06 Wypowiedzenie umowy najmu wzór Ostatnia aktualizacja

Transkrypt

06 Wypowiedzenie umowy najmu wzór Ostatnia aktualizacja
Poznań, dnia ………………………………… r.
……………………………………………………….…………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………….
(adres do korespondencji)
…………………………………………….…………………….
(nr telefonu)
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU
Niniejszym wypowiadam umowę najmu zawartą dnia ………………………………… roku, lokalu
mieszkalnego przy ul. ……………………………………………………………….. w …………………………………
……………………………………………………
( podpis najemcy/ów )

Podobne dokumenty