Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie zaprasza na szkolenie

Transkrypt

Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie zaprasza na szkolenie
Oddawanie nieruchomości publicznych do używania
13 czerwca 2016 r.
CEL I KORZYŚCI
SZKOLENIA:
Program szkolenia:
I. Wprowadzenie:
Omówienie praktycznych problemów związanych z oddawaniem do używania nieruchomości Skarbu Państwa
oraz nieruchomości samorządowych, jak również związanych z konstruowaniem postanowień umów oraz ich realizacją w praktyce
Szkolenie
przeprowadzone
zostanie w formie warsztatów,
w których uczestnicy będą
omawiać postanowienia poszczególnych umów oraz analizować ich ważność, skuteczność, jak też konsekwencje na
etapie wykonywania praw i
obowiązków stron.



Oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości publicznej jako czynność organu z zakresu gospodarowania publicznym zasobem
nieruchomości – ograniczenia i regulacje szczególne.
Tryb zawarcia umów o oddanie nieruchomości publicznej do używania.
Poglądy organów kontroli ( NIK, RIO) w przedmiocie najmów, dzierżaw oraz użyczania nieruchomości publicznych.
II. Umowa najmu nieruchomości publicznej
 Istotne postanowienia umowy najmu oraz szczególne postanowienia mowy
najmu lokalu;
 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu oraz rozliczenie nakładów na rzecz
najmowaną;
 Najem komunalnego lokalu mieszkalnego oraz jego skutki w zakresie zasad ponoszenia i rozliczenia nakładów
 Wstąpienie w stosunek najmu oraz przedłużenie najmu na czas nieoznaczony –
omówienie zasad funkcjonowania instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i
obowiązków właściciela nieruchomości;
III. Umowa dzierżawy nieruchomości publicznej
 Istotne postanowienia umowy dzierżawy – co odróżnia dzierżawę od najmu, jakie rzeczy właściciel może oddawać w dzierżawę, a jakie w najem?
 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy dzierżawy oraz rozliczenie nakładów na
rzecz dzierżawioną;
IV. Użytkowanie nieruchomości publicznej
 Użytkowanie jako ograniczone prawo rzeczowe – czym się różni oddanie w najem lub dzierżawę od ustanowienia użytkowania nieruchomości publicznej?;
 Rozwiązanie lub ustanie użytkowania nieruchomości publicznej – przesłanki oraz
skutki dla właściciela nieruchomości i uprawnionego.
V. Oddanie nieruchomości publicznej w użyczenie
 Istotne postanowienia umowy użyczenia;
 Zgoda organu stanowiącego na oddanie nieruchomości w użyczenie – czy jest
konieczna i czy może zastrzegać warunki użyczenia?
 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy użyczenia oraz rozliczenia nakładów na
przedmiot użyczenia.
VI. Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej


VII.


Bezumowne korzystanie z nieruchomości po ustaniu lub rozwiązaniu umowy –
zasady i tryb postępowania właściciela lub zarządcy nieruchomości;
Objęcie nieruchomości publicznej we władanie bez umowy – skutki oraz dopuszczalne kierunki działania właściciela.
Trwały zarząd nieruchomości publicznej
Trwały zarząd w systemie gospodarowania nieruchomościami publicznymi – cechy szczególne oraz zakres uprawnień zarządcy w stosunku do nieruchomości;
Tryb oddawania nieruchomości w trwały zarząd;


Udostępnianie przez zarządcę nieruchomości osobie trzeciej – zasady wyrażania zgody przez organ właściciela
nieruchomości oraz zakres umocowania zarządcy do zawarcia umowy z osobą trzecią;
Ustanie trwałego zarządu i zasady zwrotu nieruchomości do zasobu.
Prowadzący:
Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi,
cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Ekspert Gazety Samorządu i Administracji udzielający odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Kolumba 86
Czas trwania: godz. 9.00 – 14.00
Cena: 350 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 30 maja 2016 r.
380 zł netto od osoby przy zgłoszeniu po 30 maja 2016 r.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych
oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
RABAT 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Zgłoszenia
należy dokonywać najpóźniej
www.frdl.szczecin.pl lub faksem (091 4878522).
do
dnia
06.06.2016r.
drogą
elektroniczną
przez
stronę