawych i barwnych prac z całej Gminy. Jury starało
się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede
wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, samodzielność i estetykę
wykonania pracy. Spośród nadesłanych prac Jury za najlepsze uznało:
kat. poniżej 7 lat: 1. Maria Paduchowicz, 2. Ula Krupa, 3. Natalia
Mesjasz, wyr. Kaja Tryniszewska; kat. 7-9 lat: 1. Ola Tylawska,
2. Oliwia Żuk, 3. Ewelina Leżyńska; kat. 10-12 lat: 1. Jakub Sajdyk,
2. Marta Sobczak, 3. Krystyna Honc; kat. 13- 15 lat: 1. Klaudia Sołtys,
2. Marika Cholewa, 3. Katarzyna Jaśkiewicz, wyr. Małgorzata Chromy, Jowita Siwula; kat. powyżej 16 lat: 1. Halina Błaszczak, Patrycja
Nowak.
/RH/
25 kwietnia drużyny z Koźlic, Mleczna oraz Rynarcic wzięły udział
w
. Zawody odbyły się w dwóch
kategoriach wiekowych: 13 do 18 lat oraz od 18 lat wzwyż.
Po zaciętych pojedynkach wyniki okazały się następujące:
1.Koźlice I
2.Mleczno
3.Koźlice II
zwany inaczej futbolem stołowym, odbył się
15.05.2015r. w
. Rozgrywki prowadzone były w trzech
kategoriach wiekowych. Po emocjonujących 4-godzinnych zmaganiach, w których udział wzięło 40 osób, w tym roku zwycięstwo wywalczyli:
1. Daniel Pawlik
2. Dagmara Walewska
3. Szymon Misiak
1.Mleczno
2.Koźlice
3.Rynarcice
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar. Zawodnikom,
którzy stanęli na najwyższym stopniu podium dodatkowo podarowano piłki ufundowane przez firmę Stihl z Lubina. Drużyny
za II miejsce otrzymały koszulki zasponsorowane przez Dyrektora
CK w Rudnej – Bernarda Langnera.
Gratulujemy wygranych i czekamy na rewanż w Mlecznie.
/Beata Małyniak/
1. Jakub Sajdyk
2. Gabriel Czerep
3. Kacper Dudek
1. Paweł Komarnicki
2. Piotr Tarkowski
3. Daniel Kania
Triumfatorzy turnieju otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Dzięki uprzejmości sponsorów zorganizowano ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
/JŚ/
1. strefa głębinowa wód, 4. autor „Procesu”, 7. rzym. bóg handlu lub planeta najbliżej słońca, 12. zabytek lub epoka, 13. dla
samochodu, 14. wydziela wonny zapach przy spalaniu, 15. tygodnik Urbana, 16. przybyć dokądś, 18. świadczenie z ZUS-u, 21.
tytuł perskiego władcy, 22. skrót „pod tytułem”, 23. od tyłu, 26. żałobne sukno, 27. np. mielony, 29. opłata na granicy, 30.
marynarskie pozdrowienie, 31. postępek, uczynek, 32. owoc gruszy, 33. najniższy głos męski, 35. gromada zwierząt domowych,
40. doświadczalny, 41. na głowie zwycięzcy, 42. czasem sięga bruku, 45. strzela kamykami, 46. najwyższe góry w Europie, 48.
prehistoryczny słoń, 50. angielskie wszystko w porządku, 51. miś żywiący się pędami bambusa, 52. melodyjnie śpiewający ptak,
53. lekarstwo na malarię, 54. indiańska łódź, 55. zwój np. banknotów
1. osłona na lampę, 2. tajemniczy stwór z Himalajów, 3. tajniki, 5. odbiorca, 6. kwiatek do niego nie pasuje, 8. cykoria, 9. pozycja
nosa, 10. kolczasty krzew z drobnymi owocami, 11. unikat, osobliwość, 17. buraczki z chrzanem, 19. samolubstwo, 20. wybitne
uzdolnienie, 22. jadowity pająk, 23. np. nieufności do rządu 24. krajobraz, 25. szarada, gra słów, 28. najbardziej znany szpieg, 33.
bakteria, zarazek, 34. niedowiarek, 36. aprobata, 37. żołnierski pojemnik na płyny, 38. film do piosenki, 39. anonimowo, 41. lampa
w kolorowej osłonie, 43. osłona orzecha lub nasiona, 44. imię lub zwierzę, 46. imitacja, 47. Pod dokumentem, 49. wielkość lub
rozmiar czegoś

Podobne dokumenty

dzień sybiraka w rudnej

dzień sybiraka w rudnej aby zaangażowanie w życie szkoły znalazło uznanie i wdzięczność uczniów i wychowanków. Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych tekstów i ...

Bardziej szczegółowo

Luty

Luty 5. Przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych działajacych na terenie gminy. Gminny Klub Sporto­ wy "Sparta" Rudna otrzymał 40 000 zł na szkolenie spor­ towe seniorów w piłce nożnej w Rudnej o...

Bardziej szczegółowo